PRINSES BEATRIX. Kantongerecht Tholen Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT 'ublicatiën Rundertuberculose-bestrijding in nieuwe banen Brieven utt het Eiland OOLSE URANT No. 4 Vrijdag, 27 Januari 1950 Vier en Zestigste Jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat 1. Tel. 16, Postrek. 1043 Vertegenwoordiger]. Deurloo Simon Lindhoutstraat 2 Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland I urgemeester en Wethouders er gemeente Tholen maken ekend, dat op Dinsdag 31 Janu- ri 1950, vanaf 10,30 uur v.m. oor de Reinigingsdienst scher en zullen worden opgehaald in de Singel, Oudelandse oort, Oudelandsestraat, Wal raat, Markt. Venkelstraat, ehoolstraut, Minneputtestraat, Julianastraat, Molen vlietsestraat, Plantagestraat, Verbrandestraat, Hofstraat, Doelweg, Vossemeer- sepoort, Verlengde Singel en Voorstad en op Vrijdag 3 Fe bruari d.a.v. vanaf 10.30 uur voormiddags in het overige gedeelte der gemeente. Tegen Donderdag 2 Februari a.s. bestaat gelegenheid tot aan gifte voor ruiming van privaat- putten. Tholen, 24 Januari 1950. Dinsdag vieren wij feest in Nederland, Prinses Beatrix, onze Kroonprinses bereikt dan de 12-jarige leeftijd. Wij spreken de wens uit dat de oudste onzer Prinsesjes gedragen door de liefde die ons volk voor het Oranjehuis heeft, moge opgroeien te midden dergenen die haar liefhebben. Want het zal Dinsdag feest zijn op Soestdijk. et plan tot grondige sanering van de veestapel. iet alleen levert de rundertu- irculose in ons land nog steeds vaar op voor de volksgezond- id, maar tevens betekent zij n niet te onderschatten eco- imische verliespost voor onze ehouders en voor ons land >k ten aanzien van onze portbelangen kan deze ge- eesde ziekte in het bijzonder er schadelijk zijn, speciaal nu de wereldmarkt van dierlijke oducten de concurrentie weer treedt. ieds veel is er in ons land daan om de rundertuberculose kop in te drukken. Uit het g betrekkelijk hoge percen- je reactiedieren blijkt helaas, t dit nog niet genoeg is. neinde de bestrijding van de ndertuberculose krachtdadi- r aan te pakken, heeft de nister van Landbouw, Visserij Voedselvoorziening het vorig ,r een commissie ad hoe esteld, welke de opdracht ieg een plan te ontwerpen, welk moet leiden tot een Bnitie ve uitroeiing van de □der t,b.c. Dit plan, dat bij ivaarding als basis zal dienen Dr de te volgen bestrijdings- thode, is inmiddels aan de Sezondheidscommissie voor eren van de Stichting voor Landbouw ter hand gesteld, ze commissie toetst thans het in op zijn practische uitvoer- irheid en pleegt dienaan- ande overleg met deskundi- en de diverse boeren en velorganisaties. lewel de besprekingen nog t op alle punten tot een 'Bfinitieve overeenstemming isen de belanghebbende or- aisaties en instanties hebben leid, zijn deze bet in principe !t het plan eens. Dit plan bestaat uit twee gedeelten. In de eerste plaats zal worden getracht door middel van hulp bij de t.b.c. bestrijding en een premiestelsel voor t.b.c. vrije melk, bet de bedrijven gemak kelijk en aantrekkelijk te maken, zo snel mogelijk t.b.c.-vrij te worden. Voorts zal zoveel mogelijk wor den bevorderd, dat de reactie dieren, die dan van een duide lijk merkteken moeten worden voorzien, via de kortste weg naar de slachtbank worden gebracht, waarbij echter voor komen zal moeten worden.dat de normale belrijfsvoering wordt ontwrichl. Hierbij zal o.a. rekening moeten worden gehouden met de vraag van het Westen des lands naar dieren met een hoge melkpro ductie uit andere provincies. De gebruikelijke stroom van dieren uit de Noordelijke en Oostelijke provincies naar het centrum van het land zal voorzover het reactiedieren be treft in zodanige banen moeten worden geleid, dat voorkomen wordt, dat de dieren gaan zwerven en elders onheil stich ten. De sanering van het besmette bedrijf zal volgens genoemd plan dienen te geschieden door gelijktijdige verwijdering van alle reactiedieren en niet (zoals tot dusver het geval is) gelei delijk, aangezien aan deze laatste metbode nog te veel gevaren verbonden zijn voor uitbreiding der ziekte. Uit de practijk blijkt nl. dat de isole ring van zieke dieren moeilijk heden blijft opleveren. De licht besmette bedrijven (afhankelijk van de grootte van het reactie percentage) zullen het eerst in aanmerking komen voor een volledige sanering en op korte termijn t.b.c. vrij worden gemaakt. Voor de zwaarder besmette be drijven zal men een langere pe riode in acht moeten nemen. Op basis van het plan mag de verwachting worden gekoesterd dat de Nederlandse rundveesta pel in vijfjaar t.b.c. vrij zal zijn. Bij aanvaarding van het plan ligt een financiering in de be doeling, waarin de Overheid en de gezamenlijke veehouderij in gelijke male zullen bijdragen Dit schept de mogelijkheid die veehouders, die tengevolge van de sanering schade zullen lijden geldelijk tegemoet te komen. Mond- en klauwzeer in Zeeland. De Veehouderijcommissie uit de Stichting voor de Landbouw heeft zich, zoals gemeld, in verband met de uitbreiding van het mond- en klauwzeer, het geen de uitvoer van rundvee dreigt te belemmeren, uitge sproken voor een zo spoedig mogelijke invoering van de verplichte inenting van de rund veestapel. Naar wij vernemen komen in Zeeland met name op Schouwen en Duiveland, Tholen en Zuid- Beveland (o. a. te Wolfaartsdijk) gevallen van mond- en klauw zeer voor. De toestand is hier echter niet onrustbarend te noemen en is niet groter dan de gewone uitbreiding welke elk jaar bij aankoop van vee te constateren is. De voorgestelde maatregelen gelden dan ook meer voor Holland en Utrecht, waar een sterke toename valt waar te nemen. Veehandelaren knoeiden met t.b.c.-certificaten. Onlangs zijn te Groningen drie veehandelaren gearresteerd, die ervan werden verdacht witte verklaringen, die voor t.b.c.vrij rundvee worden afgegeven, te hebben vervalst. Deze lieden hadden de witte verklaringen van voor de slacht bestemde t.b.c.vrije koeien ge bruikt om andere (besmette) dieren als t.b.c.vrij tegen hoge prijs te verkopen. Het drietal heeft thans bekend en zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Deze affaire moge voor veehou ders en -handelaren aanleiding zijn de in hun bezit zijnde certificaten aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, ter wijl bij aankoop van het vee de verklaringen uiteraard eveneens nauwkeurig op hun betrouw baarheid dienen te worden on derzocht. Zeepost voor Oost en West Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip vermeld. Indonesië en N. Guinea m.s. „Poelau Laut" (31 Jan.), Suriname s.s. „Bonaire" (1 Febr.) Zondagsdienst Artsen 22 Jan. 1950 4 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. Duinker te Tholen (Tel 40) en dr Vermet Nieuw-Vosmeer (Tel. 10) De gewone man zegt wel eens dat hij van de Benelux nog niet veel meikt. Het schijnt echter dat hij het nu binnenkort terdege zal gaan merken. Er is namelijk een wetsontwerp ingediend om de gedistilleerd accijns hier te lande op f 590 per H.L. 50 te brengen. Dat bete kent dat een borrel zo duur gaat worden, dat hij voor de gewone Nederlander niet meer ie betalen is. Een literkruik oude jenever die voor de oorlog aan de gebrui ker f 3.50 kostte, zal straks in ieder geval met f 8.50 betaald moeten worden. Het is geen wonder dat de Nederlandse gedistilleerd fabrikanten, de grossiers in gedistilleerd, de slijters en ook de 15 000 Hotel Restaurant en Cafébedrijven hier tegen fel zijn gaan protesteren. Zij worden in hun bestaansmogelijkheid bedreigd. [leeft België dan zo'n belang bij een hoge accijns zal de lezer vragen. Het schijnt dat de Belgische bierbrouwe rijen zeer bevreesd zijn voor de concurrentie van het Nederlandse gedistilleerd. Waar dit een zeer grote Belgische industrie betreft, er wordt in België 10 X zo veel bier gedronken als in Nederland heeft deze Groep zeer veel in de melk te brokken. De volgende vraag is of het erg is dat op deze wijze volgens zo velen verderfelijk drankmisbruik de kop wordt ingedrukt. Maar zo eenvoudig is de zaak niet. In het verleden is ook herhaaldelijk door accijnsverhoging geprobeerd het drankverbruik te verlagen. Het resultaat was echter dat de clandestiene stokerijen als paddestoelen uit de grondschoten. Wanneer men bedenkt.dat over een vaatje van 100 liter 96 alcohol straks na de accijns verhoging liefst f 1150 aan accijns verschuldigd zal zijn en indien deze hoeveelheid de consument bereikt, er nog eens p.l.m. f 120 aan omzetbelasting bij zal komen, dan zal het ieder duidelijk zijn, dat onze maatschappij nog wel lieden bevat, die hiervoor enig risico zullen nemen. Het orgaan voor drankbestrijding van de Geheelonthouders vereniging heeft dan ook voor deze plannen van de Regering geen goed woord over. We moeten dan ook nog zien dat de Kamers deze accijnsverhoging zo maar zullen goedkeuren. Sammetje. A. J. K. uit Oud Vossemeer had een eend geschoten op water waar hij niet mocht jagen. K. was niet verschenen en werd tegen hem verstek verleend. Conform de eis werd hij ver oordeeld tot f 10 boete subs. 10 d. h. met verbeurdverklaring van het jachtgeweer of betaling van f 125 subs. 30 d. h. J. C. K. te St. Annaland had voor zijn schikking een postwis sel gestuurd maar die was niet terecht gekomen. Na onderzoek bleek dat dit juist was en l\. had van de posterijen zijn f 3 teruggekregen. Hij was nu ver schenen, maar vond het niet juist, dat hij deze kosten nu nog moest maken zonder zijn schuld. Na een eis van f3 boete subs. 3 d. was de uitspraak van de kantonrechter 50 cent of 1 dag, waar K. mee accoord ging en opmerkte dat zijn kosten zodoende toch vergoed waren. Om verdere ongemakken te voorkomen betaalde hij dadelijk die 50 cent. De aannemer D B. te Tholen, werd vrijgesproken van over treding van de Vestigingswet. Volgens verbalisant was B. be keurd voor het verrichten van stucadoorswerk zonder erken ning als zodanig. A. W. v. E. te Oud Vossemeer, kwam inzake een verkeersover treding voor de tweede maal voor. Op 12 September had hij met grote snelheid aan de Poortvlietsedijk een bocht ge nomen, waarbij zijn verloofde van de duo viel en zich ernstig verwondde. Alle vijf getuigen verklaarden dat v. E. te hard had gereden. Daar de getuigenver klaringen niet overeenstemden met hun verklaringen voor de politie, werd de zaak aange houden. A. O. uit Noord Holland, had te Anna Jacobapolder met zijn auto een andere wagen aange reden en beschadigd. Twee getuigen bevestigden dit. O. was niet verschenen en werd bij verstek veroordeeld tot f 15 boete subs. 10 d. h. C. v. O. te Tholen, was in over treding geweest van de Wapen wet. Hij had voor zijn masker om slachtdieren te doden patro nen aangeschattzonder hiervoor vergunning aan te vragen. De uitspraak was f 8 boete subs. 4 d. h., terwijl de eis f 10 boete subs. 5 d. h. luidde.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1