ADVERTEERT IN DE THOOLSE COURANÏ Speciale Aanbieding Japonstof f 6.98 p. meter ZUIVER WOLLEN „JUNGLE JIM" Soireé Buitenland 130 cM. BREED IN 12 KLEUREN Industrialisatie: waarom en hoe? JOHNY WEISSMULLER PIJNLOOS TREKKEN „Achter de wolken schijnt toch de zon" Kerknieuws Deventer Apeldoorn Bergen op Zoom ROXY THEATER brengt vanaf hedenavond t. e.m. Maandag a.s. de bekende ster in een geheel nieuwe jungle-sensatie Op jacht in de wildernis naar een verborgen schat! Jungle Jim ont sluiert het geheim van de pyramide! Avonturen, grootser en spannen der, dan een film U ooit bracht! Aanvang Vrijdag en Maandag 8 uur. Zaterdag 7 en 9 uur. Zondag VIER voorstellingen om 8-5-7 en 9 uur. Toegang 14 jaar, Voorziet U voor deze succesfilm tijdig van plaatsen. UIT VOORRAAD LEVERBAAR Volop nieuwe naaimachines, ook ge bruikte, alles onder garantie, zowel Huishoud Ambach. Industrie, ook voor ombouwing en reparaties is ons adres overal bekend, alles onder garanties, C. C. BRENTJENS, Naaimachinehandel SINT ANNASTRAAT 4 BREDA Boodschappen voor nieuwe, 2de hands en alle repa- ties bij ons Agentschap P. A. ENGELVAART TEL. 148 MARKT THOLEN VRIJDAG 3 FEBRUARJ a.s. van 11—1 uur geven wij in een zaal van Café Nuyten, Markt ïl TE THOLEN; gratis inlichtingen over het van slechte tanden in EV1PANSLAAP en plaatsen van een Amerikaans Plastic Kunstgebit DIRECT NA HET TREKKEN R. I. S., Claes de Vrieselaan 21, Rotterdam Vereniging „DOOR OEFENING VOLMAAKTER" te Tholen te geven door de Rederijkerskamer „CATS" op VRIJDAG 3 FEBRUARI 1950, in de zaal van Mw.Hoek Opening der zaal half acht Aanvang 8 uur. Opvoering van Toneelstuk in 3 bedrijven, door Kees Spierings en R. Feensta NA AFLOOP BAL. Entreé f 1.50 bel. inbegrepen Plaatsbespreking op 3 Febr. van 4 tot 5 uur aan de zaal THOLEN Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. v. d. Wiel en nam. 3 uur ds. van Puiten. Geref. Kerk voorm. 10 uur en nam. 3 uur ds. Comau te Heiningenoord. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam 2.30 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Chr Ger Kerk voorm. 10 uur 2.30 en 's avonds 0.30 ds. v. d. Bijl te Katwijk. Woensdag 1 Febr. nam. 7 uur ds. van Ravenswaai te Zaam- slag. Ned. Prot. Bond nam. 5 uur ds Wybenga. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur leesdienst en nam. 2.30 ds. v. d, Wiel. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. Lanning te Fijnaart. Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam* 2 en 's avonds 6 uur leesdienst. SCHERPENISSE Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur leesdienst en nam. 2.30 ds. Brons Extra Collecte Ger. Gem voorm. 10 uur, nam, 2 en 's avonds 6 uur leesdienst ST. MAARTENSDIJK Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Bres en nam. 2 uur leesdienst. Rehoboth nam. 7 uur ds. Boer- lijst te Goes (afscheid) Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30 en nam. 2 en 's avonds 6 uur leesdienst STAVENISSE Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. de Lint (bevestiging ds. Enkelaar) en nam. 0 uur ds. Enkelaar (Intrede) Ger. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 en *s avonds 6 uur leesdienst, ST. ANNALAND Ned. Herv. Kerk voorm. 10 nur ds. Brons en nam. 2.30 lees dienst. Extra Collecte. Ger. Gem. voorm, 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leesdienst. OUD-VOSSEMEER Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 6.30 ds. van Putten. Exra Collecte Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. v. d. Stoel te Bergen op Zoom. Chr. Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en s' avonds 6.30 leesdienst Donderdag 2 Februeri nam. 7 uur ds. Baaij te Alphen a/d. Rijn. ST. PHILIPSLAND Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur leesdiest en nam. 2.30 ds. de Lint Bed. H. Doop, Voor de levering van Uw drukwerk zowel voor familiedrukwerk als voor zakelijk ge bruik houden wij ons aanbevolen. Firma j, M. C, POT, Drukkerij - Tholen De uitbreiding en de vernieu wing van de Nederlandse indu strie is nodig om twee redenen. In de eerste plaats om werk te verschaffen voor de toenemende bevolking van 0113 land en ten tweede om te kunnen betalen voor onze invoer uit het buitenland. Toenemende bevolking Nederland behoort sedert lange tijd tot de dichtst bevolkte landen ter wereld. In de laatste vijftig jaar is het aantal Nederlanders verdubbeld en nog steeds groeit onze bevolking. Met deze groei van de bevolking stijgt ook het aantal Nederlanders, dat werken wil en dat een beroep wil uitoefenen. Bevolking Beroepsbevolking '1899 5.104.000 1.924.000 1948 9.872.000 3.750.000 1960' 11.000.000 4,211.000 Dit betekent, dat tot 1960 elk jaar opnieuw gemiddeld ruim 4O.000 Nederlanders hun ar beidskracht aanbieden. Waar vinden deze mensen werk dat hunzelf en hun gezinnen een behoorlijk beslaan oplevert Het boerenbedrijf biedt slechts zeer beperkte mogelijkheden om onze stijgende bevolking aan lonend werk te helpen. De oppervlakte van ons land is klein en uitbreiding van de grond, die voor landbouw of veeteelt geschikt is, is nauwelijks mogelijk. Handel en verkeer Ook de kansen, die de handel en het verkeer bieden om een belangrijk deel van onze groei ende arbeidsbevolking werk le verschaffen, zijn niet groot ge noeg. Daarbij komt nog, dat de ontwikkeling van handel en verkeer op haar beurt weer sterk alhankeiijk is van de ontwikkeling van de industrie De wijde wereld in in de laatste tijd gingen onge veer 10.000 arbeidskrachten per jaar naar het buitenland. In de cijfers, die hierboven staan over de groei van de Neder landse beroepsbevolking, is met dit vertrek al rekening gehou den. Bovendien verwacht men, dat de emigratie eerder zal dalen dan toenemen. Ook hier in kan dus op de duur geen oplossing gevonden worden. Landbouw, handel, verkeer of emigratie bieden dus onvol doende mogelijkheden voor de stijgende Nederlandse beroeps bevolking. De oplossing om liet toenemende aantal arbeids krachten in ons land aan werk te helpen moeten wij zoeken in industrialisatie., dat wil zeggen het uitbreiden en moderniseren van bestaande bedrijven en het vestigen van nieuwe. Betaling voor onze inyoer Zo is de groeijvan'de Neder landse bevolking een belangrijke reden waarom wij in de komen de jaren alle aandacht moeteu besteden aan de ontwikkeling van onze industrie. Maar er is hiervoor ook nog een tweede zeer belangrijke reden. Schatting. Wordt vervolgd De Koningskwestie in Delgiê roept de politieke partijen in 't geweer. Luidde veertien dagen geleden. „Le Soir" het offensief' in, thans is het oud-minister Spaak, die in het socialistisch blad „Le peuple" Koning Leo- pold er van beschuldigd op een tijdstip dat dit gevaarlijk voor België was, een persoonlijke politiek gevolgd le hebben. Be aanval is zeer fel en aan het slot van zijn artikel vraagt Spaak waarom de Koning zich onder dergelijke omstandighe den aan ons wil opdringen. Te Berlijn heeft men vrees gehad voor een nieuwe blokkade van Russische zijde. Zover is het nog niet gekomen, doch door verscherpte controle uit te oefenen op het vrachtauto verkeer wordt een vlotte gang van zaken door de Russen ver hinderd. De houding van Frankrijk in zake de Saarkwestie doet het nationalisme in Duitsland her leven. Dat het de voorstanders van deze gedachte niet aan bruta liteit ontbreekt blijkt duidelijk uit de uitlating van de West Duitse minister van Justitie, dr Dreher, die in het openbaar verklaarde dat het verdrag van Versailles de oorzaak is geweest van de twede wereldoorlog. Daartegenover staat dat het West Duitse kabinet met alge mene stemmen besloot voort te gaan met de door zijn ge voerde politiek om nauwere betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland voor te staan. Voederbieten slecht houdbaar. Het Zeeuws Landbouwblad meldt dat in Oost Zeeuws Vlaan deren wordt geklaagd, dat de voederbieten dit jaar slecht houdbaar zijn. Ditzelfde was het geval met de suikerbieten. Op vele boerderijen is men bezig de voederbieten uit te zoeken. Bij duizenden kg. gaat er aan waardevol veevoeder verloren. De boer staat er bij en peinst. Ziet een oplossing te zoeken voor dit telkenjare terugkomende euvel. De oorzaak zoekt hij in de grond, die met één 0'andere nog onbekende bacterie, of iets dergelijks, besmet moet zijn. Het is typisch, dat op de grond, waar door ligging of grondsoort, zelden bieten verbouwd worden, deze kwaal niet, of in veel mindere mate optreedt. Bij een prijs van plm. f 22.kost dit grapje de boer een aardige duit, waar nog bij komt het vele werk, dat betaald moet woiden met hoge lonen. De wetenschap zit bij dit geval ook nog met de handen in 't haar. Gezien de belangrijkheid is het meer dan de moeite waard, dat de R.L.V.B. deze kwestie onderzoekt. Worden door ons spoedig geleverd. Firma J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 4