als een HAAGSCHE COURANT WOENSDAG 31 JANUARI 19S8 Uitgeverij Roelofs van Goor in Amersfoort heeft een boek werk laten samenstellen over de delta, deltawerken en wat dies meer zij in Zuidwest- Nederland. Tn alle opzichten werd „DELTA, stromenland in beweging" zoiets als een deltawerk: zwaar, groot van formaat, hoekige teksten, markante, soms al te „grafi sche" foto's en (met zijn prijs van 49,50) ook duur. Gelukkig vereenzelvigt het boek van fotograaf Aart Klein en tekstschrijver Klaas Graftdiik zich ook kwalitatief met de deltawerken. De illus traties van de deltawerken op deze pagina zijn aan het boek ontleend. Mensen konden van de daken worden gered, sommige dieren moesten achterblijven en wachten tot het water zou stijgen De spuisluizen in het Haringvliet. Een groots, bijna surrealistisch schouwspel is dit verankerde zeekasteel, dat voor de helft onder water is verdwenen. Prins Bernhard tijdens de ramp: „De worsteling tegen de zee is altijd een voortdurende strijd geweest voor het Nederlandse volk. De huidige ca tastrofe herinnert eraan, dat Hollands gevecht nog steeds voortduurt. DOOR KEES VAN HASSELT .en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en ge hoord". Woorden van Marsman over water, hetzelfde water, dat vijftien jaar geleden het eilandenrijk in de delta van de „traag en oneindig door Holland stromende rivieren" overspoelde. Toen, in die barre eerste februarinacht van 1953 verloor ons Land de strijd tegen de zee. In die sombere dagen van 1953 werd het met een klap duidelijk, dat de Zeeuwse bevolking veel te lang was blootgesteld aan het risico zijn wapenspreuk „Ik worstel en ontzwem" nog eens te moeten waar maken. Al voor de oorlog waren er plannen ontworpen om door afsluiting van de gevaarlijkste zeegaten de vei ligheid van 200.000 mensen terdege te verzekeren. Geldgebrek, oorlog en wederopbouw na die oorlog hadden dit probleem naar de achtergrond geschoven. Ten onrechte, naar nu bleek, en er werd dan ook niet geaarzeld om de verwaarloosde plannen te concreti seren. Op het herstel van de oorspronkelijke dijken, zou de briljante uitvoering volgen van een waterstaat kundig werk, dat wat omvang betreft bij de bouw der pyramiden niet in de schaduw behoeft te staan. Het plan werd tenslotte Delta-plan genoemd trefzekere benaming voor een stuk vervolg op onze legendarische strijd tegen het water. Het stelsel van dammen, bruggen, havens en dij ken rukte Zeeland los uit zijn vereenzaming, het ver schafte toegangs- én afvoerwegen voor industrie en toerisme het verschafte kortom nieuw leven aan een oud land, dat niettemin zijn wezenstrekken onge schonden wist te bewaren, bij alle aanpassing die de vaart van het moderne leven ging eisen. Men sprak van een „gouden delta". Met dat goud kwam ook de jeugd in het vergrijsde volk van agrariërs en oestertelers. Nu al geeft die jonge import dat oude bóeren-Zeeland een nieuwe reputatie: hoeksteen in de economische en sociale ontplooiing van West-Europa. De dijkwerkers en boeren zijn gebleven, maar zij ruilden hun klompen voor machines en rijden 's zondags in een nieuw» auto. De markantste werken, die in de afgelopen vijftien jaar werden voltooid zijn: de Grevelingendam, Hel legatsplein, de Haringvlietbrug, Europa's grootste binnenvaartsluis in het Volkerak, de Zeelandbrug over de Oosterscheldc en de spuisluizen in het Ha ringvliet. Tussen de lieflijk groene dijkjes van vroeger en de hedendaagse massa's grimmig beton en asfalt ligt een wereld van onderzoek en experimenten. De laat ste jaren wordt dit uitgevoerd onder de bezielende leiding van hoofdingenieur-directeur van Rijkswater- Op vele plaatsen in de delta staan 's zomers linnen randsteden. In de buurt van die campings, bereikbaar geworden door de deltawerken, is het vaak drukker dan in de dichtstbevolkte delen van ons land. staats Deltadienst J. Volkers. Hij accentueert de be langrijkheid van deze werken voor zover de ramp dat al niet heeft gedaan met de verzekering: „Het tempo, waarin de plannen worden gerealiseerd, is bepaald door de technische kennis en mogelijkhe den". Waarmee gezegd wil zijn, dat het Deltaplan wel een 25-jarenpIan is, maar dat het wat de rege ring betreft best eerder klaar mag zijn dan 1978. De plamologen, economen, technologen, bestuur ders en vooral industriëlen zijn onderhand wel met elkaar eens, dat met name de boorden van de Wes- terschelde een lucratief haven- en industriegebied zijn. Ruimte is er genoeg en er kunnen schepen komen van zo'r» 75.000 ton. De verbindingen met het achter land, via de grote rivieren zijn subliem en werkvolk komt Zeeland ook niet te kort, althans voorlopig niet. Ontwikkeling manifesteert zich langs het kanaal van Gent naar Terneuzcn en in het Sloegebied, officieel Vlissingen-Oost geheten. Concrete plannen en deskundige visies zijn er nog voor ten minste vier potentiële industrie-gebieden: Reimerswaal voor Bergen op Zoom, Terneuzen-Oost, Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen en ten zuiden van Goes aan de Biezelingse Ham. Samen met de be staande terreinen ruim 15.000 ha. Uiteraard brengt dat problemen met zich. Na de afsluiting van de Oosterschelde, moet de Zeeuwse bevolking ongeveer verdubbeld zijn. De 300.000 inwo ners van nu hebben geen enkel probleem met hun onderdak: huizen genoeg. Maar voor ruim 600.000 in woners moeten er steden worden gebouwd naast be staande dorpen. Zo'n ontwikkeling maakt natuurlijk meer bestuurs kracht onontbeerlijk. Vandaar, dat de Tweede-Ka merleden zich binnenkort moeten buigen over ge meentelijke herindelingsplannen op Zuid-Bevelanü, Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Walcheren en Noord-Beveland zijn al heringedeeld. En dan: de financiering van alle ambitieuze voor nemens. „Het deltawerk kost kapitalen. Het komt eruit. Havens aanleggen dito en het rendeert. Re creatiegebieden maken, industrieën werven, wegen verbeteren, het kost allemaal geld, maar over een paar decennia levert het allemaal rente op". Dat zegt commissaris mr. J. van Aartsen. „Ik hoop, dat de regering het ziet en de moeite neemt om een op telsommetje te maken". Boerenland, vereenvoudigd tot een spel van lijnen en contouren. Dit in agrarische tradities gewortelde schoon blijft bestaan. i

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1968 | | pagina 3