Hntirevolutionair «oor nieuws- en Advertentieblad Zeeland. G e me enter a a d. Een voorstander aan *t woord. Buitenlandsch Overzicht. Uit Stad en Provincie. No. 892. Woensdag 21 Februari 1912. 9e Jaargang. I ABONNEMENT:^ Per drie maanden binnen. Ter Neuzen Franco per post: voor Nederland ƒ1,10. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievengaarders. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij den Uitgever D. H. LITTOr" Az. te TER NEUZEN. Inzending van advertentiën vóór uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIËN: Van 14 regels ƒ0,40. Voor eiken regel meer ƒ0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adver tentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. INGEZONDEN STUKKEN TE RICHTEN AAN DE REDACTIE; ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIËN TE BEZORGEN BIJ DEN UITGEVER. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen tot 's namiddags 1 uur op den dag der uitgave. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Verga dering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den aa Februari 1912, des voormid dags te 10 ure. Ter Neuzen, den 20 Febr. 1912. De Burgemeester voornoemd, A. VISSER, L" Burgemeester. Eindelijk is er toch een voorstander van de stichting eener gemeentelijke H. B. S. voor den dag gekomen met enkele argumenten, om het veelbesproken Raadsbesluit goed te praten. Dat deze voorstander zich achter een schuil naam verbergt, mag eenige verwondering baren: als waar is, wat hij beweert, dat het n.l. hier een levensbelang voor Ter Neuzen geldt, zou er o. i. [alle reden voor zijn, onder een plei dooi voor dat levensbelang voluit zijn naam te zetten. Toch willen we hierbij niet langer stilstaan we zullen liever de argumenten die aangevoerd worden, wat nader bezien. Dat „Alpha" niet heelemaal zwijgen kan over hetgeen wij omtrent deze zaak geschreven hebben, spreekt vanzelf. Toch moeten we liet slechts met één enkel volzinnetje doen. Het zal opnieuw den opmerkzamen lezer niet ontgaan zijn, dat blijkbaar niemand der voor standers zich waagt aan de door ons aange voerde argumenten. „Een zeer nuchter, droog rekensommetje, waarop bovendien nog wel een en ander aan te merken is, bracht Luctor et Emergo" zegt deze schrijver. Wat dat „nuchter, droog rekensommetje" betreft, dit zal wel niet als aanmerking be doeld zijn: een begrooting voor een gemeente bedrijf pleegt men niet op rijm te doen. De hoofdzaak van zulk een begrooting is maar, dat de cijfers juist zijn. En van dit laatste waren we niet geheel zeker, daarom gaven wij ze in 't openbaar, met de uitnoodiging aan ieder die wilde, er aanmerkingen op te maken. Thans verzekert „Alpha", dat er nog wel een en ander op aan te merken is zonder echter te zeggen, wat er aan hapert. Toch zullen we hem zijn pleit maar dadelijk gewonnen geven, ook zonder dat hij de fouten aanwijst. Wij hadden bij onze begrooting voor de stichting van de gebouwen, enz. ge rekend op eene uitgaaf van 50,000 gulden. Burgemeester en YVethouders stellen thans voor, een geldleening aan te gaan van ten hoogste f 60,000 voor de stichting van het gebouw. „Alpha" heeft dus gelijker is aanmerking op onze rekening te makenbehalve deze zullen er nog wel meer komen we hebben er althans op gerekend Jammer, dat de geachte inzender in de Ter Neuz. Courant er niet even heeft bijge- voegd, of hij ook aanmerking heeft op onze berekening omtrent eene verhooging vanjbijna 21,4 pet. op het totaal van den Hoofdelijken Omslag. Zulke dingen zijn uit hun aard wel nuchter en droog maar 't is nu eenmaal niet alles poëzie in 't leven. V- Gaat men nu de argumenten na, waarmede deze schrijver de voorgenomen stichting be pleit, dan valt het ieder op, dat bijna alles nog in de lucht hangt en zelfs voor een groot deel toekomstmuziek mag Igenoemd worden. „Wat de Rijkssubsidie betreft, mag men aannemen (wij onderstrepen) dat Ter Neuzen met niet minder bedeeld zal worden dan Vlis- singen en ook met niet minder dan voor eene Christelijke H. B. S. toegezegd schijnt te zijn." In elk geval blijkt hier reeds uit, wat we trouwens reeds wisten, dat Neuzen's Raad zulk een gewaagde onderneming gaat beginnen, zonder eenige zekerheid omtrent het bedrag der Rijkssubsidie. I11 onze begrooting is het bedrag genoemd dat Vlissingen ontvangt, 11.I. 7500 gulden. Wil „Alpha" liever, dat de gemeentelijke H. B. S. gelijk gesteld wordt met eene Christelijke of andere Bijzondere H. B. S., dan wordt dit 5500 gld. en komt er dus eene nieuwe fout in onze Rekening van 2000 gld. per jaar. „Wordt het wetsontwerp, waarbij definan- tiëele verhouding geregeld is tusscben de ge meente, waar een H. B. S. is gevestigd, en de buitengemeenten, van waar leerlingen deze school bezoeken, te zijner tijd wet, dan zal Ter Neuzen voor die Jbuitenleerlingen méér ontvangen, dan het thans zal kunnen eischen." Als onze Raad hierop rekent, zou het dan zoo willen we vragen niet veel verstandiger zijn, met de stichting te wachten, tot inderdaad bedoeld wetsontwerp aangenomen is Want, gezien de algemeene afkeuring die dit wetsontwerp in de Afdeelingen der Tweede Kamer heeft ondervonden, zullen er wel niet velen zijn of men moet een vreemdeling in Jeruzalem wezen die gelooven, dat be doelde bepaling ooit wet wordt. Ambtenaren met gezinnen mijden Ter Neuzen of worden zelfs naar elders overge plaatst, omdat hier geen H. B. S. is, zoo heet het verder. Welnu laat die ambtenaren wegblijven, of heengaan waar ze 't beter kunnen vinden. Ter Neuzen zal daarom wel gezond blijven. Laat de regeeiing ons dan maar mannen zenden, die niet verder willen springen dan hun stokje lang is. Want dat Ter Neuzen zich een strop om den hals zou moeten halen, ook al omdat de ambtenaren het hier anders niet naar hun zin hebben, is te bespottelijk om alleen te loopen. Straks zullen ze ons met een „waarde genoten" groeten en ons met den last laten zitten. „Het peil van liet L. O. in onze gemeente zal door de stichting der H. B. S. ongetwijfeld verhoogd worden en dit mag als een voordeel aangemerkt worden, dat de geheele bevolking ten goede zal komen." Als „Alpha" voor de stichting eener H. B. S. geen betere argumenten weet bij te brengen, staat zijn zaak toch maar zwak. Want het is voor de leerlingen der Lagere scholen in onze gemeente te hopen, dat heel deze volzin maar eene ijdele phrase zal blijken te zijn. Het bestek van ons artikei laat niet toe, hierop dieper in te gaan, doch we twijfelen geen oogenblik, of elk deskundige zal het met ons eens zijn, als we beweren wie de ver hooging van het peil van het Lager Onderwijs zoekt in de richting van, en met het oog óp eene H. B. S., is op den rechten weg, om liet Lager Onderwijs totaal te verknoeien. Ook hier wil „Alpha" dus liet belang van allen opofferen aan de wensclien van zeer enkelen. Dat de schrijver van de argumenten, aan gevoerd in liet request aan den Raad zegt „het te berde brengen van dergelijke argu menten getuigt van zekere beperktheid van gezichtskring," mogen zich de 873 onder teekenaren niet van „zekere" zijde maar van alle richtingen aantrekken, .maar is niets meer dan een groot woord. Hier heeft de schrijver groot gelijk, dat hij zijn naam maar verzwijgt. In één opzicht zijn we het met „Alpha" volkomen eens. Juist dat meenen wij ook. Maar daarom wordt er ook tegen gewaar schuwd en geprotesteerd. Want al die schoone vooruitzichten die naar 't heet een betere toekomst voor Ter Neuzen aankondigen, moeten nog eerst verwezenlijkt worden, vóór we er iets aan hebben. Zoo denkt er ook het grootste deel der kiezers over ze mogen dan lijden aan zekere beperktheid van blik, hun protest geeft blijk, dat ze de zaken toch met een nuchter oog bezien. „Alpha" houdt ons het beschamend voor beeld van energie en ondernemingsgeest voor van Rotterdam te beginnen tot zelfs den Hoek toe. Heeft hij onder die voorbeelden ook ééne gemeente gevonden, die meteen Hoofdelijken Omslag van ruim 30000 gulden, zoo dwaas was eene school te stichten, die aan de gemeentekas jaarlijks minstens 6 a 7000 gulden zal kosten en waarvan slechts enkelen profijt zullen hebben, de ambtenaren hierbij medegerekend Dat Rotterdam bijv. een stadhuis van 4V3 millioen gaat stichten, vinden we heel mooi we hopen het mettertijd eens te gaan bewon deren. Doch wij Ter Neuzenaren zouden al blij zijn, als we op ons fraai stadhuis een behoorlijke klok konden plaatsen. Wij gelooven niet, dat „Alpha" met zijne verdediging velen zal bekeerd hebben. Waar schijnlijk wel enkele halve voorstanders in besliste tegenstanders eener gemeenteliike H. B. S. Hij laat in zijn stuk te duidelijk zien, dat liet heele motief tot dezen onberadon stap is geweest het ijdele streven om „iets groots te doen zonder op de financiëele gevolgen te letten." Als de Raad van Ter Neuzen het voorbeeld van steden als Rotterdam, Zaandam en Vlis singen wil gaan volgen, zal het met dit groot- doen, naar wij vreezen, spoedig gedaan zijn. Wij vertrouwen dan ook, dat onze Raad zich nog wel eens zal bedenken, alvorens met het voorstel van B. en W. mee te gaan. Geteisterd als schier geen land in Europa, heeft Portugal, sinds de revolutie er uitbrak, geleden onder de onzekerheid en onrust van vinnige partijtwisten en bloedige burgeroor logen. E11 nu, nog niet bekomen van al de daaruit voortgevloeide ellende, hebben |de stormwinden en de watervloeden het in meer dan flnaucieelen zin arme land een onbereken bare schade toegebracht, die zoowel de bron nen van welvaart als den moed uitputte. De brief van den correspondent der N. R. Ct. werpt op dat alles een droevig lichtwij wil len er een en ander uit overdrukken. In diepen mineurtoon zet hij in „Nooit stond droever carnaval-feest voor de deur er gaat hoegenaamd niets om, alle winkels klagen, overal ontbreekt het geld en vooral de lust om feest te vieren. „Het bijkans overal ophouden van goederen en personenverkeer door den lande, wijl de lijnen door het water verwoest zijn (wat nog gedurende eenige weken in uitzicht is), verder de staat van beleg te Lissabon, de schade door het water geleden en de enorme stijging in prijzen der eerste levensbehoeften doen liet hunne daartoe om de malaise ten top te voeren. De kranten zeggen nu ook reeds dat het ministerie na afloop van den staat van beleg wel vallen zal, de „Capital" beweert het ten stelligste en dit blad is steeds goed ingelicht. Een afgevaardigde zei mij heden spottend „Dit ministerie zal 11a afloop van de carnaval- dagen vallen, en met oprechte vreugde heen gaan „En wel begrijpelijk is die „oprechte vreugde van heengaan", want ten eerste is dit zaken kabinet bij geen Kamerfractie bemind en bovendiende contanten ontbreken. Februari is de maand van belastingbetale». Overal uit den lande komen berichten dat heele dorpen eenvoudig weigeren te betalen, omdat er dit jaar geen zaken gemaakt zijn. Naast die weigering 0111 te betalen uit onwil, staat de onmacht. Er is geen geld verdiend en boven dien door de regens en overstroomiugen veel geld verloren. Twee derden der kleine land bouwers zouden, al willen zij, toch niet kun nen betalen. „Men schat nu (laag geraamd) de aange- richtte directe schade op 10,000 conto's, d. i. f 25,000,000, maar het geheele verlies zal ten minste het dubbele bedragen. Zet daarnaast eens de honderd conto's, d. i. lji millioen gulden, die de Kamers ter leniging aanwezen. Waar moet dit heen De kranten openden vol ijver inschrijvingen om dc geleden schade zooveel mogelijk te vergoeden. En sinds dagen prijk ten vijf kranten ieder met één transport van 25 gulden, door een republikeinsche club ge schonken. En heden kan de Diario de Noti- cias er f 1.25 bijvoegen, zoodat morgen achter het „transport" 26,50 prijken zal." In 't bijzonder wijst de schrijver dan nog op de verwoestingen, in de haven van Leixoes aangericht. De zee is nog te woest om juiste opmetingen te doen, maar zoowel de Noord als de Zuid-pier hebben groote stukken aan de zee moeten afstaan. (Officieele berichten spreken van stukken van 190 en 60 meter die verdwenen zijn en heramen de schade op 2'/j millioen gulden). De havenkapitein heeft het binnenloopen van schepen in die haven (n.l een veiligheidshaven)verboden. Eenschip dat Jtocli binnenviel, kreeg hevel weer zee te kiezen. Men beschouwt deze haven van Lei xoes dan ook als een „gelikwideerde zaak". Doch niet alleen te Oporto, in heel den lande heeft men nu sinds weken tegen de woede der elementen moeten worstelen, en al rees de barometer 16 m.M. en al schijnt nu de zon weer even dit noodweer heeft het geheele oeconomisehe jaar te gronde gericht, en de gevolgen daarvan dreigen bij den kri tieken financieelen toestand het geheele land en de republiek noodlottig te worden. TER NEUZEN, 20 Februari 1912. In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 ure te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling. Ingekomen stukken. Verzoek van vele ingezetenen tot intrekking van het raadsbesluit tot stichting van eene hoogere burgerschool. oorstel tot liet aangaan van eene geldlee ning van ten hoogste f 60,000 voor liet stichten van een gebouw, bestemd voor gemeentelijke hoogere burgerschool. Voorstel tot verhooging van het maximum van heffing van hoofdelijken omslag. Aanwijzing van het terrein waarop de ge meentelijke hoogere burgerschool zal worden gesticht. Voorloopige vaststelling van het ontworpen plan van bouwing van meergenoemde inrichting. Aanvraag aan de Regeering ter bekoming van rijkssubsidie in de kosten van instand houding van een gemeentelijke hoogere burger school. V oorstel uitbreiding straatverlichting. Vaststelling kohier schoolgelden le kwartaal 1912. Voorstel tot wijziging van do verordening tot handhaving van orde en veiligheid op open bare wegen en wateren. Wijziging verordening voor het openbaar lager onderwijs. Benoeming lid Commissie tot wering van schoolverzuim voor de kom der gemeente. Aanbevolen worden de hoeren G. W. Versloot en Fr. Versloot. Vaststelling kohier hondenbelasting 1912. Opnieuw vaststelling van de Verordening op de heffing van keurloonen. Voorstel tot het betuigen van instemming met een door de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier gezonden adres aan de Tweede Kamer omtrent het ontwerp van Stuwadoors wet. Benoeming van een onderwijzer aan school B voorgedragen wordt de heer A. de Kraker, onderwijzer alhier. Voorstel tot het nemen in erfpacht vaneen gedeelte rijksgrond langs de gemeentehaven. Benoeming leden vaii de Commissie van Fabricage. Benoeming leden van de Commissie van toezicht op liet lager onderwijs. Reclames hoofdelijken omslag. Op Donderdag 7 Maart hoopt voor de Geref. Jongelv. Onze hulpe, enz, alhier op te treden Ds. R. v. d. Kamp van Sliedrecht met het onderwerp: „De eerste beginselen dezer wereld." De sluisknecht Van G., aan de Oostsluis alhier, was Vrijdagavond in het bioscoopschip •vf „Ter Neuzen zal bij de stichting zijner H. B. S. grootendeels op eigen kracht aangewezen zijn". Arm Portugal.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 1