l€ Beantwoording van vragen over lonen en prijzen. C. van den Berge. Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT 31 S' i I i IJl 1H00L COURANT Vrijdag, 20 Januari 19S0 Vier en Zestigste Jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat l.Tel. 16, Postrek. 1043 Vertegenwoordiger J. Deurloo Simon Lindhoutstraat 2 Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland Mr. Dr. A. A. van Rhijn, Secre taris Generaal van liet Ministerie van Sociale Zaken en Voorzitter van de Interdepartementale Loon- en Prijscommissie beant woordde 6 Januari voor de zender Hilversum I in derege- ringsuitzeuding „Verklaring en Toelichting" gestelde vragen inzake de door Je regering genomen maatregel tot 5*% loonsverhoging. Hieronder volgt de tekst der vragen en antwoorden. Het is ruim twee weken geleden dat de beslissing der Regeringin- zake de 5% loonsverhoging is be kend geworden. Er zijn naar aanleiding van deze beslissing allerlei vragen gerezen en ook allerlei misverstanden ontstaan. Daar ik het overleg tussen de vertegenwoordigers van de Re gering en de Stichting van de Arbeid als voorzitter heb me degemaakt, wil ik gaarne en kele punten nog wat nader verduidelijken. Ik hoop dit te doen door telkens een ingeko men vraag te stellen en daarop het antwoord te geven. Eerste vraag. De Regering meent, dat een loonsverhoging van 5 billijk is. Waarom heeft zij die dan ook niet bij bindend besluit aan het bedrijfsleven opgelegd, maar slechts een algemene vergunning tot deze verhoging gègeven Daardoor moeien werkgevers en arbeiders in alle bedrijfstakken met elkander dige vertraging en arbeidsconliicten kans op r' V e( \ki Antwoord. [fel is een abnormale toestand, dat de Regering de arbeidsvoor waarden vaststelt. Na de oorlog vVas dit door de bijzondere omstandigheden nodig Maar langzamerhand moeten de organisaties van werkgevers en arbeiders in iedere bedrijfstak ftun natuurlijk taak weder zeil vervullen. Vandaar dat met Opzet geen bindende beslissing is opgelegd. Vertraging in de doorvoering der loonsverhoging is daarcjor niet te vrezen. Want een loonsverhoging, welke pas na 1 Januari wordt over eengekomen, heeft terugwer- ende kracht tot die datum. Wanneer werkgevers en arbei ders het niet eens worden, kan bet College van Rijksbemidde laars een bindende beslissing opleggen, waardoor arbeidscon- "lictenworden voorkomen. Nu wij twee weken verder zijn blijkt reeds, dat de door de Regering gekozen procedure volgens de verwachtingen ver loopt. Iedere avond staan in le^couranlen berichten over bedrijfstakken waar men het al sens is geworden. Tweede 'vraag. Waarom heeft de Regering aan Ie vergunning tot loonsverho ging de noodzakelijkheid van iroductieverhoging vastgekop- beid 1 oe- eld Antwoord. Dit is een uiterst belangrijke vraag, waarop ik wat uitvoerig moet ingaan. Wie een loonsver hoging ontvangt, verwacht meer artikelen te kunnen kopen. Maar die meerdere artikelen moeten dan ook eerst worden voortge bracht. Dit is nu juist het moeilijke punt. Wij verbruiken op dit ogenblik meer dan wij voortbrengen. Het meerdere, dat wij niet zelf voortbrengen, krijgen wij uit bet buitenland, vooral door de Marshallhulp. Natuurlijk kan dit niet zo maar doorgaan. Daarom is verhoging der pro ductie nodig. Met de Loonsver hoging zijn wij eigenlijk al op een productieverhoging vooruit gelopen. In de Tweede Kamer is daarom lerecht gezegd, dat deze loons verhoging is een „wissel op de toekomst" een „voorschot" op de productieverhoging, die nog komen moet. Wanneer de productieverhoging er niet zou komen, blijven de artikelen, welke de arbeiders met hun 5 loonsverhoging willen kopen, ontbreken en dan ontstaat een nieuwe prijsstijging. De Productieverhoging moet er dus komen. In het overleg lussen Regering, werkgevers en arbei ders worden thans allerlei maatregelen daartoe nader uitge werkt. Derde vraag. Is een loonsverhoging van 5 wel voldoende? Zijn de kosten van het levensonderhoud niet veel meer gestegen, zodat eigenlijk een verhoging vanb.v 10 nodig is Antwoord Neen, in onze commissie zijn de kosten van het levensonder houd tot half December met de grootste nauwkeurigheid nagerekend. De prijsverhoging na de devaluatie bleek nog geen 5 te bedragen. Na wat ik zoeven opmerkte over de noodzakelijkheid van productieverhoging, begrijpt U wel hoe voorzichtig wij met een verdergaande loonsverho ging moeten zijn. Een loons verhoging vermeerdert de pro ductiekosten en houdt daardoor weereen prijsverhoging inzicht. Onze grote taa'k is te bevorde ren, dal de arbeider niet een hoog geldloon ontvangt, maar een hoog werkelijk loon, dus een loon, waarvoor hij veel kan kopen. Het is een klein kunstje om de spiraal van steeds hogere lonen en steeds hogere prijzen in beweging Ie zettën, waardoor de waarde van de gulden steeds geringer wordt en wij economisch naar de afgrond hollen. Juist de kleine man wordt daarvan de dupe. Want onze Minister-President heeft in de Kamer eens terecht gezegd de lonen stijgen in een dergelijk geval met de snelheid van dyj trap, maar de prijzen met de felheid van de lift. Vierde vraag. Waarom is de loonsverhoging alleen aanbevolen voor de vol wassenen en niet voor de 18 tut 23-jarigen Antwoord. Het antwoord luidt: Natuurlijk niet omdat liet hun niet wordt gegund. Maar de cijfers tonen aan, dat de jongeren na de oorlog in vele gevallen ongeveer ■20 meer in loon zijn verhoogd dan de volwassenen. Hiervoor is zeker geen reden omdat de volwassenen op zwaardere lasten zitten dan de jongeren. Bovendien is er bij de jongeren dikwijls onvoldoende lust om zich te laten scholen. Daarom is een prikkel tot scholing in de regeling opgenomen. Want ook de 18 tot 23 jarigen komen voor een geleidel ijk opklimmende verhoging in aanmerking, indien en voorzover zulks in het belang der scholing nodig is. Vijfde vraag. De Regering heeft door subsi dies de prijzen van eerste levensbehoette als brood, mar garine e.d. op hetzellde peil gehouden. Waarom is dit sub sidiesysteem niet ook op allerlei anderen artikelen als thee, cacao, schoenen, textiel, e.d. toegepast Dan waren de kos ten van het levensonderhoud gelijk gebleven en was geen loonsvei hoging nodig geweest. Antwoord. Het systeem om de eerste levensbehoeften door subsidies laag in prijs Ie houden, heeft na de oorlog goede resultaten gehad. Aanvankelijk bedroeg het subsidiebedrag niet minder dan f 650 millioen per jaar. Dit bedrag kon tot aan het ogenblik der devaluatie gelei delijk worden verlaagd tol slechts f 70 millioen. Toen kwam de devaluatie. Om de prijsstijging op het gebied van do eerste levensbehoeften op te vangen moest het sub sidiebedrag weer stijgen tot f 300 millioen. Deze hoge sub sidies stellen aan de schatkist enorme eisen. Na de oorlog is daarvoor alles met elkaar on geveer drie miliiard gulden uit gegeven. Dit kan maar niet zo doorgaan. Vergeet U niet, dat onze slaatschuld door de oorlog reeds zes maal zo hoog is als vóór de oorlog. Bovendien brengl het Benelux- verhond met zich mede, dat wij de Belgen niet gaan becon curreren door ons prijspeil kunstmatig laag te houden. België Luxemburg en Nederland zijn dan ook overeengekomen de subsidies binnen afzienbare tijd af te schaffen. Die verplich ting moeten wij natuurlijk nakomen. Zesde vraag. Hebben vele kleine middenstan ders, die zelf al op zulke hoge lasten zitten, geen grote moeite orn de loonsverhoging aan hun arbeiders te betalen Antwoord. Ja, er zijn vele kleine midden standers, die het buitengewoon moeilijk hebben. De Begering ziet dat ook wel in. Vandaar Zondagsdienst Artsen 22 Jan. 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. Duinker te Tholen (Tel 40) en dr Menger, SI. Philipsland (Tel. 20) ft ft dat voor deze groep een kinder bijslag vanaf het derde kind wordt voorbereid, die aanvan kelijk geheel uit de schatkist zal worden betaald. Wanneer het plan van de Minister van Financiën om de oudernemings- winslbelasting af te schaliën straks wordt doogevoeid, zal ook voor vele middenstanders een verdere verlichting worden verkregen. Zevende vraag. Er is ook een verhoging van 5 aangekondigd voor de ouden van dagen, die krachtens de Noodwet Drees een uitkering ontvangen. Wordt deze verho ging spoedig toegekend Antwoord. Al het mogelijke wordt gedaan om de uitkering van de ver hoging te bespoedigen. Maar hiervoor is een wetsverandering nodig, die door de Tweede Kamer en door de Eerste Ka mer moet worden goedgekeurd. Voorts is het voor de admini stratie van de Rijksverzekerings bank eu de Raden van Arbeid een enorme taak om de uitkeringen van enige honderd duizenden ouden van dagen opnieuw, vast te stellen. Maar onze oudjes zullen niet achterop geraken, want de verhoging- heeft ook hier terugwerkende kracht tot 1 Januari. Ik moet hiermede mijn vragen enantwoorden beëindigen. Wan neer er nog vele nieuwe vragen komeD, zal ik deze gaarne een volgende maal beantwoorden. Tholen. Zondagavond ontsliep ten zijnen huize nog vrij onver wacht inde ouderdom van luim 7ijaar de heer G. van den Berge, in leven wethouder onzer ge meente. De overledene werd 3 Septem ber 1927 geïnstalleerd als lid van de Thoolse gemeenteraad, waarin hij zitting nam voor de Ghr. Historische partij, waarna dit mandaat nog enige malen werd verlengd. Later na op richting van de Stk. Ger. partij werd hij door deze candidaat gesteld. 6 Sept. 1931 werd hij als wet houder gekozen welke functie de overledene tot zijn overlijden vervulde. Toen de Thoolse veiling werd opgericht, werd de heer van den Berge als veilingmeester benoemd, welke functie hij ruim tien jaren vervulde. De raad der Gemeente Tholen was naar aanleiding van dit sterfgeval Dinsdagmiddag half drie in openbare zitting bijeen geroepen, waar alle leden aan wezig waren. Nadat de voorzitter mr. A. J. van der Hoeven op de gebrui kelijke wijze de vergadering had geopend en het nieuw oe- noemde lid, de heer J. A. Gei- lings, in handen van den voor zitter de eden had afgelegd en door de voorzitter was geluk gewenst, nam deze het woord, sprekende als volgt Vanmiddag zijn wij hier sa mengekomen orn met elkander enige ogenblikken te wijden aan de nagedachtenis van de heer van den Berge, één uil Uw en ons midden. Zijn overlijden laat een ledige plaats achter, wel het meest in de kring der familie. Ik wil hier niet schetsen wie en wat de heer van den Berge voor zijn kinderen en kleinkin deren is geweest. Daarvoor is het hier niet de aangewezen plaats. Ik wil er alleen, dit van zeggen, dat ik van nabij gedu rende een reeks van jaren heb gezien boe intens hij voor en met zijn kinderen leefde en werkte en in hun belang hem niets Ie veel of te moeilijk was. Daarom te meer betuigen wij de familie van de Berge onze oprechte en diepgevoelde deel neming in het leed, dat hen heeft getroffen. Maar ook voor uw raad is het verscheiden van de heer van den Berge een groot verlies. Van 1927 maakte hij deel uit van de raad en het was al heel spoedig zichtbaar, dat hij met zijn grote zakenkennis en met zijn helder verstand, waarmede God hem had begiftigd, voorbe stemd was in liet staatkundig leven van onze gemeente een rol le spelen. In 1931 werd hij gekozen tot wethouder en die functie heeft hij tot aan zijn overlijden bekleed. Ook in het College van Burgemeester en Wethoudeis was hij een man van gezag en het lag daarom in de lijn der dingen dat hij werd aangewezen als loco burgemeester. De heer van den Berge heeft in al die functies de gemeente op voorbeeldige wijze gediend. En het is ons allen een voor recht geweest met hem te hebben mogen samenwerken. Hij heeft ook zijn aandeel gehad in de moeilijkheden aan openbare ambten zo vaak verbonden. Ik herinner in drt verband aan de oorlogsjaren en aan de lijd daarna. Maar allijd weer hebben zijn helder oordeel en practische zin hem de moeilijkheden doen overwinnen. Het past ons, nu aan dit werk zame leven een einde is geko men, dankbaar le gedenken wat God ook de gemeente Tholen in de persoon van weihouder van den Berge heeft geschonken. Ik moge hieraan nog een per soonlijk woord toevoegen. Ik heb behalve in de vergaderingen van Raad en B. en W. bijna mijn gehele ambtsperiode zeer

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1