Acht Fransen gaan de Himalaya beklimmen. Vier en Zestigste Jaargang Dit blad verschijnt iedere Vrijdag Hoogstraat 1Tel. 16, Postrek. 1043 WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT Dpenbare Vergadering van de Raad Ier gemeente Tholen gehouden op Vrijdag 24|Februari 1950 Brieven uit het Eiland Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland THOOLSE URANT No. 9 Vrijdag, 5 Maart 1950 Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot De grote droom van alle alpen- Deklimrhers over de gehele wereld was en is nog steeds om de reus- ichtige hoge toppen van de Hima laya te overmeesteren. Reeds in 1892 slaagde een Zwitserse expe ditie erin om de z.g. „Plones }eak" op 6970 m. hoogte te berei- cen. Dertig jaar later waagde de Engelsman Bruce de aanval op de Everest, maar moest op 8300 m. zijn plannen staken. Alle lan den waar het alpinisme wordt be oefend, als Duitsland, Oostenrijk, talië, de Verenigde Staten, L'nge- and en Zwitserland, hebben de jen na de ander geprobeerd om le uitlopers van de Himalaya ran te vallen. Alleên Frankrijk ïad tot 1936 toe nog nooit aan dit iffensief meegedaan. Henri de Sogogne vatte in 1935 iet plan op om een Franse expe- litie op touw te zetten, met het loei de ,,Hidden Peak" te beklim- nen die tot de categorie boven le 8000 m." behoort, dus tot het ïeusje van de zalm wat Hima- ayaanse toppen betreft. Dit was de eerste onderneming van dit soort in Frankrijk. Op de afge sproken datum vertrokken, werd de expeditie voorafgegaan en dit is de voornaamste oorzaak van zijn mislukking door de moes son, die dat jaar drie weken te vroeg kwam in de Himalaya- zóne. Daar de bestijging slechts in de zes weken tussen de moes- jon en de winter mogelijk was, moesten de Fransen toen weer inverrichterzake naar huis terug- eren. En daarna, vele jaren lang, /erhinderde de oorlog de Franse ilpinisten om nieuwe pogingen in iet werk te stellen. - Een jaar geleden echter begon n Chamonix, de Franse hoofdstad ran het alpinisme, de hoop op het nemen van een revanche weer te ontkiemen. Reeds van 1945 af waren jongelui zich hier aan het trainen in de hogere klimkunst en één van hen, Maurice Herzog, al gemeen secretaris van de Club Alpin, begon eens een route uit te zetten voor een nieuwe tocht. Het plan was om het nog onbe treden massief van Nepal, de Dhaulagiri, een reus van 8170 m. hoogte, te bekimmen. De expeditie Herzog maakt zich startklaar. Zij bestaat uit acht leden, waaronder drie doorgewinterde alpinisten, verder nog drie gidsen uit Cha monix, en last not least een dokter en een fotograaf. Wegens de uiterste lichte" uit rusting heet deze expeditie de nylon-expeditie", want inder daad zijn niet alleen de tenten en de slaapzakken, maar ook de touwen van dit soepele en töch zeer stevige materiaal gemaakt. Voor het transport heeft men hon derd dragers en zes z.g. „shepas" nodig, dit zijn dragers die spe ciaal voor het werk op hele grote hoogten zijn geoefend. Over nog slechts enkele weken, want eind Maart is de vertrek datum, zullen de acht dappere tochtgenoten hun onzekere toe komst tegemoetgaan. Want het risico ligt niet alleen in de grote moeilijkheden wat de natuur be treft, .maar ook in de heilige vrees die de toppen van dit gebergte de inboorlingen inboezemen. De grooiste kans van slagen ligt bijna uitsluitend in de snel heid dus wensen wij de expedi tie toe dat zij even snel zal zijn als zij „licht" is en op de vastge stelde datum in Juli terug zal ko men, na met succes „het dak van de wereld" te hebben overwon- Voorzitter Burgemeester Mr. A. van der Hoeven. Secretaris de leer V. Laban. Aanwezig alle sden. De voorzitter opent de vergade- ing op de gebruikelijke wijze. De heer A. Kot legt in handen 'an de voorzitter de vereiste eden [f. De voorzitter feliciteert hem met Ijn benoeming en hoopt dat er ten prettige samenwerking mag ijn. De heer Kot dankt de voorzitter roor de gesproken woorden en egt hem volle medewerking toe. Tot wethouder wordt gekozen le heer A. de Heer met 7 stem- tien, terwijl de heer A. Wage naker 4 stemmen verkrijgt. De voorzitter feliciteert de heer )e Heer met zijn verkiezing. Aan de agenda wordt een punt iegevoegdvaststelling gemeen- chappelijke regeling schooltand- erzorging. De notulen van de vorige ver gadering worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken Van Ged. Staten verschillende goedgekeurde raadsbesluiten. Ze worden voor kennisgeving aan genomen. Van het bestuur van de Chr. kleuterschool om een aanvullende subsidie voor 1949. De voorzitter zegt, dat dit de vorige maal ook in de raad is ge weest, maar toen staakten de stemmen. Het voorstel van B. en W. is om afwijzend te beschikken. De heer Verduit zou toch nog graag een vraag willen stellen. De voorzitter meent, dat er de vorige maal al zoveel over is ge sproken, dat dit nu wel achter wege kan blijven, maar hebben de heren er geen bezwaar tegen, dan wil hij de discussie weer wel openen. De heer Verduit vraagtAls er nu toch subsidie gegeven zou worden, geldt dit dan voor beide scholen De voorzitter antwoordt, dat er alleen een verzoek is van de Chr. kleuterschool en dat wordt nu be handeld. Met 5 tegen 6 stemmen wordt het voorstel van B. en W. verwor pen. Voor de heren Goedemondt, Verduit, Berrevoets, van Westen en Wagemaker. De heer Berrevoets vraagt of het bedrag ook al bepaald' is. De voorzitter antwoordt dat dit nog moet gebeuren. De heer Goedemondt wil dan maar niet te weinig nemen en noemt een bedrag van f 100. De voorzitter meent dat men geen gekke dingen moet doen en zo maar een besluit nemen, want als het niet door de gemeente te dragen is, dan moet hij toch bij Ged. Staten in beroep gaan. Hij stelt voor dit in handen te geven van B. en W., dan kan de volgen de keer dit behandeld worden. Met alg. stemmen wordt dit goed gevonden. Van het bestuur van de Chr. Nat. school het verzoek om alsnog het bedrag beschikbaar te stellen voor aanschaffing leermiddelen lichamelijke oefening. B. en W. stellen voor hierop af wijzend te beschikken en het raadsbesluit te handhaven, want er zijn geen nieuwe gezichtspun ten gekomen. De heer Jansen meent dat er een aanvraag was voor f916 en daar was dit toch bij. De voorzitter antwoordt dat dit verzoek er was, maar het raads besluit was zonder toestaan van deze gelden, omdat de gemeente deze leermiddelen heeft en daar kan gebruik van gemaakt worden, zodat men dan geld zou geven voor tweemaal hetzelfde doel. Nu zijn deze leermiddelen wel reeds aangeschaft, maar dan had men eerst het raadsbesluit af moeten wachten. De heer Berrevoets vraagt of de gemeente deze dan terugneemt van de school. De voorzitter acht dit niet nodig, want de gemeente heeft voldoen de materiaal. Met alg stemmen wordt het voorstel van B. en W. aangeno men. Een verzoek van het bestuur van de U.L.O. school met den Bijbel Eiland Tholen", om vol gens het bepaalde in art. 72 der L.O.-wet de nodige voorzieningen te treffen voor een schoolgebouw. -De voorzitter stelt voor dit stuk terug te zenden naar B. en W. ter voorbereiding van een raadsbe sluit. In de wet wordt de mede werking reeds geregeld, dus het gaat om een gebouw. De heer Berrevoets zou in over weging willen geven om te trach ten dit op een andere plaats te krijgen, daar dit voor onze U.L.O. school eer gevaar loopt en het weer verslechtering van het on derwijs brengt. De voorzitter is het daar niet mee eens. Er is destijds al een plan geweest het op een andere plaats te brengen, maar daar is men van teruggekomen en spr. vindt het wel prettig dat er in een plaats veel inrichtingen van on derwijs zijftj? Met alg, stemmen wordt het stuk teruggezonden naar B. en W. Zondagsdienst Artsen 5 Maart 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. Duinker (Tel. 40) ei dr. Vermet te Nieuw-Vosmeer (Tel. 10.) Hoewel de wethoudersverkiezing misschien interessanter was voor vele Tholenaren, wil ik toch een briefje wagen aan de Engelse verkiezingen. Ik wil namelijk de vraag stellen of de uitslag van deze verkiezing ook nog van invloed zal zijn op de Nederlandse politiek. De uitslag van de Engelse verkiezingen zal inmiddels be kend zijn. Labour, d.w.z. de socialisten, heeft nog de meerder heid weten te behouden, doch deze meerderheid is zo klein geworden, dat regeren voor hen nauwelijks meer mogelijk is. Zijn een paar van hun leden ziek, op reis, of eens een keer persoonlijk beslist tegen een bepaald voorstel, dan lijdt de regering bij stemming de nederlaag. Het lijkt er dan ook op dat de regering Attlee, die besloten heeft aan te blijven, geen lang leven beschoren zal zijn. Wat dan, want de conservatieve minderheid met de enkele libe ralen samen, kunnen zeker niet regeren. De oplossing zal wel zijn, dat over een paar maanden nieuwe verkiezingen ge houden zullen worden. Algemeen wordt verwacht dat de liberalen dan niet opnieuw zullen deelnemen na de verplette rende nederlaag, die ze nu geleden hebben. En aangezien de meer dan twee millioen liberale kiezers in meerderheid geneigd schijnen te zijn conservatief te verkiezen boven Labour, is diezelfde verwachting dan dat de conservatieven aanmerkelijk beter uit de bus zullen komen dan vorig maal. Afwachten is dus de boodschap. Eén ding is duidelijk. De- gratis doktershulp in Engeland met o.a. voor ieder gratis bril en gebit, het nationaliseren van de staalindustrie en andere grote fabrieken in voorbereiding, dat alles heeft de zegeningen van het socialistische bewind in Engeland toch niet zodanig het volk doen aanspreken, dat ze er niet gedeeltelijk van zijn teruggekeerd. Het in eigendom overnemen van industrieën door de Staat, de zogenaamde nationalisatie, is geen goed middel gebleken om de gunst van de kiezers te winnen. Ambtenaren aan het hoofd van een industrie bleken duur te werken. De verliezen op de genationaliseerde spoorwegen in Engeland stegen enorm. Dat wil niet zeggen, dat de positie van Engeland niet zeer moeilijk is. Wat de andere partij kan, zou nog moeten blijken. Zijn er nog meer mensen als Churchill in haar gelederen. Doch na de Engelse verkiezingen zal ook de Nederlandse regering wel terdege zich bezinnen of zij niet een wat ge matigder koers zal hebben in te slaan, zeker op het gebied van Staatsbemoeiing met het bedrijfsleven. Dat kan de winst zijn voor Nederland. SAMMETJE. Een verzoek van het bestuur van de Chr. Nat. school om een derde schoollokaal beschikbaar te stellen. Dit wordt ook teruggezonden naar B. en W. ter voorbereiding van een raadsbesluit. Een verzoek van P. Jeroense om de verpleegkosten van zijn vrouw ten bedrage van f375 voor reke ning van de gemeente te nemen. De voorzitter zegt, dat volgens de armenwet dit niet hoort tot de competentie van de raad, maar bij B. en W., en daarom stelt hij voor dat de raad onbevoegd is hiervan kennis te nemen. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. De voorzitter deelt mede, naar aanleiding van dit verzoek, dat B. en W. deze zaak al afgehan deld hebben en afwijzend be schikt, omdat de door Jeroense verstrekte cijfers onjuist waren. B. en W. stellen voor een wijzi ging van de bezoldigingsverorde ning 1948. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. B. en W. stellen voor toe te ken nen 5 salarisverhoging aan het gemeentepersoneel over het le kwartaal 1950, overeenkomstig de rijksregeling. De heer Berrevoets vraagt of dit ook geldt voor de wachtgelders van de brug. De voorzitter antwoordt dat dit ook voor de wachtgelders geldt. Met alg. stemmen wordt dit aan genomen. B. en W. stellen voor de ge meenschappelijke regeling school- tandverzorging vast te stellen, zo als deze voor de heren ter inzage heeft gelegen. Wethouder de Heer vraagt of de wijzigingen zijn aangebracht. De voorzitter zegt, dat deze ook ter inzage hebben gelegen en leest enkele voor en deelt tevens mede dat besloten is dat Tholen cen trum-gemeente wordt. Met alg. stemmen wordt deze vastgesteld. Bij de rondvraag wijst de heer Berrevoets op de slechte bestra ting van enkele straten. De voorzitter zegt dat dit wel meevalt, wij moeten zeer zuinig zijn. Wethouder van Westen vraagt of het niet mogelijk ls, evenals

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1