Een Franse „Zuiderzee" in Normandië Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT in OPENBARE VERGADERING Brieven uit het Eiland No. 6 Vrijdag, 10 Februari 1950 Vier en Zestigste jaargang URANT Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat 1Tel. 16, Postrek. 1043 dei Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Ti Er bevindt zich in Normandië, vlakbij Quilleboeuf, een uitge strekt moeras, Marais Vei nier genaamd, dat ongeveer 2 200 H.A. groot is, en eeuwenlang slechts diende als schuilplaats voor watersnippen en wilde eenden. Niet d-t de Franse Koningen, Dagobert, Hendrik IV en Louis Philippe er niet aan gedacht hadden om dit verloren stuk op het water te veroveren! Hendrik IV liet zelfs vakmensen uil Holland komen >m hier hun methodes toe te passen en deze bouwden toen een dijk, die heden ten dage steeds „de dijk van de Hollanders" heet en ze groeven kanalen zoals de waterwegen in Vlaanderenlater bleef dit werk onafgemaakt liggen. Onder de Duitse bezetting werd de tur! van dit moeras geëxploi teerd, maar, toen het eenmaal vrede was, interesseerde deze middelmatige brandstof niemand meer; maar toen besloten de zes honderd vijftig eigenaars 'van dit Moeras Vernier om gezamenlijk de ontginning er van te ondernemen. De werken onder leiding van de „techni sche groep voor de ontginning yan het moeras tot veenderij", zijn nagenoeg gereed. Eerst moest de water en mod- dermassa berekend worden die bij eb weggezogen moest wor den (deze bedroeg bij benade ring 1 millioen kubieke meter en dus worden overgegaan tot een zeer volledige bestudering van de structuur van het bas sin en vervolgens de bestaande analen geheel voltallig gemaakt; tenslotte moest er even voor Saint-Aubin een automatische sluisdeur gemaakt worden die het water op een bepaald con stant peil zou houden. Hetgrote probleem was n.1. om 's zomers .genoeg en 's winters niet te veel water te hebbendus gaat het hier niet, zoals ten onrechte wordt gezegd, om drobgmaking, maar om sanering. De tweede phase van deze sa nering betreft slechts het cen trale deel van het moeras, d.w.z. 500 H.A. van de 2.200 H.A. totale oppervlakt-, In 1948 werd er een tweede groep ge vormd met het doel om de stukken veenderij, drashmd, hakhout, doorsneden door plas sen en poelen, om te werken tot bruikbaar bouwland. Het is een groot en langdurig werk, maar uiterst rendabel. Wanneer de werkzaamheden voltooid zijn, schat men het jaarlijks omzet cijfer inderdaad op 150.000 Franse francs per H.A. Op het ogenblik komt dit bedrag niet boven de 300 francs per H.A. en per jaarEen zeer groot gedeelte van het eerste stuk van 150 H A., waaraan een jaar geleden begonnen werd, wordt nu reeds bebouwd, terwijl aan hel tweede stuk (200 H.A.) onlangs werd begonnen en bet derde deel, dat zich nu nog in zijn wilde staat bevindt, over enkele maanden aan de beurt komt. Het grondwerk werd bijna uitsluitend met de handen ge daan met een gewone schop gewapend moeten mannen tot aan hun knieën in het ijskoude water staan om de laatste ka nalen te graven (één op elke 40 meter). In de reeds gedrai neerde zones is het werk niet minder moeilijk de turf staat vast tussen enorme fossiele stronken, die verwijderd moeten worden, wat hef werken met een zeer krachtige machine van Frans Fabrikaat, de z.g. „des- soucbeuse", vereist. van de Raad der gemeente Tholen gehouden op Dinsdag 7 Februar i!950. De Gemeenteontvanger krijgt een maand ziekteverlof Voorzitter Burgemeester Mr A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer V. I-aban. Afwezig met kennisgeving de beer Goede- mondt. 1 vacature. De voorzitter opent de ver gadering op de gebruikelijke wijze. Hij deelt mede dat de gemeente ontvanger op advies van dr. Duinker 4 weken ziekteverlof is verleend. Spr. deelt dit in de openbare vergadering mede, omdat het zuiver een ziekte geval is en men er verder niets achter behoeft te zoeken. Hij wenst de gemeente-ontvanger een spoedig algeheel herstel toe. De notulen van de vorige ver gadering worden ongewijzigd vastgesteld. Van de Familie Lindhout een schrijven, waarin haar erken telijkheid betuigd wordt voor het noemen van een straat naar wijlen Simon Lindhout. Van het Centraal Bureau van Verif. en Fin. adviezen bericht van cpmame van kas en boeken bij de gemeente-ontvanger over hef 4e kwartaal 1949. Van Ged. Stalen goedkeuriug raadsbesluiten Deze stukken worden voor kennisgeving aaDgenomen. Van bet bestuur van de Mij, tot Nut van 't Algemeen een verzoek om kwijtschelding van de betaling van vermakelijk heidsbelasting over 1949. De voorzitter stelt voor nu de uitspraak er is van een hogere instantie thans dit bedrag on- invorderbaar te verklaren. De heer Wagemaker gaat daar mee accoord. De lieer Verduit is er tegen, de hoogste instantie heeft uit gemaakt dat bet betaald moet worden en dan moet het be taald worden. Hij is er tegen dit oninvorderbaar te verklaren De heer de Heer is dit eens met de beer Verduit. Wij hebben er niets mede te maken of zij geld hebben ja of neen. De heer Wagemaker zegt het Nut is een culturele vereniging en moet dus eigenlijk niet bes talen, maar dat wordt hier niet zo beschouwd. De voorzitter antwoordt dat het de bedceting was een uitspraak te krijgen en het Nutsbestuur is eerst hij de raad geweest en toen bij de raad van beroep. Toen is uitgemaakt dat de be lasting betaald moest worden, Het bestuur had met het samen stellen van de begroting hier geen rekening mee gehouden, dus had geen geld meer om uit te betalen. Nu hadhet misschien we! een oplossing kunnen vinden maar dat gaat ook niet zo maar. Spr. stelt dan ook voor om deze post oninvorderbaar Ie verklaren daar wij nu toch de uitspraak hebben dat het Nut vermake lijkheidsbelasting moet betalen. De heer Jansen zou graag willen weten of het Nut dit werkelijk niet kan betalen. Hij zou het dan aan willen houden. Het bestuur kan dan toch wel stukken overleggen waaruit dit blijkt. De burgemeester zou' dit over willen dragen aan burg. en weth. De heer Jansen is daar niet voor het. is een zaak voor de raad gaal die er over beslissen. De voorzitter meent dat men niet verder komt met aanhouden want bij kan gerust zeggen dat het Nut geen geld heelt, Weth. van Westen zou graag door de raadsleden aangetoond willen zien, waar men dit geld moet halen. De heer Verduit zegt dat men dit op de leden moet verhalen De belasting moet men toch ook van jaren terug betalen. De voorzitter merkt op dat bet geen belastingdienst is. De heer Quist is er voor dat dit betaald wordt. De voorzitter weet- wel dat men het schuldig is, maar doe nu een kei eens de huid af. Het voorétel in stemming ge bracht wordt verworpen met 4 tegen 5 stenmen. Voor de heren Berrevoets, van Westen Jansen en Wagemaker. Een verzoek van de Nat. Com missie tegen het alcoholisme om het maximum aantal ver gunningen nader te bepalen -op 7 en het maximum aantal ver loven op .0. Burg. en weth. stellen voor dit stuk i oor kennisgeving aan te neman omdat thans geen reden is dit aantal te verlagen Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden Deheer Jansen wil echter toch opmerken dat dit wel de aan dacht mag hebben, want het drankmisbruik in Tholen neemt toe. Van Ged. Staten een concept besluit tot vaststelling van een nieuwe jaarwedderegeling voor de wethouders, en vraagt het oordeel van de raad hierover. Burg. en weth. stellen voor te berichten dat hiertegen geen bezwaar bestaat. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Van de voorzitter van het cen traal stembureau bericht dat Jo Spier, de bekende geestige tekenaar, heeft een boekje getekend getiteld: „Het Marshall-plan en U" en zijn tekeningen van onderschriften voorzien. Hij begint met de beeltenis van Meneer Jansen uit Am sterdam; hij toont ons daarna nog 17 verschillende Euro peanen, eindigend met Senhor Lopez uit Lissabon en terwijl al deze' lieden afzonderlijk er welvarend uitzien, geeft zijn volgende tekening een schamele verzameling van alle 18 deze héren, zoals ze er zonder de Marshall hulp zouden uitzien. Zonder Marshall-hulp betoogt Rij al tekenend verder was Uw boterham niet „aangekleed", en Uw kinderen ook niet 1 Konden we de machines en de wederopbouw wel stoppen, en de kousen niet meer Kunnen de schoorstenen niet meer roken en U ook niet! Iedere Amerikaan geeft per jaar 85 gulden om het oude Europa weer op te lappen. Maar tekent Spier: Aannemen is geen kunst; tve moeten aanpakken! Want als er geen pit in ons zit, zitten we over een paar jaar 's avonds weer met een pitje 1 Aanpakken en nog eens aanpakken, als we ten minste in 1952 weer het goede oude lan^ tussen Dollart en Schelde willen worden en niet het land tussen Dollar en Schulden willen blijven. Want in '1952 houdt de Marshall-hulp op! Het is op den duur niet prettig om de handen uit andermans mouwen te moeten steken (U weet toch dat Uw pak gedeeltelijk door Amerika betaald is). Daarom Kop op De schouders er onder 1 De handen uit de mouwen! Op eigen benen 1 Niet op grote voet! Zó hoort het Jo Spier bedankt voor zijn goede raad. SAMMETJE. Abr. Kot Az tot lid van de raad gekozen is. Een mededeling van A. Kot dat hij zijn benoeming tot lid van de raad aanneemt. Deze stukken worden voor ken nisgeving aangenomen. Van Ged. Staten goedkeuring op enige besluiten van burg. en weth. Aan de orde komt onderzoek geloofsbrieven van A. Kot. De voorzitter wijst aan tot leden van de commissie van onderzoek de heren Verduit, de Hond en Berrevoets. De vergadering wordt geschorst Na heropening deelt de heer de Hond namens de commissie mede dat de stukken in orde zijn bevonden en adviseert tot toelating. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Alle leden van de commissie tot wering van schoolverzuim worden herkozen. Burg. en weth. stellen voor een kasgeldlening aan te gaan van f 50.000, volgens concept zoals dit ter- inzage heelt gelegen. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor een vaste unnuïteitslening aan te gaan voor 20 jaar. Met alg. stemmen wordt dit aangenomen. Burg. en weth. stellen vooreen wijziging in de verordening op de heffing van hondenbelasting Met alg. stemmen wordt dit aangenomen. Burg. en weth. stellen voor vast te stellen suppl. kohieren reinigingsrechten, tot een be drag van resp. f 16 en f 78. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen voor naar aanleiding van een brief van de Minister van binn. za ken de tijdelijke uitkeringsrege ling 1947 te verlengen. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Burg. en weth. stellen de voor bezoldigingsverordening 1948, vast te stellen. De beer Verduit zegt dat de hulpkeurmeester hier wel on der valt, maar de gemeenteont vanger niet. De voorzitter antwoordt dat het salaris vau de gemeenteontvan ger door Ged. Staten wordt vastgesteld. Met alg. stemmen wordt het voorstel aangenomen. Burg. en weth. stellen voor de Chr school een vergoeding vol gens art. 101 toe te kennen van 1 16t3.37 en het bedrag voor de openb. school voor 1950 per leerling te verhogen tol f 13.99. Met alg. stemmen wordt dit aangenomen. Burg. eu weth. stellen voor in verband met de opheffing van de distributie met ingang van 1 April a.s. de overeenkomst met de F. O. G. te beeindingen evenals de controledienst» Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Tot lid van het Pot-Meijerfonds wordt in de plaats van de heer van den Berge gekozen wet houder B. J. van Westen. Bij de rondvraag wijst de h g Wagemaker er op dat in de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1