Kantongerecht Tholen Raad der gemeente St. Maartensdijk Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT Aan onze abonnés en adverteerders! No. 13 Vrijdag, 31 Maart 1950 Vier en Zestigste Jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M.C. Pot Hoogstraat l.Tei. 16, Postrek, 1043 Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse St, Martensdijk, Stavenisse, St-Annaland, OudVossemeer en St- Philipsland, Wij delen U mede dat na onderhandelingen die tot een voor beide partijen tot een goede oplossing hebben geleid, ons blad is overgenomen door de uitgevers van de „Eendrachtsbode"' en wel met ingang van I April a.s. Voortaan wordt ons eiland dus bestreken dooréén weekblad, hetg een zonder twijfel ten goede zal komen èn aan bericht geving èn aan de behartiging van de belangen van geheel ons eiland. Wij danken hen die zovele jaren ons blad als een oude getrouwe thuis ontvingen èn voor hunne belangstelling èn trouw en onze medewerkers voor hetgeen zij voor ons hebben gedaan. DE UITGEVER Tijdens de strafzitting Kanton gerecht gehouden te Tholen, werden bij verstek veroordeeld Wegenverkeersregeling: J. G. J. de J. te Breda, f 5 subs. 5 d. h. M. A. v. O. te Steenbergen, 1' 5 subs. 5 d. h. M. A. D. te Scherpenisse, f 5 subs. 5 d. h. G. H. te Moeven, f 8 subs. 8 d h. L. B. S. te Brandijk, f 5 5 d. h H. C. M. Ie Oud Gastel f 15 subs. 15 d. b. L. A. G. te Sint Maartensdijk, f 2 subs. 2 d. li. J. B. te Tholen, f 12 subs 6 d. h M. B. te Oud Vossetneer, f 2 subs. 2 d. h. M. L. te Nieuw Vossemeer, f 5 subs. 5 d. h. H. D. te Tholen f 2 subs. 2 d. h. J. E. v. d. S. te Tholen, f 2 subs. 2 d. h. P. A. E. te Tholen, f 15 subs. 1Cf d. h. Motor- en Rijwielwet: G. J. S. te Sint Annaland, f 5 subs. 5 d. h. C. A. v. B. te Roosendaal, f subs. 6. d. h. Motor- en Rijwielreglement W. C. Q. te Tholen, f G en f6 subs. G en 0 d. h. J. T. te Scherpenisse, f G en f5 subs. 6 en G d. h. J. L D. te Kruis land, f 5 subs. 5 d. h. P. J. K. te Bergen op Zoom, f 5 subs. 5 d. h. SpoorwegwetP. V. te Anna Jacobapolder, f 3 subs. 3 d. h. P. de K. te Anna Jacobapolder, f 3 subs. 3 d. h. SchepenwetI. B. te Tholen, f 25 en f 40 en f 60 subs. 10, 20, en 30 d. h. Drankwet '1931 L. G. de J. te Tholen, f 50 subs. 25 d. h Keuringsverordening voor de gemeente - Sint Philipsland: J. G. de W. te Sint Philipsland, f 30 subs. 20 d. h. met ver beurdverklaring der" inbeslag- genomen eendeneieren. Derde Uitvoeringsbesluit ver voer personen en igoederel: L. F. te Zundert', f 15 subs. 15 d. h. Art. 426 Wetboek vau Straf recht: (orde verstoring bij dronkenschap): G. B. Ie Tholen, f 20 subs 20 d. h. Art. 453 Wetboek van Straf recht (Openbare dronkenschap): S CK. te Tholen, f 10 subs. 1 d h. Rijtijdenbesluit: J. G. B. R. te Tholen, f 10 subs. 10 d. h. Algemene Politieverordening van Sint Philipsland. f 4 subs. 4. d. b. Algemene Politieverordening van StavenisseC. L. P. te Stavenisse, f 8 subs 8 d. h. W. A. W. te Stavenisse, f 20 subs. 20 d. h. Algemene Politieverordening van Sint Annaland A. B. de H. te Sint Annaland, f 2 subs. 2 d. li. G. G. A. te Scherpenisse, f 2 subs 2 d. h. gehouden Dinsdag 28 Maart 1950 Voorzitter Burgemeester D. C. Bouwense. Secretaris de lieer J. E. B. Meloen. Aanwezig alle leden. De notulen vau de vorige" vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Van Ged. Staten enige goedge keurde raadsbesluiten. Van het Centraal Bureau vin vertificatie proces verbaal van kasopname, bij de gemeente ontvanger, van het woningbe drijf en van het wezen arm bestuur. Van Ged. Staten goedkeuring tot verbouwing van de Open bare Lagere School. De heer Koopman merkt op dat wanneer er wijzigingen gebracht zouden worden in de uitvoering van het werk hier van de raad eerst in kennis te stellen, zodat zij mede verant woordelijk is voor hetgeen gebeurd en dat burg. en weth. dit zelf niet doen. Wij zien het nu met de bouw van de nieuwe woningen, daar deugt niets van, het is revolutiebouw en het regent klachten. De voorzitter zal daar zeker rekening mee houden, maar de bedoeling is dat niet voor elke wijziging, welke op het geheel geen afbreuk doet, om daar een vergadering voor te beleggen. De heer Langejan vraagt wan neer de verbouwing begint. De voorzitter antwoordt dat alles gereed is, alleen moet gewacht worden op de bouw- volume, zodra deze er is dan kan de zaak aanbesteed worden. Burg. èn weth. stellen voor een bedrag van f 89.30 oninbaar te verklaren. Dat is een bedrag dat in 1945 besteed is voor bestrij ding van de coloradokever. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor naar aanleiding van een schrij ven van Ged. Slaten om de verkoop van enkele stukjes gemeentegrond door hen te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als reeds eerder is geheurd. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Van het Ministerie van weder opbouw dat met verminderde rijksbijdrage duplex woningen kunnen worden gebouwd. De heer Koopman vraagt hoe dat gaat als particulieren willen bouwen. De voorzitter antwoordt dat dit afhangt van het tijpewoning dat men wil bouwen, dus ieder geval wordt op zich zelf beoordeeld. Het is zo dat van de onrendabelewaardéhet bedrag door het Rijk wordt beschik baar gesteld en de rest tegen een zekere rente. Dit bedrag kan ook later afgekocht worden en dan moet men 10% van het totaal zelf dragen. Hij hoopt dat er veel aanvragen zullen komen. Van het ministerie van weder opbouw dat bij aanbestedingen ook personen buiten de gemeente mogen inschrijven. Van. de plaatselijke afdeling Horeca om de kermis weer in te voeren, Dit adres wordt gesteund door de afd. Zeeland van Horeca. De voorzitter zegt daar er geen meerderheidsvoorstel van burg. en welh. is en wordt het aan de raad overgelalen. De heer Koopman verklaart zich tegen invoeren van de kermis. Wethouder Hage zegt de minderheid te zijn in burg. en weth. Hij heeft vroeger als eens tegen gestemd om de kermis weer in te voeren en toen is hem dit kwalijk geno men en nu blijft hij bij »ijn standpunt en is er voor deze weer in te voeren. De heer op den Brouw vindt het een beroerde kwestie. Hij is er niet voor om de oude kermis weer in te stellen, want daar is de toestand te benau wend voor. Nu komt .men met de voordelen voor de gemeente maar welke kusten staan daar tegenover. Hij is er wel voor dat het niet te nauw genomen wordt wanneer er feestelijkheden zijn, die een dag duren. Zo is er b.v. een zangconcours op komst, wanneer nu alles afgelopen is en bet feestcomité zou verzoeken om een draaimo len of ander attracties daarbij te geven, dan zou dit voor hem geen bezwaar zijn, maar ker mis zoals vroeger daar is hij tegen, omdat de financiële toe stand dit niet toelaat. De Voorzitter is niet tegen kermis. Hij heeft dit als eens meer gezegd de mensen moeten zo eens een uitlaatklep hebben. Men moet ook niet vergeten dat er dan veel bezoekers van buiten de gemeente komen en de plaatselijke middenstand 1S Zondagsdienst Artsen 2 April 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. Duinker (tel. 40) en dr. Menger te St. Philipsland (Tel. 20) 1 daar mee gebaat. Met 1 tegen 6 stemmen wordt besloten om de kermis niet in te voeren. Voor wethouder llage. Een verzoek van de afd. Zeelatfd van de Vei', van Ned. Gemeente om deel te nemen in het garatiefonds in verband met het 850 jarig bestaan van Middelburg in 1953. Burg. en weth. stellen voor gezien de fin. toestand vau de gemeente gelden beschikbaar, te stellen. Wethouder Hage heeft gezien dat de gemeente Tholen f 250 beschikbaar heeft gesteld, maar vraagt wanneer 98 van de gemeenten in de provincie mee doen, zouden wij dan ook niet wat doen De heer Koopman meent dat het uit het oogpunt van de financiën niet kan en daarmee af. Met alg. stemmen wordt af wijzend beschikt, fiurg. en Weth. stellen voor het legaat van wijlen S. Frank, tot een bedrag van f 308.57 in dank te aanvaarden. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Burg. en Weth. stellen voor aan J. v. d. Rhee het overge bleven stuk grond waarop de nishut staat aan hem in e n- dom te geven. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor om aan te sluiten aan de gemeen schappelijke regeling tot deel neming aan de schooltandver- zorgïng Tholen en St.Philipsland met de wijzigingen zoals deze thans zijn aangebracht. Met de stemmen van de heren Koopman en Geluk tegen wordt hiertoe bestoten. Burg. en weth. stellen voor de verordening haven-, kade- en liggeld definitief vast te stellen. Van de gemeenten St. Annaland, Scherpenisse en Stavenisse en de vereniging „Schuttevaer" is bericht ingekomen dat zij de regeling redelijk en billijk vinden, alleen de Kamer van Koophandel had bezwaar ge maakt. Met alg. stemmen wordt de verordening vastgesteld. De voorzitter zegt dal Ged. Staten geschreven hebben dat inzake de begroting voor 1950 versobering op de uitgaven moet worden toegepast in verband hiermede is een consept opge steld dat voor de heren ter inzage heeft gelegen en nu vraagt hij of men daarmede accoord gaat. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor om eèn nieuwe verordening vast te sleflen tot heffing van keur lonen in de Kringgemeenten v St. Maartensdijk. Het keurloon wordt dan voor een eenhoevig dier f 7.50 voor een rund f 6.50, voor kalf f 3.50 voor een varken f 4.voor een schaap f 1.50 en voor een geitf 1. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Burg. en weth. stellen voor over te gaan tot heffen van begrafenisrecbten, daar deze in de gemeente nog niet worden geheven. Hij leest de tarieven voor en het blijkt dat er dan betaald moet worden voor het begraven van lijken, voor het gebruik van de lijkkoets, voor eigen graven, voor het plaatsen van een steen of iets anders op een graf en voor het onder houd van een graf. De heer op den Brouw kan niet erg goed begrijpen dat dit moet gebeuren. Op een be groting van f 60.U00 wordt getobtom f200 vast te krijgen. Hij acht het geen standpunt om voor het begraven van lijken iets te gaan vragen. Alles moet nu gaan betalen en het is voor de meesten al te hoog, wanneer zij nu de kosten van een begrafenis moeten be talen en zou dit er nog bij komen. Hij is er wel voor dat de mensen die iuxe op het graf maken, dat die daarvoor betalen. Hij zou wel eens willen weten hoe het komt dat de gemeente St. Maartensdijk er zo beroerd voor staat. De voorzitter zegt dat dit op gedragen is door Ged. Staten, in elke gemeente worden be grafenisrechten geheven. De heer op den Brouw zou wel eens willen weten wie Ged. Staten zijn is er ook niet veel ambtenarij bij. De voorzitter zegt dat de graf delver (uch ook betaald moet worden en Ged. Staten menen dat daar wat van terug moet komen. Weth. Hage zegt dat Ged. Staten dit voor schVijven, en is bang dat wanneer dit niet gedaan wordt er andere maat regelen genomen zullen worden Laten wij daarom trachten baas in eigen huis te blijven en door zo'n kleinigheid niet in het geweer gesteld worden. Weth. Bout zegt dat de lijk koets noodzakelijk opgeknapt moet worden. Er staat een post op de begroting van f 800 en die moeten er komen. De heer Koopman meent dat door de vele paadjes op de begraafplaats bet onderhoud zoveel kost, men zietdat nergens. Weth. Bout merkt op dat het plan door de raad zo is goed gekeurd. De heer Langejan meent ook dat er veel te veel paadjes zijn op de begraafplaats. Na enige discussie wordt met 3 tegen 4 stemmen het voorstel van burg. en weth. verworpen. Voor de beide wethouders en de heer de Viet. Burg. en weth. stellen voor een aanvulling en wijziging der verordening op de heffing van leges ter secretarie. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1