HELP! 9575 39579 11.32.75 HULP UIT DE LUCHT VANGERTJES F O T O j Algemeen Dagblad j Drie gewonden bij motorongeluk BENEDTCTUS Uw Kunstgebit JAN MAAS KUNSTGEBIT f~Actueel! 1 Betrouwbaar 11 I I I I Bijdragen op postgiro SCHEEPVAARTBERICHTEN] Dinsdag 3 Februari 1953 ALGEMEEN DAGBLAD Pag. 8 Voedsel, water, zandzakken en rubberboten Nieuwsdienst Algemeen Dagblad VALKENBURG. In een grote hangar op het vliegveld Valkenburg rijen zich stapels brood aaneen, staan kistjes met levensmiddelen opgestapeld, kleine watertanks, jute zakken en rubberboten. Dit alles om zo spoedig mogelijk door de lucht te worden getransporteerd naar de geïsoleerde bevol king in de noodgebieden. Hier begint de levensader voor hen, die van alle behoeften verstoken zijn en wachten op de redding. Ook te Stellendam was het Neder landse hefschroefv-liegtuig gisteren ge land, maar geen der bewoners wenste mee te gaan. Met een van de Sea-otters is een bejaard echtpaar overgebracht van Oude Tonge, waar het geïsoleerd zat, naar Valkenburg, om ver van de woe lige wateren op verhaal te komen van de doorstane emoties. Een Belgisch hefschroefvliegtuig heeft twaalf inwoners van Goeree-Over- flakkee gered en is daarna ingezet bij de reddingswerkzaamheden in de omgeving van Bergen op Zoom. Op de luchtbasis Rhein-Main worden nog vijf troepentransportvliegtuigen door de Amerikanen gereed gehouden, om zo dra hiertoe het verzoek wordt ontvan gen, hiermee valschermen voedselpak ketten en technische uitrustingsstukken boven het overgestroomde gebied neer te laten. Nieuwsdienst Algemeen Dagblad NIEUWERKERK. Drie broers uit Rotterdam werden ernstig gewond toen zfj met hun motor slipten op de weg van Rotterdam naar Nieuwerkerk. De 21- jarige C. Campenhout was er het ergst aan toe. Hij kreeg een schedelbasis- fractuur en een fractuur aan een been. De 19-jarige F. Campenhout liep een rechteronderbeenfractuur op en de oudste broer, de 26-jarige J. J. Campen hout. bekwam een hersenschudding en een wond aan het hoofd. Alle drie zijn zij opgenomen in het ziekenhuis Berg weg te Rotterdam. Rusland of het gevang! NEW YORK (Reuter') Dertien Amerikaanse communisten, die tot ge vangenisstraffen zijn veroordeeld, heb ben gisteren de keus gekregen om naar Rusland te reizen of de gevangenis in te gaan. Hun advocaten lieten onmid dellijk weten, dat zij niet naar Rusland wensten te gaan. Van gistermorgen af brengen de Ma rine Luchtvaartdienst en de Transva van de L.S.K. met hun toestellen deze goederen naar de getroffen gebieden, waar ze worden uitgegooid, of per para chute worden neergelaten En dit werk wordt ook door de K.L.M. uitgevoerd met Dakota's, waarvan de Transva er vier in de ongeregelde dienst op Z.eeland heeft, terwijl eveneens twee Amerikaan se vliegboten aan de actie deelnemen, De eerste gedropte goederen waren rubberboten, waarvan elkeen plaats biedt aan vier personen. Maar het succes was niet, wat men er van verwachtte. De opgeblazen boten waren te licht, om ze precies op de juiste plaats te' doen neerkomen. De wind nam ze op en streek ze neer op het water, te ver in de meeste gevallen voor de geïsoleerde bevolking der boerderijen, om ze te grij pen en er mee naar veiliger oorden te roeien. Behalve rubberboten en tien duizend broden uit de civiele dienst heeft de Da kota van de K.L.M.. die normaal als fo- ttovliegtuig wordt gebruikt, alle kleding naar Zeeland gebracht, welke afkomstig is uit de afdeling gevonden voorwerpen. Deze kleding zou binnenkort in het open baar worden verkocht. De Harpoons en de Sea-otters van de Marine Luchtvaartdienst beperkten zich aanvankelijk tot rubberboten, waaraan de grootste behoefte bestond. Maar niet alleen zorgden zij voor transport hiervan. Met drie Sea-otters zijn gisteren op Goe- ree-Overflakkee mensen uit hun wonin gen gered en overgebracht naar hoger gelegen, veiliger plaatsen. Ook een heli copter heeft zo vele mensen uit hun be narde positie bevrijd. Met de nationale vlag en beddelakens trachtten de mensen in nood de aandacht van de overvliegen de toestellen te trekken. De helicopter bleek bij dit reddings werk het vervoersmiddel bij uitstek. Met grote vreugde is dan ook de boodschap ontvangen, dat men de beschikking zal krijgen over twintig Amerikaanse hef- schroefvliegtuigen en gier helicopters van de Britse Famifie-Advertentiën Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, mijn innig ge liefde Man en onze beste zorgzame Vader Behuwa- en Grootvader, Broeder. Behuwdbroeder. Neef en Oom LEONARD JOHAN VAN NES in do ouderdom van 65 jr. in leven gepens. Reserve Kapitein der Genie Rotterdam, 31 Jan. 1953. Huijgenstraat 3. Uit aller naam: M. J. A. VAN NES— Hendriks De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag a.s. op de Alg. Zuider Be graafplaats te R'dam. Ver trek vanaf Woonhuis te 11.15 uur. Aankomst Kapel ca. 11.45 uur. Betrouwb. Persoon Alg. ontwtechnisch goed ort- derl in bez. van Midd.-cfipl. ZOEKT WERK Br. No. D 7002. Bur v d. BI WEGENS OVERSTROMING is ons hoofdmagazijn Admirali teitsstraat tijdelijk gesloten Verkoop in ons Filiaal 2e MIDDELLAND STRAAT 23 F OKA N.V. ADMIRALITEITSSTR. 8 a-b-C 2e MIDDELLANDSTRAAT 23 Tel. 22242 24422 34644 V leest het laatste nieuws 't eerst in het Algemeen Dagblad Voor beter drukwerk TELEFOON DRUKKERIJ Van Helmontstraat 5, Rotterdam kan nlat maar loszitten of verschuiven! DR.VTOFIX ten nieuw, ver beterd en antiseptisch poeder behoeft slechts op de gebits plaat gestrooid te worden om het gebit de gehele dag rots vast op rtjn plaats te houden- V voelt rich zeker en behaag lijk. DENTOFIX voorkomt le vens onaangename reuk uit de mond. Probeert het nog heden. Prijs per stroolbus slechts 2,zs, In apotheken en drogis terijen. AANGEBODEN Nelissen. Pensionbureau. Zoekt U gecontroleerde ka mers m. of z. pension, wendt U tot beëdigd makelaar. Math laan 360b. Telef. 36115. Gem. Zit- en Slaapk. v. 3 pers. aangeb. aan Hoofdweg in Kra lingen, met pens., voor tijd. Br. No. D 7003 Bur. v. d. Blad L Skoda 1951 model coach; zeer zuinig in benz. verbr., zeer nette staat. Prijs f 2750 2 Volkswagen 1950 nette staat, met olie- drukremmen, verschil lende accessoires. Benz. verbruik 1 op 14 km. Prijs f 3150 3 Standard Vanguard 1952 slechts enkele maanden oud, moet nog ingereden worden. Interessante prijs. GARAGE BERGSCHE RECHTER ROTTEKADE Telef. 8191649532 R'DAM Aanhangwagentje Laadvermogen 300500 kg Bestemd voor Volkswagen Aanbiedingen: GARAGE MODERN Telefoon 41830 - Rotterdam. GEVRAAGD voor direct Matrozen, Bijwerkers en Classificeerders Aanmelden v a 9 uur. Firma PERFECT, Havenstr. 247 'Ingang achter op het terrein) reparaties in een halfuur Claes de Vrieselaan 21 Telef. 37519 - R'dam verschijnen iedere Dinsdag, Donderdag en Zaterdag in de gehele landelijke oplage TELEFONISCH kunt U ze opgeven onder No 11.32 70 -onn na 17 00 uur tot 22.30 No 11.10.09 u Prijs tot 4 gezette regels 2.50 per plaatsing Iedere gezette regel meer 0.50 Advertenties onder nummer 15 ct. extra. BIJ 8 ACHTEREENVOLGENDE PLAATSINGEN VAN DEZELFDE TEKST WORDEN SLECHTS 2 PLAATSINGEN IN REKENING GEBRACHT. Bewijsnummers alleen op aanvrage tegen betaling van 14 cents Voor advertenties met een groter lettertype: 49 ct. per mm-regel HE23iSniH3® GEVRAAGD Gevr. Nette Jongen voor car rier-werk en voor opleiding magazijn. Firma v. d. Zanden, v. Vollenhovenstr. 58 Meisje gevr., voor de dag of d.e.n., boven 18 jaar. 2 dagen werkster aanwezig Bartels. Com. Muschstraat 4. Tel. 44329 H.H. Slagers. Gevraagd flinke Slagershalfwas en Slagersbe- dlende. Neleman, Bergweg 276. Tel. 43543, R'dam. Prettige werkkring aangeb. v. vlotte verkoopster, leeft, van 18-22 j. Vermeijden. Levens- middelenbedrijf - Bergselaan 226, Telef. 44003. Voor direct gevr.: een net Meisje, vde.n., v.gg.v. Zelfst". kunn. werken Schepenstraat 122B. Tel. 48058 Wegens huwelijk der tegen woordige gevraagd: net Meisje voor dag en nacht, v.g.g.v. Zelfstandig kunnende werken en koken. Loon f 17.50 p. w. Mevr. Kahn. Hoyledeslngel 35. Tel. 47365, Rotterdam (Hille- gersberg) Flink Meisje gevraagd in ge zin met kleine kinderen, v.d. e.n- huiselijk verkeer, hulp voor ruw werk aanw. Mevr. Steeman. Burg de Villeneuve- singel 10. N.. Tel. 43248. Gevraagd nette meisjes voor alle afdelingen Aanmelden Stoomwasserij Bombeke, Oost- maaslaan 239. ran 7-304.45, na werktijd Oostmaaslaan 241 4 4!N«KI»«»IA .z.a. bekwaam Offsetdrukker >or hand- of proefpers. Ook genegen leiding te geven. B. No. 1643. Bijkant. A.D., Hoog straat 56. Schiedam. Modevakschool E.N.S.A.I.D. B. Fonteijn—Baars, Kerkstr. 35, H'berg Leert. U kleding vervaardigen in kl. besl. clubs. Tel. 83382, b..g g. 42718. Auto i 1951 ei huur v i motorrijschool E. d. Groot rijdt met nwe Oldsmobiles lesmotoren T.W.N. en Husqvarna. Tevens ver- motoren. AelbrechtskacTe 152. tel. 39619. R'dam. Bondsauto- en Motorschool H. P. Take rijdt met Standard Vanguard en Vauxhall 1952. Gedipl. K.N A.C.-instructeurs. Jan Sonjëstraat 4. tel. 36777. Rotterdam Leert heter autorijden. Autorijschool Palace, Th. A. Rogier, Door K N.A.C, erk. Instructeur. Harddraverstraat 43. Blijdorp. Telef. 83906. Achterkant DJP.-station. Ie Rott. Motorrijschool en Autorijsch. (de Koning) Ge dipl. Instr.. erk A.B.A.N. lid, gr. theorie. Ie Pijnackerstraat 21a. Tel. 45560. Autorijschool „Eureka" leert rijden in de handige Morris '52 4 versn.. syst Volksrw.. Skoda enz. of in de Ford 1951. Voor de Dames een instructrice. J Stolker. Aelbrechtskade 156b. Tel. 39617. BOEKENBEURS GEVRAAGD Gevraagd boeken op elk ge bied. Koster. Hofdijk 14. Tel 81636, R'dam MUZIEKBEURS AANGEBODEN Accordeons koopt U het trouwdst bij de vakman. Alleen le klas merken Betaling in overleg. Precisie-, stem- en reparatie-inrichting G. van Hengel. Jacob Catsstraat 136. telefoon 47313. Accordeonhandel W. v. d. Brink. Wij verkopen ook de beroemde Marmucci acc. Ook condities. Benthuizerstr. 43. tel. 84351. Rd. WONINGEN BUILEN Aangeb. Dubbel Benedenhuis, 7 kamers. 2 W.C.. keuken, op goede stand (W.) In ruil gevr, Huis buiten v. samenwoning, behoorlijke verbinding met R'dam. Tel. 33109. Woningruil Rotterdam en rand gemeenten. Gids aan alle kios ken verkrijgbaar. Kantoor Schoonebergerweg 58, tel. 51578. GEVRAAGD Gezin 3 volwassen pers. met huurm. M zoekt driekamer flat. Boven 46— p.m. Br. ond. No. 1879. Adv. Bur. Ben jamin. Bergweg 351. AANGEBODEN A.s. Echtpaar zoekt gij een woning? Het enige adres van Nederland dat dat oplost. Noodwoningen zonder vergun ning plaatsbaar m alle delen van Nederland. Verder week endhuisjes. Plaats aanwezig. Inl. G. Woldhuis, Rosestraat 158 B. R'dam (Z.). PENSIONS e.d. AANGEBODEN Te huur voor de maa; den Mei en Juni: gem. Zit- erf Slaapk. met gebruik van keuken. Bu- tagas voor het koken. Nadere inl. bij Mej. Jacoba Bakker. Hoorn, Terschelling. GEVRAAGD Heer vraagt p. 1 Mrt. rustige en vrij gelegen Kamer (zo mog. eenkamerflatje of over bodige kantoorruimte) in Rot terdam. Gemeub. of ongemeub. Liefst niet bij particulieren in. Br. No. D 6999. Bur. v. d. Blad. Echtpaar zonder kinderen zoekt inwoning. Prima referen ties. Br. No. D 7000, Bur. van dit Blad. AANGEBODEN r belegging te koop te Charlois Rotterdam: vier pan den. Huuruitkomst 4116 32 per jaar Koopsom 54.000.k-k. 2 Panden. Huuruilk. 2085.16 per jaar Koopsom f 27.000.— k.k. 5 Panden, Huuruitkomst 5580.64 Koopsom 67.500. k.k Br. No. D 6966, Bur. v; dit Blad Te koop: leeg te aanvaarden Herenhuis, randgemeente, 14 tot I 40.000. Br. No. D 7017. Bur. van dit Blad. Winkelhuis te koop in Wad- dinxveen. Betimmerde winkel „x3.25 M.. grote kamer, keu- kien, bijkeuken en-boven grote kamer. 3 slaapkamertjes Direct leeg te aanvaarden. Th. van Es. Zuidkade 16. Waddinxveen Z.H. Naam Straat Woonplaats wil zich met onmiddellijke ingang abonneren I 46 cent per week en de krant twee weken gratis ontvangen door gebruikmaking van deze bon. Vereend deze bon nog vandaag aan het Algemeen Dagblad, Witte de Withstraat 73, Rotterdam, of aan onze agent in I Uw woonplaats. „VANGERTJES"- RUBRIEKEN: PERSONEEL gevraagd - aangeboden TE HUUR gevraagd - aangeboden KAMERS gevraagd - aangeboden PENSIONS WONINGEN gevraagd aangeboden VRAAG EN AANBOD ONROEREND GOED gevraagd aangeboden ZAKENFL1TSEN AUTO'S RIJWIELEN MOTOREN LESSEN DIVERSEN „Vangertjes" verscnynen iedere Dinsdag Donderdag en Zaterdag in de gehele landelijke oplage van ons blad. kunt deze populaire kleine annonces opgeven - Telef on.: 113270 IK 1800) van 17—22.30 uur: 111009. Per post. Aan een van onze kan toren Bij onze agenten en be zorgers N.B. Voor 'n ..Vangertje" dne maal achtereenvolgend geplaatst betaalt U slechts 2 x de prijs. AANGEBODEN Wij verhuren zonder chauffeur: Kaisers. Fords. ChevroJehs. Austin A 70, Cltroëns, Skoda's. Riva. Bergweg 338, Tel. 80735 Koster voor Carriers. Juncker D.C.R. met iepenhouten laadbak ken 425.Wagenmaker!) - Verhuurbedrijf. Snellemanstr. 28 30. Tel. 422104.9113. Schrijfmachines verhuren wij per week, per maand en lan ger Handelsond A. v. d. Visch, Henegouwerl. 2533, R'dam. Tel. 37597—30701. Auto's zonder chauffeur, klei ne 4 en 6 persoons nieuwe wagens. J. van Doren. Plom- pertslr, 30, Vel. 71901, R'dam- Z. Eindpunt lijn 2. Chauffeur met gesloten Be stelwagen 750 kg. 135.—p.w. Binnen enkele dagen. C. de Haan, Van Dleststr. 34 B, Rot terdam (Z.). Laat Uw auto niet onnodig buiten staan, wij hebben stal ling voor U. Busken Huetstraat 122, te bevr. tel. 30909, R'dam. Tevens gebruikte auto's te koop aangeb. Te huur Fords, Skoda's. Volks wagens '50, z. chauffeur. Ons materiaal recommandeert zich zelf. Van Nieuwenhuyze's Autobedrijf. Aelbrechtskade 154, Rotterdam, tel. 34508. 'n Vangertje doet het AUTO'S - RIJWIELEN - MOTOREN GEVBAAGD R'dam. Tel. 72005. AANGEBODEN Autoplaatwerk, lassen, uitdeuken, versterken bijspuiten enz. Lage prijzen Brinkman. Soetendaalsekade 55: Tel. 4333780048. hoogste prijzen rood koper, geel koper. lood. zink. alumini en speciaal sloopaccu's. A. v d. Sluis. Dordtsestraatweg o42. Tel. 79049. Alles desgewenst aan huis afgehaald. Gebruikte autobanden, ruime sortering 16 en 17 Inch. P. Stahlie. Mathenesserdijk 179, telefoon 33209, Rotterdam Benzo Rijwielen en Stofzuigers zelfde prijs als bij fabriek M. Geurden. Vierambachtsstr. 16. Tel 32454. R'dam. Auto- en Motorartikelen. Rui me sortering: billijke prijzen. Zie onze etalages. D Hofland. Goudsesingel 107-109. Tel. 26580. Autokoopje. Kleine 4-deurs Sedan 1948. pr. staat, nieuw kentekenbewijs. Ook ruilen v. vrachtauto Aelbrechtskade 25. Telef 39052. Rotterdam. Avros. de ideale bromfiets, voorzien van koppeling aan het stuur, terugtrapnaaf en hand rem. bagagedrager, dimlicht. Eomp. jiffystand. Leverb. in 5 leuren, compl. voor f 444 Goosen's Motorenbedrijf, Nwe Binnenw 311; A. H. v. Gent. Zwaanshals 287. Motorhuis Kees. Oranjeboomstraat 36. Rijwielen. Locomotief. Batavus. Burco, Maxwell. Gruno en Hcko. Sport. Race. Toer en Ballon, met derailleur en 3- versnellingsnaven. Ook gem, betaling- Adr. van Herpen. Noordmolenstr 30. Tel 47290. Chevrolet de Luxe 1950, 6 pers met radio enz. Als nieuw Ook ruilen voor nieuwe Volkswa gen. Tel. 20749. R'dam of Br. No. D 7005, Bur. v. d. Blad. Ford Sedan 1948. 2750 en Skoda 1949. f 1850 Beide ln prima staat. Tel. 110609. Rijwielonderdelen. Banden buiten 3.95; binnen 1.19; kettingen 1.95; kettingkasten 2.95; jasbeschermers I 1.49; pompjes 0.79; sportsturen 4.95; koplampen 2 45; com plete lampen 8 45: dynamo's f 5.95: schuimrubberdekken vanaf 2.40; spatborden I 3 45; stuurtassen 1 1.25: dubbele tas sen vanaf 4.95: bagagedra gers 0.98 enz. Adr. van Her pen, Noordmolenstraat 30. Tele foon 47290. of stuur postwissel naar het secretariaat van het Nationale Rampenfonds, Statenlaan 81, Den Haag AANGEBODEN Kanaries! Mooie sort, poppen, goed zingende mannen. Alle be nodigdheden voor de kweek. Granen, Zaden. Honden- en Kat tenbrood. Wouda's Dierenhuis, Math.dijk 249a. Tel. 38847. Van Leeuwen's Slagerijen, Resedastraat en Lange Hflleweg Dikke bladreuzel 59 ct. per kg. rundvet 65 ct. per \'3 kg, mooie kalfslappen 1.35 per ',s kg. rundvlees 1.35 per ',i kg. dik rookspek 99 ct. per 'j kg. Het is haast geen geld Zware, geheel draaibare rooktafels met verlichting en chroomgarnituur, nu 24.75. 't Meubelhuis, West Kruiskade 5 (tegenover Arena). Geen schokje, geen stootje voelt Uw baby in een Mutsaerts' Kinderwagen van het verbeterde model 1953. Vollebregt, in keuze en betaling geen moeilijkheden. Bij betaling binnnen 3 maanden, betaalt U de contantprijs. dus geen verhoging. Zaagmolendrift 35. Tel. 4OT68. Mathenesserweg bij brug. Tel. 30457, Beijerlandselaan 5. Tel. 70144. Te koop Austin A 40. jaar 1948 als nieuw, lederen bekleding, verwarming, weinig gelopen door eigenaar zelf bereden Br. no. D 6879, Bur. v. d. Blad. 150 cc. C.Z. Padvinder 1952. Geheel compleet. 8000 km. ge lopen. W.B. en A.R tot 1 Mei. Boersma, Zijdewindestraat 61. Telefoon 34379. Te koop aangeboden goed on- onderh Jawa '50. Prijs f 975. v\ d Ent. Voordijk 237. Baren- drecht. Ford Prefect, nieuwe banden, prima staat. Met nat.bew.. we genkaart. Spotprijs I 975. Dierg singel 55 A, Tel. 30161. Te koop Ford Prefect, 4-deurs. 1948. lederen bekleding, in zeer goede staat, prijs 1550 De Jonge, Buitenhofstr. 28a. Tel K 1800 - 39686. Ford 60 P.K., 1939 met nat. bew., benz. 1 op 8 9, pr. geen olieverbr. Vaste prijs 575.—. Zwaanshals 56a. Prima nieuwe Kofferschrijfmachines voor privé- en kantoor- gebruik Uw eigendom voor 15— p. m (totaal i 295.incl. alle kosten). Vraag inl. of demonstr. (ook 's avonds) aan ..Pols' voor Kantoor". Heemraadsstraat 5860, Rotterdam, Tel. 52.100 (K 1300). Beddenreparatie. Laat Uw matrassen vakkundig bijvullen en overtrekken ln een speciaal Beddenhuls. Dus bij M J. v. d. Linden. Zwart Janstraat 67, Tel 44824. Alle reparatie» in één dag klaar. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. Breuklijders! Wist U, dat door het dragen van het Scholte'g Patent-Lurhtbreuk apparaat al Uw breukbezwaren verdwijnen? Vraagt gratis boekje met afbeelding en prijs. Fa Scholte. Pr. Margrietlaan 55a. Rotterdam-Noord Telefoon 83622. Speciaal adres voor alle voorkomende reparaties en nieuwbouw. Loodgietersbedrijf C. Schuurs. Schiedamseweg 217 (West), Telef. 51638: Dordtselaan 130 (Zuid). Telef. 70302 78. R'dam-N„ Tentoonstelling en Demonstratie Soedan- en Smyrna Handwer ken van 2 tot 7 Febr. ,,'t Spinnewiel", Dordtselaan 96 60 Tin ten Smyrna wol, 30 tinten Soedanwol. Toegang vrij. Uw schrijfmachine snel en goed gerepareerd onder gar, Vooraf prijsopgaaf. A. Hennink, Hoek- sestraat 20. Tel. 48328. Laat Uw bedden en matrassen vakkundig repareren, bijvullen, overtrekken enz. Van Oudheus- den. Bedden- en Meubelhuis „Ideaal Goudseplein (hoek v. d. Werffstraat). Telefoon 26157. Lederen kleding ook repareren, vermaken en verven. Flach. Strevelsweg 43, Tel. 73723. Rot- terdam-Z. Voor degelijk stoffeerwerk naar A. J. Dirker, Bellevoysstr. 96A, Tel. 36457. Repareren en over trekken van alle soorten meu belen. Prijzen billifk. prima stoffen. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels, enz Vlotte levering. E. Zevenhuizen, Glas- handel. Aelbrechtskolk 41. Tel. 30780. R'dam. Laat nu Uw meubelen opnieuw bekleden. 2 Faut.. 4 stoelen v a. 40, met bij vlevering stof of leerdoek. MacLean. Crooswijk- sestraat 3b. Telef. 27716. Radio Waldorp, Fridor, Erres, Philips va 2.10 p.w. Stof zuigers va. t 150 pw, Wrin gers v.a. 1.— p.w.. alles zon der vooruitbetaling. L. Voogt. Schiekade 122. Tel. 42414. Vleessnijmachines, snelwegers, kasregisters, electr. koffie- en gehaktmolens. Leeuwenburgh. Goudsesingel 47. Tel. 25995. Trouwlustigen, pracht Engelse huiskamer, bestaande uit 2 clubfauteuils, 4 stoelen, bekle ding naar keuze, mooi dressoir met bijpassende tafel, geheel compleet f 365.Met garantie. „De Meubelbeurs". Grote Vis- serijstr. 810. bij de Mathe- nesserbrug. In onze opruiming Aquarium- Warmtedompelaars, 25-200 watt nu j 2 69 met garantie. Ther mostaten 5.25. Alleen Von Burg. Nw. Binnenweg 260: Noordmolenstraat 45: 2e Mid dellandstraat 19; Rochussenstr. 42. R'dam. Te koop Raamhorren 1x2 mtr., 30 stuks, Rotterdam, Tel. K 1800—82248, VRAAG EN AANBOD GEVRAAGD Archlefvernlctiglng. Groothandel oud papier. De hoogste prijzen voor archief, boeken kranten, tijdschriften enz., alles per kg.. Wordt afgehaalde-Fa. ftigil. Hennewierstr. 24. Tel. 37957-113803 G. Leentjes Zoon, Joh. Brandstr. 23, Tel. 75446, is Uw aan gewezen adres voor: kelder- en magazijnopruimingen. Alle soorten metalen, oud ijzer, accu's, papier, sloopauto's enz. enz Hoogste prijzen voor oude metalen. Rood koper, geel koper, Zink, Lood, Aluminium. Lompen, Auto-accu's, enz. Alles des gewenst aan huis afgehaald. H. A. de Groot, Bothastraat 6567. R'dam-Zuid. Tel 79049 Kristal. Porselein. Kronen Speeldozen. Pendules. Oude Schilderijen. Wapens enz. enz. Br. Nwe Binnenweg 162 (woon huis). 'n Vangertje doet het Te koop gevr.: Boeken op elk gebied. Firma J. A. Verlooy, Pijnackerplein 12, Telef. 40843 en 66719. Waarschuwing! Goud, ztlver juwelen, gouden munten. Hoog ste prijzen betaalt vertrouwd adres: H. J. Berkelouw, Jonker Fransstraat 30b. C.. Tel. 28289. SchrijfbureauxU! Mooie solide massief eikenhouten m. garan tie I 94. Klaar te zien Meubel makerij Baars, Libanonweg 56 R'dam (Oost) tel. 20991. Gemakkelijke betaling. Meube len, tapijten, bedden, dekens, enz. 200 Modelkam. Lage pr. Br. no. D 6695. Bur. v. d. Blad Stofzuigers, alle merken f 27.50, 37.50. I 47.50 en 65. Volledige schriftelijke garantie. Rebuilt, Easy Huis. v. Cittersstr. 70a, Rotterdam-W. Kooktoestellen, kachels en sterke lichtlampen voor petro leum. Zappey, Vondelweg 46, Goudgele boxer te koop met stamboom, lVa jaar. vertrouwd en lief voor kinderen. Telef. Aangeb.: National Kasregister. nieuwste model, zwarte uit voering. 375.Kellners-kas- register met aparte afsluitbare telwerken 650.electrisch Optelkasregister met groepen 900.Alles onder garantie. Te bevr.: Schuts, Kasregister- handel. Tel. K 1800—75603. Jongkindstraat 16. R'dam. 3 x meer bergruimte met uit- neembare houten Condor-stel lingen en kasten. Reeds voor 100— een 4 m. lange en 2 m hoge magazijn-, archief- of winkelstelling met 24 verstelb. (2 cm. dikke) planken. Alle afmet. Condor. Am. van Solms- str. 159. Den Haag. Tel. 770930. Te koop. Schrijfmachine, merk Stuwart 75.— Kofferschrijf- mach. Adler f 65.Te bevr.: C. J. Corbeth, Mathenesserdijk 177 B. Na 6 uur. Wie telt en rekent nu nog uit het hoofd? Wij leveren U een nieuwe schrijvende telmachine 10 toetsen vanaf 390.onder garantie. Noteboom's Kantoor- machineh-, Waddinxveen. Eiken Bureaux 57.50, Boeken kasten 49.50, Salontafels 25.-. Schuiftafels 37.25, Dressoirs 7 59.90, Slaapkamers 315. Ook afzonderlijk. Meubelfabr.. Buitenhofstraat 36 en 40. ZAKENHirsEN Autobanden, vrijwel alle maten, gebruikt en gecoverd. P. C. Visser. Willem Ruyslaan. R'dam. Magazijn geopend van 8'.j—5U uur. Tel. 27 722. Privé-adres: Telefoon 23734. Voor al Uw schilderwerk H. J. de Bruin. Huis- en Decoratie schilder (onder Rijkstoezicht gediplomeerd). R'dam-Z.. Persoons straat 6. Tel. 75913. Werkplaats: Lambertusstr. 166. R'dam-Oost. Uw gelakte en beschadigde meubelen als r.ieuw terug. Firma Godschalk, v.h Oppert. Meermanstraat 36. Dirk Smitsstraat 38. Telefoon 28760. Uw adres voor granietwerk. gootstenen en vloeren enz.' D H. Daamen, Volmarijnstraat 51. Tel. 34166 Radio B.B. Het adres voor rep. en onderdelen. 2e Rosestraat 34, tel. 71803. Rotterdam. Kasregisters, Schrijf-, Tel- en rekenmachines. Ook huur en huurkoop. A. van Hessen Co Witte de Withstraat 11, Telef. 23184—23001. Rotterdam; Prinsengracht 701, Amsterdam, Tel. 3113441987; Stationsweg 57, Den Haag. Tel. 111526. Slaapbanken van 3 zitsbank tot 1 en 2 pers. bed m. bergruimte v.a. 85. Comfort, Walenbur- gerweg 104. Tel. 48499, R'dam. Dekens overtrekken met zijde en satinet'. Deloenovertrekkerij le Pijnackerstr. 10. tel. 40051, v.h. Snellemansstraat. Laat uw meub. repareren, over trekken en stoff. bij de vak man. Vraagt vrijblijvend prijs. P. P. Roorda, Boezemsingel 1Mb t o. Veemarkt, Tel! 110957. Timmerwerk, onderhoud, ver bouwingen aan woonhuizen, be drijven. keukens e.d. voor in woning. Vraagt offerte. Telef. 33345. R'dam. Gemakkelijke betaling. Meube len. karpetten, bedden, slaap banken enz. Hovi. Witte de Withstraat 17. Rotterdam. Hoogglanslak 250 ct., plamuur 100 ct.. liinoliegrondverf 180 ct., glanscarboleum 250 ct., bin- nenvernis 320 ct. per kilo. Blanke celluloselak 250 cf., thinner 120 ct. per liter. Bij aankoop tamponeerverf borstel gratis in bruikleen. „De Regen boog". Eendrachtsstr. 143. R'd. Schoonheidssalon „Milène". Hebronstraat 10c. Tel. 21268. Ge zichtsmassage. Epileren. Make-Up. Electrisch ontharen. Ver wijdering van wratten. Hoogtezon. Pedicure. Manicure. Nieuwe cursus opleiding Schoonheidsspecialiste. Massage Instituut. Schepenstraat 12c. beneden. R'dam. Sport- Vermagerings- en Fithoudende massage voor dames en heren. Modem hyg. salons. Dagelijks van 106 u, behalve Zondag. Nieuw gediplomeerd personeel. Huwelijk. Waarom draalt U nog langer? Honderden zijn door onze bemiddeling getrouwd. Talloze dankbetuigingen. Komt U eens op kantoor praten of schrijft ons. dat verplicht nog tot niets. Kantoor „Mefropa", Middellandplein 21a, Postbus 70 Rot terdam. Tel. 50613. Sollicitaties in alle talen, Vlug en Correct door Ad Libitum, Gouda. Huwelijk. Dame 40 j. midden stand z.k.m. Heer met goede positie of zaak, liefst v bui ten. Br. no. D 6928 Bureau van dit blad. De Bedden-vakman Hendriksen maakt van Uw oude bed voor weinig geld een prachtig 3- delig bed, Zamenhofstraat 29 (nieuwe naam voor Plantage- weg.) Tel. 21992. Ook verende bedstellen repa reren wij vakkundig en snel en niet duur. Hendriksen. Za menhofstraat 29 v/h Plantage- weg, Telefoon 21992. In Den Haag Is het adres voor Massage-Pedicure, Beeklaan 488 Tel. 394274. Gedipl. Personeel. Geen goede huwelijkskans zon der behoorlijk kapsel! Prima permanent-wave bij Maison Femi. Mathenesserweg 58. Telefoon 31273. Nette Werkman, 52 j., zoekt kennismaking m. nette Vrouw. Huwelijk eventueel niet uitge sloten. Woning aanwezig. Br. No. 1642, Bijkantoor A.D.. Hoogstraat 56. Schiedam. Voor zeer interess. uitv. beton en plasticprod. (massa-art.) medewerker met enig kap. ge zocht voor aanvr. octrooi en fabricatie. Br. no. D 6967 bur. van dit blad. Sneldichteres b.z.a. voor het maken van gedichten voor feestelijke gelegenheden. Zui deras 109, Tel. 73726. Bijstand en advies in alle rechtszaken en contracten. Tot 9 u. 's avonds. Van Driel, thans Noordsingel 188. Tel. 44787 Massage iedere dag beh. Zond. 106 u. Inst. La Haye De Sillestr. 196. Den Haag. Telef. 772210. Moderne hygiënische inrichting. Sportmassage, vermagerings massage, manicure en hoogte- zon door gedipl. krachten. Kon. Sophiestr. 25, Den Haag. Tel. 772866 t/o. V.U.C.-stadion (Schenkkade). Wenst U kennismaking en hu welijk? Schrijf om inlichtingen naar De Toekomst, afd. 5, Post bus 390, Rotterdam. Voor Uw a.s. feestenHenk Polder, Humorist. Parodist, Komiek, Goochelaar. Heems- kerkstr. 32. R'dam. Tel. 83455. Lombok 31 r tos Angelea te Sao Francisco Loppersum 1 v R'dam te Bagnoli Lucita SI t Aruba n Gent Luns 31 v Gibraltar n Tel^Ariv Stad Maaotrlcbc term 6 v Uromo n Huclvi Stad Schiedam 31 te R'dam v Cajahlanca Straat Makassar 1 te Manilla Straat Soenda 31 270 m ZO r Mom bas* Wilde: Deus Regit 2. Talleman: De TSJd. de Wit: Geia. Meirus; Aqullla. Brugman; Gelsenklrchen 72. Janz; Panama, de Broek; Atme. de Vree: Rescape. Bracke: Marie 2. ZEEVAART Te Rotterdam ziln aangekomen 2 Febr.: N". <!*m. New Vork. II Al.. WUh.kade; Sr*IkGoole. Krb. JJokker», ilaasliat S*ut* l-*be! B.AIrt'3. Waoibersle. Schie- h»,.. Br ra Hrllo. Londen. Ver. Ai. MU. Mtniehai Xlxiaram. Indonesië. KJIL. Schlcliai. DaJIimn. Berncu Burger. lJscl- hai.Klisten t'*nn. Koifnbagai. Muller. Waalbat Wuklnkl, Helsinki, t Ommeren, Hoe. 'J. Wclln. Kopenhagen. Vlnke. BPM; Ctitula 1 T Adelaide te Pt lAocoin CisveUa p 1 Ambon n Lyttletoo Cleodora 1 23» m W i N t dabang Comelta B 2 31 t Aarbua le Gothenburg Cornells Houtman 1 te Casablanca Cory da 1 70 m O v Fortaleza Gorilla 1 21» m ZW t Laud's Old Coulc# 1 690 m ZW v Fayal n Plymouth Da Capo p 2 Brunabuuel n R'dam Dalerdyk term 2 v San Francisco n Vancouver Danae 1 te Aarbus n Kopenhagen Maashaven 1 250 m Z v Teoerffe n Dakar Maasland p 1 Cherbourg n Las Peimas Maas 1 nm v Lauakla n Izmir M vcuba 2 v S Ingapore te Wellington Madoera 31 nm t Pt Said n A'dam Malca 1 te Umharnn bü Mslmoe Malrina 1 Mlrl n Tokohama Matrella 2 v Kirkwall n Grangemouth Marken 30 v Pt Swettenham te Singapore Man»* p 31 Sclllle» n Heysham Martha I wbullend ln de Dowru n Huil Martin R 31 s txwiden n Malta Manrtt 31 te Terncuzen (slecht weer) Stnipe 1 geankerd te Cuxhaven Sumatra 2 ter rede v Pankalpinang Tabint* SO v Penang te Belawan Tallsse 2 v TUaalmten (na achuilen) Tamo 1 850 m W' ten Z v Land End Tankharen 2 2 v Bangkok te Pal am bang Tankhaven 3 2 te Penang Tarakan p 2 Gibraltar n Genua Tan* p 1 Dover n Curacao Tar* p 1 Ouesaant (allea wel) Tero 3 v R'dam tc Philadelphia verw Teun* 1 t Cardiff n Cacn Thalatra p 1 Sir. Bonifacio Albert: Voorburg. Baus; Stico, Groen: Ma- na. Cornet: Llnuuenda. Hulsman: Bremen, BuschenSohleland. Swinkels: Jantje. HoT; Lis. v d Bosch: Scalto. Larooü: Klo-kner 20, Wllten»; Arnhem. Moonen: Rhelnfahrt 144. Stortxer, Mannheim 248. Kissel; Con- «antln 6. Sehuppert: Gerhard. Beru»: Jan na. DrlelWilhelm, Schmltz; Schu.-niar» il. Tcppe»; Lecnards. Super: W'hkdien-t 23, Verwoen: Ruhrtank 2. Koppen: TRG 11. Adam: Luma. de Jong; Mannheim 95. Spachl; Winchermann 48. MelUnghof. alle Duitsland; StompwUk. v Benneknm: Pi* Uucn'in, Grangeuinutli. Burger, Uselhav. Aterdjrk. llatre. HAL. RSJnhav.Jalaketur. Kinnen. Fumeai. Maasbat.Kot» Agoeng. Gilynl», Rolt. Llotd. Lloydkaile; Pionier. Hamburg. Uilen. Parkkade: Margarerh Brown. New Orleans. Muller. Merwebar. Noriiuuidia. Gothenburg, K D Smeer. W**l- hav.Halbot, Valentin Hudlg Veder, Lek- h*v.Marga, Hamburg, H Hanno, Waalhar. belli. NlR'iebamn, Dlrktwaeer. Maassluis: Baillnd. KrlHlansand, Burger. Lekhar.Ba rok. Oslo. Burger. Uselhav.Britt Mans. L'dilevalla. Oudkcrl;. Waalhar Anten. Da- geuani. Ilu». N.w. Schiedam. Amsterdam aangekomen 31 Januari: StMilor, Weot-lndië. M Tl EEP.NMr. WEGINGEN Aagtedyk 31 r Trinidad n Blo de Janeiro Aaiiiekerk 31 r B'dum n Sydney Deiriaod 1 te ViUoria n A'dam Delf shaven p 1 Flnlatarre n Montevideo D«ii p 2 Goeree (Is) n Maassluis Diligent;» 2 t Fawley te Cardiff ver» Diamerd.sk 1 470 m WZZW t Flor» Doklaan 30 t Malta te Pmza (EU| Domburzh p 1 Kp Flnlsterre Dnngedyk 1 v Broden n Hamburg Draco 31 r San Fellu n Amsterdam Drente 1 BeDwan te Singapore Dulvendrecht 1 3»0 ra ZO v Halifax Dulsendyk 30 v Balboa n Los Ingelu Eendracht nog te Istanbul Elmlna 1 v Freetown n Abidjan EllewoutsdUk 2 r Roscoff te Portsmouth Euggano p 2 Per lm n Muscat Ena p 1 Khorya Morya haal Ennna 1 v Chlttagong o Rangoon Esso^Rotterdam 31 400 m W ten Z v Land's Mascotte 2 te R'dam v Hamburg Meerkerk 2 W Hongkong v R'dam Moll'kcrk 1 410 m W ten N v Mlnikoy nacht 3-1 te Aden vera .Mentor p 31 Doovr n Lissabon Modwgdr 1 90 m ZO v Savanna n Houston Merak N 30 r Montevideo n Port Stanley Metiila 1 100 m O ten Z v Bllllton Mldaa 31 t Gibraltar n Venetle Mirijak 4 te Ambon vera Ml toch N p 1 Kp Barfleur n Casablanca Mlra 31 r Rouaan n Fecamp Mltzn 1 140 m WZW v Ras Fartak Modlokerto 1 v Pt Said n R'dam Molenkerk 1 Ufl m NNW v Kp Verde Midderkeerk p 31 Kp S» V Incent n Marseille Mtiphrld N p 2 Start Pnt 2 te A'dam vera Mvpuck 1 bij Texel (la) u Partls Nieuw land 2 te R'dam v Grangemouth Tb om 1st o 1 300 m ONO v Bermuda'* Theano p 1 Lizard head n Dublin Tilly SO r Rouaan n Bordeaux Timo 31 te R'dam r Londen Timor 2 15 ro OZO v Uzard head Titus 2 v A'dam vla Oran te Malta Tithndi» 1 230 m ZZO v Kp Cambodia Tlikampek .31 v Mopl n Hongkong Tlltjalengka 1 r Singapore n TJ Prlok Tilvadone 31 300 m ZO v Recife Tflluwah 2 v Ballk Papan le T) Priok Tr.morl 2 v Colombo n Aden Ton S p 1 Cnvqiiets n R'dam To«arl 21 v Belawan n Padang Trompenberg l 020 m W ten Z v Flores Unltaa I schuilend In de Down» n R'dam Utrecht 1 CtO m O Luzon n Manilla V»n Heutsz i 350 m W ten N t Cocog Ell Roseg. Friedmann: Bern. Gausrh: Nlgritella. BauwensSoldanella. VerschurenBerin*. Kahn: Kruiswijk, Boohersen- Alcedo. van Gent. Teasin. Keek. alle Bazel. Afvaart: Norrl. Stavast; Paula. Buyks: Niord, BlomDe Vrijheid. Malaehaii: Antonla. Ixmywhelder: Internos. Motier: Richard I. v La ark: En Avant 17. v d Berg: Maurlts. Sclirruders; Holland, r d Geer: Insula. Bonn; H Kurier 23. Plugge: Fanto 31. Faege; Rhenanla 16. Krlth; Erna Beek man: Marietta. Cauweaberch; Bhmus 114. Muller; llaldenslehen. Geils; Expres» 20. Slagmolen: En Avant 14. v d Bag, Ultima Lui et. Mandenmaker: Johanna Maria, yan RiemsdijkMaria. KIclpas; Elbe 10. l'acke- bu.-rliM Stinnee "'2. Bulls: Damco 5. t Menuwsen; Sannto Mar^ Suykerbuyk Dam- d Geer; Damco 102. Schijven»' Meeuw 2. Aardyk 1 ril) ra O r Kp Race AlbliixeXdyk 1 le New Orleans Aillnda 1 urn anker In Straat Madura AJchiba 31 v Montevideo n Santos Altlabl 2 tc Ulo de Janeiro vera Aldeaonda 1 in Golf Thailand AJgenlb p 1 Fernando Noronba n Las Palm Alkald 1 180 m- ONO v Madeira Alaiimk 2 t« Karachi a Calcutta Alloth 1 te Las Palinas n II dam Alradyk 21 te Antw o R'dam Alinkerk 1 Brisbane n Sydney Alnnil 1 v lUo de Janeiro te Victoria AlwaM 1 070 m NN'W Fortaleza Alphacea 31 v Portland M n Baltimore E--o Amsterdam 1 420 m W ten Z v Floree Etroraa p verm 2 Mlllkoj n Rangoon Evortsen 1 v Trondbelm te Bergen Express l v Rouaan n R'dam Fartusum 31 v A dam te Norfolk Eotraea 2 v Pott Said n A'dam b Kellpes 3 te Pladju ver» Feroda 2 te Swansea vera Fidimla l v Hnnswecrt te Londen Filmland fRL) 2 4S0 m W v Sa bang n Belawan Frisia 1 80 m Z v Barcelona Gnaaterliuid 1 v d Tyne n A dam Oanyniodes 31 210 m ZZO v Kp Hatleraa Glashaven 1 bil Ciixhaven schuilend Nieuw Holland 21 v Tj Priok n Svdney Voordam 31 200 m W v Sclllles Noordwllk l v Ranta Lucia te New Tork Voord 1 ten anker bl) Southend Noaeli 29 v Blzerta te Tkmls Nottingham 2 v Dover n Vel zen Olivier van Noort p 2 Kp Vllano Omaln 1 290 m Z ten W v Bombay ttndlno 1 70 m W ten O v Stavanger Ootinaiaum P 1 Ouewant n Ln Palllce Ornnjefonteln 2 v Amsterdam n Bremen oranjestad 1 looft m NO v Barbados Otlnn SI t Bremen n A'dam Pnlma 2 whullend hl) de Lizards Plnrieluv 3 r Singapore te Ti Prlok Plato 31 v Kopenhagen n Amsterdam Van Outhoom 31 v Kallanget n Anipenan Vm Rlebecck 2 v Surahaja te Makasaar Veendam 2 te Southampton verw n N Tork Vrouwepolder 1 len anker Folkestone Vrljburgh 31 v R'dam f.e r*«ablanea Walbalong 1 t nel a wan n Slngopore Walocapoe 1 v Singapore te Siiraliala Wnlwerang 2 v Chertbon te SurahaU Walenburgli 1 v La Palllce n R'dam Waterland 31 250 m W v Kp SI Vincent Weltevreden p 31 F,ll Banks Westpolder 1 bil Montr d'Ot n Oporlo Willem Barend»* 2 le Liverpool vera winsum l 140 in ZO r Takoradl AVInieraivUk p 1 Start Point tri dam; Illllehrmndus. Klaren. Rheneii; C'orry, v Roosmalen. Beek cn Donk; Bin nen toon 14. Baak, Tcrlieusdcn; Heconlle. v Moeren. El burg; Spera In Deo, Arend. Luik: All Round, Kruik. Amsterrtom; Fiat Vol is. v Berghem. Weurt: Ingres. Ebben; Adrlana, DodenwaardTaunus. Jansen: den. Verst raeten; Express 5, Kohier: Ar- -ene. Heijnt j, Rephi. WUIems; BurUrthurg, Klehoom; RUn Schelde 21. niormmïer: Pllx, Hens; Constant, Hens, alloBelgië. 2 Februari na 13 uur: Amcrakork le Fremantle r R'dam Amor 2 to Tunis A'dam Ampensn 2 te Bombay n Calcutta AiiiSli'llajiil 1 A dam te Buenos Aires Alnaielitleii 1 Hill m NNO v Fayal A mn el kroon 1 100 Oi N T Kp Flnlsterre Am .1,1-mrt 31 v Ia lie Charles n (ndonesl? Ainsirlparli 1 êüft m W t Sclllles AxnrtchAirt 2 nm tc Djibouti n Indonesië Andvk 1 v Bremen te Hamburg Antonla SO lie rede v Singapore 4.'II IW 0) 7.ZW v New Orlran' Gr wie BeerS2n»e*HaHfaxl(°r FDgno 2 hij East Goodwin n R'dam Host 3 I In de Duin* n null nnskerlnnd 2 v Harlinnen n Goole Hathor 1 20 m W v Gnerer (la) Harnlrt 31 v Berncn te Gdvnlt HnulerwUk 1 v Genu* n Marseille Hector 1 v Bart te Trlkst Helder 1 010 m NO Flores Poortvliet 91 8t Malo le Ogrdlfl pnolaii Leut d 1 Flores n Beiroet Polydonil 2 r PI Sudan te Aden Polyphemus 2 V A'tlani te T) Priok Ponto 21 v Grangemouth n Snble* d'Olonnr Poseidon SI v Barrannullla n Pt au Priner Pi Fred Wlllm 1 v Ouesaant n Ceuta Pr Philip. Willem 1 90 m ZW v Ouovannt Prlti« Willem 2 1 310 m ZZW v SaWe Ell Ptlns Willem 4 p verm 31 Olhralt o Bnrrtann Pr Frert Hendrik 1 v Valencia n R'dam Pr Joh W Frtso 1 100 m ZW v Kp Rac- Pvgmallon p 30 Kingston Uaml - TToustor Wonoinrl 31 200 m NW v Ell Wake Wowudrodit 1 30 m W v Oporto IJ «gel p 1 OiinMMit n Beiroet Zeeland (BL) 31 te Belawan n New Tork Zonnewllk 21 700 m ZZW r Freetown Zuiderkruis 1 270 m ZO v Kp Palmas ni.ivv* iRT IiOBlTH gepasseerd 31 Jan. Toor 13 uur: Zaanbnig, Lenderd: Buys. GU»bcrt: Wil helmin*, de Snno: En Avant 13. Visser, Scalills 1. Bossen; Lloyd 5. Haheimehl; Din». Hoek. Fanto 42, Bradko; R. Kar- eher (1. SeliivelkertBen/a, Hauwerhoelc; It. Ka rclier 2, Drelde; Wlm, v Wljck; Perle, Huyzen2 Cehr.. v Leeuwen; Tenlers, W'es- terlioiilLemanin. Jonker; Normuila. v d Werken; Mclpl Mcne. Ktssel; Luxemburg, lèln: Minden'. Bollen; Rensoh' Grllx-1: R. K archer 12. Gnmn; RUnzeevaart 13, Caa- lelUn»Airrachl 10. v Deurzen: Mode, Ca- let-el»; Alliert Ctiyck. ComellB: Flat Vol. i.mgenberg. alle Rotterdam; Mosel, tan AmiDla SI 200 m 7.W v NaMina EU Arnedyk SO r Norfolk o Antw Arendadrk SI t Monlerldeo n Santoa Arrnddterk SI v Kobe n Hongkong Argos 1 r Cbillrts te Lusurl Ariatlnr 30 New Vork o Turks Eiland Ariel 20 Port au Prince n Ne» Orleans Audaola 2 nm voor dp N Waterweg tedw Averdvk 1 t U Havre n R'dam Raarn 301 m W7.W v Mills Bab t 31 le Bavonne v Nante* Bar. hu- '."i New Orleans n Houston Bagsn 3 r Bangkok te Sin/spore vera Baud 2 v Singapore te Belawan Batavier 3 1 Oarar«hamn n R'dam Itennrkom 3) t Talcahtiano n Carral Bertilsw 1 no* Ie Golhrnburg ni-lena .31 .380 m NO T Barhados Henrlra B .31 B'rtam "e Stralsimd Herinnering ?.n v Algiers re Bona rTermes 1 te HansweeP icn anker n R'dam Hera 1 s Buenaventura te Palts tïestla 1 V A'dam n Bremen ITvrtra 31 voor anker monding Orlnornrlvler Inrtrapner* 1 143 m ZO v Kreta n Pt Said Ingeborg 1 geankeerd Dungenest mn 20 r Pr au Prlnee n CrUtfthil Iris p 2 hnel Rr A'dam Jagersfontein t "2" m NW v Vaapatad Isp.ra IKPM1 1 re Tl PrlnV tn-a r - «arnng n Rreenknol Port Raid lUfaela 1 v Pladln te Penang verw llakl 31 t Bandar Shapnr te Damman Rrael 1 nm op de rede TJ Prlok Remlersz .31 v Menado n Kwandang Rompang 1 thr Matorca n A'dam Ridderkerk 31 v Hamhurg n Antw RH* P 1 Oostkust Maltkkt Rodas 31 v Guadeloupe n Puraoao Roelf 1 Oporto n Amsterdam Rondo 1 v Beir* n Dar e<t Salaam Rotula 1 lift m ZW v Ixind's Bnd Rotil l ter rede v Belawan Riiv, 1 (e Durban r Japin ll.ndan. 1 170 m ONO v Kp Raee n Cohh ROnland I isn m NO v Rlo Grande Rahang 31 v 8f Jaeque* n Singapore «aldia 31 ie Plad.iu Hanlcl 23. Bnlna; Charltaa. Vl«wr: Baguar. FraniDainpo 20. Rupreuder: l^an. Rlem»- dlflt: Adrians, Kuiper»: Oermanla. narre- man; Victor Hugo, de Wit: Prlnse» Bea trix. VergouwenNeelije Cbrlstlna. Nnut Hugo Stlnnes 8. noot»: Oran. Alex; Clteni» 25. Ertveld: Kloekner 18 Kroger: R Kat- eher 38. Schaaf: Damco 138. Sloop; Llnda- via. r Beurzen: Teutont*. Ix-utle» Vulctan 04. Comellfe: Htïlle. Toom, alle Rotter- den; Valkereen. Schellaars. Zaandam. Al- vracht 15. V Adel. ZwUndrechl Tk'ha. de Jimge. Vreeswllk: Armaria. Zerbinskl. Dmdt Nevka 5. v d Berv: Flnvl.lr 12. de Cao: VlUnn, Ko.li; Gexlentia. Sallie: ln- hanna. Beeket SGDE 5, Ifnrder- Cannen- Toorn, Mnlden; Gretchen. Kohier, Ainsler- dam; MUnlle, Kregilng. Geldennalaen; Ilen- drika v Mogen. GeldermalscnAdri. Hol lander, den HaagPassant. Smalbil. N|J- kerk; St Antonlus. Bosman, Hagenstein; Soil Deo Gloria. Mlggelbrlnk. Arnhem: Ca- tlierln*. Wlcggers. Doesburg. K Karoher 12. Gnmn, Amsterdam: R Karcher «7, Klreh- g»»-rr. Amsterdam: Van DIJck, Wbisun. Stein; Granl. Wasrink, Lnblth: FlilvlaTe 24. V d Kamp; Batavier, de Knno: We»er 13. GrpMkOD; Emina v Hohoken. v Osselaar; Xaiilllii» 1. DhnndlSanara 118. v Keste- renSchelde-, de Rnn-kAntonla. Verslui»; Goliath, Durlnek: Concoïdence. DUk». alle Itelglï. «IRKPRFDRIJF ntrtilk 31 T Belawan tc Rahsng Billltnn 1 Ir Zamboanga Blntang 1 t Honolulu o Lo» Angelas Birmingham 2 Harllngon n Lelth Jnnlter 31 t CVanl* n Messina Knlmana 1 v Rincken n Slrombtr Karslk 2 v Menado :e Rerr.arang Kedne p 2 Gnartaftil n mihontl Solland 31 190 m VNO Sr vincent (KV' Sstnarlnd* 31 ISO m W -en N t Araoulco Santo fatharina 21 v Montevideo n Sanlov Santa Elena p 1 Kp Flnlxterr* na. Edelman: Thnborg Ottendorf. alle Belgl*: Reflate. Kolatcr. Hamburg. Opvaart - Slbt Noord-Holland y Bombay n Kiel oiet ss Toledo 1 100 m v Suez lllrmimersdvk 1 Son m ZZW v Kp Rao« BlïdmdTk 1 2»0 m W V Und'a End Bonaire Jl 190 m WZW v Madeira n BarbadO' Bon-ulo 1 i«n sn!:ee te Dover n A'dim Bom rif 1 van de Theems n St Nazal re Bosobfontetn p 1 nm Bil Caprt o Pr Salrt Boskoop 1 170 m NO v Sombrero BH Bree Helle 2 voorgiata Nwe Waterwee Breda p 1 Sclllles n Trtnlrtart Brlnda 1 Tementen te Holhack RrifgUD 1 570 m W7.W Lsnrt', End Brounf.'-rrarht 1 Abo v Helslngfore Caliea Ctraebt p 1 ZW-punt v Kreta falter Delft p 1 Kreta o R'dam Cilllato 1 510 m O ten Z v Albany raland 1 v R'dam te Atendal Kirtr rer rede v Delfvlll Knta Agoeng 1 ra 22 no n bijgedraaid In Orkaan t«i XW v Texel Kt» Baroe I te Boston n N Tork Kota Gerte 2 te New Tor* Knta Tnten 1 te Port Arthur EanrVnraa 31 te R'dam v nambnrg I*renl>erg p 1 Ou maant o P»votia I^urenskerfc p 2 H" Mesvlna n Genua Laertes 1 v TI Prlok te Pladln Lswak 1 v Portland (Oregl te Seattle Tce-oim 1 V Le Harre n Antw Lekhaven *1 te Genua u A'dam Lrmwerkerk I 100 m ZW v Marseille r^nr 1 te Cuxhaven (schuilen) Llnge 1 v Newport Moo te Lat Palmas Santa Dabei p 1 Dover Saroena 1 Noordpunt Borneo Raranean 22 le Portland (Ores) Saroedon 1 t Miraealho te Plm Cardon S-herpendrecht 1 280 m N v Pa-«marl1v> Seiitedrl J 103 m O en Z v Malta Sclde 1 te Piraena te A'dam si ha luk 21 800 m NNW v Pltcai™ Kil "Ibim 1 v Pabwnhane fe Tillatiap Slvll 2 v Singapore op de rede v Remarari Slngkep 21 140 m O ten Z r Pt Sudan Riled recht 21 3*0 m Z v Bahla Romtnrlidvk Mill n O T Rta \farta (Arnreo R.'etnha 31 v Wlsmar 'e Nak=kov RoMtdvk 1 II» in W t Kt 99 vincent S'anr T»l Akar 2 te Tandlonc Ttbon Stad Arnhem p 1 Kp Flnlcrerre Nussa 3. Fabru: Frederik* v Giethoorn: Bertha. Diepenveen: Stella 1. Koning: Dirk Schouwjtra; Contact, de Riirt«; Ehen Hae- zer. Hartman: Wllrtia. Snllder: Frankfurt. Bill: Hanlel MuheldenSalf 15. v Gurp: Matterborn 1. Ella.v: Trlnltas. Jeller: Een dracht Peier»; Maria. Vermeent: Vertrou wen. Spektniider. Alelda. Scholing: Alld*. Schut; Rival. But«r: Maaootte. Rcltama: Westku-w 5, Timmerman. Fleck.n«teln, Rle- mens: Han. Kvirter 25. Kretxer: TBO 6. Ochamrelter Dongerhnorn. BuUk»; Tollma. de Lange; R Kan-her 14. Keller: Mann helm 240. Zimmerman: HhHnfahrt 122. Bakker: Ditnro 18. Stoop; Han». KronSt Mlchlel. RhelnhardtCarl Paul 3. Baleek: Obl. Le.sageDnla. JlnorenRarina. Klnot- WATERSTAXDEX 2 FERIt. Rbelnfelden 194 cm (—5). Brtisacb 132 4). Straatsburg 102 (+4). Maxau 385 1+81. Ploolngen 156 (oor.). Mannheim 266 10). Stein bacb 284 f—7). Malnz 316 9>. Blngcn 216 f 14). Caub 239 1T1. Trier 212 f 11). Koblenz 269 (-<-18). Bonn 238 (-271. Keulen 280 (+23). Dusseldorp 380 (-36). Ruhrort £02 40). Weiel 490 1 56). Emmerik 409 46). LoMtb 1108 (+521. Nijmegen 877 52) Arnhem 8T0 (+54). Erfde 467 it77). Deventer 364 69). Muntten 5575 251. Vis# 5140 451. Borgharen 4190 (+57), Belfeld 1283 (+751. Grave (beneden de fluls) 555 25). Canipbuye 1 v Cheriben n Tl Prlok Castor 1 r A'dam n Antwerpen Celebes ie Colombo n New Tor* Crram 31 te Damman v R'dam C Barna 31 630 m ONO v Barbados LI seta 1 V Tills* Imp n Pladln Useekerk 2 Pt Raid n Genua Lieve V-miwekerk n 1 DeadabK rif I/wsdrechl p 3 boel P 7 n Antwerpen Ictatrkerk 1 v Cochin u Callcot stad Breda p 21 nm Key West S'ad Dordrecht r O-iessant 4 (0* r.00 II' R-ad Leiden p I fluid's ftid Stad Mescal ui* Jl SO m M ten W v Aalagunrt wtik. Wlfkdlen»! 11. Rosman: Augufga. Zang: Lema de Jong: nheinrahrl 4. Gle- Frigga, GoemaatSlmnn de Vlieger Friedmtnn: Mora, SpniUt: Hendrlka. v d Maan; Comptolr 51, Kratu*; Antlgoon. de Minst gepeilde waterdieptenHeveadorp- VrrMwUk «70. Hooo water 4 Fehruarl te Rotterdam 7-32, 20.02: Dordrecht 8.40. 20.49; Dmulden 6.51, 19.03.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - kranten | 1953 | | pagina 5