r Afscheid Opperwacht meester M. Evertse Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN IERSEKSE EN THOOLSE COURANT No. I Vrijdag, 6 Januari 1950 Vier en Zestigste Jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat 1Tel. 16, Postrek. 1043 Vertegenwoordiger J. Deurloo Simon Lindhoutstraat 2 )r< Nieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland nci terdagmiddag had in de adszaal van het gemeentehuis in Tholen dit afscheid plaats, auwezig waren Majoor G. H. m Helden, dislriclscomman- int van Zeeland, Kapitein G. Deurloo. de adjudanten Ha- irlioek en Hooglander, de irgemeesters van Tholen, St. aartensdijk, Scherpenisse, St. nnaland, en Oud-Vossemeer, le manschappen uit de groep holen en St. Fhilipsland en tal ui genodigden. Nadat een >p thee was aangeboden lende wachtmeester de Jong bijeenkomst. Hij heette allen uiwezigen welkom en zeide il het een blijdschap was dat n hunner met pensioen ging, aar tevens vervuld het hen et weemoed, dat hun eom- andant nu weggaat. Het deed m genoegen dat zovelen ge- loi' hebben gegeven aan de tnodiging om bij dit afscheid genwoordig le zijn. lertia sprak burgemeester Mr. J. van der Hoeven als volgt deze Oudejaarsdag, die ieraard toch reeds meer de indacht van de mens vestigt i de vergankelijkheid van al at leeft en is, zijn we van iddag bier bijeen om officieel i ambtsperiode van de heer vertse ais politieman uit te iden. et spreekt vanzelf, dat wij. irgemeesters uit de groep larover Evertse bet eomman- voerde, gaarne gevolgd beb- n gegeven aan de uitnodiging I zijn afscheid aanwezig te lil. Dat niet allen aanwezig' jn is geen gebrek aan belang- elling doch vindt zijn oorzaak dingen, die niet konden orden uitgesteld. prijs me daarom gelukkig, it ik namens aüe tot de groep holen behorende burgermees- rs in deze kring tot de icheidende groepsct. enige oorden mag richten, o dat kunnen niet anderszijn an woorden van waardering dankbaarheid, eliswaar is Uw dienstperiode s groepsct. Rijkspolitie niet ui langen duur geweest maar e mogen en moeten in onze ziehtskring thans toch ook er zeker belrekken Uw gehele nbtsperiode bij de politie. mag dat, naar ik meen, meer doen, omdat ik als bur- meester met de langlste ibtsperiode in deze streek, t voorrecht heb gehad, U k het luigste te kennen, anneer ik dan terugzie op ir persoon en werk gedurende die jaren, dan zijn er twee ngen, die op Uw werk een ïiinpel hebben gezet. Dat zijn Jw serieuze plichtsbetrachting 2 Uw warme menselijkheid at men ook van U moge ggeri, zeker niet, dat ge U n Uw plicht ooit hebt tracli- n te onttrekken, of dat ge iet wanneer een beroep op U erd gedaan steeds klaar stond n U geheel in te zetten met loffering van eigen gemak en ije tijd. Een eigenschap, die de huidige tijd maar al te lak ontbreekt. Ik noemde in de twede plaats Uw warme menselijkheid. Het is mij meerdere malen opge vallen, dat U ook wanneer U tegenover een overtreder dei- wet Uw plicht moest vervullen, toch altijd weer in die overtre der ook de mens zaagt, die recht had op een goede ik zou haast zeggen op een christelij ke behandeling. Deze Deide eigenschappen waar mede God heeft gesierd, heb ben gemaakt, dat wij L' in Uw persoon en in Uw werk steeds ten zeerste hebben gewaardeerd. Want deze eigenschappen zijn mede oorzaak geweest, dat er aan de samenwerking tussen U en ous gedurende Uw aan het hoofd slaan van de groep niets lieeft ontbroken, althans voor zover er in bet huidige politie systeem in gevolge het Rijkspo- litiebesluit van samenwerking kan worden gesproken. Wij 'bréngen U bij bet einde van Uw politieloopbaan gaarne van ganser harte dank voor hetgeen U in het belang van onze gemeenten hebt kunnen doen eu in het bijzonder voor de prettige wijze, waarop wij burgemeesters met U hebben mogen werken. VSL.Pnson U daarbij nog vele jaren 'van ongestoorde en wei- verdiénde rust na arbeid teza men met Uw vrouw, die U een trouwe steun altijd is geweest en met Uw kinderen. Wij mogen U als een klein blijk van onze waardering deze sigaren aanbieden, waarvan U, naar ik hoop,- nog enkele avonden in zoete rust iu bet hoekje bij de kachel zult genielen. Majoor van Helden prees de heer Evertse als een goed politieman en dit beeft bij ondervonden in de 3 jaar dat deze onder hem hoeft gediend. U bent bet voorbeeld voor uw personeel, en ge waai t niet alleen een goed politieman, maar ook een goed mens en verstond de kunst steeds correct op te treden. In die 30 lange jaren die ge in de politie meeloopt zult je wel eens vreugde maar ook verdriet gehad hebben en het zal ook altijd wel niet goed geweest zijn, maar als wij de balans op zouden gaan maken, dan zou deze tocht naar de zeer gunstige kant uitvallen. Uw vrouw en uw kinderen mogen trots op U zijn. Hij wenste het allerbeste toe in zijn verder leven en als blijk van waardering overhandigde hij hem ook namens kapitein Deur loo een sigarenaansteker. Daarna sprak Adjudant Ilaverhoek Beste Evertse Voor ons allen is een tijd van komen en gaan en naar Uw mening is heden de tijd van gaan voor U aangebroken en nu die dag van vertrek daar is zijn wij hier gekomen om als dienstmakkers afscheid te nemen Wij allen hadden graag gezien dat die dag nog wat opgeschoven was maar dat heelt alzo niet moeten zijn. Evertse U kunt met genoegen terugzien op Uw ambtsperiode U hebt zowel hij de gemeente politie als bij de Rijkspolitie een keurige staat van dienst. U paarde aan een gezond en sterk lichaam en zeer goede dienstijver die door Uw grote bekendheid in dit eiland en kennis van zaken meermalen zijn nut beeft afgeworpen. Ook heeft Uw karakter en betrouw baarheid vele vrienden onder de politie en daar buiten ge maakt. Gedurende de laatste wereld oorlog hebt U jezelf ook van de goede zijde laten zien. Uw laatste dienstjaren zijn naar het mij wil voorkomen wel mede van de moeilijkste geweest. U moestzelf toen gaanvan inferieur tot superieur. U moest leiding gaan geven inplaats van zelf doen. Dat zulks aanvankelijk onwenning aandeed was niet te verwonderen. Doch U hebt jezelf ook daar wonderwel boven uit gewerkt, zodat de zaak goed liep. Om kort te worden Evertse wij verliezen in U met Uw heengaan een zeer goed politie ambtenaar en vriend, die de Nederlandse gemeenschap met volle ijver, betrouwbaarheid en kennis van zaken gediend heeft en dat vele jaren. Wij hopen dat U tot in lengte van jaren van mv welverdiende rust moge genieten en dat liet l1 toebedeelde pensioen toe reikend zal zijn om op dezelfde bescheiden wijze waarin IJ steeds leefde te kunnen voortgaan. Als oudste wachtmeester van het korps sprak M. de Witte van Oud-Vossemecr. Geachte collega, echtgenote en kinderen Als oudste van de Groep Tholen der Rijkspolitie, valt mij de eer te beurt, om, namens de Groep, een woord van dank tot U te richten op deze voor U en ons zo bijzondere dag. Een bijzondere dag is dit, aan de ene kant van vreugde, aan de andere kant van weemoed De verheuging van het feit is deze, dat U de leeftijd hebt mogen bereiken, om van Uw welverdiend pensioen le gaan genieten. Het tegenovergestelde is, dat wij met weemoed een kameraad zien vertrekken, die met volle mond een kameraad genoemd mag worden. Allen die U gekend hebben zijn er van overtuigd dat U een bekwam politieman bent ge weest die altijd voor ieder klaar stond, zowel voor collega's als voor het publiek. Ongeacht wanneer wij U nodig hadden tijdens Uw functie als Groepscommandant, stond U voor ons klaar n.et raad en daad. Nooit faalde U om zowel het jongere- als het oudere perso neel omhoog te werken en al tijd stond U achter ons wanneer er zich omstandigheden voor deden, dat leden van de Groep in moeilijkheden konden ge raken. Nimmer bracht U ons aan het wankelen, altijd een opbeurend woord. Opper, wij weten het allen, dat de taak van Groepscomman- Zondagsdienst Artsen 8 Jan. 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. J-ooysen Tholen (Tel. 40) en dr Ren es te Oud-Vossemeer (Tel 19) I I I dant is een zware taak. Aan de ene kant van U dedienstvoor- schriften met controlerende superieuren, aan de andere kant het U onderhorig personeel dat uit verschillende karakters bestaat. Door Uw goede leiding en mensenkennis wist U uitliet personeel te halen wat er in zat, zonder rapporterend op te treden. Met weemoed zien wij U dan ook heengaan, onze hartelijke dank uitsprekende voor al betgeen U voor ons gedaan hebt. Ook aan U, mevrouw Evertse, een woord van oprechte dank. Het valt niet mee om echtge note te zijn van een politieman in een kleine plaats. Altijd staat een vrouw van een politieman aan de kant wanneer er eens iets bijzonders te doen is, want de man is dan iri dienst. Ook was U vele avonden en nachten alleen, wanneer Uw echtgenoot zijn plicht moest vervullen. Dat ailes moest U ook doorstaan, in bet onzekere verkerend, want het gevaar dreigt ook een politieman van alle kanten. Nu is dan de dag gekomen, dat U dat alles van U kant werpen en wij hopen dat U nog vele jaren samen met Uw echtgenoot van het welverdiende pensioen moogt genieten. Tenslotte nog een woord tot de kinderen. Jullie hebben ook ge bukt gegaan onder het ambt van Uw vader. Altijd moesten jullie je afzijdig houden wanneer er eens iets plaats vond, hoewel de lust daartoe net zo sterk was als van de uitvorders. Doch wanneer het te ver was gegaan en er werd aangifte van gedaan, stelde cle politieman bij aangever de vraag: Wie waren er bij? Het kind van een politieman, een burgemeester of een predikant worden dan het eerst genoemd. Daarom bet moeilijke van U. Wij wensen met U Uw vader en moeder nog vele jaren een welverdiende rust toe. Opper Evertse moge ik U namens de Groep een geschenk als aandenken aanbieden daarbij de hoop uitsprekende dat het in uw huiskamer een plaatsje zal vinden opda! U steeds aan de Groep Tholen herinnerd zal worden. Hij bood hem een schilderij aan. Mevr. Evertse moge ik U ook namens de Groep dit bloem stuk ter hand stellen opdat dit uw huiskamer zal sieren! Hierna antwoordde Opperwacht meester Evertse de sprekers alsvolgt Geachte aanwezigen. Ik ga dus de uniform afleggen, om de mij nog restende levens jaren door te brengen in het burgerleven. Een gewichtig ogenblik, want een mijlpaal wordt geplaatst welk ons doet gedenken aan de dood. Het is een tijdperk dat nooit weerkeert en het ligt achter ons met al hare ge breken en tekortkomingen ter onzer verantwoording. Mede doet het ons gedenken aan vele aangenamegebeurtenissen, welke wij te samen doorleefden. Zo doende werd een band tussen ons gelegd, welke wij thans voor een groot deel moeten verbreken. Tussen sommige collega's een zeer oude band. Met de Waehtm. 'le kl. de Witte eu Wondergem zo ook met de tegen woordige Districts-adj udan t de lieer Havorhoek mocht ik jaren achtereen samenwerken. Tevoren had ik mij dit ogen blik geheel anders voorgesteld als op dit ogenblik nu het werkelijkheid is geworden. En wai-near mij dan de vraag zou worden gesteld, hoe was de verhouding tussen superieu ren en ondergeschikten, dan zou ik daarop niet anders kun nen antwoorden, als „goed" Onze samenwerking was van dien aard, dat wij gezamelijk optrokken als één gezin en in alle voorgekomen politie zaken werd getracht volgens eer en geweten ons doel te bereiken. Het was dus een prettige samen werking welke altijd ten goede komt aan het ons opgedragen werk. En aan wie van dit alles de eer niet aan mij doch aan superieuren en ondergeschikten welke mij de wijze van werken zo aangenaam mogelijk maakten Ik ben dus in dit alles veel dank verschuldigd aan superieuren en ondergeschikten welke allen hebben medegeholpen om het politieapparaat der Rijkspolitie op bet eiland Tholen zo goed mogelijk te laten functioneren en het veel omvattende werk van mij als Groepscomman dant zoveel mogelijk te doen verlichten. ik wil mij dan eerst richten met een woord van dank tot onze Districts Commandant de Majoor van Helden die in mij, zulk een vertrouwen schonk dat hij mij dorst voordragen voor liet Groepscommando op het eiland Tholen, wat kort daarop in April 1948 werd verwezenlijkt. U, Majoor van Helden, namens mij en mijn gezin, onze harte lijke dank voor het vertrouwen dat U in mij stelde en de medewerking welke ik als Groepscommandant van Uw zijde, zomede van de zijde van Kapitein Deurloo mocht onder vinden. Eveneens een woord van dank aan den heer Districts-adjudant de heer Haverhoek,onder welke ik ruim tien jaren mocht dienen De steun welke ik van Uw zijde mocht ontvangen is voor mij hierniet onder woorden te bren gen. Als Majoor van de voor malige Rijksveldwacht, later als Wnd Districts-Commandant en het laatste tijdperk als Dis tricts-adjudant heb ik ontelbare malen bij U aangeklopt en voor lichting gevraagd in verschil lende belangrijke politiezaken. Tijdig en ontijdig heb ik U wellicht lastig gevallen, doch nooit is het mij opgevallen.dat pen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1950 | | pagina 1