Kerk en School. Landbouwberichten. Gemengd Nieuws. B it r g e r 1 i j k e Stand. Lijst van Aanbestedingen. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Teriieuzen. A d v e r t e n t i h. van Alten met 49 punten. Verder verkregen A. van 't Hoff 2e prijs met 49 p. en M. van Alten 3e prijs met 47 p. Op de vrije baan werden prijzen behaald door dr. P. A. Jens (le prijs met GO p.)A. de Feijter Wz. (2e prijs met 58 p.)R. Blan- kert (3e prijs met 57 p.) en F. van Cadsand (4e prijs met 5G punten). Axel. Door bet bestuur van den Bond „Axel Station" werd in het café „Lands Welvaren" aanbesteed de levering van moststotFen, waar voor werd ingeschreven als laagste inschrijvers voor superphosphaat door A. Wielknd té Ter Neuzen f 2,32 en P. J. Scheele te Ter Neuzen f 2,32. Bij loting gegund aan den heer P. J. Scheele. Voor ammoniak-superphosphaat gegund aan den heer A. Wieland voor f 7,59. Voor chilisalpeter gegund aan den heer De Meurichy te Clinge voor f 11,70. En die voor klaverzaad werd gegund aan den heer Krijn Hamelink te Spui voor f 1.12. Axel. Dezer dagen had alhier de aanbe steding plaats van wege de vereeniging van Zeeuwsche Fokkers van het leggen van een dam door het water achter de Kleine Kreek vanaf den Kinderdijk tot op het door de ver eeniging aangekochte terrein. Dit grondwerk werd gegund aan Alfons Lippens e.a. Uit genomen een oppervlakte van 2 gemeten roor voetbalterrein verhuurd aan de vereeniging A. V. V., voor f 35 werd de grazing van het geheele terrein verpacht aan den huurhouder Jan Scheele Jaczn. Inschrijvingen bieren onbekend. Hulst. Zaterdag werd hier reeds schaatsen gereden. De heer E. wilde de draagkracht van het ijs ook eens probeersn en had het ongeluk jammerlijk daardoor te verdrinken. Het Belgisch „Staatsblad" kondigt af de overeenkomst tusschen Nederland en België voor de grensscheiding tusschen Selzaete en Sas van Gent en het proces-verbaal van de Internationale Commissie belast met het her plaatsen van eenige grenspalen, die wegens de uitvoering der werken aan het kanaal van Neuzen niet op hun plaats konden blijven. Hontenisse. In de Zaterdag gehouden ver gadering van den „Kruispolder" werd besloten verschillende werken tot oeververdediging uit te voeren en daarvoor een leening van f 35,000 aan te gaan. Oostburg. In een gehouden vergadering van voorloopige aandeelhouders in de te Sluis op te richten coöp. suikerfabriek waren 400 per sonen tegenwoordig. Er werd medegedeeld dat 600 aandeelen te weinig genomen zijn om tot oprichting over te gaan. In 't geheel is voor 1555 geteekend, en er moet 2000 bereikt worden. Op verzoek is eervol ontslagen als voor zitter der plaatselijke commissie van Onge vallenverzekering te Oostburg de heer J. H. L. Stassen te Sittard en als zoodanig is be noemd de heer J. D. van Bendegom, inspecteur der directe belastingen te Oostburg. De uitslag van de Donderdag gehouden herstemming voor een lid van den raad van Sluis is, dat werden uitgebracht 349 stemmen. Afwezig waren 4 zieken en 2 elders vertoe- venden. Van onwaarde waren 2 stemmen. Gekozen werd de heer P. J. de Ilruijne, rijksontvanger (lib.) met 174 stemmen. De heer A. Buyck (katli.) verkreeg 173 stemmen. De raad bestaat nu uit 4 protestanten en 3 katholieken. Breskens. De gezamenlijke melkslijters hebben Dinsdagmorgen de melk voor dén gewonen prijs weer aangeboden. Mr. P. C. J. HENNEQUIN. Vrijdagavond is te Aardenburg overleden mr. Pieter Christiaan Jacobus Hennequin. Met mr. Hennequin gaat een man heen van groote werkkracht aan wien niet alleen zijn woon plaats, maar de geheele provincie Zeeland veel verplicht is. Den 20sten Mei 1851 werd hij geboren te Sluis. 1 Maart 1878 volgde zijn benoeming tot burgemeester van St. Kruis en twee jaar later, den 7den Februari, werd hij burgemeester van Aardenburg. Reeds was hij toen geruimen tijd lid der Prov. Staten, in welk college hij voor 't eerst zitting nam in de najaarszitting van 1879. In z'n omgeving was de heer Hennequin zeer populair en hem werd dan ook in 1891 het lidmaatschap voor de Tweede Kamer voor het district Oostburg opgedragen, waar hij zich schaarde aan de zijde der toen malige oud-liberalen, thans de vrijliberalen. Tot 1909 bleef hij lid der Kamer, hoewel nog pas 54 jaar stelde hij zich om gezond heidsredenen niet meer herkiesbaar. En om diezelfde redenen vroeg en verkreeg hij met ingang van 1 Augustus 1905 een eervol ontslag als burgemeester van St. Kruis en Aardenburg. Maar naast al deze functies vervulde de heer Hennequin met groote toewijding nog eenige zeer belangrijke. Zoo was hij ook vele jaren ontvanger-griffier van het waterschap Cadzand en tevens van eenige kleine polders en even eens was hij lange jaren voorzitter van de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw. In 1910 nam hij bij de periodieke verkie zingen ontslag als lid der Provinciale Staten. De heer Hennequin was een man van buitengewone werkkracht. Met groote kennis van zaken wist hij alle locale belangen te bespreken en in de Provinciale Staten had hij dan ook een grooten invloed. Z'n betoogen muntten steeds uit door groote duidelijkheid, waartoe in niet geringe mate bijdroeg het gemak, waarmee hij zijn gedachten onder woorden wist te brengen. De regeering erkende z'n groote verdiensten door zijn benoeming tot ridder in de orde van den „Nederlandschen Leeuw." (M. Crt.) Verder kunnen we aan dit bericht nog toevoegen dat de overledene voorzitter was van de regelingscommissie voor de Paarden fokkerij en commissaris van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Be halve ridder in de orde van den Nederland schen Leeuw was de overledene ridder in de Leopoldsorde. Bruinisse. Door den minister van Waterstaat is aan den raad van Bruinisse medegedeeld, dat de Regeering f 20.780 beschikbaar stelt, tot het herstel der haven, mits de Staten van Zeeland een gelijk bedrag toestaan. Zulks zal nu verzocht worden. Gereformeerde Kerken. Drietalte Stadskanaal S. Groeneveld te Oenkerk II. J. Heida te Halfweg en R. J. Schoemaker te Heemse. Aangenomennaar Werkendam (A) door R. W. de Jong te Hoofddorp; naar Nieuwer- oord door J. D. Heersink te Emlichtheim (D.) naar Dieren door H. C. v. d. Brink te Rot terdam. Bedanktvoor Breukelen door R. van de Kamp te Sliedrechtvoor Barneveld door J. C. Brussaard te Tienhoven. Ned. Hervormde Kerk. Beroepen te SurhuisterveenK. Hendriks te Akersloot (N. H.)te WanneperveenW. II. H. Middendorp, cand. te Alfen a.d. Rijn. Bedanktvoor Loon op Zand door J. G. Dekking te Monster. De Chr. Jongelingsvereeniging „Onze hulpe zij in den naam des Heeren" vergadert op de eerste drie Donderdagen en den laatsten Zondag van elke maand. Des Donderdags om 8 uur des avonds en des Zondags om 7V2 uur, telkens in de consistoriekamer der Ger. Kerk in de Nieuwstraat alhier. Goede Mangelwortels. Er was een tijd, aldus de Z. Crt., en dat is nog niet zoo heel lang geleden, dat onze boeren uitgingen van de stelling, dat ze hun vee moesten houden voor de mestwinning, zelfs als het blijken zou, dat de runderen in het landbouwbedrijf een schadepost zouden zijn. Graanbouw was toen de hoofdzaak. Maar sedert de graanprijzen zijn gedaald door den invoer uit het buitenland, en de boterprijzen meer dan verdubbeld zijn en de kwaliteit dei- boter, vooral in de zandstreken, aanmerkelijk is verbeterd, dank zij de goede voorlichting en de fabriekmatige bereiding, sedert dien tijd zijn de bordjes verhangen. Graan wordt er niet meer verkocht, de opbrengst van don lieelen oogst wordt vervoederd, want uit den stal moet thans de winst komen. Melk, melk en nog eens melk verlangt de boer, en om dit te verkrijgen heeft hij meer en beter vee noodig, en om dit voldoende, krachtig en productief te houden, heeft hij ook voortdurend behoefte aan veel voer. In den zomer, ja, dan is er nog al graanvoer te krijgen, in den herfst, dan gaat het gewoonlijk nog vrij wel. Maar in den langen winter, dan is het een toer om de dieren op melk te houden bij gebrek aan groenvoer. En juist in den winter zijn melk en boter het hoogst in prijs. Ge lukkig hebben we in voederbieten een middel gevonden, om met het noodige krachtvoer de dieren in een goede conditie en productief te houden. De mangelwortels vervangen dan het groenvoer, en wijl zij, goed bewaard, het lang uithouden, kan men aan de dieren mangels voeren tot de lentetijd is aangebroken en er weer nieuw groenvoer is gegroeid. Mangel wortels vormen een waterrijk voer, de hoe veelheid droge stof daarin is niet bijster groot, en om de droge stof is het juist te doen. De soorten, waarin de meeste droge stof wordt aangetroffen, zijn daarom zeker het meest aan te bevelen. En dan mogen de Rosé Jaapjes- bieten, de Gele Eckendorfer, de Engelsche Roode en de Golden Tarkard zeker wel tot de zeer goede worden gerekend. Al deze soorten nu kunnen zoowel op het zand als in de klei worden geteeld. De boer heeft het daarom wel eenigszins in zijn macht, om, bij niet al te ongunstig zomerweder, den voor raad ruwvoer tegen den winter tamelijk groot te maken. Zeker, wie alleen beschikt over heel hoogen, drogen, schralen grond, die zal geen enorme massa's mangels kunnen winnen. Maar zoo iemand zit al heel ongelukkig op een bij uitstek slechte boerderij. Maar op tamelijk vochthoudenden doorlatenden grond kan men ze overal winnen. En de gevallen, dat een II.A. velds 60 tot 100000 K.G. mangel wortels opleverde, zijn niet zeldzaam. Ouder- wetsche keuterboeren, die soms meenen, dat de bodem haast vanzelf een goeden oogst moet geven, zullen zeker niet tot zulk een opbrengst komen. Ook dezulke, die vreezen den mest te begraven wanneer die meer dan 15 c.M. diep wordt ondergewerkt, mogen niet op een grooten oogst rekenen. Maar onze hedendaagsche, flink ontwikkelde landbouwers, zij, die kunnen en willen nagaan, wat een gewas aan den grond onttrekt, zij dwingen den bodem tot enorme opbrengsten. Maar deze vooruitstrevende, ondernemende land bouwers durven per II.A. ook uitstrooien 1000 K.G. kalk, 1500 K.G. kaïniet en 1200 K.G slakkenmeel in den herfst of winter. Zij voerden den grond flink en bemesten de mangels nog over met 400 K.G. Chili in 't voorjaar, en dan halen ze in niet al te on gunstige jaren zulke massa's mangelwortels van een H.A. velds. Een lezer van het „Vad." schrijft: Terwijl ik in de Piet Heinstraat in den Haag een buletin stond te lezen, voelde ik op eens een hevigen prik in mijn neus, zoodat het bloed er uitliep. Die wond bleek mij te zijn toegebracht door een buiten den hooil uitste kende hoedenpen eener dame, die ook stond te lezen en zich zonder verontschuldiging zoo spoedig mogelijk verwijderde, zoodat het niet mogelijk was haar identeid vast te stellen. Ware de dame iets langer geweest, dan zou mijn oog gekwetst zjjn. Wanneer zullen de dames toch eens inzien dat het dragen van dergelijke hoedenspelden gevaarlijk is De voorziening in den vacanten Tweede- Kaïnerzetel voor het district Hilversum gaf een warmen strijd. Tal van politieke sprekers traden op en bijna elke post bracht de laatste dagen een biljet van aanbeveling. Naarden overtrof op den dag der stemming elke andere plaats. Daar werden de candi- daten bij omroeping aanbevolen. En het ge tuigt van des omroepers neutraliteit, dat hij na eerst den „weidenkenden kiezers van Naar den" te hebben aanbevolen op Mr. Rutgers te stemmen, vervolgens, na een paar slagen op zijn van zijn waardigheid getuigend kope ren bekken, riep „Kiezers van Naarden, stemt nooit op Rutgers, of s' Jacob, want die lui bezorgen ons door hooge belastingen duur brood en dure levensmiddelen". Naarden blijft origineel. („Tel.") Uit een Brabantsche stad schrijft men aan de N. R. Crt. dat dezer dagen een Nuts- avond mislukte, doordat de spreker, die van buiten kwam, uit zenuwachtigheid of erger niet in staat was behoorlijk het woord te doen, zoodat de voorzitter hem verzocht er mee op te houden. Het is zeker gewenscht dan op te houden. Men meldt uit Amsterdam De geweldige sneeuwstormen van Zaterdag avond hebben den treinenloop op een hope- looze wijze in de war gestuurd vooral in de richtingen Haarlem-Rotterdam en Zaandam. De wissels vóór het Centraal-station waren vrijwel geheel ingesneeuwd en daarna vast gevroren, zoodat treinen, die toch al onder weg uren vertraging hadden gehad, nog ge- ruimen tijd voor Amsterdam moesten wachten, alvorens te kunnen binnenkomen. Zoo kwam het, dat de trein, die om 12,09 uit Rotterdam moest aankomen, eerst te 3.24 u. in den nacht binnen was en enkele minuten daarna kwam de trein met de aansluiting van Brussel, die anders om 12 uur aankomt. Het gevolg was natuurlijk, dat het vertrek der treinen ook zeer onzeker was, en dat zelfs enkele moesten uitvallen. De laatste trein uit Zaandam was U/a uur te laat. Aan het Weesperpoort-station was de ver traging der binnenkomende treinen ook veel vuldig en aanzienlijkgeen enkele trein was hier echter meer dan drie kwartier te laat. Gisteren was men den toestand weer vrij wel meester, en liepen alle treinen geregeld met slechts onbeduidende vertragingen. Hoewel Het Y zich van Amsterdam af in de richting van het Noordzeekanaal als een ruige en onafzienbare ijs- en sneeuwwoestenij uitstrekt, die onmerkbaar ineenvloeit met dé schitterende witheid vanhet diep-ingesneeuwde landschap en ofschoon het dus een vaste en onwrikbare vloer gelijkt van ruw tegen elkander gestapelde en aan elkander vast ge vroren schotsen van twee tot drie decimeter dikte toch zwoegen daar nog altijd moei zaam doorheen de dappere, kleine sleepbootjes, met de snavelvormige ijsbrekers voor den steven de zware schotsen vaneen rammend, dat het kraakt en dreunt. Langzaam vorde ren ze, hijgend stuwen ze dikke, zwarte rook kolommen uit de schoorsteenen, langzaam maar zeker overwinnen ze, zeulen ze hun lange sleepen van logge, zwaar beladen zolderschuit jes door den ijsvloer heen, die kraakt en wijkt, om zich daarna weer in andere grillig-chao- tische vormen opeen te stapelen. Soms ste vent statig, en volkomen zonder hinder, een groot, zwart zeeschip door het witte veld hoog vliegen de schollen op tegen den boeg of worden door de schroefslagen opgeworpen tegen het achterschip. Onafgebroken doen de ijsbrekers hun werk, om het water in het Buiten Y en in het Noordzee-Kanaal open te houden. Tot dus verre ondervindt de scheepvaart dan ook geen belemmering. En voordat ze vastloopt, gelijk in 1890 voor het laatst is gebeurd, moet deze ouderwetsche winter toch nog twee weken met dezelfde gestrengheid geheerscht hebben. Vrijdag 16 Februari. Breskens. 12.45 's namiddags Aanbe steding van het maken van een aardenbaan, het leveren van de ballast en het leggen van sporen en wissels enz. enz. Stoomtramwij. BreskensMaldeghem Inl. J. Schotel, Rotterdam. VEEHANDEL IN BELGIË. De goede stalbeesten golden gemiddeld van fr. 1,70 tot fr. 1,90, geslacht vleesch kalveren van fr. 2,40 tot fr. 2,70 per kilo, geslacht vleesch; schapen van fr. 1,40 tot fr. 1,60 per kilo, geslacht vleeschvarkens van 70 tot 100 kilos en daarboven levend gewogen, gol den van fr. 1,— tot fr. 1,14 volgens kwaliteit. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 7 Febr. 4.50 5.11 Donderdag 8 5.30 5.50 Vrijdag 9 6.11 6.34 Zaterdag 10 6.57 7.23 Zondag 11 7.54 8.28 Maandag 12 9.7 9.53 Dinsdag 13 10.37 11.19 Al'en die iets te vorderen hebben van de nalatenschap van wijlen den Edel Achtbaren Heer J. A. P. GEILL alhier, worden beleefd verzocht hiervan vóór 15 Fe bruari a. s., OPGAVE te doen aan onderge- teekende. Vereenigingen en Gezelschappen, waarvan Zijn EdelAchtbare Donateur, Begunstiger of Lid was, worden verzocht kennis te nemen, dat het lidmaatschap bij deze wordt opgezegd. Notaris C. LE NOBEL. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 2 Febr. Jacobus Leunis, oud 43 j., weduwn. en Sara de Fever, oud 40 j., jd. Jacobus Willem van Es, oud 24 j., jm. en Cornelia van der Hoofd, oud 22 j-,jd. Hendrik Overdulve, oud 28 j., jm. en Maria Donze, oud 26 j., jd. Geboorten. 1 Febr. Cornelis Pieter, z. van Pieter Cornelis de Jonge en van Suzanna de Kraker. 3 Febr. Margaretha Johanna, d. van Simon Smidt en van Aafke Lommert. HOEK. Geboorten. 2 Jan. Anna Adriana, d. van Iman Pladdet en van Maria van Wijk. 4 Jan. Pieteruella, d. van Marinus de Brnijne en van Jacomina Hofman. 8 Jan. Janna Helena, d. van Dirk Willem Frederik Kaijser en van Anna van der Welle. 16 Jan. Marinus, z. van Adriaan Dieleman en van Tanneke Jacoba Verbruggen. 27 Jan. Pieter, z. van Jan Pladdet en van Adriana Wilbclmina Pijpelink. 28 Jan. Thomas, z. van Gelein Meertens en van Pieternella Vinke. AMSTERDAM, 5 Febr. 1912. Lijnolie vliegend, f 403/4, f 40'/,. Maart f 40, Maart April f 393/4, Mei/Aug. f37, f37'/j, 37. Sept./Dec. f 35V4f35. Suiker oude oogst vast, nieuwe prijshoudend, Febr. f 17,s/,e en Mei f 18'/4 geboden, Oct./Dec! f 13s/a te koop. Aardappelen per H. L. Friesche Borgers f 2.20 a f 2,40. Friesche Blauwen f 3,— a f 3,20 Zeeuwsche Bonten f 3.10 a f 3.30. Zeeuwsche Blauwen f3.10 a f3,30. Drentsche Eigenh. f 1,90 a f2.20. Zeeuwsche Eigenheimers f2.30 f2.60. Zeeuwsche Pooters f 1,90 a f2,10. Duinzand f3,— a f4, ANTWERPEN, 5 Febr. 1912. Chilisalpeter vast, loco fr. 24.60, Maart fr. 24 60 April fr. 24,65, Mei fr. 24,25. TER NEUZEN, 6 Febr. 1912. Boter per Va K.G. f 0.70. Eieren 104 stuks 4.80. KOERS VAN HET GELD. Fransch per 100 fr. f 47.62Yg a f 47.65. Engelsch per 12.— 12.—. AXEL. 3 Febr. Eierveiling van de V. P. N. Aanvoer kippen eieren 1676 en eendeneieren 75 stuks, prijs 16,50. HULST, 5 Febr. 1912, Middenprijs per 100 K.G. Tarwe ƒ9,40, Rogge 9,—, Wintergerst 10,60 Zomergerst 10 25, Haver 9,—, Erwten f 16,40, Witte Boonen ƒ20,— Bruine Boonen 19,—, Duivenboonen12,—, Paardenboonen 11,60, Boekweit Lijazaad f 19,Koolzaad Aardappels 4,—. Boter per kilo 1,45. Eieren per 26 stuks 1,30. Ter weekmarkt waren aangevoerd 3 stuks rundvee en 18 varkens waarvan verkocht 1 stuks rundvee en 7 varkens. ROTTERDAM, 5 Februari. Bin n en 1. Granen. Door vorst en sneeuw waren de meeste schepen afwezig en was de aan voer maar klein. Tarwe. Essex verkocht van f 10,S0tot f 11. Overige soorten van f 9,60 tot f 10. Haver slechts gedeeltelijk verkocht van f9,60 tot f9,75, in een bijzonder geval iets meer betaald. Vlas. In het land was |de laatste week de vraag goed, vooral voor de betere soorten blauw vlas. Heden aan de markt was de aanvoer door de vorst maar klein en bestond uit: Blauw Hollandsch 9160 steen Geel Hollandsch 200 steen Wit Zeeuwsch 75 steen. De vraag voor alle soorten was goed en het aangevoelde werd grootendecls verkocht Prijzen bleven onveranderd, doordat het aanbod geregeld aan de vraag kan blijven voldoen. GENT, 2 Februari. Vlas. Van inlandscli blijft de verkoop levendig tot opnieuw hoogere prijzen. Verkoopers van Rus sisch hebben hun vraagprijzen verder moeten ver- hoogen, niettegenstaande de vraag ver van leven dig is. Garens van vlas en van snuit liooger, met levendigen verkoop. Jutegarens met goeden handel tot zeer vaste prijzen. Katoenengarens vast en goed gevraagd. In linnen is de handel tamelijk levendig, de prijzen verbeteren.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 3