Ipl ij U Het nieuwe jaar |pg 1 1949 is ten einde Brieven uit het Eiland In de Burgerzaal een historisch ogenblik |il|| Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT „PERFECTA" I I I I OVerdracht der Souvereiniteit. No. 52 Vrijdag, 30 December 1949 Drie en Zestigste Jaargang i n A Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Hoogstraat I.Tel. 16, Postrek. 1043 Vertegenwoordiger]. Deurloo Simon Lindhoutstraat 2 'TlTTr- T~)l i III i III B Nieuwsblad voor Tbolen, Poortvliet, Scherpenisse, StMaartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland De donkere (lagen voor Kerstmis zijn voorbij en 1950 kondigt zich aan. Wat het nieuwe jaar ons brengen zal? er heerst een zékere moeheid over ons. Eerst thans wordt het óns duidelijk welke grote waarden door de oorlog vooronizijn verloren gegaan. Het rustige leven dat wij voor het uitbreken van de twede wereld oorlog hadden heeft plaats gemaakt voor onrust en twijfel. Doch desniettegenstaande moeien wij ons niet laten meeslepen door hetgeen ons zo donker lijkt. Het leven biedt ons nog zo veel goeds waarin wij ons kunnen verheugen. Laten wij den eersten Januari intreden met een blij gemoed en allen die ons dierbaar zijn oprecht een Gezegend nieuwjaar wensen. Wij wensen onze lezers en medewerkers een in alle opzichten gelukkig 1950 toe. Nog slechts enkele uren scheiden ons van het ogen blik waarop de twaalf slagen der klok ons opmerk zaam maken dat bet oude jaar voorbij is gegaan. 1950 De helft van een'eenw, zo peinzen wij als we de blik achterwaaits richten en in vogelvlucht na gaan wat er sedert de aanvang van een nieuwe eeuw rondom ons plaats had. 1900 deed zijn intrede toen het i^chtige Engeland rie Boerenrepublieken aanviel e™ot onderwerping bracht. Daarna kregen wij een aantal rustige jaren onderbroken door oorlogsdreiging in Afrika toen Duitsland zijn belangensfeer in het Frans koloniaal gebied wilde doen gelden. Toen het noodlotsjaar 1914 toen 28 Juni de Oosten rijkse troonopvolger te Seraiewo met zijn vrouw door moordenaarshanden vielen, waardoor de eerste wereldoorlog uitbrak, die de revolutie in Rusland tengevolge had en in 1918 tal van tronen deed ineenstorten en keizer-en koningkrijken wegvaagde. Daarna kreeg men een tijd waarin de techniek een vlucht nam, die men nimmer had verwacht. De vliegmachine veroverde de wereld, men meende dat hierdoor de volkeren nader tot elkaar zouden wor den gebracht, ook inplaats van de vrede te dienen werd het vliegtnig oorlogsmachine. Tegen de Bolsjewistische staat Rusland kreeg men in Spanje de dictaluur van Franco die in zijn leger alras Italianen en Duitsers zag toevloeien om hem in de ontstane burgerstrijd bij te staan. Toen breidde zich als een olievlek de totalitaire idee uit, Mussolini trok de macht met zijn fascisme aan zich, een gewezen schildersgezel uil Oostenrijk werd Führer van het Duitse Rijk en overal voelde men de oorlogsdreiging opkomen. Buurstaten van Duitsland werden onder de voet gelopen en in 19391940 brak de twede wereldoorlog uit die de gehele wereld in ellende bracht, doch er gelukkig toe leidde dat in J945 Duitsland ineenstorte, nadat tevoren Mussolini het veld had geruimd. Jammer genoeg wil Moskou zijn idees de wereld opdringen. De Balkan is nagenoeg onder zijn invloed gebracht. China is in handen van de Russen, die hun ivangarmen naar Azie om ook daar hun ideolo gie ingang te doen vinden. Overal in de wereld heerst onrust en zo staan wij aan het begin van de tweede helft van de 20e eeuw in bange afwachting van wat nog over ons zal komen. De grote gebeurtenis van deze Jaatste week van tiet jaar 1949 en ook de grootste gebeurtenis van bet gehele jaar is de souvereiniteitsover- draclit. Men mag zich met reden afvragen, ofschoon wel aller aandacht op de plechtigheid is gevestigd geweest, of tiet Nederlandse volk, en dan speciaal de gewone man, besell wat deze souvereiniteitsoverdracht eigenlijk inhoudt, (let gaat er toch om dat vanaf deze week Nederland van zijn positie van tweede koloniale wereldmacht terugge vallen is tot die van een klein arm landje. Geheel liet verleden van bijna vier eeuwen sinds Gornelis Houtman en de zijnen naar Indië voeieu, heeft hiermee als tijd perk zijn eind gevonden. Het is de vraag wat er nu gaat komen. Koningin Juliana heelt er in haar kersttoespraak op gewezen dat wij allen de thans gevallen hesluiten hebben te aanvaarden. De beide volkeren slaan thans op basis van vrijwilligheid naast elkander. Er zijn nog zeer veel oude banden en er is geen ander dan de Nederlander, die de Indonesiërs in hun moeilijkheden zo goed zal kunnen helpen. Er zijn pessimisten, die van mening zijn dat nu alles verloren is. Er zijn optimisten die van een vrije samen werking zeer veel goeds verwachten. Inderdaad zal de nieuwe Republiek veel sleun nodig hebben. De algemene ontwikkeling van het volk is nog gering, figuren die aan de nieuwe staat leiding kunnen geven zijn zeer schaars, misschien enkele duizenden. Geen ander kent Indonesië heter dan de Nederlander. Zal de Republiek Indonesia Serikat rust en orde weten te herstellen en handhaven, zodat Nederlanders hun bij de opbouw en het verdere hei stel behulpzaam kunnen en willen zijn? Zie daar een der mogelijkheden. Op het gebied van het zeelransport, op het gebied van het onderwijs, op hot gebied van de land- en bosbouw is niemand zo goed ingeschoten als de Nederlander. Doch naast menselijke inzet, is geld nodig En of Neder land in staat zal zijn nog voldoende kapitaal voor Indo nesië ter beschikking te stellen en of op de duur niet andere geldschieters ons voor zullen geraken. Ziedaar een andere mogelijkheid, waarop slechts de tijd ons het ant woord kan leren. En dat antwoord kan slechts goed luiden, wanneer in het gehele Nederlandse volk de wil, de vaste wil aanwezig blijft, zij het in nieuwe vorm, zijn posilie, nu naast Indonesië, te herwinnen en zijn plicht overzee te blijven doen. SAMMETJE Geboorte der Unie van twee vrije, lijke en gelijkberechtigde Staten. Van onze speciale verslaggever ge- Corsettenhuis Wij leveren op ad vies van H.H. Doc toren Breukban den, Elastieken kousen enz. enz. speciaal adres voor Maatwerk! M. VAN VELDHOVEN—RAMPART Telefoon 892 - Bergen op Zoom Leveringen ook op advies van H. H. Doktoren Zondagsdienst Artsen 4 Jan. 1950 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr.J.ooysen Tbolen (Tel. 49) en dr Verniet te Nieuw-Vosmeer (Tel 10) Machtig rijst de indruk wekkende gevel van het oude Amster damse Raadhuis, thans Koniuk- lijk Paleis, op uit de grauwe nevel van de Decembermorgen. Van de toren wappert, vaag te onderscheiden, de koninklijke standaard. In strakke gelederen rijen zich de matrozen voor de trappen. Lakeien in blauw, rood en goud staan in de marmeren gangen, waarlangs zich de genodigden begeven naar het centrale punt van dit grote gebouw, de Bur gerzaal. Dezelfde kooplieden, die in trotse zelfgenoegzaamheid de voornaamste gracht hunner stad de Herengracht doopten, gaven deze prachtig vorstelijke zaal, met haar marmeren wanden, haar ingelegde vloeren, de witte beeldengroepen en de kristallen kronen, de naam van Burgerzaal. Immers, in dit door Jacob van Campen gebouwde paleis waren niet de vorsten, maar de bur gers heer en meester. In deze zaal wordt de herin nering aan de grootheid van de Ilepubliek der Verenigde Nederlanden bewaard. Vanuit dit Amsterdam, dat als Konin ginde kroon droeg van Europa, voeren ondernemendekooplieden moedige zeevaarders, geharde suldaten uit en slichtten een imperium aan de andere zijde van de evenaar. En nu, op de morgen van deze 27e December, zich in deze zaal een drom van hoogwaardig heidsbekleders verzamelt, het stemmig zwart hunner kledij slechts onderbroken door de goudglinstering van een enkele uniform of de lichtere tinlen van een damesioilet, toeven de gedachten onwillekeurig in het verleden. Wordt in deze zaal, op dit ogenblik, het boek der historie van Neerlands groot heid voorgoed dichtgeslagen 1 Zien de schimmen van de bouwers van dit rijk, waarin de zon niet onderging, droevig neer vanuit de marmeren nissen op de nakomelingen, en spreidt zich een rouwflcers om de kristallen kroonluchters die dit schouwspel beschijnen? Maar reeds treden, bijna onop vallend,de gedelegeerden binnen en plaatsen zich rond de met rood beklede, o vale tafel. Minister president Drees zet zich, aan zijn rechterhand de direc trice van het kabinet der Konin gin, Mej. Teilegen, de enige vrouw in dit gezelschap. Hatta glimlacht naar Sultan Hamid,wiens ondeugend jongens gezicht die glimlach een ogen blik beantwoordt. Maar dan verstrakken zich hun gezichten in Oosterse geslotenheid. De stem van de Secretaris generaal Mr. Prinsen verbreekt de stilte, wanneer hij het proto col der ratificatie van de man telresolutie voorleest. Hatta luistert, voorovergebogen toe, als wil hij zich geen woord laten ontgaan. Blanke papieren schuiven over de tafel, in diepe stilte vindt de ondertekening plaats. De Minister-president, de Minis ter van Overzeese Gebiedsdelen en de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal verlaten dan hun zitplaatsen hun is de taak, de Koningin de vergaderzaal binnen te leiden. In do diepe stilte, die is ont staan, klinkt de slem van de Kamerheer: Hare Majesteit de Koningin 1 Allen rijzen op, Koningin Juliana in een zwart fluwelen en bleekblauw-zijden kleed, met emeralden gesierd een togue met zwarte veren op het hoofd, neemt plaats aan het hoofd van de tafel, aan haar rechterhand Drs Hatta, links Mr Drees. Tegenover Haar heeft Prins Bernhard, in de uniform der blauwa huzaren, plaats genomen. De goudbestikte uniformen der hofhouding vor men de achtergrond. Tijdens de voorlezing der acten ziet de Koningin aandachtig de tafel rond. Met vaste hand zet zij haar naam. Dan spreekt Minister Drees en constateert dat vorm gegeven is aan een Unie die duurzame samenwer king waarborgt op basis van vrijwilligheid, gelijkheid en ge- lijkgerech tigheid. Duidelijk verstaanbaar, slechts met een zeer licht accent, spreekt dan Drs. Mohammed Hatta van de grote eer, die het aanvaarden van de souvereini teit over Indonesië voor hem betekent. Hij spreekt de hoop uit, dat beide landen op de door de Minister president ge noemde grondslagen tot beider welvaart en geluk mogen sa menwerken. Na zijn rede drukt de Koningin de Minister-presi dent van de Republiek Indone sia Serikat de hand. En dan is het ogenblik gekomen waarop de Koningin zélve zal sprekeu. Zittend houdt zij haar redeniet op vlakke toon voorgedragen, maar met sterk

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 1