kantongerecht Thoien Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOQLSE COURANT ublicatiën utten en scherven Brieven uit het Eiland Zitting Vrijdag 17 Maart 1950 Prins Bernhard weer terug VERGADERING van de Raad der gemeente Thoien op Vrijdag 17 Maart 1950 No. 12 Vrijdag, 24 Maart 1950 Vier en Zestigste jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J.jM.C. Pot Hoogstraat l.Tel. 16, Postrek. 1043 ienwsblad ul voor Thoien, Poortvliet, Scherpenisse St,Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland irgemeester en Wethouders gemeente Thoien maken kend dat op Dinsdag 28 Maart door de reinigingsdienst ïerven zullen worden opge tild aan de Singel, Omle id ïdse poort, Oudelandse straat; Walstraat, Markt, Venkelstraat' Schoolstraat, Minneputtestraati J ul ianastraat, Molen vlietsestraat, Plantagestraat, Verbrandestraat, Hofstraat, Doelweg, Vossemeerse poort, Verlengde Singel en Voorslad en op Vrijdag 31 Maart d.a.v. in het overige gedeelte der gemeente. Tegen Donderdag 30 Maart a.s. bestaat gelegenh id tot aangifte voor ruiming van privaatputten. Thoien, 21 Maart 1950. ak De eerste zaak was tegen P. A. te Thoien, die een auto aan de irkeerde kant was gepasseerd daardoor het portier had be- hadigd. Verdachte erkende het it, maar voerde aan dat hij aan linkse kant niet kon passeren, jar wel aan de rechterzijde, ordat een kind de berm van de !g overstak en om dit te sparen ;d hij tegen het portier. Verdediger was Mr. A. J. van r Hoeven. De ambtenaar eiste een boete n f 40 subs. 20 dagen. Hij werd roordeeld tot een boete van f 15 bs. 10' dagen, met de waarschu- ng in het vervolg dan maar te ippen en niet aan de verkeerde □nt te rijden. Voor de derde maal kwam de ak tegen A. W. v. E. te Oud- issemeer voor. Nadat nog twee tuigen waren gehoord, eiste de nbtenaar f75 boete subs. 40 tgen. De ambtenaar zou nog en intrekking van het rijbewijs ien, maar zal dit in het vervolg lan eisen voor dit slordig rijden. De kantonrechter veroordeelde n E. tot een boete van f50 subs. dagen en gaf van E. de raad it voorzichtiger te gaan rijden, mt ais hij weer voor zou komen or een dergelijk geval, dan zal hem een gevoelige hechtenis- af geven. T. te Scherpenisse had met n boerenwagen zonder licht ge- den. Na een eis van f 12 en f 5, sp. 6 en 3 dagen, werd hij ver- rdeeld tot 2 maal f6 boete of maal 6 dagen. A. M. v. G. te Wouw had te herpenisse een aanrijding ge- Verdachte weet er niets van, mt heeft er niets van gemerkt, andere dag maakte de politie hem opmerkzaam op. Na een van f 30 boete subs. 30 dagen, ird hij veroordeeld tot een boete n f 15 subs. 10 dagen. H. J. v. d. S. te Halsteren had >k een aanrijding veroorzaakt, aar dit was gekomen, omdat hij ilde snijden. De eis was f35 boete subs. 20 rgen, het vonnis f25 subs. 10 rgen. Mej. J. W. v. d. M. te Stavenisse rd in haar winkel sterke drank voorraad gehad zonder dat zij ;n vergunning had. Verdachte zeide dat dit voor gen gebruik was en dat zij het mmer had verkocht, zij wist ook et dat zij ook niet zoveel in huis ochi hebben. De eis was een boete van f60 tbs. 30 dagen en verbeurdver- aring van de in beslag genomen ank. Het vonnis luidde een boete m f30 subs. 20 dagen en ver- urdverklaring van de in beslag ïnomen drank. J. E. v. d. S. te Thoien had een landbouwwagen geparkeerd waar het verboden was. Verdachte wist dit niet. De wagen moest in reparatie en toen had Duine gezegd dat hij deze daar maar moest zetten. Na een eis van 14 subs. 4 da gen, was de uitspraak een boete van f2 subs. 2 dagen. De zaak tegen J. J. v. d. S. te Poortvliet werd aangehouden tot het horen van getuigen. P. J. K. te Bergen op Zoom had te Oud-Vossemeer met zijn auto gereden, terwijl het' wegens de dooi verboden was met een ge wicht boven de 600 kg op de wegen te rijden. Na een eis van f 10 boete subs. 6 dagen, was 't vonnis een boete van f5 subs. 5 dagen. I. B. te Thoien waren drie over tredingen ten laste gelegd tegen de schepenwet en weler waren geen voldoende zwemvesten aan boord en hij was, terwijl hij ge waarschuwd was, toch uitgevaren. De eis was f 25, f 40 en f 60, de uitspraak f 10, f20 en £60. De vorige keer hadden we het over verkiezingen in Enge land en reeds waren het weer andere verkiezingen in de onmiddellijke nabijheid van ons land die aller belangstelling trokken. Evenmin als in Engeland, hracht echter de volks raadpleging in België een oplossing. De Belgische Konings kwestie is, rfti we dit een week na de stemming schrijven, nog evenzeer een kwestie als tevoren. Ruim 57 van de Belgen heeft verklaard de Koning terug te willen en dat is zeker geen indrukwekkend cijfer. Zeven van de negen provincies waren in meerderheid voor, doch twee V/aalse provincies, n.1. Hene gouwen en Luik, en ook de hoofdstad Brussel, waren tegen. Het is zeker geen verheffend beeld, wanneer het Koningschap, dat boven alle partijen dient te staan, zoals nu in België is gebeurd, tot een politieke grabbelpartij wordt gemaakt. Toch moeten aan de andere kant de plm. 2.900.000 stem men, die Leopold gehaald heeft, niet onderschat worden. De Katholieke Volkspartij heeft niet in haar eentje voor dit stem- menaantal kunnen zorgen, terwijl ook nog wel een 100.000 van haar aanhangers om diverse redenen de Koning niet gesteund hebben. Het aantal liberalen, dat voor de Koning gestemd heeft, wordt verder ook niet zo groot geschat, dat het totale stemmenaantal bereikt wordt. Dit betekent dus, en de Belgische pers geeft dit wel algemeen aan, dat ook nog enige honderdduizenden socialisten trouw aan Leopold ge bleven zijn. De Koning heeft zeer verstandig gehandeld, door zich bij een beslissing van het Parlement te willen neerleggen. Doch niettemin is België reeds met onrust vervuld, met stakingen en is er een regeringscrisis. Wie zijn oor goed te luisteren heeft gelegd, weel dat de gewone man al jaren de beste oplossing heeft weten aan te geven. Laat de Koning afstand doen ten bate van Kroonprins Boudewijn. Nu Leopold door de uitslag van deze stemming zich in zijn eer hersteld kan achten, ware het te hopen, dat hij krachtig genoeg zal zijn een dergelijk wijs besluit te nemen. Voor de binnenlandse vrede in België, waar wij als goede buur en Benelux-parther groot belang bij hebben, is dit alleszins wenselijk. SAMMETJE. Met de K.L.M. constellation „VlaardiDgen" keerde Zondag morgen Prins Bernhard, na een reis van twee en een halve maand door de West, Midden Zuid en Noord-Amerika, in het vaderland terug. Koningin Juli' ana, de vier prinsessen, bijna alle leden vari het kabinet, de ambassadeurs der Ver. Staten en Canada, enige gezanten de Commissaris der Koningin in Noord Holland en andere autoriteilen begroetten de Prins bij zijn thuiskomst. Voordat het vliegtuig arriveerde wachlten de Koningin, de Prin- sesjes en de autoriteiten in het restaurant. Beatrix waakte als een moedertje over haar jongste zusje, dat vrolijk lussen al de officiële mensen dribbelde. Toen de aankomst van de „Vlaardingen" werd gemeld, begaf de Koningin zich, bege leid door burgemeester d' Ailly en de meisjes, naar het platform. De Amsterdamse politiekapel zette het volkslied in en de Koningin zei tot Marijke „Kijk, daar komt pappie". Even later stapte de Prins uit het vliegtuig en toen kon Prins Bernhard zijn vrouw en kinderen begroe ten. Het vliegtuig vervoerde behalve de Prins en zijn gevolg, nog 20 passagiers. De Prins bracht verslag uit in de ministerraad. Maandagmiddag- heeft Piins Bernhard in de ministerraad verslag uitgebracht over de ervaringen, opgedaan op de reis, waarvan hij Zondag terug keerde. Daarbij bleek hoe uitermate belangrijk deze reis met name ook door het bezoek aan Suriname en de Nederlandse Antillen voor ons land is ge weest. Op zeer ruime schaal, speciaal ook op economisch terrein, heeft de Prins zich tijdens de reis doen informeren. Hij heeft door deze vermoeiende doch voor onze verhouding tot de bezochte gebieden zeer waardevolle réis te willen maken, Nederland bijzonder aan zich verplicht. De minister president heelt dan ook aan het einde van de bespreking aan Z.K.H. de dank der natie overgebracht. Voorzitter burgemeester Mr. A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer V. Laban. Afwezig met ken nisgeving de heer J. Geilings. Aan de agenda wordt een punt toegevoegdverlening bouw- crediet. De notulen van de vorige ver gadering worden vastgesteld. De voorzitter deelt mede nog een correctie in deze notulen aan gebracht te hebben en wel het antwoord naar aanleiding van de vraag van de heer Berrevoets in die vergadering. Spr. had geant woord dat de wachtgelders ook onder die regeling vielen, maar dat is niet juist, dit geldt alleen voor hen die na deze regeling wachtgelder worden. Ingekomen stukken Van het centraal bureau van verificatie de overdracht van de kas en boeken van de gemeente ontvanger wegens verleend ziekte verlof. Dit stuk wordt voor kennis geving aangenomen. Van Ged. Staten of er bezwaar bestaat om de salarissen van de burgemeesters, secretarissen, ont vangers, ambtenaren van de Burg. stand en wethouders te verhogen met 5 B. en W. stellen voor te berich ten dat er geen bezwaar bestaat. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Van de afd. Zeeland van de Ver. van Ned. gemeenten om deel te nemen in het garantiefonds, te vormen in verband met het 850- jarig bestaan van Middelburg. B. en W. stellen voor 1250 be schikbaar te stellen. De heer Wagemaker vraagt of f200 niet voldoende is. De voorzitter meent dat mpn niet te krenterig moet zijn, het is maar voor een garantiefonds. Als het niet nodig is, wordt het niet ge geven. Met algemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. aange nomen. Van Ged. Staten is bericht ge komen dat de redactie van art. 14 van de verordening op de heffing van hondenbelasting veranderd moet worden en wat betreft art. 19 zal voorziening getroffen moe ten worden. B. en W. stellen voor de redac tie van art. 14 te wijzigen en wat betreft art. 19, dit uit de verorde ning te lichten en op te nemen een bepaling in de politieverordening. Met algemene stemmen wordt dit goedgevonden. Van Ged. Staten dat, om meer dere zekerheid voor de geldlening voor de verbetering van de spui- boezem, door de concessiehou ders voor hun bijdrage een le hypotheek gegeven moet worden op hun eigendommen. B. en W. stellen voor deze zaak aan te houden tot een volgende vergadering totdat precies de kosten bekend zijn. Met algemene stemmen wordt dit goedgevonden. B.' en W. stellen voor te aan vaarden een legaat van wijlen S Frank tot een bedrag van 1353.46. Met algemene stemmen wordt hiertoe besloten. B. en W. stellen voor gunstig te beschikken op het verzoek van de School tot instandhouding van scholen met den Bijbel volgens art. 101, met dien verstande dat niet vergoed worden de kosten ver teer oudercommissie en de sub sidie aan het Chr. Lyceum te Goes. Met algemene stemmen wordt dit goedgevonden. Van dezelfde vereniging om voorschot voor 1950 tot een be drag van f 1120.53. Met algemene stemmen wordt dit goedgevonden. Dan is er nog een verzoek van de School met den Bijbel voor een lokaal en van de stichting voor U.L.O.-school met den Bijbel voor een school en dan tevens een voorstel voor verbetering gymnas tieklokaal. De voorzitter zegt dat er over deze zaken een bespreking heeft plaats gehad met de Inspecteur, de hoofden van scholen en afge vaardigden van de schoolbestu ren, en is de beste oplossing ge zocht, die thans door B. en W. wordt voorgesteld. In de eerste plaats alle open baar onderwijs komt in een school, zodat de U.L.O.-school ondergebracht zal worden in de school van de heer van Liere. Het gebouw van de U.L.O.-school komt dan vrij en daar kan onder gebracht worden de school van de Bosstraat, want zou men deze in de openbare school brengen, dan is de kans groot dat de tuin van de heer van Liere weg moet, want dan moest-daar een speel plaats van gemaakt worden. Dat is nu niet nodig. De Chr. U.L.O. zou dan ge bracht kunnen worden in de school aan de Bosstraat. Dit voor stel wordt door B. en W. gedaan, omdat dit de minste kosten met zich meebrengt. De heer Wagemaker vraagt wanneer de Chr. U.L.O.-school begint. De voorzitter antwoordt dat dit niet is te zeggen, maar dat zal niet voor September zijn, doch het is ook best mogelijk dat het met September nog niet gebeurt. Dat zou nog geen bezwaar zijn, want een van die 2 lokalen zou tijdelijk in gebruik genomen kunnen wor den door de landbouwhuishoud- school, want die heeft daar ge brek aan, het andere zou vogr vergaderingen gebruikt kunnen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1