HET SLACHTOFFER Huurverhoging met 15 pet. De prijs van import-tarwe Het einde van de dis tributie van kunstmest Roxy Theater L. C. v. P. Ie St. Maartensdijk verkocht bloemen en planten zonder in het bezit van een vergunning te zijn. Conform de eis f 1 boete subs. 1 d. b. M. J. F. te Tholen, reed met zijn paard en wagen zonder voldoende verlichting. De eis luidde f en f "10 boete. De uitspraakf 3 en f 7 boete, C. S. te Tholen, had te Scher- penisse met zijn vrachtwagen een aanrijding gehad met een groentewagen, waardoor deze wagen beschadigd werd. De eis was f 10 boete subs. 8 d. h. en de uitspraak f 8 subs. 6 d. h. D. C. S. te Tholen had het werkbriefje van zijn chauffeur niet voldoende bijgehouden en kreeg hiervoor een boete van t 3 eubs. 3 dagen hechteuis. W. M. v. A. te Poortvliet had de Leerplichtwet overtreden. Dit kostte hem I 2 boete subs. 1 d. h. A. N. te Poortvliet, had zijn personeel 's morgens te vroeg laten beginnen, waardoor zij te veel daguren maakten. De veroordeling luidde drie maal f 2 of drie maal 1 d. h. 11. W. te St. Annaland, had te Poortvliet met zijn vrachtauto op een verboden weg gereden. De straf hiervoor was f3 boete subs. 2 d. h. De nieuwe koffiebon. Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten te 's-Gravenhage heeft bon 424 Algemeen aangewezen voor het kopen van '125 gram koffie. Deze bon kan met ingang van Vrijdag 27 Januari 1950 worden gebruikt en blijft geldig voor het kopen bij de detaillist tot uiterlijk 12 Februari 1950. Het rantsoen moet dienen voor zes weken, zodat op 9 Maart 1950 een nieuwe koffiebon zal worden aangewezen. Bonnen van de „Voedingsmid- delenkaarten 909" met een lager nummer dan 424kunnen worden vernietigd. De rantsoenwaarde van de in omloop zijnde rant soenbonnen I1D en BD een rantsoen blijft onveranderd 125 gram koffie per bon. ln antwoord op schriftelijk ge stelde vragen van het lid van de Tweede Kamer, de heer de lluitar betreffende de aankoop prijs van buitenlandse tarwe, heeft de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoor ziening geantwoord, dat de aankoopprijs van buitenlandse tarwe thans hoger ligt dan die welke voor de binnenlandse tarwe wordt betaald. In de Internationale Tarwe Overeenkomst zijn maximum- en minimum prijzen opgenomen. Vóór de devaluatie was de situatie zodanig dat tarwe die in Noord-Amerika op basis van de maximum prijs van de Internationale Tarwe Overeen komst werd aangekocht, geleverd franco meelfabriek in Neder land, rekening houdende met het kwaliteitsverschil, in prijs ongeveer cp hetzelfde peil lag als Nederlandse tarwe, die tegen de richtprijs van Neder landse verbouwers was aan gekocht. Door de devaluatie zijn de tarweprijzen, zoals overeenge komen in de Internationale Tarwe Overeenkomst en uitge drukt in Nederlandse guldens aanmerkelijk gestegen, zodat de tarwe, aangekocht op basis van de maximumprijs, thans be langrijk duurder is dan Neder landse tarwe, die tegen richt prijs wordt gekocht van ver bouwers. Naast de maximumprijzen zjjn in de Internationale Tarwe Overeenkomst ook opgenomen minimumprijzen, welke in de achtereenvolgende oogstjaren dalen van 1.50 dollar tot 1,20 dollar per bushel. Het is echter in de praclijk tot heden niet mogelijk gebleken tarwe be neden maximumprijs aan te kopen. Voor tarwe-aankopen buiten de Internationale Tarwe Overeenkomst liggen de prijzen zelfs aanmerkelijk boven ge- noembe maxima. Onder invloed van de Internationale Tarwe Overeenkomst kan thans, in dollars uitgedrukt, aanmerkelijk goedkoper worden aangekocht dan voor het in werking treden van deze overeenkomst het geval was. Dat de tarweprijzen in Neder lands geld uitgedrukt thans hoger zijn dan aanvankelijk werd verwacht, is een gevolg van de devaluatie. Voor importtarwe worden thans op basis van de maximumprijs van de Internationale Tarwe Overeenkomst prijzen betaald, welke geleverd c.i.f. Nederlandse haven, naar soort en herkomst variëren van ca. f 27.— tot f30 per 10U K.G. Over het torkomstige prijsver loop valt niets met zekerheid te zeggen, doch er dient rekening mede te worden ge houden dat de maximumprijs in de volgende jaren onver anderd gehandhaafd blijft ter wijl de minimumprijzen dalen, zodat deze bij gelijkblijvende wisselkoersen in het laatste jaar van de overeenkomst ca. f 8.30 beneden de maximum prijs zijn geleverd. voor de teelt van pootaardap- pelen van de rassen Arran Banner, Katahdin en Up to date, welke in 1950 door de N.A.K. te velde worden gekeur d, de volgende subsidies aan de telers zullen worden toegekend per ha. Goedgekeurd in klasse A f300 AB 250 B „loö O 50 Dezebedragen zullen worden ver hoogdmet de binnenkort bekend te maken areaal heffing, die voor pootaardappelen van oogst 1950 verschuldigd is. Voor de door de N.A.K. afgekeurde percelen zal een subsidie worden gegeven, die gelijk is aan de areaalhef fing. Bovendien zal aan de exporteurs, die van oogst '1950 pootaardap pelen van genoemde rassen exporteren, een premie van minstens f 1.per 100 kg. per geëxporteerde pootaardap pelen worden uitbetaald. Een en ander heeft tot doel de teelt en export van pootaard appelen van genoemde witvle- zige rassen te stimuleren. Bij de Tweede Kamer is inge diend het aangekondigde wets ontwerp houdende regelen nopens de huurprijzen van onroerend goed en de bescher ming van de huurders (Huur wet), Voor het ogenblik meent de regering te moeten voorstellen de huurverhoging te beperken tot 15% een percentage, het welk enerzijds niet al te verstorend werkt op de loon- en prijspolitiek, anderzijds de eigenaren in staat stelt althans het onderhoud op redelijke wijze te verzorgen en de stijging van andere op het gebouwde onroerende goed drukkende lasten op te vangen. Bij de berekening van dit percentage zijn tegenover el kaar gesteld de stijging van onderhoudspi ijzen, belastingen en administratiekosten, be rekend op 20% op de be sparingen door minder huur- verlies wegens leegstaan minder onderhoud door minder ver huizingen en versobering in hetbinnenonderhoudswerk welke tenminste op 5% zijn geschat. Een belangrijke categoriedie van het landelijk onroerend goed, waarvoor het pachtbe- sluit geldt is van de onder havige wettelijke regeling uit gezonderd. De regering heeft de oplossing van de moeilijkheid veroor zaakt door onderlinge verschillen gezocht in een systeem waarbij de wet in beginsel de algemene huurverhoging fixeert voor alle gebouwde onroerende goederen van voor 27 December 1940 waarbij de wet tevens in be ginsel voor alle overige on roerende goederen geen huur verhoging toestaat maar waarbij aan de Kroon bevoegdheid wordt gegeven afwijkende regels te stellen bijv. voor na 1949 zonder Rijkssteun gebouwde woningen. Terwijl de hoofdhuren dank zij de gevoerde stijgende huur- politiek meestal op eenvoudige wijze zijn vast te stellen en in het algemeen op het geoor loofde niveau liggen is dit met de onderhuren in veel minder mate het geval. Derhalve heeft de regering gemeend tenaanzien hiervan een andere methode te moeten volgen welke hierin bestaat dal een norm voor de huurprijsbepaling in de wet wordt voorgeschreven welke onafhankelijk van de tot dus verre betaalde huurprijs toe passing behoort te vinden. Subsidiëring witvlezige rassen van pootaardappelen Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw maakt bekend, dat Kalimeststoffen met ingang van 1 5 Februari I 950 vrij. De distributie van kalimest- stoffen za! met ingang van 15 Fenruari worden opgeheven. De aaevoer van kali hier te lande he ft namelijk gedurende het seizoen 1949—1950 een be vredigend verloop gehad en de vooruitzichten voor de toe komstige kali-leveranties aan Nederland wettigen het ver trouwen dat in den vervolge op een voldoende invoer mag worden gerekend. De thans beschikbare boeveelheid kali- meststotfen is echter nog niet voldoende om overal aan iedere vraag direct te kunnen voldoen. In verband hiermede zullen verbruikers, aan wie de totale toewijzing voor 19491950 nog niet kon worden geleverd, voorrang kunnen doen gelden ten aanzien van de leve ring van de hun nog toe komende kali op de bonnen van het bemestingsjaar 1949 1950. Zijn zowel de stikstof- als de fosforzuurmeststoffen reeds ge ruime tijd in de vrije handel verkrijgbaar, weldra zal dat dus ook met kali het geval zijn. Kali geheel uit import Het mag als bekend worden verondersteld, dat de Neder landse land- en tuinbouw met betrekking tot de kalivoorziening gehéél is aangewezen op import. Na beëindiging van de oorlog bleken zich grote moeilijkheden ei voor te doen bij het verkriju van de voor de Nederland land- en tuinbouw noodzakelij kali. Gelukkig kan thans w den aangenomen, dat de in laatste vijf jaren ondervondi moeilijkheden met de kalivoo ziening practisch tot liet vi leden zullen behoren. Men mi immers verwachten, dat voldoende reëele mogelijkhedi zullen zijn om in de jaarlijk behoefte aan kali (momente te stellen op 140 a '150.01 ton zuivere kali K 20) voorzien. Het ziet er naar uit, Frankrijk als leverancier belangrijke plaats zal inneme Daarnaast zullen de westelijl zones van Duitsland de le ranties van kali vermoedeli kunnen verruimen nu vroeger bestaande belemni ringen tengevolge van het 1949 tot stand gekomen liai delsverdrag aanzienlijk verminderd. Voorts bestaat uileraard mogelijkheid, dat in de toekom ook de Russische zóne v Duitsland, alsmede Spanje, k naar Nederland zullen expo teren, zoals ook in de afgelop jaren reeds het geval was. Daarnaast staat het vrijwelvai dat ons land in 19501951 invoer van een hoeveelhei kali uit de Russische zóne kunnen rekenen. Met de opheffing der kalid tributie behoort de sede September 1939 bestaanderai soenering van kunstmeststoffi tot bet verleden. De eigenlijl distributiewerkzaamheden liet kunstmest Distributie Bnre; van het Ministerie van Lan bouw, Visserij en Voedselvooi ziening worden per 15 FebruaJ; beëindigd. Jungle Jim. Hilary Parker, een vrouwelij arts, vertrekt naar Afrika ter J einde daar speurtochten te oi dernemen naar een zeldzaai medicijn, die, naar verlui verborgen wordt gehouden eeu gouden bokaal. Deze moe zich in een pyramide bevindei Op Hilary's verzoek rust JungI Jim een expeditie uit. Deze z; trachten zich een weg te bane door de woeste, nog nimmi betreden jungle, die de bewoon wereld scheidt van de raadse achtige pyramide. In deze pyr mide werden eeuwen gelede de koningen van Afrika begn ven, hetgeen op zichzelf reet i\ een mysterieus waas om he|rs bouwwerk spint... Behalve Jirn en Hilary neeni Jim's beeldschone zuster Zi aan de tocht deel, terwijl verdf van de partij zijn de inboor ling Kolu, de tamme kraai Ga Gaw en Jim's boud, Skippei Op het laatste ogenblik sluijia FEUILLETON Naar het Engels (32) Het was dicht bij negenen toen de herenScotland Yard verlieten. „Ik geloot niet dat wij veel bijzonders vinden zullen op „öordon Chambers", meende Hoger. „Scobell heeft er alles netjes opgeruimd. „Dat weet je nooit! De slimste misdadigers zien soms een klei nigheid over het hoofd, die voor ons een aanwijzing kan zijn. A propos, hebt u ook enkele van zijn vrienden ontmoet"? „Neen, alleen een zekere Mrs. St. Vincent". En Roger beschreef haar. „Dat zal zeker de beruchte dame zijn, die hij dikwijls op zijn reizen meeneemt. Waar woonde zij 1" „Dat zou ik niet kunnen zeg gen: Scobell sprak altijd van Kensington, maar een bepaald adres heeft hij nooit vermeld en ik heb er ook niet naar ge vraagd." „Hij zou het u ook nooit ge zegd hebben, geen zo voorzich tig als „Gentleman Chris". Maar we zullen het wel uitvinden". Roger en de inspecteur begaven zich rechtstreeks naar nummer 7 en knipten er de lichten aan. Kendal tiet echter onmiddellijk het gordijn zakken en schoof er de zware overgordijnen voor. „Ze hoeven ons niet te zien", merkte hij op. „Want hij kan de flat wel laten bewaken door een kameraad. Belt u even om Hobson". Roger deed dit en Kendal liep het vertrek rond. Hij nam de brieven en het telegram van de tafel „Uw brief uit Ierland", zei hij; „uw telegram uit Dnblin en de brief die u gisteren hier voor hem achtergelaten hebt. Dit zijn voor u dus zo vele bewijsstukken ter bevestiging van de waarheid van hetgeen.u verteld heeft." Hobson kwam binnen en scheen wat verrast, toen bij Roger vergezeld zag vaD een vreemde. „Nog niets van Mr. Scobell, sir", zei hij. „Dit verwachtten wij ook met" viel Kendal in en haalde een avondblad te voorschijn. „Heb je dit gezien, Hobson Hij wees naar de kolom van „Het Geheim enz. Hobson nam het blad van hem over en keek, terwijl zijn hand trilde van opgewondenheid, „Herken je de koffer?" vroeg Kendal, toen hij zag dat de man onderaan was. „Ja zeker, sir". En toen opkij kend naar Roger „Dit moet de koffer zijn, die u mee naar het station nam, op den dag, dat u vertrok". „Dat vrees ik ook", antwoordde Severn. „En", ging de man voort, ter wijl er een uitdrukking van afschuw verscheen op zijn an ders zo onverstoorbaar gelaat. „Het moet Mr. GeolTrey Cabill zijn, die zo ineens naar Parijs is gegaan". Wij verwachten ook, dat bij het slachtoffer is," zei Kendal. „Zou je hem kunnen identificeren"'? „Ja sir". „Mooi Nu moet je eens goed luisteren; er is een bevel tot inhechtenisneming uitgevaar digd voor Mr. Scobeli en het is van het grootste belang, dat hij dit niet vermoeden zou dus geen woord hiervan, tegen wien dan ook Ik zalje getuigen oficieel overbrengen en dan zal je het lijk moeten zien, om het te kunnen identificeren; maar niemand mag weten, dat je iets bekend is van deze zaak. Kan ik je vertrouwen?" „Ja, sir. U kunt er van op aan dat ik het strikste stilzwijgen zal bewaren". 'I Kendal schreel de verklario van de man op, die deze vei volgens ondertekende. Toe p stelde hij hem nog enkele vra gen. „Wanneer heeft Scobell di kamers genomen „Zo wat half Juli en hij heel ze gehuurd voor drie maanden. „Was Mr. Geoffrey Cahill bi, hem „Niet toen Mr. Scobell de ka rners nam, sir, maar hij is eei paar dagen later gekomen". „Wanneer heb je Mr. Cabi bet laatst gezien 2" „Toeo hij zich Zaterdagavon 4 Augustus voor het dine kleedde. Hij ging met Mr. Sco bell in „Savoy" dineren denk ik en ik was al in bed toen Mr. Scobell thuis kwam Ik bad niet behoeven op ti blij ven". „Wat zei hij, toen Mr. Cabil e de volgende dag niet was? vroeg Kendal, die steeds di vragen enantwoordenoptekendl" (Wordt vervolgd). li n ol Ic

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 2