-en Beddenmagazijn toen- en KapMflen, Mr. P. Dieleman, M. J. VAN DIXHOORN.-Ter Neuzen. Zwart en gekleurd Crêpon. Gekleurd en zwart gebloemd Satijn. TN LOSSING: RUHR-, KACHEL- en SMEEKOLEN. gebr. hamerlinck. iscnauj !l( BLOOKER S DAALDERS CACAO. is liet BESTE Schoenpoetsmiddel dat het leder ZACHT en DUUR ZAAM maakt. 2 0. het uitlossen van een schip Kolen, AMBACHTSSCHOOL voor Hulst en Omstreken. Opnieuw Ontvangen J. I)E SMIDT-POTIIOVEN, D. E. Wolfert Hz. Voorloopig Bericht. Vrijdag 16 Februari 1912, 4 Cent. 1 s jool ede: het schip „Eben Haëzer" met eene lading ip-CLlü^e g*ro T7-e voor rekening van de Ter Neuzen, 6 Febr. 1912. Schiittershofweg. N.B. Steeds verkrijgbaar prima ENGELSCHE KOLEN, ge klapte en ongeklopte COKES, BRUINKOOLBRIKETTEN en AXTHKAUET. Puike bonte en versche Eieren en Boter, bij H. Sonnevijlle-Oe Bree, Dienstregeling aanvangende 1 October 1911. Suiker is duurkoop dus de cacao die weinig suiker vereischt ONZE EEREDIENST. D. H. LITTOOIJ Az. Stoombootdienst op de Wester-Schelde VlSgS NeuSrlke° de b00te" °"8e,'eet mi*Uten na ™rt">k Wollen-, Ghitsen- en Moltondekens. f Het Bestuur van de Kolenvereeni- ging „DE VOORZORG" te Driewegen en „HET VOORUITZICHT" van De Knol, zal trachten aan te besteden bij M. ADRIAANSEN, Café ,,'s Lands Wel varen", Ter Neuzen. De Inschrijving van nieuwe leerlingen zal plaats hebben op alle werkdagen 8—12 u. v. m. en van U/s- 5 u. n.m. in het gebouw der Am bachtsschool, van 29 Januari tot en met 24 Februari 1912. Het schoolgeld bedraagt f 10,—, voor min vermogenden f 5,per jaar onvermogenden kunnen worden vrijgesteld. Voor leerlingen, buiten Hulst woonachtig, worden door Spoor-en Tramwegmaatschappijen goedkoope reisbiljetten verkrijgbaar gestéld. Inlichtingen verschaft de Directeur. HET BESTUUR. een f ij n e collectie GROOTE SORTEERING Wollen-, Kapok-, Zeegras- en Stroomatrassen. Uiterst coiicurreerenrie prijzen. Levering franco. is eiken ZATERDAG te AXEL te spreken, bij J. v. n. BON, vroeger L'Ecluse—Mahu. Messen, Lepels, Vorken, Scharen met en zonder étui. Aanbevelend, Ter Neuzen, Febr. 1912. De Notaris L. G. James te Sluis is voorne mens op des voorm. ten 10'/2 ure, aan de R.K. Zuster school tc Sluis aan de Brugstraat, publiek te verkoopen een groote partij steigerhouten, steigerdelen, geschaafde planken, kortelingen, pannen, siersteenen, enz. Jan c"< nummer van dit Blad zijn Lij den Uitgever losse nummers ver krijgbaar tegen den prijs van Bestellingen worden ook aangenomenGRENULAAN Nr. 5. De Uitgever van dit Blad kan telefonisch opgebeld worden onder nummer ad 16 cent de vijfkop. Breskens Groede Schoondijke Oostburg Draaibrug Aardenburg Eede Stroobrugge (D S) Maldesrhem A V 6.40 6.55 6.20 6.30 6.41 7.— 7.18 7.23 7.38 7.48 7.59 8.12 8.31 8.41 8.52 9.11 9.29 9.32 9.47 9.59 10.10 10.22 10.42 10.52 11.03 11.22 11.40 11.45 12.— 12.12 12.24 12.36 1.18 1.29 1.40 1.59 2.18 2.23 2.40 2.53 3.06 3.19 4.35 4.46 4 58 5.18 5.36 5.41 5.57 6.09 6.20 6.34 7.20 7.31 7.42 8.01 8.19 8.24 8.40 Maldeghem Stroobrugge Eede (ILSt.) Aardenburg Draaibrug Oostburg Schoondijke Groede Breskens A V 7.— 7.15 7.18 7.36 7.55 8.06 8.16 8.35 8.47 8.58 9.10 9.24 9.29 9.47 10.06 10.17 10.27 Draaibrug Sluis Sluis Draaibrug V A V A 6.35 6.50 7.- 7.15 7.20 7.35 9.10 9.25 10.45 10.57 11.08 11.20 11.35 11.40 11.58 12.17 12.28 12.38 2.02 2.14 2.28 2.40 5.55 3.— 3.19 338 3.49 4.— 4.50 5.03 5.15 5.27 5.41 5.46 6.04 6.24 6.35 6.46 9.30 11.42 9.45 11.58 2.21 2.36 2.57 3.12 7.25 7.39 7.55 8.07 8.21 8.25 8.44 9.03 9.14 9.25 8.45 9.— 5.43 5.59 8.24 8.40 11.20 11.35 2.- 2.38 2.16 2.53 5.23 5.38 8.04 8.19 8.45 9.- N.B. De uren van vertrek op de tusschen-stations zijn bij benadering aangegeven. KOOPT VOOR HET UITVERKOCHT IS HET PRACHTIGE BOEK VAN Dr. A. K U Y P E R, IN L E R E N BAND SLECHTS f 5,50. DIT BOEK WORDT ENORM VERKOCHT. WENDT U TOT DEN BOEKHANDELAAR, -> TER NEUZEN. Van i NOVEMBER tot en met 29 FEBRUARI 1912. Amsterdamsche tijd. D a g e I ij k s. Van Vlissingen naar Breskens vin. 5.20 7.50 9.50 nm. 12.10a) 3 436) 6 35c)d) 5res£Tens naar Vbssingen 5.50 8.20 10.30 nm. 12.40 4 10b) 7 05c) Ter Neuzen naar Vlissingen 5.20 7.50e)/) 10.45 nm. 2.15a) 5.05c) V issingen naar Ter Neuzen 6.30 9.20e) nm. 12.10a) 3.43 5 45»c /)L) Walzoorden n. Hansweert 6.05 9.056) nam. 12.50 3 45 Hansweert n. Walzoorden 8.286)11.21 2.58 5 58' Woensdag: Van lerNeuzen naar Hoedekenskerke vm. 8.10. t,.. f Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8 50 Bij vertraging van trein 12 04 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. icrmeuzen Op deze reizen wordt geen vee vervoerd. Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. w^chtemraging Van trein 6,29 kan de b°0t "aar Breskens ten hoogste 15 minuten L)gzg reizen worden des W OEN DAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. minutenrwicf,tenan 16 NeUZ6n ka" dcZC boot dcs Zo^ags ten hoogste 15 Bij vertraging van trein 5,38 kan de boot naar Ter Neuzen ten hoogste wachten tot 6 55 •dj?"»™ prpiToodCerpSfS stookte spoorwegstation te Ter Neuzen Tusscben Vlissingen-Breskens, Vlissingen-Borsselen, Vlissingen-Terneuzen Breskens vZTT'r' Borsselen IVrneuzen en omgekeerd, worden retourkaarten afgege'ven geldié vooi dei tig dagen, alsook abonnementskaarten per maand. Stoomdrukkerij D. H. Littooij Az. Terneuzen. a) V c) dj e) f) 9) h) op ZATERDAG 10 FEBRUARI, om half zes ure, Onderwijs wordt gegeven aan Timmerlieden, Meubelmakers, Houtdraaiers, Huis- en Decoratie schilders. Huissmeden, Machine-bankwerkers en Metaaldraaiers. VAN TER NEUZEN. Advocaat en Procureur, te Middelburg (Wederverkoopers korting,) Zandstraat. ter NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 4