TM JAAR LATER IN HET RAMPGERIED Eindhovens woningbouw baart zorgen Vrijdag 1 februari 1963 - Pagina 19 HET is nu tien jaar na dc ramp. Zeeland heeft zich hersteld en is nu de mcestbesproken provincie van ons land gewor den. De enorme Deltawerken trekken de toeristen aan, een vrij onbekend gebied is ontdekt. Komt men nu op de eilanden, dan is er weinig meer te bespeuren van hetgeen hier plaats had. Doorlaatcaissons spelen een grote rol bij het afsluiten van de zeearmen. Deze geweldige bouwwerken zijn een be grip voor de Nederlanders geworden na de ramp in 1953, toen er voor het eerst op grote schaal gebruik van werd gemaakt. De opname toont de afsluiting van het Veerse Gat. O "PVE burgemeester van Eindhoven, ir. II. B. J. Witte, heeft -L' een „cri de coeur" geslaakt over de bijzondere sombere vooruitzichten van zijn gemeente wat de woningbouw betreft. Hij heeft in dit verband gesteld dat de toekomst bijzonder zor gelijk is en kondigde aan dat het gemeentebestuur alles in het werk zal stellen om de zeer bedenkelijke ontwikkeling die se dert een jaar of wat gaande is, trachten om te buigen. TR. Witte heeft deze week cijfers op tafel gielegd waaruit die conclusie getrokkten mag worden dat dbor de forsp faling van de woningproduktie die in Eindhoven te constate ren valt, ook de groei van de bevolking geremd wordt en he- -•ijf'er van de inkomende pen del onaanvaardbaar hioog ge worden is- Voorts is het aanta ge regis t reende worid r.igzo eken de n 'ot een recordhoogte gestegen. De woningproduki-ie is het af gelopen jaar beduidend lager lian het gemiddelde van de --oorg'aande ja-ren. De daling t.o.v. 1961 bedraagt zelfs ruim 20 pet. In 1982 kwamen slechte H60 woningen gereed, togen* war 1515 in 1961. Eindhoven kon in 1962 zelf1 net zijn natuurlijke groei op vangen, hetgeen blijkt uit hei feit dat tegenover het geboorte- Raadhuis van Helden wordt afgebroken De geme-eniteraad van Helden heeft woensdagavond besloten ■»m tot afbraak over te gaan ■an het uit 1650 daterende oud*- -aadhuis te Helden-Dorp. Daar dit gebouw op de voorlopige monumentenlijst staat zal er eerst nog een vergunning moe ion komen, van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en We renschappen. Het oude raadhuis is in dip afgelopen maanden reeds veU> malen onderwerp van discussie geweest in Helden. Pogingen van het gemeentebestuur om voor de restauratie van het ge bouw rijkssubsidie te krijgen mislukten. Ook de actie van een groep particulieren die zich .Vrienden van het Oude Raad huis" noemen, had geen succes, omdat de restauratiekosten van het in ver gevorderde staat van verval verkerende raadhuis erg hoog zijn. Het is de bedoeling dat d* Heidense Boerenleenbank her vrijkomende terrein ter besch-ü- 'vLr:<g krijgt voor de bouw van -en nieuw bankgebouw. - De gemeente Helden beschiki met over een echt raadhuis. Al Ivele jaren vergaderen de ge- (neen-tebesrtuurdere' in het voor malig postkantoor te Heldei> Piuwwmgien. overschot van 2700 personen slechts een bevolkingstoename van 2200 staat. In dezelfde periode steeg het aantal woningzoekenden volgens de lijsten van het bureau Nood- huisves'ing van 9500 tot 11.800 '•n de zogenaamde „verre pen del" op het rayon Eindhoven 'an het G. A. B. klom van. '.3.000 in 1961 naar 15.500 in 1962. Hef ge meent ebe;tuu- z:et al deze cijfers als duidelijke syro.ptoren van een situatie d;e totaal verkeerd dreigt te groei en-. Loudens ziekenhuis wordt herbouwd Het beroemde Si. Thomas' Hospital in Londen waar artsen en verplegend personeel uit al'e delen van de wereld hun oplei ding hebben ontvangen zal wor den herbouwd en de werkzaam heden zullen vrijwel onmiddel lijk beginnen. De kosten hiervan bedragen 130 miljoen gulden. Het nieuwe ziekenhuis krijgt 825 bedden en huisvesting voor de verpleegsters en andere em ployés. Het hoofdblok ziet uit over de Rivier de Theems en de Parle mentsgebouwen. De zieken-zalen en operatie zalen krijgen zuurstof, andere m-sdiisohe gassen en samenge perste lucht door mididel van een buizenstelsel aangevoerd. Er komt een centrale keuken met een dagelijks menu waaruit de patiënten hun eigen maaltijd kunnen kiezen Bij hei ontwerp van de zieken zalen ligt het accent op de „pri vacy" van de patiënt. Het harbou-wprograroroa is een onderdeel van het tienjaren plan van de regering voor de ziekenhuizen, dat in 1962 be kend werd gemaakt. Er is in Londen al 900 jaar een St. Thomas' Ziekenhuis ge weest. Het huidige ziekenhuis dat tussen 1868 en 1871 werd gebouwd Ügt op de zuidelijke oever van de Theems. Het was daar dat Florence Nightingale haa-r opleidings school. voor venpOteegsiers si-ichi- to. Namen wil geen lelijke brug De gemeenteraad van Namen heeft een motie goedgekeurd waarin de raad zich verzet tegen de wijziging die zou zijn gebracht in het plan tot wederopbouw van de brug van Jambes, dat vier jaar geleden was goedge keurd met een voor dc scheep vaart bestemde middenboog, zo bericht De Bouwkroniek. De koninklijke commissie voor monumenten en natuurschoon, zo heet het in de motie, zou erin hebben toegestemd dat de' boog voor de scheepvaart wordt ver vangen door een betonnen, brug dek. De gemeenteraad kwam op te gen ieder besluit dat zou worden genomen-zonder raadpleging van de betrokken besturen en van de provinciale commissie voor mo numenten en natuurschoon. Vergeten is het leed echter allerminst. De massagraven herinneren aan de schrijnende wonden die geslagen werden. Tragiek spreekt er uit het woordje „vermist" op het mo nument in Schouwen Duive- land. Maar uiterlijk, nee, dan zie je er veel meer van dat het hier het rampgebied was. In Oude Tonge, eens oord dei- verschrikking, staan 170 nieu we huizen. Nieuwerkerk en Ouwerkerk werden als herbo ren. Uit de ruïne van Staven.s^e ontstond een mooi nieuw dorp met 140 huizen en een gloed nieuw dorpscentrum. Hier ziet men een nieuw zie kenhuis, daar een boerderij van ander type dan men voorheen gewend was. Er zijn industrie kernen onstaan en het patroon van de provincie heeft zich ge wijzigd Te lang was Zeeland een ver geten gebied, thans wordt de hand aan de ploeg geslagen om het eenmalige „probleem gebied" een welvarende pro vincie te maken, met goede ont sluitingswegen. Door de aanleg van de Del tawerken worden de mogelijk heden van deze provinciale aanzienlijk vergroot. Wat het toerisme betreft kan men dit reeds merken aan het Veerse Gat, waarvan de afsluiting vol tooid is. Aan de werkgelegen heid wordt hard en met succes getimmerd, als woongebied is het een aantrekkelijk land. Veiligheid in eerste plaats \TAAR LATEN we niet ver- 1 geten dat alle enorme wer ken toch in de eerste plaats de veiligheid dienen en wat dat aangaat heerst er nog aller minst gerustheid. Heeft de zee nu minder kans om toe te slaan dan tien jaar geleden Indrukwekkend is er wat tot stand kwam in de afgelopen tien jaar. De gigantische storm- stuw in de Hollandse IJssel vormt nu een grote beveiliging voor het hart van Holland en de afsluiting van het Veerse Gat vormt een nieuwe beveili ging voor het achterliggende gebied. De afdamming van de zeearmen Grevelingen en Ha ringvliet is in volle gang. Er moet echter nog veel ge beuren voor de miljoenen Ne derlanders die beneden de zee spiegel wonen afdoende bevei ligd zijn. De Deltawet spreekt even eens over de versterking van hocewateakicrungen d*e straks buiten de dammen vallen. Hier van is Veel al uitgevoerd, maar nog lang niet genoeg. Hier moet men incidenteel te werk gaan én is een grootscheepse aan pak nauwelijks mogelijk. de zuidhollandse eilanden zijn lang nog niet alle dijken vol doende versterkt. De verhoging van dc hoogwaterkeringen tus sen Rotterdam en Capelle aan de IJssel. daar waar op het diepste punt van ons land mo menteel gebouwd wordt, gaat zeer traag. De waterschappen klagen er over dat zij nog steeds niet weten hoe het met de financiën zal gaan Er is geen reden voor paniek, want de situatie is beslist niet gevaar! ijk ;r dan tien jaar gele den, integendeel. Toch kan men zich met enige bezorgdheid af vragen of alles niet nog wat sneller kan gaan, want de vij and ligt als steeds op de loer en zal iedere zwakke plek mee dogenloos aangrijpen als de kans zich voordoet. Niet altijd is die aanval met open vizier. Zo vormt het pro bleem van de verzilting een aanval, die tot dusverre nog niet met succes is gepareerd. Af en toe worden we er eens extra bij bepaald, als bijvoorbeeld 'n wereldstad als Rotterdam plot seling geen goed drinkwater meer blijkt te hebben. Nog er ger zijn de gevolgen vaak voor land- en tuinbouw. Alleen hier om al is het zaak de afsluiting van de zee zodanig te versnel len dat er een groot zoetwater reservoir onstaat. Tevreden maar niet voldaan, zo luidt de gebruikelijke cliché- te'iri en deze gaat ook weer op als men globaal overziet wat in tien jaar tot stand is gekomen. Terugdenkend aan die rampza lige februarinacht van 1953 is het goed zich nog eens te be zinnen op het levensbelang van een goede waterbeheersing, het to be or not to be van onze lage landen. Gedenkteken voor I slachtoffers In Zierikzee is een comité opgericht dat een passend gedenkteken wil oprichten I. voor de slachtoffers van de watersnoodramp op 1 fe- bruari 1953. Als eerste int- 1 iiatief zal het comité te j- 16.00 uur op de algemene begraafplaats te Zierikzee aan het. gemeentebestuur een zuil overdragen, waar- l op de 7iurnen van de slacht- i offers zijn vermeld. Aan de voet van de zuil zal een l krans worden gelegd. Assoean-dam In Cairo is het protocol onder- rakend, waarbij het definitieve ontwerp wordt bekrachtigd voor het hele complex van het wa- lerbouwwerk van de hoge As- oeand-aro. Het ontwerp voor de Assoean- iam is uitgewerkt door het in stituut „Hydroproject" volgen? de overeenkomst betreffende hat verlenen van technische hulp aan Egypte door de Sowjet- Unie De nieuwe dam wordt ge bouwd op een plaats die zes ki lomeier hoger ligt dan de oude Assoeandam. Hel wordt een im ponerend bouwwerk met een hoogte van 111 meter en een breedt e van de dam ton van 30 nieter. Het stuwmeer dat door he: water van de Nijl wordt ge vormd. zal de mogelijkheid bie den 650.000 ha grond meer te bevloeien» Dat betekent diat het land- boutvv-areaal wordt uitgebreid tlCi* 1/3 van het totaal. Er zal bovendien water aan wezig zijm, om nog eens 300.000 ba te bevloeien. Op deze bodem 'al het mogelijk zijn, twee tot drie oogsten per jaar binnen te aaien. Bij de dam za.] een water- krachtstation verrijzen met een capaciteit van 2.100.000 kw en een jaarlijkse enërgieproduktie van 9.5 miljard kwu SITUATIE VOLKERAKWERKEN Er moet nog veel gebeuren. yO IS de situatie rond de Nieuwe Waterweg nog niet rooskleurig. Gedeputeerde Sta ten nemen dat het totstand- brengen van deze werken nog minstens acht jaar zullen ver gen. Wie weet wat er in die acht jaar kan gebeuren. En dat terwijl 't dichtstbevolkt gebied van ons land hiervan af hankelijk kan zijn. In principe is bijvoorbeeld het gebied van Delfland niet veiliger dan tien jaar geleden. Niet alleen hier, maar ook in het noorden van ons land en op

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1963 | | pagina 9