GEVAPAN 33 Zfo -foto Maakt-U ook Het kleinste kind maakt tegenwoordig geslaagde flitsfoto's. Technische kennis of ervaring is immers niet meer nodig als U maar de juiste film gebruikt. Maak nu dus flitsfoto's van huiselijke feestjes, verjaardagen, Kerstmis, Oudejaar met rDe be ultra-gevi gewezen fi bovenop lagen), nam een reusachtige vork mee en reed, luid zijn waren aanprijzend, door de volksbuurten. De huisvrouwen zagen er terdege op toe, dat hij voor hun geld een van de grootste bieten aan de vork prikte. De gedachte, dat de omvang van de vrucht de prijs gunstig beïnvloedt, schijnt nu nog na te werken in de voorlieide voor lange bieten, die op het oog heel wat forser zijn dan de ronde. Terwijl Klaas Bakker die geschie denis vertelt, weegt hij op een bascule snel en secuur de kistjes met hun inhoud. Er gaat op de kop af vijf kilo in en vóór het zes uur is, moet hij ongeveer tweehonderd kisten gevuld hebben. Hij kent zijn afnemers en weet ongeveer de vraag. Dat is maar goed ook, want het overblijvende goed bederft snel en is na enkele dagen vrijwel waardeloos. Het blijft die nacht zo doorgaan. Zodra er een ketel leeg is, rollen de schone kroten uit de spoelkuip weer bonkend tegen de ijzeren wanden. De ketels blijven sissen en sterke geuren verspreiden en de twee wer kers, met vochtige kleren en natte wimpers, lopen glibberend heen en weer en praten over de wedstrijd Fifa-Engeland of het hengelen in de Dordtse Kil, waarbij Bakker graag zijn krootjes eeiis vergeet, 's Zondags morgens om vier uur kan hij geen oog meer slapen en dan stapt hij vaak op de fiets om ergens aan het wijde water zijn geluk te gaan beproeven. In de week komt daar niets van. In de namiddag een tukje doen, 's nachts koken en de rest van de dag heeft hij handen vol werk aan zijn grossierderij in groente en fruit. Dat gaat al twaalf, dertien jaar zo, want vanaf 1940 is de lucht van kokende kroten hem even vertrouwd als het aroma van verse groente op de veiling. Alle krotenkokers (ook in Amster dam, Katwijk, Rijnsburg en nog enkele andere plaatsen wordt dit beroep uitgeoefend) hebben dit werk gekop peld aan hun grossierderij. Als neven- bedrijf kan het met behoorlijk resultaat uitgeoefend worden, maar dan moeten zij er niet tegen op zien om van begin September tot eind April onafgebroken Hij zei met een matte stem: „Ik hoor de een geluid in het donker, een geluid of er iets werd opgetild of weggetrok ken, en toen ik door de bladeren tuurde, zag ik een zwarte gedaante bewegen, waarvan ik dacht, dat het de panter moest zijn, die zijn prooi kwam opeisen. Toen heb ik gescho ten Wij stonden als vastgenageld, onze blikken beurtelings op de hoofdinspec teur en op de beide lichamen voor onze voeten gericht— Het oranje schijnsel der olievlammen belichtte de takken boven onze hoofden en zette ze in een sprookjesachtige, bijna feestelijke gloed. De stammen waren geheel goud gekleurd en de lucht om ons heen was vervuld van de geur der bloemen op Sita's baar. Toen drong de priester zich door de zwijgende omstanders naar voren en zei kalm en waardig: „Een ding is zeker deze dood is geenszins de fout van de hoofdinspec teur. Daar kan geen enkele twijfel over bestaan." Hij keek van het ene gezicht naar het andere. Terzelfder tijd steeg uit de menigte om hem heen een gemom pel op en iemand zei zacht: „Nee, het is beslist niet de schuld van de hoofd inspecteur." De hoofdinspecteur haalde een zak doek te voorschijn en veegde er zijn voorhoofd mee af. Wij zagen, hoe zijn hand beefde. Toen vervolgde de priester weer: „Kom, laten we deze twee opnemen en ze terug naar hun huis dragen. Ze zullen morgen op dezelfde brandstapel liggen." Wij deden zoals hij ons gezegd had en de volgende morgen liep het hele dorp achter de baren van Mistri en Sita naar de rivier en iedereen bracht in het holst van do nacht boven de ketels te staan, 's Morgeus om vier uur komt bij Klaas Bakker een tweede knecht binnen vallen, die met veel geratel de handwagens naar de markt rijdt, en niet lang daarna is de vrouw van de krotenkoker present om onder de bomen van het Noordplein, bij het licht van petroleuinvergassers, de waren aan de man te brengen. Hoe verser hoe liever. De groentehande laren kopen het liefst warme kroten, waar de stoom nog afslaat. Het loven en bieden vindt plaats op dat romantische Noordplein, waar sinaasappelen een geur van het zonnige zuiden verspreiden en de krootjes wasemen onder het gele licht van de lantaarns. Af en toe ziet men tussen die bedrijvigheid ook de heer J. Wak- kier, overbuurman van krotenkoker Bakker uit de Erasmusstraat, die secretaris-penningmeester is van de stichting, welke voor de belangen van deze bedrijven opkomt. Hij heeft er een heel werk aan, want de omzet van deze eenvoudige knolletjes be loopt per jaar nog heel wat meer dan twee millioen gulden (geteld op de veilingen) en het overgrote deel van de oogst wordt gekookt aan de man gebracht. Tuinders uit Noord-Holland (West- Friesland), Katwijk, Rijnsburg, Baren- dreeht en Zwijndrecht gebruiken jaar lijks zo'n duizend hectaren van hun gronden voor de bietenbouw. Als de krotenkokers met die cijfers op tafel komen, moet ge bijna blozen. Want wie had ooit kunnen denken, dat deze nachtelijke werkers hun omzet bij wagonladingen tellen Denk er eens aan bij het slapen gaan, dat kroten koker Bakker en Henk van Ileusden en hun collega's de hele nacht „in de mist" uw krootjes eetbaar maken en zo de luchtjes uit uw keuken houden. En mopper niet, als de groenteboer de volgende morgen veer tig cent per kilo vraagt, terwijl ze rauw voor twaalf cent te koop- zijn. „Krotenkoker" is niet alleen maar een woord voor een flauw grapje of een hatelijke opmerking, maar (luidt ook een zwaar beroep aan, dat meer waardering verdient dan de naam doet vermoeden. Leo J. Leeuw-is hout aan uit het bos en schonk een weinig olie voor de verbranding. Wij kwamen met elkaar overeen, dat Boeddhoe Mistri's koe zou nemen, en door de koopman en de priester werd een document opgesteld, waarin de hoofdinspecteur van alle verantwoor delijkheid voor de dood van Mistri werd vrijgepleit. En als bewijs van instemming hebben wij allemaal onze duimafdruk onder het document gezet. Zo ben ik dan aan het eind van mijn verhaal gekomen, evenwel op één merkwaardige bijzonderheid na. Na de dood van Mistri namelijk hebben wij nooit meer iets van de panter gezien, zodat we sindsdien geen enkele koe meer hebben verloren, noch het verlies van een nieuw mensenleven te betreuren hebben gehad. Het beest is volledig verdwenen. Er zijn er, die denken, dat, toen de sluipmoordenaar uit zijn schuilplaats naderbij was ge komen en op het punt stond om Sita's baar te bespringen, hij door het schot, dat Mistri gedood heeft, zo is geschrok ken. dat hij voorgoed het hazenpad heeft gekozen. Ik moet zeggen, dat dit een heel aannemelijke verklaring lijkt, maar er zijn andoren onder ons, zoals Baboe Rao en de priester, en ikzelf trouwens ook, die geloven, dat er een nog waarschijnlijker reden is, waarom de panter ons tenslotte in vrede verlaten heeft. Ik ben er van overtuigd, dat u zult begrijpen, welk een troost het mij verschaft in de lange, donkere uren van de nacht te overwegen, dat de offers van Sita en Mistri misschien de middelen hebben mogen zijn om de boze geest uit te drijven, die Mahadeo over ons had gezonden ter beproeving van onze zielen."

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1968 | | pagina 1