Antirevolutionair nieuws- en Advertentieblad Zeeland. F E UIL L E T 0"j7~" Uit de Pers. Woensdag 7 Februari 1912 9e Jaargang. Tripoli en de Zending. No. 888. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen ƒ1,—. Franco per post: voor Nederland ƒ1,10. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievengaarders. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij den Uitgever D. H. LIST UOU Az. te TER NEUZEN. ADVERTENTIEN: Van 1 4 regels ƒ0,40. Voor eiken regel meer ƒ0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adver tentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. N INGEZONDEN STUKKEN TE RICHTEN AAN DE REDACTIE; ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIEN TE BEZORGEN BIJ DEN UITGEVER. Met het oog op het op tijd afdrukken van dit blad kunnen advertentiën en berichten aangenomen worden tot uiterlijk des namiddags 1 uur op den dag van uitgave. Heeren adverteerders en bericht gevers gelieven hiervan s. v. p. nota te willen nemen. V Paganistisch of niet Terecht wordt door de Standaard de aan dacht gevestigd op het droeve feit dat dezer dagen te Amsterdam door eene dame eenc lezing werd gehouden, waarin o. m. deze stel ling werd verkondigd „De gedachte zelfs aan schande moet bij de ongehuwde moeder worden verbannen". Die uiting staat niet alleen. Met al grootere driestheid wordt de heiligheid van het huwelijk aangerand en voor zoogenaamde vrije liefde het pleit gevoerd. In den Amsterdamschen Gemeenteraad duid de de socialistische heer Wibaut het B. en W. euvel dat zij bij de toepassing van het besluit tot toekenning van een duurte-toeslag de be antwoording der vraag of iemand kostwinner was, lieten afhangen van de zorg voor een wettig gezin. Waarom zouden zij, die in con cubinaat leven minder zijn Op de grove wijze wordt diezelfde vraag herhaald in het laatste nummer van de Gemeen te-arbeider, het orgaan van de krachtigste organisatie van gemeentewerklieden in Am sterdam. Men schaamt zich niet op de meest brute wijze over dergelijke achterlijkheid zijn toorn te uiten. De geest van Multatuli wordt opge roepen om te hekelen het belachelijke feit dat in de twintigste eeuw een gemeentebestuur, om nog te zwijgen van het Amsterdamsch gemeentebestuur, aan een „stadhuisbriefje" waarde hecht. En sarcastisch wordt gevraagd „Onwettig gehuwde kameraden, waarom zijt gij de Burgerlijke Stand voorbijgeloopen Waarom hebt gij ook geen permissie gevraagd enz. enz. Uwe onechtheid bezorgt u een nadeeltje" enz. enz. Waarlijk deze onbeschaamde uitingen hebben ons iets te zeggen en doen pijnlijk gevoelen den somberen ernst van Dr. Kuyper's klacht over de „paganistische factoren" die ons volks leven vergiftigen. Want is dit niet paganistisch? Ongetwijfeld zijn er velen huiten de rechter zijde die van dit alles gruwen. Ook zij willen strijden voor de heiligheid van het huwelijk, de hoogheid van het gezin, maar dan losge maakt van den wortel, waaruit dit alles i) In Tripoli woedt de oorlog tusschen Italië en Turkije nog voort. Groote vorderingen maakte Italië met zijn onrechtvaardig begon nen krijg niet. En lang kan het duren eer er de rust hersteld en het gewone leven, 't zij dan onder Turksch of Italiaansch beheer, voort gezet wordt. De arbeid der Zending die er in 1889 begonnen is, ligt er thans ook stil. Wel had er die arbeid met veel moeilijkheden te worstelen 1 De Turksche regeering stond er zeer wantrouwend tegenover en legde bij den invoer van bijbels en andere Christelijke ge schriften allerlei moeilijkheden in den weg. Dat is trouwens echt Turksch. Toen hebben de Zendelingen getracht het hart der bevol king te winnen door allerlei hulp te verlcenen aan de armen, vooral aan de zieken. Ze poog den door te dringen in het binnenland, maar dit werd beslist verboden door den Turkschen Gouveneur-Generaal, onder voorwendsel, dat opkomt, öf doordien men de Christelijke religie verwerpt öf doordien men haar terugdringt naar het intiemere leven en voor de zaken van het maatschappelijk bestaan eigen regelen stelt naar de uitspraken van liet verstand. Welnu, zoo moet liet verderf haastelijk komen. Immers gelijk zoovele instellingen is ook de zegen van het heilig huwelijk aan de Christelijke religie te danken. Onder haar invloed heeft zich dit alles gevormd. Een Christelijke maat schappij zonder waarachtig Christendom is wel eenigen tijd denkbaar, maar slechts als overgangstijdperk, als herinnering aan een heerlijker verleden. Ten slotte echter verschrompelt dat Christen dom, wordt liet gansche leven veronchristelijkt en gaat op alle gebied de zegen te loor. Vandaar onze nooit verflauwende strijd voor de handhaving van de Christelijk-nationale tradities van ons volksleven. (De Rotterdammer). Waarheid inplaats van legende. Hoe weinig de niel-voorstanders van liet bijzonder onderwijs op de hoogte zijn, blijkt indien noodig uit het volgende stukje, uit het Volk overgenomen door Hou en Trouw, Vrijzinnig weekblad voor de districten Ridder kerk en Sliedrecht EEN LEGENDE WEG. In de wandeling, en vooral in de kerke lijke propaganda voor meer geld uit de schatkist voor hun bijzondere scholen, zonder voor dat geld meer waarborgen voor beter onderwijs op zich te willen nemen, heet liet altijd, dat het Rijk aan de gemeenten, die de openbare school te verzorgen hebben, een zelfde subsidie uitkeert als aan de bij zondere scholen. Een staat, die minister Heemskerk naar aanleiding van het wets ontwerp op de verdere subsidie voor die bijzondere scholen (het schoolbouwwetje) heeft doen toekomen, geeft daaromtrent andere inlichtingen. Volgens die staat be droegen in 1908 de subsidies uitgekeerd voor de lagere scholen Voor de openbare scholen f7,617,555 Voor de bijzondere scholen f 6,300,811. Op de openbare scholen gingen 563,438 leerlingen, dus het subsidie bedroeg f 13,41 per kind. Op de bijzondere scholen gingen 320,418 leerlingen, dus liet subsidie bedroeg f 19,66 per kind. Rekent men hierbij nog mee, dat volgens denzelfden staat op de openbare school komt 1 leerkracht op 35 en op de bijzondere school 1 leerkracht op 38 leerlingen, dan ziet men het subsidie wordt berekend naar de leerkrachten hoe onwaar de de regeering daar niet kan instaan voor liet leven der Europeanen. In de „Nederlandsclie Zendingsbode" lezen we onder meer het volgende „Een voornaam Imam, die op zijn huiten- plaats in de oase woonde, stelde van den aan vang af, veel belang in de evangelieprediking, en einde 1891 nam hij liet Christendom aan. Uit vrees voor de vijandschap der Turksche regeering waagde hij het niet, zich te laten doopen, maar tot zijn dood toe, bleef hij aan liet Evangelie getrouw en hij heeft den zende lingen menigen dienst bewezen. In 1892 werd het hen duidelijk dat op de polikliniek een groot verlangen was waar te nemen om Gods Woord te hoorenslechts de vrees voor eene bloedige vervolging hield velen er van terug, openlijk hun geloof te bekennen. Verscheidene nieuwe zendelingen, ook zen dingszusters, werden in den loop der jaren uitgezonden. De eerste pogingen van evan- gelisatiearbeid onder vrouwen, stuitten af op haar fanatisme het gelukte de zendingszusters om in een 50-tal huizen binnen te komen maar bijna overal werd de blijde boodschap door bovenvermelde bewering is, dat de openbare school naar verhouding evenveel aan het Rijk zou kosten als de bijzondere. Zij is een legende, die nu wel opgeruimd kan worden. Wat blijken nu echter de juiste cijfers. Allereerst, dat de cijfers niet zijn die voor 1908, doch voor 1909. Maar, wat erger is, dat het subsidiebedrag aan de openbare scholen toegekend, niet bedraagt 7y» millioen, doch, met inbegrip van liet subsidie ingevolge de artt. 48 en 53 der wet op het L. O., herlia- lingsonderwijs, en subsidies ter vervanging der vroegere Rijksjaarwedden f 12,306,144.16. 't Blijkt uit denzelfden staat, waaraan de schrijver in Het Volk zijn cijfers ontleende. Deze schrijver vergat echter,' dat een deel der toegekende subsidie krachtens art. 9bis der Uitkeeringswet van 1897 ter verrekening wordt afgetrokken het overschot stelde hij als rijkssubsidie. Maar dat is schromelijk onjuist. Het Rijk droeg per kind aan de openbare school niet bij f 13.41, doch f 21.837», wat nog een verschil ten nadeele van het bijzonder onderwijs geeft van f 2.177» per kind. Maar er is meer. Blijkens den staat, voorkomende op pag. 143/144 Verslag L. O., werd er nog uit de publieke kassen (gemeente, enz.) een netto bedrag van f 14,826,160.12 uitgekeerd voor het openbaar onderwijs, of f26.317» Per kind- Elke leerling der openbare school komt dus aan de publieke kassen op f21.837» 4- f26,317» of f48.15 (gemiddeld). En mi het resultaat. Was die bijdrage ook voor de bijzondere scholen evenhoog, dan zou aan de bijzondere school worden uitgekeerd een bedrag van 320.418 X f 48.15 f 15,428,126.70, of ruim 9 millioen meer. Dat is de waarheid. De legende zit in, wat Het Volk schreef, en wat door de vrijzinnige pers zoo gaarne wordt verbreid. (De Nederlander). Onze industrie. Onder dit opschrift lezen wij in de antirev. N. Prov. Gr on. Crt. het volgende De directeur-generaal van arbeid, de heer H. A. van IJsselsteyn, heeft in een rede voor het Kon. Instituut van Ingenieurs uitgesproken 15 Oct. 1911 over onze nijverheid, de volgende opmerkelijke woorden gesproken Resumeert men den indruk van de statistieken, die ik u gegeven heb, dan kan het toch zeker niet ontkend worden, dat, al kunnen wij op menig gebied met groote voldoening op de ontwikkeling van zoo menige industrie wijzen, een cijfer van plm. 300,000 arbeiders, die door de nijverheid gevoed worden, niet wijst op eeii groote industriëele ontwikkeling. de vrouwen verworpen. In de oase waren zij toegankelijker, o.a. in twee dorpen die bewoond worden door Hausa's uit Soedan die zich daar gevestigd hadden. In 1896 werd een zendingsboekliandel op gericht, die goede vruchten afwierp. Ook trachtten de zendelingen steeds meer in de winkels en koffiehuizen in de bazaarstraten, aanknoopingspunten met de bevolking te vin den. Het zendingshuis werd liet vereenigings- punt ook voor vele bewoners van het binnen land. Veel invloed is uitgegaan van een Chris ten uit Tunis, die er tijdelijk vertoefde. Ook werkte men met lichtbeelden. In den winkel, waar de bijbels verkocht werden, ging liet soms rumoerig toe. Steenen werden geworpen naar den zendeling, terwijl verwenschingen tegen hem werden uitgespro ken. Bijbelteksten werden van de wanden ge scheurd, boekenkisten werden vernield en boeken en geschriften op straat verbrand. De Zendingszusters hebben handwerklessen aan de meisjes gegeven en zuster Dundas heeft in 1905 eene school voor blinde meisjes opgericht. Dit alles heeft bijdragen om liet Indien men in aanmerking neemt, dat Nederland sedert de helft der vorige eeuw in zielental verdubbeld is, dan houdt de toename der industriëele bevolking slechts nauwelijks tred met dien aanwas. De graphische lijn, die op grond van cijfers der volkstellingen in de laatste jaren van het percentage der in de zoo genaamde industrie-groep werkzamen kan gegeven worden, loopt tamelijk wel hori zontaal. Het zoo vaak gehoorde argument, dat ons volk bij uitstek handeldrijvend en niet industrieel is, geeft geen troost ten opzichte van de vraag, hoe de toenemende bevolking kan gevoed worden. De handel, of liever liet expeditievak moge in de havensteden en in het bijzonder te Rotterdam aan velen arbeid geven, in het overige deel van dat land uit de handel zich ten opzichte van liet voedsel geven aan de bevolking als kleinhandel, en de vraag mag gesteld worden, of de toename van hen, die op die wijze in hun onder houd voorzien, niet een'bedenkelijk econo misch verschijnsel is. Het belangrijke accres van het aantal winkeltjes in de buitenwijken onzer groote gemeenten of zelfs in onze kleine provincie plaatsen is m.i. een symptoon, die er zoo- velen gevonden worden, die, geen vak verstaande en op geen andere wijze iets kunnen vinden, trachtten op die manier een, zij het ook in liet algemeen, uiterst schamel stuk brood te verdienen. Is het h.v. niet teekenend, dat er in het slechts 4800 zielen tellende stadje Schoonhoven niet minder dan 129 neringen (slechts 4 in het speciale nijverlieidsproduct dezer gemeentezilver en goud) gevonden worden, zoodat er op elke 37 zielen één persoon, of op elke 7 huishoudens één is, die do andere van de noodige levensbe hoeften voorziet. Het is m.i. niet tegen te spreken, dat er een exces van werkkrachten in ons land is! Niets wijst daarop sterker dan dat er zich in het jaar 1908/1909 bij de Feldarbeiter-Centrale in Duitschland- 41,791 Nederlandsclie werklieden aan meldden Toen voor eenige dagen Dr. Bos over de tariefwet sprak te Rotterdam, werd door een debater op deze uitspraak gewezen. De heer I'late trachtte toen de woorden zoo te duiden, dat zij niet ten gunste van het tarief-ontwerp spraken. Wij laten dit daar. Feit is, dat de heer Van IJsselsteyn er op wees, dat nevens den handel ook de nijverheid de zorg der Overheid waardig is, en dat onze welvaart door een bloeiende nijverheid zal worden verhoogd. Welnu ook door Dr. Bos en zijn mede standers, o. a. den heer Teenstra, liet Kamer- vertrouwen der bevolking te winnen. De polikliniek werd steeds drukker bezocht. In 1905 door 9788 personen waaronder 1000 vrou wen meer dan in het jaar te voren. In de laatste jaren heeft Tripoli veel ge leden onder misgewas en ziekte. Gedurende den hongersnood en een typhusepidemie in 1910, hebben de zendelingen veel goede dien sten bewezen Zendeling Boltan is 11 Februari 1911 bezweken aan eene ziekte die het gevolg van zijn liefdewerk was. Dit alles heeft den band met de bevolking veel hechter gemaakt." Helaasde oorlog heeft den arbeid doen staken. Misschien zelfs voor vele jaren de mogelijkheid afgesneden om er liet liefdewerk voort te zetten. Met hoeveel moeielijklieden heeft toc.li alom het werk der Zending te worstelen, liet werk, dat liet waarachtig heil der mensclien zoekt Niet slechts de Muselman, maar heel do wereld wordt fanatiek, als het tegen Jezus gaat en Zijn Rijk. In Tripoli. Op Java. In China. In Nederland zelfs. Overal. En toch —Jezus zal triumfeeren en zijn Koningrijk sal komen v. d. L. Inzending van advertentïën vóór 3 uren op den dag der uitgave.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 1