)e aluminium-industrie en Frankrijk Daders Roofoverval te Oud= Vossemeer voor de Rechtbank Prinses Marijke Vrijdag, 17 Februari 1950 Vier en Zestigste Jaargang Dit blad verschijnt iedere Vrijdag Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat l.Tel. 16. Postrek. 1043 WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT m ki ^ublicatiën verjaart 'oorgestelde tarieven op de Westerschelde OLSE URANT No. 7 lieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland va tei e Burgemeester van Tholen il op Zaterdag de 25 Februari )50 des middags te '12 uur ten :d( erneentebuize aldaar een hoop COMPOST ïbliek verkoper, dichtingen bij de Distriets- jzichler. Zaterdag 18 Februari a.s, is het feest op Soestdijk. De jongste onzer Prinsesjes viert dan haar 3e jaardag. eb le loopbaan van aluminium ag zeker wel uitzonderlijk ge- iemd worden, want werd liet in 190 nog als een kostbaar metaal schouwd, zo is het op het [enblik bet goedkoopste van non-ferro metalen geworden. 3 productie is aanzienlijk toe komen en heeft het, dank zijn eigenschappen, binnen in eeuw, de tweede plaats, i ijzer, onder de in de industrie ibruikte metalen ingenomen, luminium is na magnesium it lichtste metaal. Zijn soort- lijk gewicht is ongeveer 1/3 n dat van koper en ijzer, lardoor het zo uitermate ge hikt is voor het vervaardigen verkeersmiddelen en als instructiemateriaal voor vlieg- igen, auto's enz. ior de bereidingvanaluminium een zeer aanzienlijke hoe- elheid electrische energie (lig. Voor de productie van n ton is nodig 3,5 ton steen uil, 500 kilo electrode-kool, .000 KWh electrische energie. I verklaart dat, voor de ooi log, aluminium-industrieiën zelf ireerden in landen die, hoe- :1 geen bauxiet lagen bezittend il rijk aan energie-bronnen iren, als b.v. Zwitserland en inada. Frankrijk komen deze in- .strieën voor in de streken n de „Witte steenkool" waar door instaliaties van stuw- mmen en fabrieken, de elec- sche productie regelen, die veel onderhevig was aan de sselende invloeden van het De minister van verkeer en wa rstaat heeft aan de leden van beide Kamers der Staten-Gene- ai de voorgestelde tarieven eegedeeld voor de drie veren rer de Westerschelde. Het vervoer van passagiers 2e isse, van rijwielen en van mo- Tij wielen zonder zijspan zal ge- iel vrij blijven. De passagiers i klasse betalen 20 cent voor it veer BreskensVlissingen en it veer KruiningenPerkpolder ior het veer Hoedékenskerke— irneuzen wordt dat tarief 30 cent. Motorrijtuigen met zijspan en jaargetijde. De aluminium-productie is een onschatbare bron van rijkdom voor Frankrijk, dat nagenoeg geen enkele extractie-bron van andere non-ferro metalen (koper, tin, zink, enz.) bezit. Tot de 2e wereldoorlog, was Frankrijk hét voornaamste bauxiet-land ter wereld. In 1938 producerde bet iets min der dan (55.000 ton aluminium daar men toen nog niet be schikte over de 2 rnilliard KWh, die bet niveau van 1940 moge lijk maakten. Zijn de nieuw te bouwen installaties eenmaal klaar, dan zal de productie- en transformatie-capaciteit ten opzichte van die van 1939, ver dubbeld worden. In 1938 behoorde Frankrijk tot de voornaamste exporterende landen. Dadelijk na de bevrijding werden de oude relaties weer hersteld en in 1947 omvatte dersuitvoer zeven en twintig verchillende landen. Al staat nu Amerika, hierin begunstigd door de oorlog, aan de spits van de wereldproductie van aluminium en al heeft de Franse industrie hair overwicht op de wereldmarkt moeten prijsgeven, toch blijft haar vita liteit zeer groot en doet Frank rijk op technisch gebied niet onder voor het buitenland; vaak worden zelfs Franse technische plannen, voor fabriek-installaties in het buitenland, met name Amerika gebruikt. auto's met een laadvermogen minder dan een ton betalen voor KruiningenPerkpolder 40 cent en voor VlissingenBreskens 60 cent. Grotere auto's en bespanning wagens moeten op het veer Vlis singen'Breskens f 1.20 en op het veer Kruiningen-Perkpolder £0.80 betalen. Voor aanhangwagens bedragen de tarieven op deze veren respec tievelijk 12.10 en f 1.40. Het tarief voor motorrijtuigen met zijspan en personenauto's be draagt voor het veer Hoedekens- kerkeTemeuzen f 1.20. Zoals men weet, hadden de leden van de Eerste Kamer aan de minister gevraagd de voorge stelde tarieven mede te delen, al vorens zij een beslissing zouden nemen over het al dan niet hand haven der vrije veren. De daders van de roofoverval bij Gebr. van Engelen te Oud- Vossemeer hebben Vrijdag 10 dezer voor de Arrondissements Rechtbank te Middelburg terecht gestaan. Toen in de vroege morgen van die stormachtige 23 September de roofoverval in het eiland bekend werd, verwekte dit de nodige on rust. Gelukkig waren de gangsters, dank zij het spoedig optreden van de rijkspolitie spoedig geknipt en zo stonden zij thans voor de groene tafel. Het zijn J. A. F., exploitant, 38 jaar; T. H., ijscoventer, 21 jaar en M. J. N., groentehandelaar, 47 jaar, een neef van Gebr. van Engelen. De daders staan ongunstig be kend en zij hebben reeds eerder gevangenisstraf ondergaan. Als eerste getuige werd de heer C. van Engelen gehoord, die uit voerig vertelde hoe het bij de overval was toegegaan. Hij werd door eerr-rs vol verschot, dat door de aanvallers was gelost, in zijn bovenarm gewond, hetgeen hij eerst later ontdekte, toen de onge wenste bezoekers, door hun eigen schot verschrikt, op de vlucht waren geslagen. Als tweede getuige werd de heer J. A. van Engelen gehoord. Deze vertelde hoe het revolver schot door een der rovers werd gelost. Eerst toen de daders er van door gingen, had zijn broer met zijn jachtgeweer op hen ge schoten. De eerste verdachte was de 38- jarige F. Hij kwam in aanraking met N., die klaagde dat hij er financieel slecht voor stond en zo kwam het plan om eens bij de Gebr. van Engelen op „bezoek" te gaan tot uitwerking. En volgens N., de neef van de aangevallenen, zou de zaak in een handomdraai klaar zijn en door de schrik, die de Gebr. van Engelen zou bevan gen, was het zaakje in een ogen blik in orde. N. wist overal raad op, hij zorg de voor nog een medewerker, n.1. de ijscoventer H., wist aan een revolver te komen, zorgde voor handschoenen en voor kousen, die als masker konden worden gebruikt, en zo werd het eerste bedrijf van de overval afgespeeld. F. ontkende niet de revolver in bezit te hebben gehad en vertelde er bij niet te weten of hij een schot met dit wapen heeft gelost. De revolver had hij op raad van N. nadien uit de auto gegooid. H. kwam daarna voor de groene tafel. Deze deed zich al heel onschuldig voor. N. had hem zowat verleid om aan deze zaak deel te nemen en hij begreep niet waarom men hem nodig had, ter wijl het gehele zaakje hem alles behalve aanstond. Van de revol ver wilde hij niets weten en hij had steeds geweigerd dit wapen aan te nemen. Daarna kwam als derde be klaagde de „neef N." voor. Deze beklaagde dacht zeker met alles te ontkennen zijn zaak beter te kunnen maken. Hij was volgens zijn verklaringen geheel onschul dig Alles wat de andere ver dachten hadden beweerd, noem de hij leugens. Volgens hem had F. met H. het berovingsgeval in elkander gezet. Toen zij de avond van 22 September naar Nieuw-Vosmeer reden, waar een partij frou frou koekjes zou worden gekocht, ver telde het tweetal aan N. hun plan. Deze waarschuwde herhaaldelijk om dat niet te doen. N. wilde zijn rechters doen geloven, dat de re volver was gekocht om een han deltje te doen en het meenemen van de kousen en petten was omdat de auto oud was, zodat men ze uit voorzorg meegenomen had om bij eventuele reparatie, als men onder de auto moest krui pen om deze te repareren, de kleren niet vuil te maken. En hoe meer N. de rechters wijs wilde maken, hoe minder de heren achter de groene tafel N. geloofden. De officier van justitie meende, dat N. een onbetrouwbaar indi vidu was, dat in de oorlog clan destiene handel had gedreven en liever uit stelen ging dan wilde; werken. Hij was de aanzetter tot de overval, die nu zijn kameraden verloochende. Als hoofdschuldige vroeg hij tegen N. de maximum straf die ge- eist kan worden, n.1. acht jaren gevangenisstraf met aftrek. De twee anderen hoorden vijf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Mr. Adriaanse, de verdediger, pleitte voor een lichtere straf. Uitspraak is bepo ald op 24 Fe bruari CLS. -Verbetering van de afzet van Mosselen naar Frankrijk Het vervoer van verse mosselen per vrachtauto naar Frankrijk geeft mogelijkheid tot groter export van Zeeuwse mosselen. Jammer is dat de met Frankrijk afgesloten contracten veel te klein zijn. Wanneer het aan hetjAan-enVer- lcoopkantoor gelukt een contract af te sluiten voor de levering van b.v. 2 millioen kg. mosselen dan is dat een prestatie die is toe te juichen. Maar de be stellingen zijn dan direct zo groot dat wat h.v. voor 'n maand is bedoeld iu veertien dagen is afgeleverdM eu spreekt dan dat het contingent weer is uitgeput. En uit een, oogpunt van „deviezen" schijnt het niet mogelijk grot.ere contingenten af te sluiten. Zo werd de, handel reeds een week weer ongunstig beïnvloed door het uitgeput ra'ke n van het contigent,daTpas einde; Januari van kracht was g ew ore len. Door de kwekers te Brui niss e werden aan de handelaren afgeleverd 3050 tonnen 'mosselen. Naar België gingen 650 zakke n. Recht streeks naar F'rankr ijk 500 zakken. Enige mosselzaad vissers ver trokken alweer naar het Noorden om op de Waddenzee mossel zaad te gaan vissen. Ir: M. A. Geuze, sprak voor plattelandsjongeren. Tijdens de algemene vergade ring van de plattelands jongeren gemeenschap Nederland, Vrij dag in hotel Noord Brabant te Utrecht gehouden hield de heer A. Rookmaker uit Bellingwolde (Gr.) een inleiding over zijn indrukken, opgedaan tijdens de reis in 1949 van een groep jonge Nederlandse boeren duor de Verenigde Staten van Ame rika. Over emigratie zeide spreker dat de Nederlanders een zeer goede naam hebben in Ameri ka, waar grote waardeiing bestaat voor de prestaties van de Hollandse boer. Na een lezing met lichtbeelden over Joego Slavië sprak Ir. M. A. de Geuze uit Poortvliet over de vele taken van het plattelands jongerenwerk. Hij noemde de opvoeding tot goede vakmensen (boeren) als eerste taak. De plattelands jongeren gemeenschap beeft in de di ie jaren van haafciiestaan veel gedaan voor de ópjtoering van het sociale bestjf. ten plattelande. Vooits zal Eet ver antwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de coöperatieve verplichtingen, die. op het be drijf rusten, bij de jongeren moeten worden aangekweekt. Volgens spreker heeft de coöpe ratie welvaart geschapen waar van elke groep der plattelands bevolking profiteert. Op de vergadering, die onder leiding stond van voorzitter A. A. van Weperen uit Haule (Fr) waren plattelandsjongeren uit Ihet gehele land aanwezig. DE MACHINE IN DE LANDBOUW De laatste jaren is de mechani satie in de landbouw met reuze schreden vooruitgegaan en toch is er niets nieuws onder de zon op dit gebied. In 1846 verkreeg de Engelsman Osborn een brevet, .om door mid del van een stoommachine een ploeg voort te bewegen. In Enge land was men toen van mening dat deze machine zeer econo misch zou werken in een omge ving waar steenkolenmijnen zijn, de brandstof voor de voortbewe ging der machine kon men dan goedkoop aanschaffen. Men dacht dat een dergelijke machine de paarden kon vervangen, want, zo (redeneerde men, rekening hou dende met de tijd die een paard jaarlijks werkt, zal dit 2400 uur bedragen, terwijl men een paard 4449 uren op zijn bedrijf heeft. Dit kost dus zorg voor onderhoud en voeder en geeft verlies voor het bedrijf. De machine van Osborn trok zeer de aandacht. Door middel van een lange kabel werd de ploeg voortgetrokken, doch voor ■dit ploegwerk waren twee stoom machines nodig, zodat men- wel dra de grote bezwaren inzag. Toen meende lord Willboughby dat een machine voldoende zou zijn en hij ontwierp een dergelijke

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1