IETS OVER WELRIEKENDE KRUIDEN Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT Publicatiën al Wijziging van de pachtregeling 1945 Gemeenteraad van Tholen THOOLS COURANT No. 8 Vrijdag, 24 Februari 1950 Vier en Zestigste jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat I.Tel. 16, Postrek. 1043 Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen maken bekend dat op Dinsdag 28 Febr. .s. door de reinigingsdienst scherven zullen worden opge haald aan de Singel, Oude- landse poort, Oudelandse straat, Walstraat, Markt, Venkelstraat, Schoolstraat, Minneputtestraat, Julianustraat,Molenvlietsestraat, Plantagestraat, Verbrandestraat, Hofstraat, Doehveg, Vossemeerse poort, Verlengde Singel en Voorstad en op Vrijdag 3 Maart d.a.v. in het overige gedeelte der gemeente. Tegen Donderdag 2 Maart a.s. bestaat gelegenhtid tot aangifte voor het ruimen van privaat- putten. Tholen, 22 Februari 1950. Kruidnagels zijn reeds eeuwen bekend en werden in het jaar 79 in de kerken gebruikt. Plinus weet ons hiervan te vertellen, dat de kruidnagel, zoals men toen de peper noemde, uit Indië werd aangevoerd. Paul d'Egine, een geneesheer uit de zevende eeuw, beschrijft haar in het achtste boek van ge neesmiddelen. In ieder geval nam het gebruik van de kruidnagel zo danig toe, dat het gebruik in de zevende eeuw zeer uitgebreid as. Daarna nam het gebruik van andere aromatische kruiden toe, die voornamelijk langs de Rode Zee Alexandrië bereikten. Het waren voornamelijk de Arabieren in wier handen deze handel was deze verkochten ze weder aan Griekse handelaren. En toen zag men reeds dat de slimste koop lieden de beste zaken deden. De Arabieren kochten de kruiden van Chinese kooplieden, die voor gaven dat de kruidnagel en de nootmuskaat uit Arabië afkomstig waren. De Arabieren op hun beurt maakten de Grieken wijs, dat zij deze artikelen uit China betrokken. Hierdoor bleef het monopolie van deze handel jaren in handen van de Chinezen. Na de ontdekking van Amerika, waren het de Portugezen en Span jaarden die hun deel in deze winstgevende handel in handen kregen. Hiervan wordt gewag gemaakt in een acte van 1449, waarin wordt gemeld, dat, aangezien de aarde en de zeeën een globe vor men gedeeld door 360 graden, men deze globe zal verdelen in twee delen tussen de koningen van Spanje en Portugal, de eerste krijgt beschikking over het Weste lijke, de tweede over het Ooste lijke gedeelte. De acte, die deze verdeling boekstaaft, werd door de Paus geratificeerd. De overige volken waren uitgesloten. Toen trokken de Spanjaarden en Portugezen er op uit om de wereld te veroveren en weldra kregen deze ruzie met elkander om de beste stukken. Men begon ook de zeevaart door de Rode Zee te belemmeren, kortom men at van de hele taart tot groot onge noegen van Engelsen en Hollan ders. De Spanjaarden rustten toen hun grote vloot de Armade uit, die door de Hollanders en Engelsen werd verslagen en toen werden de zo begeerde welriekende krui den het laatst van 1700 overal verhandeld en kwam Nederland door deze handel tot grote bloei. C. H. CANDIDATENLIJSTEN VOOR STATENVERKIEZINGEN De Kamerking en de Staten- cringen van de Chr. Historische Jnie in Zeeland, kwamen Zater dag te Goes in „De Prins van Dranje" bijeen, onder voorzitter- chap van Mr. W. F. E. Baron van der Feltz. De vergadering was hoofdzakelijk gewijd aan de ïamenstelling van de candidaten- ijst voor de Prov. Statenverkie- ingen. Na stemming werd de volgende copgroep voor alle Statenkringen vastgesteld 1. C. Philipse, 's-Heer Arends- cerke 2. Mr. W. F. E. Baron van der Feltz, Middelburg 3. A. HL S. Stemerding, O.- en West- Souburg 4. C. A. Kaan, Ter- ïeuzen 5. J. L. J. Bruijnzeel, IVissekerke 6. Joh. de Kruyter, Goes7. M. de Boer, Haam stede 8. D. Dekker, Water- andkerkje 9. C. F. v.' d. Peijl, 3oes 10. W. Sanderse Jr., Vlis- ingen 11. S. Kodde, Veere en 2. Mr. J. Sepers, Goes. In de diverse Statenkringen uilen nog acht namen aan iedere De Koninklijke familie op reis Onder grote belangstelling zijn II. M. Koningin Jnliana en de 3 piinsesjes te St. Anton in Tirol aangekomen. Zij kunnen volop genieten van de gezonde wintersport in het schone Tiroolse land. Prinses Marijke heeft een prettige verjaardag gehad. Door het wapen der Verbin dingstroepen waarvan Prinses Marijke petemoei is, werd te Utrecht een parade gehouden, waarbij de inspecteur van dit wapen een toespraak hield. Hierna vertrokeen depulatienaar qet paleis Soestdijk om een ge schenk, aan te bieden beslaande uiteen etui met zilveren vork en lepel waarin de naam van Pi inses Marijke was gegraveerd. De Prinses was bezig met enkele bezempjes haar schoentjes te borstelen en zij wilde toen een fotograaf een loto wilde nemen, een lichlje zien. Een verjaargeschenk dat zeer in de smaak van de jarige viel was een poppenwagen, dat zij van haar zusjes ontving. Van haar Moeder ontving zij een draaibaar poppenhuis, dat grote bewondering wegdroeg. Prinses Wilhelmina was naar Soestdijk gekomen om de ver jaardag mee te vieren en ver trok Maandag weer naar het Loo.waar prinses Marijke tijdens de afwezigheid \an de Kuningin en haar zusjes, zr.1 logoren IN APRIL GEEN PASPOORT MEER VOOR BELGIE iéÊki candidatenlijst worden toege voegd. Bij de nabespreking kwam nog de propaganda voor de Staten verkiezingen ter sprake. KONINGIN EN PRINSESJES ZIJN MAANDAG NAAR ST. ANTON VERTROKKEN H.M. de Koningin heeft de va- cantiereis naar St. Anton Maan dag j.1. aanvaard. De prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet zijn van de partij. Tijdens de afwezigheid zal H.K.H. Prinses Wilhelmina zich met het toezicht op haar jongste kleinkind, Prinses Marijke, be lasten. De Koningin is voornemens medio Maart naar Nederland te rug te keren, teneinde Prins Bernhard bij zijn aankomst in het vaderland te kunnen begroeten. De heen- en terugreis zullen per Koninklijke trein worden afge legd. Gedurende het verblijf buiten slands van de Koningin, kunnen requesten en andere verzoeken op de gebruikelijke wijze geadres seerd worden aan het Paleis Soestdijk. Zondagsdienst Artsen 26 Febr. 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. Duinker (Tel. 40) en dr. Menger te St. Philipsland. (Tel. 20.) Voor het toeristenverkeer tus sen België en Nederland zullen paspoorten vermoedelijk met in gang van 1 April a.s. niet meer nodig zijn. Belgische reizigers kunnen van die datum af volstaan met hun identiteitskaart, de Ne derlandse met het zgn. bewijs van Nederlandschap, zo bericht het Antwerpse Handelsblad. Tot deze maatregel was reeds in December j.1. in principe be sloten. Technische moeilijkheden, o.a. bij de aanmaak der voor de Nederlanders nodige bewijzen van Nederlanderschap, hebben 't niet mogelijk gemaakt bovenge noemde maatregel, zoals gehoopt was, op 1 Maart te laten ingaan. Verwacht wordt, dat de nieuwe regeling op 1 April zal ingevoerd kunnen worden. SNELLERE VERBINDING TUSSEN VLISSINGEN EN NIJMEGEN Op werkdagen een uurdienst Volgens de ontwefp-dienstre- geling voor de a.s. zomer, zal er tussen Vlissingen en Nijmegen 'n diesel-electrische pendeldienst ge reden worden, welke op werkda gen vrijwel een uurdienst wordt. Van 's morgens 6.20 uur af rij den er althans 13 treinen naar Nijmegen, die in het ontwerp- spoorboekje met D.E. gemerkt staan. De laatste van deze trei nen vertrekt om 20.30 uur uit Vlissingen. Later, om 22.35 uur, is er nog een trein, die tot Roo sendaal rijdt en daar aansluiting geeft tot Rotterdam, waar men dan om 0.43 uur aankomt. Met de eerste ochtendtrein is men om 8.43 te Rotterdam, om 9.08 te Den Haag en om 9.59 te Amsterdam met de laatste trein (die van 20.30' uur n.1.), om 23.08 in Den Haag en om 23.59 in Am sterdam. In omgekeerde richting, van Nijmegen naar Vlissingen, rijden er op werkdagen 11 D.E.-treinen, waarvan de laatste óm 23.18 in Vlissingen aankomt. Om deze trein in Roosendaal te halen", moet men om 19.33 uit Amster dam vertrekken. De rijtijd tussen Vlissingen en Nijmegen bedraagt plm. drie uur en een kwartier, die tussen Vlis singen en Roosendaal, waar men in de electrische trein voor Hol land moet overstappen, voor snel treinen 1 uur en 7 minuten, voor stoptreinen 1 uur en 12 minuten. De spoorwegen zullen 'n groot deel van deze dienst met diesel- electrisch materieel rijden. Voor de richting Utrecht. Gooi of Amersfoort zal men in Den Bosch moeten overstappen in de electrische trein, voor Eindhoven en Zuid-Limburg in Breda of Til burg. In Nijmegen vindt men aansluitende treinen voor Arnhem en het Oosten en Noorden van het land. REPATRIERENDE MILITAIREN Terugkomende Zeeuwse mili tairen zijn vanaf 17 Februari met de Pasteur", het grootste troe pentransportschip van Europa, vanuit Tandjong Priok naar huis varende. Dit stoomschip wordt 25 Febr. te Amsterdam verwacht. Onder de uit onze omgeving thuiskomenden zijn P. v. Treyen,. Oud-Vossemeer L. Geluk, St. Philipsland M. P. Groenewege, St. Maartensdijk J. Retting, St. Annaland J. van Elsacker, St. Philipsland A. Fase, St. Anna land J. M. Kesteloo, Poortvliet W. C. Klippel, Stavenisse J. Quist, Anna Jacobapolder en J. Rijnberg, St. Annaland. Bij de Tweede Kamer is inge diend een ontwerp tot ver enging van de voorlopige hand having en wijziging van de pachtregeling 1945, zomede wijziging 'van het pachtbesluit. Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleend. De commissie die over de pachtwetgeving zal adviseren is weliswaar enkele weken ge leden met haar advies gereed gekomen, maar een verlenging van de oude regeling was niet te vermijden. Een wijzigiug echter is voorgej In de heden gehouden verga dering van de Thoolse raad werd tot wethouder gekozen de heer A. DE HEER met 7 stemmen, terwijl op de heer A. Wagemaker 4 stemmen werden uitgebracht. steld voor wat betreft de opzeg baarheid van pachtovereen komsten die in bevrijd gebied waren aangegaan voor onbe paalde tijd. De ministers zijn echter van mening dat een regeling thans niet langer achterwege kan blijven daarovereenkomsten in het tijdvak van September 1944 tot 1 Maart 1945 in bevrijd ge bied voor onbepaalde tijd aan gegaan, bij verlenging van de pachtregeling 1945 tot 1 April 1952 voor wat los land betreft dan aanzienlijk langer dan de thans geldende tijd zouden duren. Doordat artikel 79 van het pachtbesluit van overeen komstige toepassing is verklaard zullen de herbedoelde overeen komsten weliswaar langer dan zes jaren duren, doch het tijd stip, waarop de overeenkomst eindigt wordt nu bepaald. Ten einde de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden wordt ook de onopzegbaarheid van de overeenkomsten voor hoeven opgeheven. Overeenkomstige toepassing van artikel 79 be tekent, dat als tijdstip voor het welk de duur van de pacht overeenkomsten tot een maxi mum van tien of vier jaren in aanmerking genomen moet worden, hel tijdstip van de in werkingtreding van deze wet genomen moet worden en niet liet tijdstip van het hernieuwd in werking treden van het pachtbesluit 1 Maart 1945. II VOORLICHTINGSBUREAU frl VAN DEN VOEDINGSRAAD Neem eens mosselen De mossel geniet in ons land niet alle eer, die haar toekom) (behalve in Zeeland, waar mose selgerechten zeer geliefd zijne Dikwijls komt dat, doordat met wat huiverig is voor het onbe kende product of niet weet he"

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1