Plaatselijk Nieuws Zitting Tuchtrechter Tholen Opruiming PRIMA A-B-DEKENS JOH. BEUKELAAR Fa. J.M.C. Pot Bruggetje Burgerlijke Stand ,,0»ich nog een tochtgenoot bij de ixpeditie aan. Het is de jonge ungle onderzoeker Bruee Ed- ivards, een Amerikaan, die reeds an het begin af door Jim wordt ;ewantrouwd. Al spoedig blijkt 0( ichter, dat Edwards het gezel- chap ongeluk aanbrengt. Hij ;rijgt ruzie met Jim en tracht leze van een rots te werpen. )eze poging mislukt echter en ien tweede poging tot moord, indernomen met pijl en boog, ilaagt evenmin. In de nabijheid an de pyramide gekomen, liet linddoelvau de moeilijke tocht, lerdwijnt Edwards in gezelschap an de inboorlingen en Jim, Colu, Hilary en Zia, die aldus inbeschermd achter zijn geble- en, worden ovei vallen door le medicijnmannon van een Teemde volksstam. )an wordt Kolu door een leeuw langevallen. Jim slaagt er ge- nkkig in hem van een algrij- ielijke dood te redden. Edwards probeert de kostbare medicijn te bemachtigen. Jim chtervoigt hem en weet ten- ilotte Edwards te achterhalen, n een strijd op leven en dood, loven de pyramide, doodt hij ijn gevaarlijke tegenstander, lilary heeft haar doel bereikt. Ij bemachtigt de gouden bokaal n Jim belooft haar, dat zij lem op een volgend jungle- ivontuur weer mag vergezellen hei ^ij- de THOLEN retjle verkoop van Kinderpostzegels THOLEN en ressort heeft iet mooie bedrag opgebracht na 'an 1 1 19.55, mede dank zij de icties van de Plaatselijke Co- mté's te Tholen en Scherpe- lisse. Verkocht werden 5296 kinder- :egels van 2/5 cent, 332 kin- Ierzegels van 5/8 cent, 406 inderzegels van 6/10 een, 4914 inderzegels van 10/15 cent, 87 kinkerzegels van20/27 cent teife frankeerwaarde van deze verkochte zegels bedraagt 675.68, terwijl de toeslag ad 443.87 ten goede komt aan iet hulpbehoevende kind. De hier zeer bekende eder ijkerskamer „Cats" kondigt n een in dit blad voorkomende idvertentie aan dat zij Vrijdag Februari een soiree geeft, ioals steeds mag verwacht porden dat de avond druk lezocht zal worden. De ijspret )e streng ingezette winterbrengt ;r; iud en jong op de schaats. e( iVoensdag kregen de leerlingen la 'an verschillende scholen alhier lie middag vrij om te gaan ichaatsen en hiervan werd druk ;ebruik gemaakt. De banen aren goed berijdbaar en jong i oud vermaakt zich op de lai chaats als met de slee. let bestuur van onze ijsclub is lu araat en de uitgeschreven pedstrijden zullen morgen wel eel belangstelling trekken. De G. V. Olympia alhier ioopt op Vrijdag 10 Februari s. in de zaal van Hof van olland haar jaarlijkse uitvoe- ïng te geven. Donderdagavond 9 Februari iS. zal de V.P.R.O. in de zaal an het Hof van Holland alhier en propaganda-avond houden. )p deze avond zal mej. van ut uit Middelburg het woord 'oeren, terwijl er voorts een ilm zal worden vertoond. De ald. Tholen van de ion. Ned. Schippersvereniging Schuttevaer" hield een verga- ering om nogmaals aan le ringen op een betere verlich- ing van de haven en de brug ver de Eendracht. Tot afge- aardigde naar de algemene ergadering te Steenwijk werd enoemd de heer M. Schot en ot diens plaatsvervanger de leer J. van Aken. - De Landbouw Jongeren Ge- ïeenschap Streek Tholen en t. Philipsland zal Zaterdag a.s. i de zaal van het Hof van iolland alhier een ontwikke lingsmiddag houden. De bijeen komst zal worden geopend door de stieekvoorzitter, de heer M. G. J. Kosten, lr. O. W. C. van Beekom, Rijkslandbouw- consulenl te Kruiningen, zal dan spreken over zijn reiserva ringen in de Ver. Staten van Amerika. Voorts worden er volksdansen gehouden en decla maties uitgevoerd, en een blij spel in drie bedrijven opgevoerd door de afd. Tholen Oud Vos- semeer. Het Thools L. J. G. orkest zal onder leiding van de heer D. Burgers, haar mede werking verlenen. Donderdagavond hield de llsclub Tholen in de zaal van de heer Nuyten een algemene vergadering. Daar de voorzitter, dr. Looysen, verhinderd was, werd de vergadering geleid door de heer J. Vos. Hij deelde in zijn openings woord mede dat het bestuur besloten had in zijn geheel af te treden. De vereniging heelt lang stil gelegen en is daardoor achteruitgegaan cn getracht zal worden deze weer nieuw leven in te blazen. De notulen van de vorige vergadering werden ge lezenen ongewijzigd vastgesteld. Tot voorzitter werd gekozen de heer M. G. Meermau en tot bestuursleden de heren G. Vis, D. Burgers, P. Overbeeke, M. Schot, S. van Duivendijk en J. A. Labeur. De voorzitter dankte de heren Vos en Hage, die niet meer in bet bestuur terug keerden, voor alles wat zij in het belang van de vereniging hebben gedaan. Ook een woord van dank is op zijn plaats aan Dr. Looysen en C. Rijl, die zich niet meer herkiesbaar hadden gesteld, voor alles wat zij voor de vereniging hebben gedaan. De contributie werd voorlopig vastgesteld op 1 1.50 voor een gezinskaart. Voor personen bo ven de 18 jaar op f 1 en de dagkaarten op 50 cent per dag. Er werden 3 baanvegers aange steld. Besloten werd op Zaterdag 28 Januari des middags vanaf half drie hardrijwedstrijden te orga niseren voor jongens tot 14 jaar van 14 lot 18 jaar en van 18 jaar en ouder en voor meisjes van 14 tot 18jaar en van '18 jaar en ouder. De prijzen hiervoor werden vastgesteld voor de leeftijden tot 14 jaar en van 14 tot 18 jaar op 'le prijs f5, 2e prijs f3 en 3e prijs f 1 voor alle cate- goriën en voor de oudere 'le prijs f 7.50, 2e prijs f 5, 3e prijs i 2.50 en 4e prijs 1' 1. De aan gifte hiervoor kan geschieden tot Zaterdagmorgen 10 uur bij Tijs Schot, P. Overbeeke en D. Burgers. Onder jvoorzitterschap van de|beer J. van deaVelde kwam de C.H. Kiesvereniging alhier Vrijdagavond 20 Jan. jl. bijeen terbespreking vandecandidaten- lijst Prov. Staten en verkiezing bestuursleden. Na de opening van de voorzitter werden de Jaarveaslagen voor gelezen waarbij bleek, dat er een batig saldo was van ruim f30 en dat er enkele nieuwe leden waren toegetreden. Daar de hereu J. J. v. d. Zande en H. Rol aftredend waren ging men over tot verkiezing waarbij de beide heren met meerderheid van stemmen, als bestuursleden werden herkozen. De candidatenlijst voor de Prov. Staten werd hierna be sproken. Op deze lijst zijn voor de Statenkring Tholen, Sint- Philipsland en Noord-Beveland o.m. geplaatst de heren P: J. van Westen uit Oud-Vossemeer W. van Nienwenliuijzen uit St. Philipsland, Smit uit Wissen- kerke en B. J. van Oeveren te Poortvliet. Besloten werd een verzoek in te dienen deze lijst nog uit te breiden in de persoon van de heer H. Piol te Tholen. Bij de rondvraag werden enkele interne kwesties besproken, ter wijl allen het er overeens waren, dat er meer propaganda gevoerd moet worden. ST. MAARTENSDIJK Een rijwieldiefstal die enige tijd geleden werd gepleegd bij de landbouwer A. G. alhiei is opge lost. Dezer dagen werd de dader door de politie gearresteerd. De rijwielen, die bij in Noord Bra bant had verkocht, werden achterhaald en in beslag geno men. Voor de Chr. Landarbeiders- bond afd. Tholen zal Dinsdag 7 Februari in gebouw Rehoboth een filmavond worden gehou den. De heer Jan P. Strijhos hield voor het Departement Sint- Maartensdijk van de Mij. tot Nut van 't Algemeen een causerie over zijn reis met de Willem Barendz naar de Zuidelijke IJszee voor de walvisvangst. De heer Strijhos vertelde voor de pauze op geestige en onder houdende wijze van het werk op de Nederlandse walvis vaarder van de vangst der walvissen, en het leven van deze dieren alsmede bet leven aan boord van de walvisvaar- deis. Na de pauze werden prachtige opnamen vertoond van deze expeditie, waarna de voorzilter de heer Strijhos, namens de talrijke aanwezigen dank bracht voor deze leer zame en interessante lezing. ST. ANNALAND. De Zangvereniging der Geretor- meerde Gemeente „Nooit Vol maakt" mocht haar 20-jarig bestaan gedenken. Bij de aan vang der bijeenkomst, sprak de voorzitter, de heer Nijsse, een welkomstwoord en wees op het grote belang van de zang ook voor de Eredienst. De heer Hage gaf hierna eer. overzicht over de afgelopen 20 jaar. Het koor zong enkele psalmen en na de pauze zong een kwartet. Tal van sprekers boden hun gelukwensen aam* Door een der aanwezigen werd de vereniging een voorzittershamer aangeboden Mej. J. Dekker droeg een ge dicht voor, waarna de heer Kalle namens de genodigden een dankwoord sprak en de bijeenkomst door de voorzitter werd gesloten. Bij liet rijden met zijn tractor over de Javadijk te St. Annaland merkte M. v. Daalen uit u Vossemeer, dat de stuurinrich ting van de tractor defect raakte. De tractor, waarachter nog twee aanhangwagens met bieten wa ren, reed de dijk af. Doordat de aanhangwagens op de tractor terecht kwamen, is de materiele schade vrij aanzienlijk. OUD VOSSEMEER jn ,jeze g emeentewerd weer een geva' van moml en klauwzeer gemeP'- ST. PHILIPSLAND De landbouwersknecht P. S. raakte bekneld tussen een land- bouwmotor en een wagen op luchtbanden. Hij werd daardoor zo ernstig verwond, dat hij naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom moest worden vervoerd. Hij is aldaar aan de bekomen verwondingen overleden. gehouden Donderdag 26 januari 1950 In de Donderdag jl. gehouden zilting van de Tuchtrechter kwam als le voor G. H. Sl. te St. Pb. land, verd. was ten laste gelegd, dat hij op zijn dorsbriefje 530Ü Kg. tarwe te laag had ingevuld. Verd. gaf dit grit toe, doch ontkende opzet daar alle tarwe prompt is afge leverd. Eis. f 40. uitspr. f 25 M. v. G. te St. Maartensdijk had 20 A. bonen geteeld zonder teeltvergunning. Ja Edel. Achtb. aldus verdachte, ik bin 70 jaar en had erg gebrek aan contan ten. Zelf bewerk ik 4 stikjes grond en voor rechtstreeks geld dat ik mijn schuldeisers moest betalen, heb ik de bonen geteeld zonder vergunning, lk heb niet graag schuld Ed. Achtb. en was verlegen als ik de mensen tegen kwam die nog geld van me moesten hebben. Eis. f 75 uitspr f 50 met de opmerking bij een volgende keer hoger. D. Sch. te St. Maartensdijk moest voor een dito geval f 25 dokken. W. G. R. aldaar was in overtreding' met het meng- verbod. Hij had mengvoeders verkocht waar grondstoffen inzaten, clie er niet in gemengd mochten worden. Verd. voerde aan, dat hij, verplicht was geweest de resten op te ruimen, wegens bederf. Eis. f 100 uitspr. f 75. C. D. L. te St. Maartensdijk had maar even 11337 eieren verkocht terwijl hij er maar zeer weinig inleverde bij de verzamelaar. De mensen liepen sturm M.h. en ik rekende maar 1 ct. per stuk meer, dus om de winst ging het niet. Toch een zoet winstje zeide de Ambt. O. M. ik eis dan ook f 70, uitspr. f 50. Jac. li. te Stavenisse was ook in overtreding mengverbod voor varkens en kippenvoer. Verd. had te weinig procenten mine ralen in zijn mengvoeders ge daan. lk heb 110 varkens. M. G. de R. daar was het voer voor bestemd aldus verd. Eis. f 75 uitspr. f 50. N. J. N. te St. Maartensdijk voor wien mr. v. d. Hoeven optrad, had een fokzeug aange houden en zijn registratiekaart niet goed ingevuld. Mr. v. d. van GROOTSTE MAAT 190 bij 235 cM. doch ook diverse kleinere maten leverbaar Tijdelijk 10 procent korting THOLEN TELEFOON-54 Nutsspaarbank Tholen Rente 2'/4 voor alle bedragen. Rentebijschrijving. Rente wordt voortaan half- maandelijks berekend. Gelden beschikbaar voor eerste hypotheek op huizen en landerijen. Zuivere bijenhoning f 1.40 per pondspot. Doet borst of keel van 't hoesten pijn. Laat dan honing Uw dokter ziin. Fa. J. C. v. d. Stel. Zo juist weer een nieuwe zending Bandage ontvangen w. Corsetten Positie-corsetten en Step-ins Buikbanden Bustehouders met voor- en zijsluiting Breukbanden Elastieke kousen Drogisterij W. Tange t.o.het Stadhuis vanTholen Tel. '151 Ook bij ons vergoeding ziekenfonds H. wees er op, dat verd. nooit met de politie te maken heelt gehad en een zeer net en fatsoenlijk mens is. Hij achtte liet dan ook heter, dat deze man een waarschuwing had gekregen in plaats van een be keuring, daar hier absoluut geen schuld aanwezig is. Eis. f 50 uitspr. f 25. Chr, Kr. te Poortvliet had een partij gries afgeleverd en doen vervoeren zonder hiervoor de verplichte voorschriften in acht te hebben genomen. Verd. zeide hiervan niet veel al' te weten, daar zijn zoon J. K. K. een en ander had behandeld, dat deze nu echter niet meer in de V.N schap is opgenomen en dat hij hier nooit meer hoopt te komen en voortaan alles in orde zal zijn De verdediger mr. v. d. Hoeven zeide, dat in de regel als er twee zondaren zijn, de een de schuld op de ander schuift. Be- dueld werd hier, de afnemer van het gries, en dat de debacle hij Kr. is gekomen door de handelingen van de zoon. De Tuchlrechter was het hiermede eens, ofschoon hij opmerkte, dat de V.N. schap niet gunstig hekend slaat. Rekening houdend dat de vader de dupe werd van de zoon, was de eis f 75. en uitspr. i' 50. J. L. te St. Annaland, had honen zonder vergunning geteeld, wat hem f 25 kostte. Johs. M. te St. Maartensdijk kweekte bloemen zonder teelt- vergunning, eis f 10, uitspraak f 1. M. d. Gr. te St. Annaland ventte vis en had een handel als zoda nig zonder vestigingsvergunning. Eis f 60, uitspraak f 40. L. G. v. P. te St. Maartensdijk ventte geen vis maar snijbloe men zonder vergunning. Eis f 5. Omdat hij deze overtreding zeer gering vond, was de uit spraak van de tuchtrechter f 1. J. d. B. te St. Annaland werd hij verstek veroordeeld voor telen van honen zonder vergun ning' tot f 100. J. V. te Poortvliet wegens men gen van tarwe door veevoeder en overtreding verder van het mengverbod tot f 100. A. W. te St. Philipsland hield een varken aan zonder vergun ning enz. wat hem op f 30 kwam le staan. C. F. te St. Annaland was ook in overtreding voor het zaaien van te veel rode peen en zonder vergunning van bonen, f 50 kostte hem die grap. .1. A. v. d. L. te Oud Vossemeer had zijn registratiekaart niet tijdig ingeleverd, hetgeen hem op f 20 kwam te staan. 509deStaatsloterij le klasse No. 21178 f 2000, 1010 1 1500, 9065 f 1000, 14739 f 1000. 6617 f 20000, 19477 f 5000, 9150 f 1500. f 1000 no. 2095, 18236, 10994 GEM. THOLEN van 2027 Jan. Overleden Jacob Geluk 75 jaar echtgenoot van Krina Pieternella van Dullemen. Kantoorboeken Schoolschriften Schrijfpapier Enveloppen Vulpotloden Vulpennen vindt U steeds in diverse uitvoeringen en prijzen bij Hoogstraat Tholen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 3