VAN DER LUBBE KOOS VOOR VELO JAAP EN SIEN HESKES Afscheid van BTC? 't Lijkt zondag rustig voor YUC en RYC SpWt^M(BIT(Blkll FC Den Haag aarzelt over nieuwe trainer Hosier eeklasseerden dronsenmaar Hermes moet oppassen VRIJDAG 27 JANUARI 1978 PAGINA 21 door BART HOOGDUIN Nadat, tussen afgelopen Kerstmis en Nieuwjaar, wereldkundig was geworden dat John van der Lubbe de Haagse hoofdklas ser VUC aan het eind van dit seizoen als trainer zou verlaten, werd een jacht op hem geopend door tientallen clubs die de succes volle oefenmeester begeerden. John van der Lubbe heeft deze week de floers van nevel weggetrokken en besloten met ingang van 1 juli 1978 een verbintenis voor een jaar met de tweede klas- ser VELO uit Wateringen aan te gaan. Naar VELO Deze week heeft John van der Lubbe overeenstemming bereikt met VELO voor een verbintenis van een jaar. De Haagse oefenmeester heeft, nadat uitgelekt was dat hij VUC zou verlaten, vele en lu cratieve aanbiedingen gehad. Waarom hij voor VELO koos vertelt hij hierbij. Hoewel in het pakket van aanbiedingen toch wel ver enigingen voorkwamen die hoger stonden genoteerd (hoofdklassers, eerste klas- sers en zelfs een prof-club) koos Van der Lubbe voor VELO. „Daar heb ik diverse rede nen voor. Maar eerst wil ik wel zeggen dat ik daarmee de andere kandidaten waar mede ik gesproken heb niet wil degraderen. Bewust Ik heb alles eens op een rijtje gezet en toen een bewuste keuze gemaakt. Het was moeilijk toe gegeven, er waren clubs die fi nancieel hoger gingen. Maar dat heb ik niet als doorslaggevend beschouwd. Wat me bij VELO erg aan spreekt is de accommodatie, mooier is nauwelijks denkbaar, en het moderne beleid. Naast mij is een tweede trainer voor de se nioren en Piet van Dijk, die vroeger het eerste team heeft getraind, is trainer van de jeugd. Dus oyer de toekomst behoeft VELO niet in te zitten die is bij Van Dijk in goede handen." Ontspannen Weer die glimlach. Dan zegt hij: „Je zou je kunnen afvragen of Westlanders anders zijn dan Hagenaars. En dan zeg ik nee, maar er is wel één ding dat ik als geboren en getogen Hagenaar kan zeggen: Westlanders hebben minder kapsones. Op de D-cursus heb ik enkele jongens uit het Westland en dat zijn zeer goede leerlingen. De club die ik nu ga trainen heeft een modern denkend be stuur en dat heeft zijn weerslag op de selectie. Voordat ik mijn keuze maakte heb ik VELO doorgelicht. Begin januari heb ik met het bestuur gesproken en veertien dagen bedenktijd ge vraagd. Dat heb ik gekregen, en dat vind ik fijn. Want regelma tig las ik kranten dat ik daar en daar mee bezig was. Toch hield VELO zich stil, totdat die veer tien dagen voorbij waren. Jammer Daarom vind ik het ook zo jammer dat het uitgelekt is dat ik naar VELO ga. Tenminste dat het bekend is geworden voordat het bestuur van VELO zijn se lectie kon informeren. Ik heb ook nog andere clubs die ik terug moet bellen en zeg gen dat ik voor VELO heb geko zen, maar het vervelende is dat ze het nu uit de krant moeten le zen". John van der Lubbe, die negen seizoenen VUC heeft getraind, blijft lid van de Haagse hoofd- VUC bindt mensen, dat doet VELO ook DEN HAAG - Het was gister avond nog niet bekend wie An ton Malatinsky als hoofdtrainer van FC Den Haag gaat opvolgen. Of dat Piet de Visser wordt of, Itob Baan, daarover moest het bestuur van FC Den Haag nog beslissen. De besprekingen met de trainers zijn naar verluidt in een zo vergevorderd stadium, dat het onbegrijpelijk moet zijn, dat FC Den Haag niet slagvaar diger handelt. Het is echter niet onwaar schijnlijk, dat de in november bij RWDM ontslagen Piet de Visser de boot afhoudt. De trai- _ner zegt zelf: „Bij het eerste ge sprek met FC Den Haag is ge zegd, dat wij elkaar tot 1 februa ri de tijd gunnen." Bekend is, dat De Visser ook contacten onderhoudt met FC VW, waar Rob Baan aan het einde van het seizoen vertrekt. De Visser was gisteren in ieder geval in Venlo. In een interview met een Limburgse krant liet De Visser weten getroffen te zijn door de accommodatie en de am biance bij FC WV. Bij FC Den Haag zag hij meer internationa le mogelijkheden. Voorts maak te hij in het interview gewag van het feit een gigantisch aan bod te hebben van een eerste- divisieclub. De naam onthulde hij niet, doch na wat speurwerk bleek deze club het Tilburgse Willem II te zijn, waar trainer Jan Brouwer aan zijn laatste seizoen bezig is. Voorts wordt de naam van De Visser in verband ge bracht met Sparta. Dit is weer een gevolg van het feit, dat er berichten circuleren, dat Cor Brom gesprekken met Feyen- oord heeft gevoerd, waar Boskov zou weggaan. De Visser, die nog in Brussel woont, oriënteert zich de laatste maanden wekelijks op het Ne derlandse voetbal. FC Den Haag zag hij reeds tweemaal spelen sinds zijn ontslag bij RWDM, te gen Feyenoord en Roda JC. Bij de laatste wedstrijd vertoonde hij zich niet op de eretribune of in de bestuurskamer. „Om toestanden te voorko- ,men", verduidelijkt hij. „Ik ben door het publiek overigens wel een paar keer herkend. Noorse coach bekijkt Albertsen DEN HAAG - De Noorse bondscoach Fossen bezoekt zon dag FC Den Haag-Volendam. Hij komt speciaal voor de Haag se middenvelder Roger Albert sen. Het nationale voetbalelftal van Noorwegen speelt in de zo mer al kwalificatie-wedstrijden voor het Europese kampioen schap in 1980. Fossen bekeek woensdag in Alkmaar Hallva Thoresen van FC Twente, die in het team van in Nederland spelende buiten landers speelde tegen Neder land. Schoonspringen in Morgenstond Op 11 en 12 maart 1978 organi seert de Haagse Schoonspring Vereniging Morgenstond in sa menwerking met de KNZB de nationale winterkampioen schappen schoonspringen van de drie meterplank met daaraan verbonden internationale invi tatiewedstrijden. De wedstrijden worden ge houden in het zwembad Mor genstond aan de Loevesteinlaan in Den Haag. klasser, waarvan het bestuur zijn trainer wel eens heeft be stempeld als: best betaalde lid van VUC. Kampioen Nog enkele maanden en Van der Lubbe en VUC schudden el kaar de hand ten afscheid. Maar voor het zover is hoopt Van der Lubbe met zijn formatie kam pioen van de hoofdklasse te worden. „Het zou een mooi afscheids cadeau zijn", aldus Van der Lubbe, die negen jaar geleden met VUC debuteerde tegen een Westlandse vereniging, name lijk Westlandia. „Weet je", besluit hij zijn ge sprek, want de plicht om bij VUC training te geven roept zeer nadrukkelijk, „men ver wacht bij VELO geen wonderen van mij. Ik ben niet binnenge haald als tovenaar". „VELO staat er momenteel niet te best voor, maar ik hoop van ganser harte dat het in de tweede klasse blijft en mocht het onverhoopt toch degraderen, dan is dat voor mij geen bezwaar". Terwijl hij naar buiten rent roept hij nog: „Mijn conrector van het Simon Stevin College zal wel raar opkijken, wanneer hij in de krant leest dat ik naar VELO ga, hij woont namelijk zelf in Wateringen". Dan is hij weg, de duisternis heeft hem verzwolgen voor kort maar, want enkele minuten la ter staat hij in het licht van de schijnwerpers van VUC, te trai nen dat de stukken eraf vliegen, want zondag wacht weer een zware tegenstander, Neptunus uit Rotterdam. door FRANS BERSCH Vrijdag precies een week geleden. Hon derdvijfenveertig man in het clubhuis van BTC bijeen. Een club huis, opgesmukt met 22 bloemstukken. Dan is er natuurlijk iets te doen. Een feest. Was het een feest? BTC nam afscheid van Jaap en Sien Heskes. De men sen, die sedert vijftien jaren, vanaf de Hout weg af, alle zaken rond de kantine runden. Sien, die er tenslotte volkomen overspannen door in een ziekenhuis geraakte. „En dan kan je er eigenlijk beter mee kappen", vond de familie Heskes terecht. Overigens troffen we Jaap •en Sien op een maandagmor gen na die grandioze receptie schoonmakend in het club huis van BTC. Niet mee ge kapt, dan toch? Jazeker, zegt Sien, maar we blijven het wel tot het eind van het seizoen doen. Je kan ze niet ineens zo laten zitten. En dan, je voelt het tenslotte als een stuk ei gendom, niet. Jaap: „ja, aan die Houtweg hebben we alles gedaan, wat onze Lieve Heer verbood. We hebben er kleedkamers bijgebouwd - ik ben metselaar van huis uit - we hebben er een nieuwe bar in gezet; soms zei ik: jon gens, ik heb een leuk plan en dan gingen we zelf een vloer storten en iets bouwen, alle maal zonder vergunning, maar het kwam er dan en zo zijn we altijd met BTC bezig geweest. Sien: het is na die Houtweg hier aan die IJzer- werf allemaal een beetje za kelijker geworden. Je runt het nu als een bedrijf. Ik voer de hele administratie van de inkoop en de verkoop. Wat Jaap en Sien, „oom Jaap en tante Sien" is het voor iedere BTC-er, al niet voor die club hebben gedaan. Je houdt het niet voor moge lijk. Jaap Heskes tevens nog wedstrijdsecretaris, trainer op de woensdagen van zo'n 33 mini-welpen, tot aan zijn vijftigste gevoetbald en ge traind, tot aan zijn 47e in het eerste van BTC. per week zo'n 37 uren met de club be zig, elke dag op het veld, of het nu aan de Houtweg was, of nu sedert vier jaren aan de IJzerwerf. Verheugende ontwikkeling bij BTC: „sedert we aan de IJzerwerf spelen hebben we een sterke toeloop van de jeugd gekregen. En zodoende hebben we aan dat ene veld niet meer genoeg, hoewel we dat nooit hadden gedacht. Daarom gaan we nu alweer verhuizen: terug naar de Houtwijk. Zo beetje op onze oude velden aan de Houtweg. Waar we er dan twee zullen hebben. Met natuurlijk weer een nieuw clubhuis. Maar anderen zullen dat dan wel moeten runnen. Want Oom Jaap en tante Sien hebben lekker een caravan gekocht en zullen de weekeinden in Vierhouten doorbrengen. Tante Sien: wij weten alle maal zo precies wat er gebeu-' ren moet tijdens zo'n week einde, dat als je nu komt het moeite zou kosten je niet te ergeren. Niet iedereen kan een pilsje tappen, ze laten de ijskasten niet op tijd ont dooien, ze vergeten een kind wat aan het buffet om een snoepje komt (oom Jaap: ze zien alleen die tap maar en die kinderen met hun dub beltjes zijn evengoed klan ten), nee, we kunnen beter straks maar niet meer komen en BTC zal er tóch wel ko men. Het is een gezonde club en er zijn genoeg mensen, die iets willen doen gelukkig. Steeds meer dan aan de Houtweg, waar we alles zelf hebben moeten maken. In de rubriek „Vader land ere-bal" praten we wekelijks met zo maar iemand, die zich in en voor het amateurvoetbal verdienstelijk maakt(e). Dat kan de welp zijn, die afgelopen zaterdag een hattrick voor z'n elftal letje scoorde, het kan de terreinmeester zijn, die er voor moet zorgen, dat de terreinen in prima staat zijn. De jubilerende voorzitter of secretaris met de lange staat van dienst maakt evenveel kans als het lid, dat we kelijks een buffetdienstje doet of als het lid, dat al jarenlang voetbalt zon der een strafkaart bij KNVB of de Afdeling te hebben. Er moeten 's zaterdags en 's zondags, maar ook door de week, honderden van de mensen die we hier bedoelen op de vel den lopen. We kennen ze uiteraard niet allemaal daarom mogen ze zich rustig zelf aanmelden of zich laten aanmelden voor deze rubriek. Bij de sportredactie van Het Vaderland: tel. 466904. Voor hun of haar ver dienste ontvangen ze de „Vaderland ere-bal" voor hun vereniging en per soonlijk een cadeaubon van vijfentwinig gulden. Na drie thuiswedstrijden op rij te hebben afgewerkt, staan komende zon dag voor de beide hoofdklassers VUC en RVC uit-duels op het programma. VUC gaat in Rotterdam op bezoek bij Neptunus en RVC reist naar Unitas in Gorinchem. Op Lenig en Snel na (uit tegen Gouda) spelen alle eersteklassers uit de Haagse regio echter op ver trouwde eigen grond. Koploper Wilhelmus ontvangt Roodenburg, kans hebber VIOS legt de loper uit voor Hermes-DVS en Blauw-zwart-HOV staat geheel in het teken van de dreigende degradatie. In 2A speelt Celeritas thuis tegen Nieuwenhoorn en gaat Texas/DHB naar VELO. Met uit zondering van Unitas-RVC en Gouda-Lens beginnen alle wedstrijden om twee uur. herstel rekent. Wint Blauw Zwart van HOV, dan betekent dat niet alleen de eerste thuisze ge in deze competitie, maar bo vendien dat de gevreesde „rode lantaarn" in ieder geval aan HOV wordt overgedragen. In de tweede klasse A krijgt Celeritas aan de Leyweg bezoek van Nieuwenhoorn, de enige nog overgebleven concurrent van koploper DHC. Texas/DHB gaat naar Wateringen om te proberen het met Lugdunum en ONA on deraan staande VELO van z'n eerste thuiszege af te houden. In de hoofdklasse lijkt de uit wedstrijd tegen het op de voor laatste plaats vertoevende Nep tunus voor koploper VUC geen problemen op te leveren. In de .praktijk kan dat echter wel eens tegenvallen. De „Drietanders" hielden eerder aan de Rotter damse Abraham van Stolkweg Blauw Wit op 0-0 en capituleer den op de valreep tegen EDO (1-2). Ook op het Kleine Loo ging Neptunus pas vijf minuten voor tijd door de knieën en won VUC met slechts 1-0. Neem daarbij dat de Rotterdammers hun vorig seizoen veroverde plaats in de hoofdklasse voor geen prijs direct weer kwijt wil len, dan zijn er voor VUC facto ren genoeg om de zaak niet te onderschatten. Dat laatste geldt trouwens ook voor RVC, dat nog een aantal punten nodig heeft om naar de veilige middenmoot te koersen en op bezoek gaat bij hekkeslui- ter Unitas. De Gorinchemers hebben slechts zeven punten en staan er vier achter op Neptunus en zes op De Spartaan en Xer xes. Aangezien er twee clubs de graderen valt er voor Unitas dus veel te overbruggen. Wanneer Berry Janse c.s. echter het hoofd koel houden en de kansen be nutten, komen beide punten on- getijfeld mee naar Rijswijk. Titelkansen In de eerste klasse B verdedigt Lenig en Snel z'n titelkansen in Gouda tegen de gelijknamige club, die dicht bij de gevaren- grens verkeert. De door Wim van der Gijp getrainde rood- witten, speelden dit seizoen al negen keer gelijk, waarvan vijf keer thuis. De pupillen van Mar tin van Vianen krijgen zo goed als zeker met een verdedigend ingesteld team te maken. Aan de Westvlietweg staat Wilhelmus-Roodenburg in het teken van de bezetting van de eerste plaats. De Voorburgers voeren de ranglijst aan, maar de Leidse formatie staat relatief maar twee punten achter en weet zich bij een nederlaag wel zo ongeveer uitgeschakeld. VIOS -Hermes-DVS is een confronta tie tussen de debutant en de ex- hoofdklasser. In Schiedam leed VIOS destijds de eerste seizoen nederlaag (2-3), maar tot nu toe blijven Wim van Laar en de zij nen toch serieuze gegadigden voor de eerste plaats. Dit in tegenstelling tot Hermes, dat bij gebrek aan afmakers nog lang niet veilig is. De directe strijd om de laatste plaats speelt zich 'zondag af in Wassenaar, waar Blauw Zwart na de kostbare zege bij Hermes-DVS op verder Het programma voor de eredi visie zaalhandbal bevat alleen een programma voor de heren en daarin zal Hermes om 14.00 uur aantreden tegen Hercules. De resultaten van Hercules zijn de laatste weken zodanig, dat Hermes zal moeten oppas sen, wil het niet, evenals PSV, punten verspelen. Pakt Hermes echter de zaken goed aan en wordt er ditmaal vanaf het be gin een goede aanpak gevoerd, dan valt over de winst van Her mes niet te twisten. In de eerste divisie B wordt wel een volledig programma af gewerkt. AHC '28 dat aan een geweldige opgang bezig is. krijgt WLC/DES op bezoek. Na het re sultaat van vorige week tegen V en L is het team van Gerard Bes nergens meer bang voor en dat zal ook WLC/DES ondervinden. De dames van het reserveteam van Hellas krijgen zondag de ge legenheid zich voorgoed uit de nesten te werken nu EBHV op bezoek komt. Bij winst bereikt het de middenmoot en komen er andere teams van deze afdeling in gevaar. HYS ontvangt Heerenveen DEN HAAG - HYS IHtervam ontvangt vanavond om half ne gen op De Uithof landskampioen FV Heerenveen. De Friezen zul len nog nauwelijks bekomen zijn van de wedstrijd, die zij woensdag speelden tegen de Tsjechische kampioen Kladno, waarvan met 9-3 werd verloren. Het is alleen de vraag, of Piet Nota zal spelen. Deze tobt nog wat met de naweeën van een ge broken kaak. In Kladno speelde hij met een speciaal masker op. Leiden Lions speelt vanavond ook thuis. In een wedstrijd voor de tweede divisie treedt het op als gastheer van Triantha uit Assen, dat vorige week de Cana dezen naar huis zag vertrekken. De gevolgen waren in het afge lopen weekeinde merkbaar. Er werd fors verloren van Rotter dam en Zuid-Limburg. Houtrust speelt zondag op de HOKIJ tegen het nog puntloze Kemphanen. Houtrust is na de twee zeges in het afgelopen weekeinde duidelijk in the win ning mood. Programma ijshockey DEN HAAG - Het ijshockey- programma voor het weekeinde is: VANDAAG: Eerste divisie: Tilburg Trap- pers-BSB Groningen, HYS-FV Heerenveen (20.30 uur. De Uit hof), NN Nijmegen-Amsterdam. Tweede divisie: Leiden Lions- Triantha (20.30 uur, Ton Menken kunstijsbaan). MORGEN: Eerste divisie: BSB Groningen -HYS (20 uur), FV Heerenveen- NN Nijmegen. Tweede divisie: Red Eagles- Rotterdam, Triantha-SIJC. ZONDAG: Eerste divisie: Amsterdam- Tilburg Trapers. Tweede divisie: Zuid-Lim burg-Red Eagles, Houtrust- kemphanen (20 uur, HOKIJ). FC Den Haag lonkt naar Intertoto DEN HAAG - Deelnemen aan de Intertoto-competitie. Dat is het doel, waarnaar FC Den Haag sinds kort naar streeft. Het is nog niet be kend aan welke eisen de ploeg van trainer Anton Ma latinsky moet voldoen om de deelneming aan het in mei te houden evenement te be werkstelligen. Het voortzetten van de sinds 18 december daterende reeks van overwinningen is zondag, wanneer Volendam in het Zui derpark om 14 uur op bezoek komt wel geboden. In het duel zal Oekie Hoekema, die afgelo pen zondag tegen Telstar we gens een liesblessure ontbrak, zijn plaats van Fred Goemans weer overnemen. Voor het overige kent FC Den Haag geen problemen. Daarom zal met de volgende formatie worden aangetreden: Galjé-Jol, Ouwehand, Van Vliet, Zondervan - Kila, Tempe laar, Schoenmaker, Albertsen - Van Leeuwen, Hoekema. Griep Trainer Anton Malatinsky heeft de ploeg deze week niet kunnen voorbereiden op het treffen te gen Volendam. Sinds maandag was hij geveld door griep. Zijn rechterhand Piet de Zoete nam de honneurs dinsdag waar, doch een dag later werd ook hij door griep geveld. Daarom moest de aan het einde van het seizoen vertrekkende good old Rinus Loof gisteren zowel het eerste als het jeugdteam trainen. Jong Den Haag Ook het jeugdteam van FC Den Haag heeft in het weekein de een thuiswedstrijd af te wer ken. Morgen om 14.30 uur komt Sparta in het Zuiderpark. De laatste tijd op dreef zijnde Ha genaars missen alleen Jan de Bruijn wegens een blessure. Het is mogelijk, dat Dojo Pe- razic, die hard aan een rentree in de hoofdmacht werkt, bij Jong Den Haag in actie komt. ,o**a

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1978 | | pagina 4