De Koningin verwelkomt terugkomende militairen Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT I I No. 2 Vrijdag, 13 Januari 1950 Vier en Zestigste Jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat ITel. 16, Postrek. 1043 Vertegenwoordiger J. Deurloo Simon Lindhoutstraat 2 -S ieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland n§|e Grote Beer kwam Maandag te Amsterdam aan mei onge- ,er 9üÜ terugkerende soldaten t Indonesië, waaronder 315 ken. Jort voor de debarkatie ar ceerde H.M. de Koningin, rgezeld van haar secretaresse evr. N. Smit-Avis, op de Java tde Even voor negen uur gaf de Koningin zich naar de tde, waar reeds aanwezig wa- metn minister mr. F. W. Schok- ng, vice admiraal N. A. Rost in Tonningen, generaal mr. J. Kruis, generaal-inajoor J. W. Diirst Britt en vele ndere hoge officieren, e Koningin onderhield zich et minister Schokking en irak vervolgens de manschap- m als volgt toe. Mlen, die hier op het ogenblik inwezig zijn, zou ik zo graag gemoet komen met een „Wei- om iu het Vaderland", dat ïheel in het kader van deze d ligt, aldus Koningin Juliana Én misschien is.het dan goed Iit wij allen beseffen, dat het ;voel van het ineenstorten van ra ideaal, zo wij dat gevoel ebben alleen kan bestaan als doelstelling voor het ideaal iet begrepen wordt omdat oelstelling vechten, als vechten i zichzelf, natuurlijk verderfe- jk is en consequenties heeft ie altijd weer tot gewelddadig- eid voeren in zijn nawerking, adat de kans voor het ideaal erd wij n I als ideaal. Daarom Heen al zal de souvereiniteits verdracht tot een vernieuwing oeren, die in zich draagt de erste steenlegging voor een etere saamhorigheid, en zijn de oflers alleen offers in deze zin" H.M. eindigde met de wens dat allen de vaderlandse bodem be treden mogen met deze over tuiging in bizonder de gewon den en de zieken en dat zij als dragers van deze overtuiging in Nederland krachten en leven opnieuw mogen geven en met deze overtuiging een toekomst mogen bouwen, die ook voor henzelf als Nederlander, deze enige waaide inhoudt: Neder land en Indonesië te eerbiedigen als verzoende nalies. Vervolgens las ritmeester W. F. K. Bischoff van Heemskerck op verzoek van Z.K.H. Prins Bernbard de brief voor, die deze als voorzitter van de Demobilisatieraad voor zijn vertrek met het smaldeel Antillen", aan het Nederland se volk heeft gericht. Tenslotte sprak minister Schokking tot de manschappen om deze na mens de regering te verwelko men. De Koningin sprak met de zieken De hoge bezoekers betraden hierna het schip, waar zij wer den ontvangen en rondgeleid door de gezagvoeder A. P. de Wild en de commanderend officier van de troep, luitenant kolonel J. Mutlers. H.M. bezocht speciaal het hospitaal en onder hield zich geruime tijd met de patiënten. Een van hen bood haar voor prinses Marijke een negerpopje aan, dat hij tijdens de reis zelf heeft vervaardigd. Het geschenk werd dankbaar door H.M. aanvaard. )e Peulvruchtenteelt in 949 en de vooruitzichten voor 1950 )e peulvruchtenteelt, iu het ijzonder die van erwten, heeft n de laatste jareu een zeer rissel vallig verloop gehad. vVas iederland voor de oorlog één er grootste erwtenprocudenien er wereld met belangrijke xporten o.m. naar Engeland, Vankrijk en Duitsland, de oor- ngsjaren en ook de jaren aarna, brachten hierin een an merkelijke wijziging. De itbreiding van het erwtenare- al in de betrokken landen aaakte onze exportmogelijkhe- ,en steeds geringer. Deze 'erminderden bovendien door Be intensivering van de groene rwtenverbouw in de Verenig- le Stalen, Canada en Chili, engevolge waarvan genoemde anden zelf als exporteurs op Ie wereld markt verschenen, lp het ogenblik beginnen zich j(:chter in deze situatie gunstige ispecten af te tekenen, eijlet het oog op de mogelijkhe- len, die zich als gevolg van de oenemende buitenlandse vraag oordoen, zal de Heer Ir. R. P. Lammers, Rijkslandbouwcon.su- lent, tevens deskundige bij de Peulvruchten Studie Combinatie in een radio-causerie op Maan dag 16 Januari a.s. van 19.45 19.55 uur voor de zender Hilversum II een terugblik wer pen op de peulvruchtenteelt in 1949 en daarbij tevens de vooruitzichten schetsen voor de teelt in 1950. In deze uitzending, welke is voorbereid in samenwerking met de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoor ziening, zullen tevens enkele aanwijzingen worden gegeven in het belang van de landbouw- practijk. Lonen en prijzen in de landbouw. Het dagelijksbestuur van de Z.L.M. öesloot in zijn Vrijdag in hotel Centraal te Goes ge houden extra vergadering, steun te verlenen aan de plannen om de oprichting van een stroocel- lulosefabriek in Zeeland te gaan propageren. Voorts kwam de loon en prijs politiek ter sprake. Het K.N.L.C heeft besloten de doorberekening van de loonsverhoging in de prijzen, niet te vragen doch te eisen. Men stelt zich op het standpunt dat de landbouw niet de dupe mag worden van deze politiek, die de voordelen van de devaluatie ten dele weer teniet doet. Verder werd in deze vergadering de reorganisatie van de soc. verzekeiingscommissiebesproken Stichting gemeenschap Eiland Tholen Op 11 Maart 1949 werd in principe opgericht de Slichting Gemeenschap Eiland Tholen Er is nu een voorlopig alge meen bestuur gevormd, dat ge acht wordt de verschillende bevolkingsgroepen van het ei land te vertegenwoordigen. In een oulangs gehouden vergade ring van dit /oorlopig bestuur is men tot de vorming van een definitief algemeen bestuur overgegaan. Hierin hebben zit ting genomen notaris W. L. Blindenbach Ie St. Maartensdijk burgemeèster F. M. Boogaard van St. Annaland. burgemeester D. C. Bouwense van St Maar tensdijk, de heer C. P. v. Boven waarnemend directeur van 't bijkantoor Tholen van het Gewestelijk Arbeidsbureau, de heer A. J, Groenewege land bouwer te St. Maartensdijk, G. G. Hage, districtsbureauhou der van de P. V. C. te St Maartensdijk, burgemeester mr. A. J. v. d. Hoeven van Tholen burgemeester B. J. v Oeveren van Poortvliet, burgemeester L, A. Verburg van Stavenisse de heer J. Vermaas te Tholen, notaris A. J. Bierens te St. Annaland, de heer C J. C. Boot, hoofd van de o.l. school te St. Annaland, de heer G. W. J. de Graaf te Oud-Vosse meer, de heer J. H. Bal te Tholen, de heer J. v. Elsacker te Tholen, de heer S. A. de Haas hoofd van de o.l. school te Poortvliet, de heer J. A. Kesteloo te Poortvliet, dokter I. Helleman te Scherpenisse, de heer L, Elenbaas te Scher penisse, de heer P. M. v. d. Werf, wethouder te Scherpe nisse, de heer J. Gideonse, hoofd van de o.l. school te Stavenisse de heer J. A. Q Tazelaar te Stavenisse en de heer A. v. 't Veer te Stavenisse. Tevens zal aan de L. J. G. te Tholen en de bond van Plattelandsvrouwen afdeling Tholen worden gevraagd een lid voor het Algemeen Be stuur voor te dragen. Uit dit Algemeen Bestuur werd reeds een dagelijks bestuur gekozen dat bestaat uit de heren I,. A. Verburg voorzitter, D. C. Bou wense, vice voorzitter, J. v. Elsacker secretaris, G. W. J. de Graaf penningmeester en C. J.C. Boot, algemeen adjunct. Besloten werd verder het algemeen bestuur te splitsen in een drietal sectieseen econo mische sectie, een socialeseclie en een culturele sectie. De Z. Vlaamse voetballers raken slecht bekend. De voetbalwedstrijd Schoondijke De Patrijzen is Zondagmiddag Zondagsdienst Artsen 15 Jan. 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr .Renes te Oud-Vosse- meer (Tel 19) en dr Menger, St. Philipsland (Tel. 20) tien minuten voor het einde gestaakt, omdat de scheidsrech ter door een der spelers van Schoondijke knock-out is gesla gen. Er waren nog tien minuten te spelen toen de scheidsrechter een der spelers van Schoondijke wegens ernstige overtreding naar de kleedkamer verwees. De speler protesteerde daartegen omdat volgens hem ook een speler van de tegenpartij schul dig zou zijn. De scheidsrechter handhaafde zijn beslissing, waar op de Schoondijke speler zo boos werd dat hij de arbiter te lijf ging en hem een slag in het gezicht gaf waardoor hij knoeit out ging. Het spreekt vanzelf dat de wedstrijd gestaakt werd De handel in consumptie aardappelen niet meer.aan erkenning gebonden Voor kleinhandel blijft echter vestigingsvergunning vereist De tot dusver bestaande erken ningsregeling voor de handel in consumptie-aardappelen be vatte geen waarborgen voor een objectieve behandeling van de erkenningsaanvragen. Vooits heeft het Bedrijfschap voor Aardappelen nagelaten erken ningsreglementen te ontwerpen, welke voldoen aan de eisen, die aan dergelijke reglementen ple gen te worden gesteld. In verband hiermede heeft de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de des betreffende verordeningen van het bedrijfschap, nl. de Aard appelverordening 1947 en de Verordening voorlopige erken ning kleinhandelaren in con sumptie-aardappelen, vernietigd Dit betekent, dat in afwachting van nadere voorzieningen, de handel in consumptie aardappe len zowel groot als kleinhandel en export voor alsnog mag worden uitgeoefend zonder dat een erkenning is vereist. De maatregel van de Minister slaat evenwel in generlei beirek king tot het voor de kleinhandel bestaande Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941, terwijl voor degroothandel in consumptie aardappelen het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941 tot 1 Februari a.s. van kracht blijft. Na die datum zal de vestiging van een groothan delsbedrijf in consumpte aard appelen althans voorlopig vrij zijn. Voor de kleinhandel blijft evenwel ook na '1 Februari een vestigingsvergunning vereist. Bevorderd zal worden, dat aan bedrijven, welke worden geves tigd in de periode, waarin geen erkenning is vereist, bij een eventuele totstandkoming van nieuwe erkenningsreglementen automatisch een erkenuingwordt verleend. Bijzondere Tuinbouwteelt vergunningen voor vroege aardappelen Het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit maakt bekend, dat iedere land en tuinbouwer vóór 15 Februari 1950 een bijzondere tuinbouwteeltvergun ning kan aanvragen voor de teelt van vroege aardappelen. Aanvraagformulieren zijn le verkrijgen bij de afdeling Tuinbouw van bet Bureau van de Provinciale Voedselcommis- saris. Voor bedrijven kleiner dan 5 ha is het op aanvrage toege staan na de teelt van vroege aardappelen een nacultuur van warmoezerijgewassen te telen terwijl bedrijven van 5-10 ha geen nacultuur krijgen toege wezen- üp aanvragen van telers met een bedrijf groter dan 10 ha wordt half Februari 1950 beslist, welke oppervlakte vroe ge aardappelen zij in 1950 op bijzondere vergunning zullen mogen telen. De Statenverkiezingen in Zeeland CANDIDATENLIJST A.R. Het provinciaal comité van A. R. Kiesverenigingen vergaderde Zaterdag ter vaststelling van de candidatenlijsten voor de komende Statenverkiezingen. Reeds eerder publiceerden wij de voorlopige candidatenlijst. Besloten werd thans om als No. 1 op de lijst te plaatsen de heer A. Schout en op de an dere plaatsen in verschillende volgorde de heren P. Boudeling, A. A. van Eeten, J. Hommes P. Meliefsle, G. de Putter, A. I. Catsman en J. Bouterse. CANDIDATENLIJST S. G. P. De Staalkundig Gereformeerde Partij in Zeeland heeft voor de a.s. Statenverkiezing de volgen de lijst samengesteld: D. Kodde. Zoutelande; C. Boender, Tho len; A. Wisse, Waarde; 11, Flikweert, Nieuwerkerk; W, de Feyter Wz., Axel; A. J. Schot, Middelburg. Voorts ver meldt de lijst de namen van de heren; van Ast, A. vanVelzen., C. Dieleman, J. v. Klinken, B. Kurvink, J. van Ravenszwaay, J. Breure, J. Slotboom, H. Cijsouw, A. C.oolmans, L. Hage Lz., M. Bustraan en P. Geluk. Oude vrouw op Schouwen beroofd Zaterdagavond vervoegde zich een onbekend man aan het huis van de oude Mej. K., die bij de boerderij van S. in de Saspolder op Schouwen woont. Op het kloppen van de man deed de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1