Van Houten *s De beste voor den prijs Kerk en School. Reclame Berichten. Stel iets goeds niet uit. Gemengd Nieuws. Te Biervliet speelde Woensdagmiddag een vierjarig jongetje met een kruiwagentje op zij van de straat. Het wagentje, waarin het ventje zat, sloeg om, met het kind naar den kant van den boerenwagen, waarvoor een jongpaard was gespannen. Dit dier schijnt het kind het hoofd ingetrapt te hebben. Het kind werd met verbrijzeld hoofd opgenomen en is kort daarna overleden. Woensdagmiddag ongeveer 3 uur had de 72-jarige J. K., timmermansknecht bij den heer W. te West-Souburg, het ongeluk van een af dakje te vallen. Eenige oogenblikken na den val overleed de ongelukkige. De politie te Westkapelle stelt een onder zoek in naar de aanranding van de 17-jarige J. de L., die, Zondag j.l. op weg naar haar ouderlijke woning, door 2 personen werd aan gevallen met het kennelijk doel onzedelijke handelingen te plegen. Op haar hulpgeroep, kwamen enkele perso nen toesnellen, waarna de aanranders op de vlucht gingen. Te Westerschouwen had Maandag de 13-jarige zoon van den landbouwer B. B. de onvoorzichtigheid een buks, welke naar hij meende ongeladen was, gekscherend, onder de bedreigingwil ik eens op je schieten op een 11-jarig buurmeisje af te schieten. Haar linkeroog werd getroffen en het rechteroog zoo zwaar beleedigd, dat de ongelukkige voor taan blind zal zijn. Gereformeerde Kerken. Beroepen te Ridderkerk E. J. Wientjes te Krimpen a/d Lek. Ned. Hervormde Kerk. Beroepen te Leerdam (toez.) F. Kijftenbelt te Ter Aa. Ds. Joh. Steffens, predikant bij de Gerf. kerk te Langerak, gaat tot een anderen staat des levens ovér, om in de letteren te gaan studeeren. Gemeenteraad van Ter Neuzen. 1. Ingekomen stukken. Behandeling oprichting gemeentelijke H. B. S. Koop dus nog heden bij Uw winkelier een bus 1 Kg. ƒ1.50 - 0.80 VqKg.f 0.42| VlO» - 0.18. [Slot volgt). Rona Cacao. Hoewel pas sedert eenige weken in den handel, is nu reeds het aantal gebruikers dat van Houten's „Rona" cacao verkiest boven vele andere soorten zeer talrijk. Het zal ech ter nog eiker, dag grooter worden, want in „Rona" beeft men den juisten goed ontwik kelden cacao-sinaak teruggevonden, zooals die ook eigen is aan het product van den uitvinder van cacaopoeder, aan de wereldberoemde van Houten's cacao. Daarbij is „Rona" cacao zoo krachtig dat men slechts weinig in een kop behoeft te doen om een krachtigen, smakelijken drank te hebben. In het gebruik is „Rona" daarom zoo goedkoop. Het staat reeds nu vast dat men na een geregeld gebruik niet meer met andere merken tevreden kan zijn. Ongetwijfeld wordt „Rona" de volksdrank bij uitnemendheid, ze is de beste cacao voor den prijs. Als genot- en voedingsmiddel is „Rona" cacao verre te verkiezen boven koffie en thee. De vermoedelijke moordenaar gevat. Dinsdagavond om half zes heeft de mare chaussee uit 's Heerenberg te Beek de hand gelegd op den vermoedelijken moordenaar van iet 7-jarige meisje J. A. H., uit Beek, op aan wijzing van een dame uit Emmerik, die Zon dagmiddag den weg van Beek naar's Heeren berg was gepasseerd en in de bladen van de vermissing had gelezen. Zij herinnerde zich iemand met een meisje gezien te hebben, welk kind met gevouwen handen en in smeekende houding voor den man stond. Zij had echter geen kwaad vermoeden, meenende, dat het de vader was, die zijn kind eene vermaning *af. Later zag zij omkijkende den man met 'iet kind het bosch ingaan. Zij vervolgde haar weg, maar kwam door het bericht in de Em- meriksche bladen op de gedachte, dat deze ontmoeting met den moord in verband moest staan. De flinke vrouw haastte zich naar 's Heerenberg, orfl daar aan de politie mede- deeling te doen van hetgeen zij gezien had. Deze volgde onmiddellijk het spoor. De dame werd met een auto naar Beek gebracht om den moordenaar te kunnen herkennen. Intus- schen was de brigadier der marechaussée Van Boven reeds per fiets daarheen vertrokken om den persoon, op wien het vermoeden was ge vallen, op te sporen. Hij vond den verdachte met zijn rijwiel nabij het café Ten Benzei en nam hem onmiddellijk in hechtenis. De ver- Zitting van Donderdag 22 Februari 1912. Voorzitter de heer Visser, waarnemend burge meester. Verder aanwezig alle leden. Na opening der vergadering leest de Secretaris de notulen der voorgaande voorgadering, welke onveranderd goedgekeurd worden- Aan de orde wordt gesteld a. Kennisgeving van C. J. de Clerck te Sluiskil, dat hij zijne benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur aanneemt. Voor kennisgeving aangenomen. b. Missive van Ged. Staten, waarin zij goed keuren het besluit van den Raad, betreffende afstand doen van het recht van erfpacht van een strookje grond aan de Westkolkstraat voor den winkel en de woning van H. Ribbens. Voor kennisgeving aangenomen. c. Jaarverslag van de Gezondheids-Commissie. Aangenomen voor kennisgeving. d. Rekening van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt, dat ontvangen is f 180,50 en uitge geven f 144,45, alzoo een voordeelig slot van f 86,05. Op voorstel van B. en W. besloten, deze voor- loopig goed te keuren en later in handen te stellen van een te benoemen Commissie. e. Missive van Ged. Staten, berichtende, dat zij goedkeuren de gewijzigde begrooting van 1912. Voor kennisgeving aangenomen. f. Rekening van de Commissie tot wering van schoolverzuim te Ter Neuzen (kom), bedragende in ontvangst f 190,51 en in uitgaaf f 189,78, alzoo een goed slot van f0,73. g Idem van die te Sluiskil met een bedrag van f 123,95 in ontvangst en f 65,85 in uitgaaf, goed slot f68,10. Besloten beiden voorloopig goed te keuren. h. Verslag en Rekening van de Vakavondschool der „Ver. Handwerkslieden." De uitgaven bedroe gen f 1074,61 en de ontvangsten f1055, zoodat er is een nadeelig slot van f 19,61. Uit 't verslag blijkt o. a. dat er begin Jan. 1911 49 leerlingen waren, waarvan 19 tot de le kl., 14 tot de 2e kl., 9 tot de 3e kl. en 7 tot de 4e kl. Voor kennisgeving aangenomen. i. Adres van eenige personen, alle behooorende bij het Nederl. en Belgische Loodswezen, en verdere belanghebbenden bij de scheepvaart. Adressanten verzoeken om den zeedijk, gelegen tusschen de loodswachten aan de Nieuwe haven en de Middenhaven in een beteren toestand te brengen, daar het verkeer hand over hand toeneemt en ook adressanten daarvan dikwijls gebruik maken. Dit zou te verkrijgen zijn met geringe onkosten, zeggen zij, door de kruin van dien dijk ter breedte van een voetpad té bestrooien met grind, schelpen of andere materialen. Mitsdien verzoeken zij de kruin zoo te willen laten verbeteren, dat daarover het verkeer voor voetgangers behoorlijk kan plaats hebben. Besloten met algemeene stemmen aan B. en W. een blanco crediet te verleenen tot herstel van den dijk. Gedurende de bespreking dezer kwestie werd veel belangstelling van de zijde van het publiek getoond. 2. Versoek van vele ingezetenen tot intrek king van het Raadsbesluit betreffende eene H. B. S. net adres dat 871 handteekeningen bevat, is van den volgenden inhoud Ondergeteekenden, allen ingezetenen van Ter 'Neuzen geven te kennen, dat zij met groot leed- 1 wezen kennis hebben genomen van het besluit van iden Raad in de zitting van 28 Dec. 1911 tot op richting eener H. B. S.dat immers naar hun meening de stichting en instandhouding van een j dergelijke inrichting, zelfs met een belangrijke sub sidie vau het Rijk, van de ingezetenen te zware -"offers zal vragen dat de toestand, waarin de ar beiders en de kleine middenstand in deze gemeente verkeeren, geen verhooging van lasten toelaatdat de belangrijke offers, die de stichting dezer school aan de gemeentekas zal kosten slechts aan een zeer klein deel der ingezetenen ten goede zullen komendat andere zaken, waardoor een veel grooter aantal Terneuzenaren zou gebaat worden, daardoor wegens gebrek aan middelen, achterwege zullen blijvendat zij om deze redenen uwe ver gadering eerbiedig, maar dringend verzoeken boven bedoeld besluit weder in te trekken of althans zulk een regeling te treffen dat door de stichting dezer school de lasten van de arbeiders en kleine midden stand niet verhoogd worden. De Voorzitter vraagt of iemand het woord -«er langt. De heer De Bruijne is van oordeel, dat de ver schillende gedachtenwisseling die hier en daar ge hoord worden over de te stichten H. B. S. grooten- deels een gevolg zijn van eene zinsnede in 't be sluit van 28 Dec. 1911 nl. „afgescheiden van de financieele zijde." Volgens spr. zijn er velen die angstvallig uitzien naar het antwoord op deze twee vragen, le hoeveel subsidie kunnen we van het Rijk krijgen en hoeveel subsidie zullen ons de om liggende gemeenten brengen. Het is dan ook niet te verwonderen dat adressanten op deze wijze uit spraak geven aan hun gevoelen. Blijft het besluit gehandhaafd dan kan het niet anders of het eind cijfer van den hoofdelijken omslag moet met enkele duizenden guldens naar boven, daarom raadt spreker aan, niet te lichtvaardig te handelen, doch de zaak ernstig te beschouwen. De heer De Jager vraagt of B. en W. omtrent deze zaak een advies hebben, waarop de Voorzitter toestemmend antwoordt. De heer Drost zag gaarne, daar dit adres verband houdt met de twee volgende punten van het agenda, nl. het aangaan van een geldleening en de ver hooging van het maximum van den hoofdelijken omslag, dat deze drie punten tegelijk behandeld werden. De heer De Jager wil liever de volgorde der agenda gehandhaafd zien en eerst behandeling van het adres, doch, nadat de Voorzitter zegt dat het adres zoo nauw saamhnngt met die punten, trekt spr. zijn bezwaren in. Thans krijgt de heer Drost het woord om na mens B. en W. een en ander toe te lichten. Spreker begint met te zeggen dat hij hier zit in tweeërlei kwaliteit n.l. als lid van het Dag Bestuur en als raadslid, en draag dus voor wat buiten eerstgenoemde valt, de volle verantwoor delijkheid op zichzelf. Nadat in de vergadering van 28 Dec. 1911 besloten was tot oprichting van een H. B. S. heeft men in een volgende vergade ring mij aangewezen als lid van het Dag. Bestuur. Dat men nu van mij verwachtte een vooruitstu- wende kracht in deze zaak te zijn, ligt voor de hand. Een korte opheldering van mijne woorden zij hier op zijn plaats. Het betreft de uitspraak „zonder te letten op de financieele zijde"door tegen standers van een gem. H. B. S. wordt het voor gesteld alsof ik het voorstel tot stichting dier school zoo maar lichtzinnig deed, zonder rekening, zonder nadenken en zonder te letten op de fi nancieele draagkracht der ingezetenen. Alsof het een uitvloeisel ware van het verzoek van eenige ingezetenen, dat enkele uren voor de vergadering was ingekomen. Het is geen zaak van vandaag of gisterenzij is reeds lang overwogen en ook zijn de kosten berekend. Reeds in Aug. 1910 is besloten tot oprichting van een hoogere burger school en in Maart 1911 besloot men daartoe definitief als het Rijk 10000 gld. gaf. Alle cijfers werden nauwkeurig besproken. En thans zeggen de tegenstanders dat er geen voorafgaande be studeering plaats had en werpt men ons voor de voeten geene rekening te hebben. Wel kwam er van hun kant een rekening, doch we hebben ge meend hierover te moeten zwijgen tot den tijd, dat we spreken konden. We reageeren niet op wat een partijblaadje zegt. Het laat zich begrijpen, dat zoo'n gewichtig besluit niet gedaan wordt zonder berekening. Wat nu betreft het adres, dit heeft een eerbied waardig aantal onderteekenaren. Men moet echter aan zulke adressen in den regel niet te veel waarde hechten. Spr. illustreert thans met enkele voor beelden de wijze van handteekeningen werven, gaat na dat de een het doet voor dit belang, de andere weer uit vrees, een derde ter goeder trouw enz. Vervolgens brengt spr. enkele citaten uit vroegere raadsverslagen in herinnering van een antirev. voor stander, sprekende over het gevaarlijke van openbaar H. B. S.-onderwijs, dit beschouwende als een ramp. Spr. brengt ook nog ter tafel de vergiftkas van de heer Wieland. Deze protesteerde tegen dit woord hij heeft gesproken over een vergift taart. Spr. zegt voorts, dat er in een vergadering van het comité tot oprichting eener Chr. H. B. S., door het Hoofd der Chr. school, Jozinastraat, gezegd is als er geen Christelijke komt, dan ook geen openbare. Hiermede was Mr. P. Dieleman, een onverdacht antirevolutionair, het niet eens, daar deze het dan in 't belang van Z.-Vlaanderen achtte, dat er meer uitgebreid onderwijs kwam, al is het dan niet van Christelijke zijde. Dat niet alien van de rechterzijde even sterk zijn tegen meergenoemd onderwijs, bewijst spr. uit aan halingen van een vorige vergadering, o. a. in welken geest de heeren De Jager en De Bruijne zich indertijd over dat onderwijs uitlieten, als zijnde van groot belang. Deze beschouwden het dus als geen ramp en geen vergifttaart. Wat betreft de heer Wieland, deze wil er niet aan meewerken met het oog op de 101 reclamanten voor den H. O.wel als de toestanden anders waren. Zelfs de heer Van de Ree sprak indertijd, dat z.i. ieder overtuigd is van het wenschelijke van meer uitgebreid onderwijs en zonder nu een be ginselverklaring af te leggen, zou ik, zeide die spr., er voor zijn dat we eerst alles aanwenden om bizonder onderwijs te krijgen, gaat dit niet, dan trachten van gemeentelijke zijde. Alleen van de heer Scheele heb ik het gevoelen en zienswijze niet kunnen opdoeken, welnu dit alles te zamen genomen geeft goeden moed dat straks met alge meene stemmen de twee punten in quaestie zullen aangenomen worden. In liet adres, gaat het niet over het principe van openbaar of bizonder onderwijs, doch het spreekt over zware offers en over het niet toelaten van meerdere lasten en heeft alzoo een financieele strek king. Het adres spreekt over „andere zaken, waar mede Ter Neuzen meer gebaat is", doch geeft niet aan welke, dus hierop kan ik niet verder ingaan. Het eindigt met den wensch dat de Raad zulk een regeling treffe, dat de lasten der arbeiders en kleine middenstand niet verhoogd zullen worden. Er wordt tegenwoordig druk geschermd met drukkende lasten, hooge lasten enz. ik wil er echter even op wijzen dat van de 871 personen er 228 geteekend hebben die niet in H. O. aangeslagen zijn, dus hunne lasten worden niet verhoogd. Voor deze betaalt de gemeenschap. Spr. voegt hieraan toe, dat door de gemeente jaarlijks ruim 9000 gld. betaald wordt voor Burger! armbestuur, krank zinnigen en armenpraktijk en dezulken durven in tijd van nood nog wel eens bij het bestuur aan kloppen. Voorts zijn onder de handteekeningen na men van jongens die bij hunne ouders inwonen en een naam komt zelfs tweemaal voordan treft men er op 153, aangeslagen in de lste kl., 64 in de 2ek!, 49 in de 3e k! en 375 in de 4e en hoogere klassen. Wat nu betreft de belastingbetaling wil ik niet beweren dat deze laag is, toch wil ik enkele cijfers onder de aandacht brengen. In 1890 was het be drag van den H. O. f 12239,32. Deze klom regel matig totdat ze in 1910 bedroeg f31156,155. De klasse van 300 gld is afgeschaft. Betaalde men vroeger voor een bedrag van 400 gld inkqmen f 3,25 thans maar fl,225; voor 500 gld f3,75, thans f2,44 enz. derhalve is er gedurende die 20 jaar geen sprake van verzwaring van belasting, doch wel van verlichting. Wel merkt men bij de hoogere inkomens eene stijging. De stijging' van de H. O. beschouwt spr. een beeld te zijn van de vermeerdering van belastbare inkomens, waardoor dus de draagkracht ih een betere positie gekomen is en dit geeft moed voor de toekomst. Thans gaat spreker over tot toelichting der voor gestelde geldleening van f 60.000. Hij toont met cijfers aan dat de rente en aflos dier leening geheel kunnen betaald worden uit de kas der gemeente zonder merkbare verhooging der belastingpenningen. Het Dage! Bestuur verwacht, na nauwgezette studie, dat de verhooging van het maximum tot 35000 gld, alle reden van bestaan heeft. De kosten van instandhouding schat spr. op 15000 gld. De inkomsten van bijdragen in de kosten van oprichting en instandhouding, schoolgeld der leerlingen en belastingen van de inkomens van leeraren op 7500 gld. Hierbij is nog geen sprake van subsidie van de naburige gemeenten. Afgaande op wat andere plaatsen krijgen voor hunne H.B.S., varieerend van 7500 tot 11000' gld, gelooft spr. dat de Regeering aan dit district een subsidie van 7500 gld niet weigeren za! Derhalve kan de school in stand worden gehouden zonder eenige verhooging van lasten. Al ware het nu nog dat er een kleine stijging waargenomen werd, draagt dat deel der bevolking dat van zoo'n school genieten (kan, niet genoeg bij in de gemeentekas De gelden moeten toch niet uitsluitend besteed worden voor hen die met minder aardsche goederen zijn bedeeld, dit ware de sociale politiek al te consekwent doorgevoerd. Nu somt spr. nog enkele voordeelen op die de stichting van genoemde school met zich brengt, o. a. de gezinnen van leeraren, personen die hier blijven indien er een inrichting voor uitgebreid onderwijs is. Nu kan men van zekere zijde wel zeggen „Laat ze maar wegblijven, Ter Neuzen zal daarom wel gezond blijven", doch dit is niets anders dan de bevolking door middel van haat en nijd misleiden. De belangen van de geheele gemeenschap worden door een H. B. S. behartigd. Spr. berekent nu nog even, wat bij een stijging van b. v. 10 enkele klassen dan meèr moeten betalen, en herhaalt het, dat de stichting geschieden kan, zonder eenige verzwaring van lasten. Zijn er nu nog die de schouders ophalen voor het „iets groots te doen", ik voor mij blijf het iets groots noemen, wanneer wij zonder financieele lasten Ter Neuzen in die richting tot bloei brengen. En tot de onderteekenaars van het adres wil ik dit nog zeggen, waart ge bevreesd voor de beurs, bekent dat ge gedwaalt hebttoont echte Zeeuwen te zijn met geen devies van een partij, maar dat het „Luctor et Emergo" uwe leuze zij, werk mee, geef steun, opdat de stem gehoord mag worden tot in het Kabinet van den Minister van Binnen! Zaken en alzoo geheel Z -Vlaanderen rekenen mag op uw hulp en hiermede meen ik genoegzaam de punten toegelicht te hebben en naar ik hoop u zal overtuigd hebben. De heer Wieland vraagt aan den Voorzitter of de heer Drost indertijd ook niet behoorde onder de reclamanten van den Hoofde! Omslag en voegt er aan toe, dat een medaille twee zijden heeft en de heer Drost laat ons maar één zijde zien. De heer De Jager wil den heer Drost niet op alles volgen, doch enkele dingen wil hij toch ter sprake brengen. De heer Drost zegt, dat hier dan personen komen wonen die anders wegblijven, wat mogelijk is. Doch hiertegenover staat dat er een andere categorie zal zijn, die wegblijft door de verhooging van lasten, die z. i. wel zal plaats vinden. In de tweede plaats komt spr. voor jaarlijksche instand houding tot een bedrag van f18745. Inkomsten van subsidie en schoolgeld f 11,100, blijft dus voor Ier Neuzen te betalen een bedrag van f7645 voor de op te richten H. B. S. Het is zeer goed mogelijk dat de cijfers juist zijn, doch die omzetting van cijfers kan niet anders geschieden dan ten koste van andere dingen, die ook betaald moeten worden. In de derde plaats heeft de heer Drost vergeten te noemen f 1200, die we, als de Zeeuwsch-Vlaam- sche tram er komt, als subsidie zullen moeten be talen. Spr. kan niet begrijpen dat de Raad met deze rekening en ik kom tot geen andere reke- ning het aandurft zoo'n zaak te ondernemen. De heer Drost heeft gezegd de heer De Jager is niet tegen M. L. O., zeker dit is ook zoo, doch niet uit de gemeentekas. Het is geen algemeen belang, doch het is een belang voor een zekere categorie van menschen. De heer Dees wil na de prachtige redevoering en degelijke uiteenzetting van den heer Drost, nog enkele woorden zeggen. Wanneer er gezegd wordt „namens het Dage! Best.", dan wil ik even opmer ken, dat dit is namens de meerderheid van dat College. Wanneer de heer Drost wil dat de stem doordringe tot in het kabinet van den Minister, dan acht ik het wenscheiijk om een poos te wachten, totdat we weten welke subsidie Z.Ex. geeft, dan pas kunnen we het offer aan de gemeente vragen en dan kan overwogen worden of de school er komen kan. Eer kan ik mijn stem niet geven. De voor gestelde 4000 gld. verhooging is een noodzakelijk gevolg van het besluit tot stichting dier school. Komt die school er niet dan weet ieder dat niemand zwaarder belast wordt. Al is het nu nog zoo'n belang voor deze streek, wij hebben met de draag kracht der gemeente te rekenen. De Voorzitter zegt, dat de Min. v. Binnen! Z. gezegd heeft dat er geen besluit van Ter Neuzen is tot oprichting eener H. B. S., dus blijft dit zoo, dan krijgen we hetzelfde antwoord. De heer Dees zou gaarne nogmaals een commissie naar den betrokken Minister willen sturen, teneinde te weten te komen op hoeveel we rekenen kunnen. De Voorzitter bestrijdt dit idee, meenende dat zoolang van andere zijde gepoogd wordt tegen te werken we van Z. Ex. niets zullen weten. De heer De Bruijne, erkennende dat door de uiteenzetting en toelichting der kwestie door den heer Drost hem toch een ander licht is opgegaan, gaat evenwel mee met den heer Dees eu wil wachten totdat er zekerheid is verkregen omtrent de subsidie. De heer Waalkes meent te moeten betwijfelen of we wel officieel e zekerheid daaromtrent krijgen, want hij heeft gelezen dat in Bussum de school al in exploitatie was, zonder dat men wist welke subsidie men kreeg. De heer Wieland wil nog even herinneren dat salarissen van 17 en 1800 gld. uit den tijd zijn. Beter ip 8 a 4000 gld. De heer De Jager doet thans het voorstel om het besluit van 28 Dec. 1911 in te trekken. Dit wordt verworpen met 9—4 stemmen. Voor stemmen de heeren Wieland, De Jager, Scheele en De Bruijne. De heer De Jager zegt dat hij de vergadering wenscht te verlaten en aan de behandeling van de andere punten, betrekking hebbende op deze zaak, niet zal deelnemen. Nu stelt de heer Dees voor het besluit, voornoemd, te schorsen totdat bekend is de Rijkssubsidie. Dit voorstel wordt eveneens verworpen met 8—4 st- Voor stemmen de heeren Dees, Wieland, Scheele en De Bruijne. Het voorstel van B. en W. om het adres voor kennisgeving aan te nemen wordt aangenomen met 8—4 st. Tegen de heeren Dees, Wieland, Scheele en De Bruijne.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 2