DE MACHT EN ONMACHT VAN EEN NIET PERMANENT VEILIGHEIDS RAADSLID IIQHEN EN ZIJLN WILLEM VAN MANEN OT OP het allerlaatste T moment was het niet dui delijk of de openbare zit ting van de Veiligheids raad zou doorgaan. Voor Nederland zou het de eer ste keer worden dal het als nieuw raadslid in actie zou mogen komen, maar de voorzitter van de raad, de Togolese ambassadeur Ameya Atsu- Koffi, drong op uitstel aan. De sim pele reden was dat hij zijn openings toespraak nog niet klaar had. Hij wilde een doorwrocht en bloemrijk verhaal afsteken, waaraan nog een nachtje moest worden gewerkt. Omdat zijn tegensputteren op de an dere leden weinig indruk maakte werd uiteindelijk besloten de eerste openbare zitting van het nieuwe jaar alsnog dezelfde dag, dinsdag om vijf uur te laten beginnen. Ambassadeur Atsu-Koffi was hierdoor gedwongen N DE vaktaal heet het 'panieklichten'. Het zijn de oranje lampjes voor en ach ter, aan weerszijden van een auto, die meestal op richtingaanwijzers dienst doen, maar ook allemaal tegelijk kunnen worden aangezet en dan een alarmerend geknipper geven. Wat is paniek? Het is de 'plotse linge, hevige schrik of angst die een groot aantal mensen bevangt wegens een wezenlijk of veron dersteld gevaar en die leidt tot buitensporige of onoordeelkundi ge pogingen om zich daartegen te beveiligen'. (Van Dale). Nu worden die vier knipperlichten ingeschakeld door de bestuurder, meestal als hij gestopt is op een gracht of in een smalle straat en het plan heeft om daar rustig een poosje te blijven staan. Door dat geruisloze lichtsignaal maakt hij dit duidelijk aan de anderen die achter hem reden. Niet hij raakt in paniek, en het geknipper is geen 'buitensporige of onoordeel Wm i i '«Mn—t «a A EEN eerste dag in de Veiligheidsraad de balans opmakend zegt hij: „Ge spannen? Nee, dat was ik niet, maar ik beschouwde het wel als een hele ge beurtenis. In feite is het een beetje een gevoelszaak. Als je al die tijd naar de Veiligheidsraad hebt zitten kijken, dan is het toch wel iets. la chend Nu kan ik eindelijk ook eens tegen collega's zeggen; „Daar kan ik niets over vertellen". Naar zijn zeggen is de positie van een Veiligheidsraadslid geheel an ders dan een gewoon VN-lid. Met vijftien leden, waarvan de VS, de Sovjet-Unie, Frankrijk, Groot-Brit- tannië en de Volksrepubliek China een permanente zetel innemen vormt de raad een exclusieve club die al leen in geval van crises vergadert. Daarentegen is de Algemene Verga dering van de VN ongeveer met het Eyropees Parlement te vergelijken: heel veel woorden en de boste bedoe lingen, maar geen werkelijke in vloed. Mr. Scheltcma: "Een van de aardige dingen is dat je als lid van de Veilig heidsraad van een vragende in een antwoordende positie komt. We heb ben altijd alle raadszittingen bijge woond om te kijken welke een posi tie een land inneemt en wal het van' plan is te gaan doen. Nu zitten we er zelf in en komen andere landen kij ken wat onze positie is. Een bekro land zonder al te veel kleerscheuren de raad binnengeloodsd en dat is ook een verdienste. Bij de stemming in de Algemene Vergadering zijn altijd onaangename verrassingen mogelijk, wat de Dominicaanse Republiek moest ervaren die door de VS naar voren was geschoven, maar het tegen Nicaragua moest afleggen Voor dc Amerikanen was dit een pijnlijke af gang, ook al doen ze het thans voor komen, alsof ze geen werkelijke voorkeur hadden. Mr. Scheltema: 'Ofschoon we onze kandidatuur goed hadden voorge kookt, bestonden er toch nog twij fels. Niet alle delegaties zijn nu een maal zo goed voorbereid als de Westeuropese. In sommige hoofdste den kregen we te horen dat men voor Nederland zou stemmen, maar wanneer wc hier bij de delegatie kwamen, bleek daarvan niets be kend. Tenslotte werken heel wat de legaties met,/instructies die op hgn eigen aanbevelingen zijn gebaseerd'. EN KLEINE tegenvaller was alleen dat voor de Ne derlandse verkiezing twee ronden nodig waren, wat in het draaiboek van de missie niet was voorzien Inmiddels is dit alweer vergeten en in de afgelopen weken zijn de voor bereidingen getroffen om Nederland zo effectief mogelijk als raadslid te laten opereren. Vijf diplomaten hou dric, maar met zes maanden kon worden verlengd. Nadat ik hierover ook al vorige week op een receptie van de Finse delegatie met mijn Russische collega Oleg Trojanovski had gesproken, had ik de indruk ge kregen dat het wel zes maanden zou worden.' Dc volgende stap is dat de voorzitter van de Veiligheidsraad in actie komt die intussen ook naar alle kanten zijn voelhorens heeft uitgestoken. Wan neer hij gelooft dat een aanvaardbaar compromis kan worden bereikt, be legt hij een informele zitting, waar aan uitsluitend de vijftien raadsleden mogen deelnemen, elk een delegatie leider plus twee diplomaten. In deze vergadering wordt de definitieve be slissing die in fase drie moet worden genomen, dc openbare vergadering, 'voorgekookt'. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat pas wanneer een resultaat is te ver wachten, de voorzitter tot een open bare zitting zal overgaan. De conse quentie is dat de leden zowel in de informele als de openbare vergade ring ongeveer dezelfde argumenten naar voren brengen, zodat verrassin gen vrijwel zijn uitgesloten Dit in tegenstelling tot de jaren '50 en ook *60 dc tijd van Jakob Malik', zoals dat een beetje nostalgisch bin nen de VN heet toen er nauwe lijks werd geconsulteerd. Openbare vergaderingen groeiden hierdoor vaak lol een boeiend spektakel met a. verhitte debatten uit. p AAR sinds dc procedure is herzien, waardoor de zittingen lang niet meer zo smeuïg zijn, laat bijvoor beeld het publick verstek gaan. Op de tribune die aan rond tweehonderd toeschouwers en aan evenveel journalisten plaats- biedt, zalen deze weck tijdens het Unifil-debat hooguit tien bezoekers en acht journalisten Wel kunnen de vaste VN-correspondenten die een eigen kamer hebben, via een geslo ten circuit het debat volgen. Er kan echter geen twijfel over be staan dat het instituut van de Veilig heidsraad en de Algemene Vergade ring een zware crisis doormaken. De Verenigde Naties zijn nog slechts een praalmachinc die in geval van crises of oorlogen machteloos is. Er wordt vergaderd, vergaderd en nog eens vergaderd. Inclusief de zittin gen van de zeven vaste VN-commis- sies is er vorig jaar 29.000 uur lang beraadslaagd, gepraat, gedebatteerd, wat op dric-cn-cen-half jaar neer komt. In totaal zijn er op die manier 700 miljoen pagina's geproduceerd, in de zes officiële talen Chinees, Engels, Frans, Russisch, Spaans en sinds kort Arabisch. De kosten van één pa gina zouden rond 500 gulden bedra gen, wat meer is dan het gemiddelde jaarlijks inkomen in de zestien arm ste landen van dc Verenigde Naties. Maar de VN en met name dc Veilig heidsraad zijn niet in staat geweest om op de een of andere manier een einde aan de oorlogen tussen Iran en Irak, in Libanon, de Falkland-eilan- den en in Tsjaad te maken, ondanks alle resoluties en oproepen. In de komende twee jaar zal Neder land in dit instituut moeten functio neren, op een tamelijk geïsoleerde positie en in een orgaan dat veroor deeld is tot landeloosheid. Wie over een half jaar voor Nederland in de Veiligheidsraad zitting zal nemen is nog niet bekend. Dat moet in Den Haag worden beslist. Een diplomaat: 'Wc zien wel. In ieder geval liggen we er niet van wakker.' Scheltema wordt door leden van de Nederlandse delegatie gefeliciteerd met zijn benoeming Sytze TOn der Zee De Nederlandse vertegen woordiger bij de Verenig de Naties, ambassadeur Scheltema, nam deze week voor het eerst plaats op 'onze' zetel in de Veilig heidsraad. Of en in hoeverre H-o-1- 1-a-n-d daar een woordje zal meespreken, staat zeer te bezien. Alsmede een be schouwing over de ins en outs van witte, blauwe en rose telegrammen. dat daar allerlei weerzinwekkend getoeter aan vooraf was gegaan. Panieklichten waren er toen nog niet. Maar alles verandert en zoals wel meer is vastgesteld: vaak gaat aan de behoefte het middel tot bevrediging vooraf. Als een genie eens een elegant, functioneel en betaalbaar bord zou ontwerpen dat iedereen voor zijn kop zou kunnen plaatsen, zou zijn fortuin gemaakt zijn. Het gebruik van de panieklich ten geeft al aan waar het heen gaat. Menigeen, die er op de gracht of in de steeg gebruik van maakt, geeft daarmee aan dat hij het bord voor zijn kop heeft ge plaatst. Rustig verlaat hij de ka- bine, aan de andere kant ver schijnt de bijrijder, men bestu deert de vrachtbrief, raakt in ge sprek en rolt een sigaret. Twee kickboksers of karatevechters, je hoeft geen verstand van die spor ten te hebben, want wie er spe cialist in is, straalt een innerlijke rust uit die niemand kan ont gaan. De panieklichten delen u mee, dat hij de wereld aan zijn laars lapt. Trouwens, ik geloof niet dat iemand, om dit laatste te doen, onder alle omstandigheden heel sterk hoeft te zijn. Er is bijvoor beeld een type klant, aangetrof fen in winkels en cafés, dat ge kenmerkt wordt door de breed voerige, verwarde en ondoelmati ger manier waarop de bestelling wordt gedaan. Het 'geeft u mij een pakje siga retten' als er 100 merken liggen uitgestald; nietige inkopen met groot geld betalen en discussies aangaan met het personeel; een groot aantal artikelen kopen, die betalen, cén pas naar de uitgang doen, zich dan omdraaien en nog een reep chocola bestellen. On telbaar zijn de manieren om an dermans tijd te stelen. Ik denk dal er een zeker talent voor nodig is, of in ieder geval een bepaalde hersenstructuur. Het is niet iedereen gegeven om in een openbare telefooncel een kwartier te telefoneren terwijl aan vier zijden achter de ruiten kundige poging' om zich tegen een verondersteld gevaar te be veiligen. Nee: juist hij zélf is het gevaar en het zijn de anderen die paniek voelen opkomen bij het vooruitzicht, een kwartiertje zin loos te moeten kamperen op de openbare weg. Wc hebben hier dus weer te ma ken met een van die eigenaardige gevallen waarin een woord opeens een heel andere betekenis blijkt te hebben gekregen. Pa nieklichten geven niet het signaal dat iemand zich in paniek be vindt; ze zijn er de oorzaak van dat velen in paniek raken. Iedereen weet wel hoe het jaren geleden is begonnen. Het werd steeds voller in de stad, er ont stonden dwangsituaties bij het la den en lossen, men besefte wel dat de arme chauffeur die er he lemaal alleen voorstond wat ge duld moest worden gegund. Con gestie heeft haar eigen wetten. De chauffeur was dankbaar voor de betoonde verdraagzaamheid en als hij het niet te gek maakte, zette de sliert voertuigen zich weer rustig in beweging zonder een morrende menigte groeit. Hoe ziet zo iemand er van bin nen uit, wat speelt zich af onder dat dikke schedeldak, hoe stupi de gaat het daar toe? Vreselijke verwensingen kun je bedenken, de blik op dodelijk zetten, maar het helpt niet en als het maar lang genoeg duurt ontstaat de twijfel; zit er ook niet iets Napo leontisch in zo'n ontoegankelijk heid? Hebben we hier gewoon met de eerste de beste stomme ling te maken of juist met een buitengewoon sterke persoonlijk heid. Vaak is het verschil moei lijk aan te geven. En nu de oude vraag: wat is hier zuiver persoonlijk, dat wil zeg gen het individu van het vroegste begin eigen, en wat is er door de tijd en de omgeving aan toege voegd? Ik heb er geen bewijzen voor, maar ik heb het gevoel dat de periode waarin we nu leven diegenen bevoordeelt die al met een bord voor hun kop zijn gebo ren. In het belang van de hele mensheid zijn de panieklichten uitgevonden, maar zij hebben zich er meester van gemaakt. Overal waar ze kunnen zetten ze die installatie aan; de onaantast bare, ongestrafte gauwdieven van de tijd van ons leven. LAS.T "TANGO IN feueuos A1R£S denclub was Totdat dc Israëlische ambassadeur. Yehuda Blum, het met de tweede man van de Sovjet-Unie, Richard Cvinnikow, aan de stok kreeg. Vol bijtend sarcasme had de schonkige Rus een aanval op Israël en diens 'bloedbroeder, dc VS' ge lanceerd. Na wat heen en weer gepraat ging het Israëlisch-Russisch debat als een nachtkaars uit. Het optreden van de Nederlandse ambassadeur bij de Verenigde Naties, mr. Hugo Schel tema. was relatief kort en zakelijk, met een vier pagina's omvattende re de exclusief een inleiding, waarin hij dc Togolese voorzitter vriendelijk lof toezwaaide. Mr. Scheltema na af loop: 'Je moet bij dit soort gelegen heden altijd hel woord skill gebrui ken, bekwaamheid. Dat doet ieder een en het klinkt goed.' ning van mijn loopbaan? Inderdaad beschouw ik dit als een bekroning. Tenslotte is de raad het hoogste or gaan op het punt van vrede en veilig heid" De VN-ambassadeur gaat namelijk op 1 juli van dit jaar met pensioen, nadat hij de Nederlandse missie in New York vijf jaar heeft geleid. Daarvoor was hij onder meer ambas sadeur in Bagdad, Jakarta en Brus sel. Van 1973 tot '76 was hij in Den Haag met 'incidentele opdrachten' belast. Een daarvan was de voorbe reiding van de Surinaamse onafhan kelijkheid. Dc consequentie van zijn pensione ring is in ieder geval dat hij niet de volle twee jaar in de Veiligheidsraad kan uitzitten, Maar daarvoor in de plaats heeft mr. Scheltema Ncder- den zich onder leiding van mr. Scheltcma speciaal met het raads werk bezig Tegelijkertijd wordt in Den Haag een speciale Veiligheidsraadcoördi nator benoemd. Bram Ettëma, met wie missieleden contact op moeten nemen, wanneer ze nieuwe instruc ties nodig hebben. Hij zou in princi pe dag en nacht klaar moeten staan, aangezien de meeste zittingen van de Veiligheidsraad in de middag- of avonduren plaatsvinden In Den Haag is het dan avond, respectieve lijk nacht. Daarnaast moeten de vijf ook verslag van dc raadszittingen uitbrengen, waarvoor van een codeermachine wordt gebruik gemaakt. Voor elk te legram naar Den Haag wordt een co de toegepast, bestaande uit groepen van vijf letters. Mr. Scheltema. 'Als je een code breekt, dan is de sleutel Russische vertegenwoordiger Ovin- nikov welkom geheten. De niet-ge- bonden landen die wel de caucus worden genoemd, vergaderen regel matig met elkaar om hun standpunt ten aanzien van bepaalde ontwikke lingen door te praten Daarnaast zijn er dc vijf permanente leden die ze ker niet als een groep opereren, maar één heel essentieel clement met elkaar gemeen hebben, namelijk het vetorecht, waarmee ze elke reso lutie de grond in kunnen boren. IERDOOR zweeft Neder- nland een beetje in het luchtledige, ook omdat de landen van de Europese Gemeenschap die in de Veiligheidsraad een zetel hebben, hun standpunt van tevoren niet plegen te bespreken. 'Frankrijk en Groot-Brittannië verdedigen bij een wat zakelijker rede te houden die nog altijd een half uur duurde en hoofdzakelijk uit vele vriendelijke woorden bestond, gericht aan het adres van de vijf leden die de Veilig heidsraad hadden verlaten, alsook aan de nieuwkomers. Kennelijk voelde hij zich door de Nederlandse aanwezigheid weinig geïnspireerd, want hij wist niet meer te vertellen dan dat zijn land binnen de Conventie van Lomé nauwe be trekkingen met Den Haag onder houdt. De eerste zitting duurde twee cneen half uur, met als enig onder werp de Unifil-trocpen in het zuiden van Libanon. Bijna de helft van de tijd werd genereus verbruikt met het uitwisselen van hoffelijkheden, com plimenten en enigszins verlate nieuwjaarswensen Het verst ging dc vertegenwoordiger van Malta, die op gevoelige toon niet minder gevoelige gedichten reciteer de. De voornaamste verdienste van zijn Nicaraguaanse collega was dat deze met bijna bewonderenswaardi ge vasthoudendheid het eigenlijke thema wist te vermijden. Toen het erop leek dat hij in zijn opzet was geslaagd, verklaarde hij zich onge veer in zijn allerlaatste zin nog haas tig solidair met het Arabische volk. Gezien de vele vriendelijkheden en de tamelijk gematigde kritiek die Is raël moest slikken, zag het er even naar uit, alsof het wereldforum in feite een hechte, goedmoedige vrien niet van toepassing op een ander te legram. En ook wanneer dat wel het geval zou zijn, is dat nog geen ramp. Zoveel staatsgeheimen hebben we hier niet.' Hij kan zich bijvoorbeeld niet herinneren de afgelopen vijf jaar een telegram te hebben doorgegeven dat als 'zeer geheim' was geklassifi- ceerd. Vrijwel alle telegrammen vallen on der dc categorieën 'open bericht', 'confidentieel' of 'geheim'. Om het allemaal nog wat gewichtiger te ma ken wordt voor open berichten wit papier gebruikt, voor de overige blauw. Ook rose papier is in omloop, maar dat is normaal alleen voor ge codeerde telegrammen bestemd die vanuit Den Haag op de missie bin nenkomen. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe instructies zijn. Politiek gezien is dc positie van Ne derland binnen de Veiligheidsraad niet gemakkelijk, omdat het 't enige kleine Westerse land in dit orgaan is. Van de vijf leden die per 1 januari hun zetel hebben moeten afstaan, behoren Ierland, Spanje en Japan tot het Westerse kamp Dc andere twee waren Panama en Oeganda. Voor hen in de plaats zijn behalve Neder land, Malta, Nicaragua, Zimbabwe en Pakistan gekomen die alle als niet-gebonden gelden. Daarom werden zij de afgelopen dinsdag tijdens de eerste zitting in het nieuwe jaar hartelijk door de J*_ voorbeeld zo jaloers hun positie als permanent lid dat ze wel informaties willen verstrekken, maar niets in EG-verband willen coördineren.' zegt mr. Scheltema. Het resultaat is dat de vertegenwoor digers van de EG-landen in tegen stelling tot hun collega's uit Oost- Europa of uit de groep niet-gebon- den landen eigenlijk nooit bij elkaar zullen kruipen om van gedachten te wisselen. Dit zou vooral van belang kunnen zijn in de voorbereidende stadia, voorafgaande aan de openba re zittingen. In de eerste fase plegen de leden bilateraal overleg met el kaar, onder vier ogen, per telefoon of op recepties. 'Die recepties hier zijn meestal rou tine-aangelegenheden, waar zaken worden gedaan," aldus de Nederland se VN-ambassadeur. 'Ik voel er zelf niets voor om een half uur op een receptie te staan en daar wat Kaffee- Klalsch te houden Dan zie ik die en dan die, met wie ik even wil pralen. Het Kongress danst in ieder geval niet.' Een van die gelegenheden was bijvoorbeeld begin deze week een re ceptie de onder-secretaris-generaal van dc VN in zijn bureau gaf om de nieuwe raadsleden te begroeten. Mr. Scholtema: 'Ik heb toen een paar vragen op enkele mensen kun nen afvuren over de mogelijkheid of het Unifil-mandaat niet met twee of NRC HANDELSBLAD 22 JANUAR11983

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1983 | | pagina 5