1 De ondernemingsbelasting wordt dit jaar afgeschaft No. 5 Vrijdag, 3 Februari 1950 Vier en Zestigste laargang Dit blad verschijnt iedere Vrijdag Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M.C. Pot Hoogstraat I.Tel. 16. Postrek. 1043 WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Publicatiën Vlond- en klauwzeer Raad der gemeente St. Maartensdijk Belastingsvermindering van f 92.000.000. Vogelpest bedreigt onze pluimveestapel OLSE URANT )e burgemeester van Tholen irengt in herinnering, dat, vol- ;ens artikel 18 der veewet, ndien vee verschijnselen van ;en besmettelijke ziekte ver- oont, de eigenaar, houder of loeder hiervan terstond kennis ;eeft aan de burgemeester der emeente, waar het vee zich levindt. lij koninklijk besluit van 23 februari 1922 (st. hl. nr 80) is tepaald, dat de burgemeester, ,er voorkoming van verspreiding lan smetstof, indien hij verneemt lat in zijn gemeente vee ver schijnselen van een besmette lijke veeziekte vertoont, bij mond- en klauwzeer de volgende voorlopige maatregelen neemt 1° het de eigenaar, houder of hoeder gelasten, het verdachte vee af te zonderen, totdat daaromtrent door de burgemees ter een nadere beslissing is genomen 2°. bet door het plaatsen van kentekenen van besmetting ver dacht verklaren van het gebouw of terrein, waar het verdachte vee zich bevindt of bevonden heeft. Het is verboden ziek of verdacht vee te vervoeren, behoudens ontheffing door de burgemees ter. De Burgemeester der gemeente Tholen maakt bekeud, dat tegen Dinsdag 7 Februari 1950 nam. 2,30 uur ten Gemeentehuize een openbare vergadering van de raad is belegd. Punten van behandeling 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mede delingen. 3. Onderzoek geloofsbrieven dhr A. Kot. 4. Benoeming leden Commissie tot Wering van Schoolver zuim. 5. Aangaan *kasgeldlening. 0. Aangaan vaste lening. 7. Wijziging verordening op de heffing van hondenbe lasting. 8. Vaststelling suppletoir kohieren reinigingsrechten. 9. Verlenging Tijdelijke Uit keringsregeling 1947. 10. Vaststelling bezoldigings verordening 1948. Tholen, 31 Januari 1950. gehouden op Vrijdag 27 Januari 1950. Vrijdag kwam de Raad dezer Gemeente in voltallige zitting bij een. De Voorzitter opende de verga dering inet het uitspreken van de volgende rede Mijne HerenHet is mij een groot, genoegen U op de eerste zitting van de Raad dezer gemeente welkom te mogen heten en ik spreek de wens uit dat Gods zegen moge rusten op ons aller werk. Voor U allen persoonlijk hoop ik dat 1950 een goed en gelukkig jaar mag zijn en dat het O en Uw gezinnen goed moge gaan. Degene onder ons, die tegen spoed hebben door ziekte of anderszins wens ik van harte sterkte en beterschap toe. Ook dank ik, mede namens mijn vrouw hartelijk voor de ont vangen gelukwensen op 1 Janu ari. Het is over het algemeen een goede gewoonte om bij de eerste zitting in een nieuw jaar een blik achter ons te slaan, doch ik zou gaarne dit jaar van deze gewoonte afwijken. Ik ben nu hier ruim een jaar geleden gekomen met de wens in bet hart, iets voor deze gemeente te mogen zijn. Aan de goede wil heeft het niet ontbrokener zijn inderdaad in het jaar 1949 besluiten ge nomen die van belang kunnen zijn voor de toekomst. Helaas echter zijn, buiten mijn wil bijzondere omstandigheden oor zaak, dat de genomen besluiten nog niet zijn goedgekeurd. Ik spreek hier over het vernieu wen van het brandweer mate rieel en het opknappen van de school. De vereiste toestemmin gen zijn nog niet in ons bezit omdat aangetoond moet worden en dat wij in staat zijn de hieruit voortvloeiende kosten te financieren. Ik hoop thans spoedig in staat te zijn U te kunnen mededelen dat het zo ver is. Dit is o.m. de reden dat ik mij thans zal beperken tot deze mededeling, want ik meen dat er momenteel nog reden is om Je zeggen, dat hebben we dan gezamelijk toch maar voor elkaar gekregen. Ik verzeker U dat ik zal doen wat ik kan om het geluk en de wel vaart van de berolking in de gemeente Sint Maartensdijk te bevorderen. Mag ik ook voor het jaar 1950 een beroep doen op Uw aller medewerking. We zien ons geplaatst voor een zeer verantwoordelijke taak waar We als bestuur van de gemeente min of meer verant woordelijk zijn voor 2700 inwoners. Ik hoop. dat we het belang van deze grote groep mensen steeds voor ogen zullen houden als wij besluiten moeten nemen in deze Raad. Wethouder Hage dankte de Voorzitter voor het gesprokene en wenst hem en zijn gezin mede namens de gehele Raad wederkerig een gelukkig 1950 toe. Gedeputeerde Stalen hebben goedgekeurd het raadsbesluit van 6 Dec. waarbij aan de Centrale Dienst voor Bouw en Woningtoezicht een lokaal werd beschikbaar gesteld tegen een vergoeding van f 5 per week. De gemeentebegroting 1949 alsmede die van het woningbe drijf zijn goedgekeurd met opmerking dat een voordelig verschil inzake ontvangsten en uitgaven betreffenle de bavan voorzover bet meer ,bed raagt dan 10% van de opbrengst der haven, toegevoegd dient te worden aan de havenreserve. Van Ged. Staten is voorts be richt ingekomen dat zij geen bezwaar heeft tegen de nieuw vastgestelde jaarweddenregeling voor de ambtenaren ter secre tarie. Ten opzichte van de ambtenaar-ontvanger moet de cumulatieaftrek worden toege past neergelegd in art. 14 van de nieuwe jaarwedde regeling voor ontvangers. Verzoeken van M. A. den Haan, G. Jansen en M. Hengstmengel om een tegemoet koming in de vervoerkosten ex art. 13 der lageronderwijswet worden ingewilligd. Een ver zoek van de Nationale Com missie tegen het alcoholisme het aantal vergunningen te verlagen wordt voor kennis geving aangenomen daar het maximum reeds enige malen is verlaagd en is teruggebracht van 11 op 7. Een verzoek Óm subsidie van de centrale vereniging voor reizende bibliotheken wordt af gewezen. Met het toegezonden ontwerp jaarwedderegeling wethouders zal Ged. Staten worden bericht dat men met deze regeling accoord kan gaan. In verband met een circulaire van de Minister van Binnen landse Zaken om uitkering van 5% van de wedde ot het loon aan het personeel dezer ge meente stellen B. en W. voor deze uitkering toe te kennen en zulks bij verordening nader te regelen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aange nomen. Met het Polderbestuur wordt een uadere regeling getroffen betreffende de be loning toe te kennen aan per sonen bij het plaatsen van vloedplanken als de hoge waterstand zulks gebied. Een verzoek om de gedempte kleine kade niet meer te gebruiken als opslagplaats voor bieten wordt afgewezau omdat deze gemeente een landbouwende gemeente is. Het terrein voor vervoer per schip uitermate gunstig gelegen is. Het terrein aan liggeld de gemeente tenminste nog f lOOÜ.— in het laadje brengt. De huren der nieuw gebouwde woningen in de Koningin Julianastraat zullen na goed keuring van het raadsbesluit met 20 cent per week moeten worden verhoogd, voor het eerst volgende huurjaar, daar ge bleken is dat de kosten voor waterleiding f 5.— per jaar meer zullen bedragen dan men aanvankelijk bad opgegeven. Deze meerdere kosten moeten door de huurders worden op gebracht daar het Rijk in deze gebiedende voorschriften heeft gegeven. Wanneer na een jaar het achterstallige aan water leiding zal zijn betaald zal de hunr kunnen worden terug gebracht tot f5.10 De huren der gemeente-woningen werden nader vastgesteld als na over leg met het Prijzenbureau te Middelburg is overeengekomen Het Prijzenbureau kan zich evenzeer verenigen met een huur voor de ambtswoning van de burgemeester ad f 386.08, en voor de woning [van het hoofd der School op f 338.08 waarom deze huren met ingang van 1 Januari 1950 aldus wor den vastgesteld, een en ander met intrekking van de huren Zondagsdienst Artsen 4 Febr. 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. Looysen te Tholen (Tel 49) en dr Vermet Nieuw-Vosmeer (Tel. 10) De memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de Tweede Kamer inzake de wets ontwerpen belastingherziening 1949 en wijziging van de ondernemingsbelasting brengt ingrijpende wijzigingen in beide wetsontwerpen. In hoofdzaak komen deze hierop neer, dat van aanvankelijk voorgestelde verlichtingen over reeds ver streken jaren wordt afgezien waartegenover de druk in komende jaren verder wordt verminderd. Voorts komt minder dan aanvarikelijk het geval was het verlenen van uitstel van belasting op de voorgrond, daartegenover wordt meer defi nitieve verlichting van lasten voorgesteld. Het ligt in de bedoeling om tot geleidelijke afschaffing van de ondernemingsbelasting te komen in dier voege dat de belastiog over het boekjaar 1947 (belas tingjaar 1948) voor het laatst op de gewone wijze zal worden geheven naar de beide thans geldende grondslagen. Over volgende jaren zal de heffing als volgt geschieden boekjaar 1948 (belastingjaar 1949): uit sluitend heffing naar de bedrijfs opbrengst (gewoonlijk 12 pet) boekjaar 1949(belastingjaar1950) eveneens uitsluitend heffing naar de bedrijfsopbrengst, doch naar een verlaagd tarief (ge woonlijk 7 pet.) Met ingang van het boekjaar 1950 zal, indien de voorstellen wet worden, geen ondernemings belasting meer worden geheven. Valt het boekjaar van een onderneming niet samen met een kalenderjaar, dan geldt voor dat boekjaar de regeling welke geldt voor het jaar waarin het boekjaar eindigt. Over de winst van een boekjaar 1949 1950 wordt dus geen onderne mingsbelasting meer geheven. Ter compensatie, alleen voor zoveel lichamen betreft, van hetgeen de schatkist aan inkom sten derft tengevolge van het verlaagde tarief van de onder nemingsbelasting voor 1949 wordt over dat boekjaar de vennootschapsbelasting naar een hoger tarief geheven dan thans het geval is, n.1. 36 pet. Over de volgende jaren zal het tarief van de vennootschapsbe lasting 40 pet. bedragen. Vermindering Er ontstaat een netto-vermin dering van belasting van f 92.000.000. Deze netto-ver mindering komt grotendeels aan de ondernemingen van natuurlijke personen ten goede. De afschaffing van de grondslag bedrijfskapitaal komt evenwel ook aan de belastingplichtige lichamen ten goede. voor deze woningen zoals die waren vastgesteld bij raads besluit van 14 October 1949. De raad besloot voorts de vaststelling van pensioensgrond slagen van 1 Januari 1948 af van de door hem benoemde ambtenaren op te dragen aan Burgemeester en Wethouders der Gemeentel Bij de rondvraag vroeg de heer Op den Brouw waarom de O. L. School tot 10 Januari vacantie had gehad alsmede of het wel nodig was dat vrij werd gegeven voor schaatsen rijden. De Voorzitter deelde mede dat ook hij de Kerst- vacantie veel te lang had ge vonden terzake zou het college overleg plegen met het hoofd der school en de inspecteur van het L. O. Het kwam de Burgemeester voor dat bij de enkele maal dat er eens gelegenheid was voor de jeugd om schaatsen le rijden deze niet aan hen moest worden onthouden. De heer Op den Brouw wenste nadrukkelijk geconstateerd te zien dat de vragen die hij deed niet gericht waren tegen het onderwijzend personeel, maar bedoeld in het belang van het onderwijs. Hij was steeds voor stander van elke verbetering van het onderwijs, maar er moet voldoende gelegenheid gegeven worden voor onderwijs. De heer Langejan verzocht geen toestemming meer te willen verlenen voor dansmuziek op een Tweede feestdag zoals nu gebeurd is op Tweede Kerstdag., Hij hoopte dat de Voorzitter hiermede rekening wilde houden en prees de Voor zitter dat deze overigens stipt de hand hield aan het sluitings uur voor twaalf uur. Hierna sluiting. Een ernstige bedreiging wacht de Nederlandse pluimveestapel wanneer niet alles wordt ge daan om de zo gevreesde be smettelijke pluimveeziekte, de vogelpest, die thans in België

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1