ADVERTEERT IN DE THOOLSE COURANT Gesloten „FATALE LIEFDE" romans kinderboeken Goede Kinderboeken ,Het Tricot=Iiuis' NU De Thoolse Couran J. M. C. POT-THOLEN Staatsloterij i W.TANGE In kantoorboeken Scheurkalenders, Zakagenda's voor 1950 De Wessel-serie De goedkoopste Encyclopaedie Zwaamens en Thompson's almanak Van der Heijden's verlichtingsmagazijn Cjeef met St. Nicolaas een boek ten ge schenke, dit is altijd welkom. Wij hebben een mooie sortering, zowel in Firma M. C. Pot BOEKHANDEL THOLEN vindt U bij Firma M. C. Pot Boekhandel - Tholen ■f i i Met de feestdagen een Pin Up Home permanent Kerstkaarsjes Kaarsenknijpers Kerstgeschenken uit voor raad leverbaar Drogisterij t.o. 't Stadhuis van Tholen vindt U bij ons velerlei soorten. Tabellarische zowel als gewone iniaturen Aanbevelend, Firma J. M. G. POT, THOLEN Gevraagd Een zelfstandige juffrouw in de huishouding P.G. Brieven Mevr J. Maris v. Dis Stationstraat 0 Zevenbergen Firma J. M. G, POT, THOLEN. L. PENNING Ter gelegenheid van het herdenkingsfeit, dat 50 jaar geleden de Boeren in Zuid-Afrika hun heldenstrijd streden, verschijnt binnenkort opnieuw de beroemde Wessel-serie, in moderne uitvoering, voorzien van stofomslagen. (Jok de tekst is herzien en gemoderniseerd door de kleinzoon van de auteur. Wederom zullen tallozen met geestdrift grijpen naar deze vijf boeiende verhalen. De jeugd verslindt ze en de vaders beleven weer hun jongensjaren De Leeuw van Modderspruit De Held van Spionkop De Verkenner van Christiaan de Wet De Overwinnaar van Nooitgedacht De Kolonist van Zuid-West Afrika Tintelend van leven en frisse humor, spreken deze verhalen tot oud en jong. Namen als Koos de la Iley, .lopie Fourie, Chr. de Wer, gaan weer leven. Daarom zullen altijd weet opgroeiende geslachten gepakt worden door de verteltrant van „Oubaas'' Penning, want Penning en de Boeren zijn saamgegroeid Prijs slechts f 2.90 per deel Fraai en sterk gebonden, formaat 14'/2 x 21 cm Reeds nu kan men deze boeken bij ons be stellen. Zeer aanbevelenswaardige lectuur, ook voor Jongelingsverenigingen FIRMA J. M. C. POY, Boekhandel, Tholen voor iedereen, slechts f 8.90. Bevat veertigduizend onderwerpen en twee duizend llustrates Verkrijgbaar bij FIRMA J. M. C. POT Roekhandel Tholen Verkrijgbaar s voor 1950. Prijs 60 cent FIRMA J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen De NUTSSPAARBANK THOLEN is van 22 December 1949 tot 3 Januari 1950 Roxy Theater brengt deze week het dramatische en diep aangrijpend filmwerk ;r Met de grote sterren VIVIANE ROMANCE en CLÉMENT DUHOUR. Een onontkoombaar noodlot drijft dit suggestieve verhaal naar een einde, groots en onherroepelijk. Aanvang Vrijdag en Maandag 8 uur. Zaterdag 7 en 9 uur, Zondag 4, 6.30 en 9 uur. Toegang 18 jaar. biedt 0 pracht houten kronen met glas vanaf f 49,50 kappen vanaf f 16.95 Philips Kerstboomverlichtingen f 18,75 Lievevrouwestraat (hoek Potterstraat) Tel. 657 - Bergen op Zoom als in Vanaf 25 cent Vulpotloden vanaf f 1,75, ball points f 4,90 vullingen hiervoor f 1,50. Voorts nog vele andere artikelen geschikt voor geschenk P. de Zeeuw, Micliiel Adrz, de Ruyler De vier Heemskinderen. De overwintering op Nova Zembla, gebonden [2 25 Roggeveen's beroemde serie geb. f0.95 W. G. v d Hulst, Thijs en Tor geb. f 1. en lal van anderen Voorts een grote sortering JONGENS en MEISJESBOEKEN van goede schrijvers MOLSTRAAT TELEFOON 808 Rode Zakdoeken Theedoeken Verpleegsstersschorten Interlook onderbroeken (lang) onderjurken Flanellen herenpyama's Kousen, Sokken, Garens 8 MOLSTRAAT - BERGEN OP ZOOM erfi/*ofe Publicatie ved de Nederlandsche Nieuwsblad P„, adlWi&&"tÉ Ut Uitgave Tot hulpbesleller bij de PTT alhier is benoemd de heer van Houdt. Gem ST MAARTENSDIJK over November Geboren Jacóh Marinus, z v A van den Hoek en J Quaak Nico Johannis, z v J J W van Houdt en M A Overbeeke. Jan Pieter Brouërius, z v B B Meij- boom en J E Tazelaar Marina Lena, d v J Quist en W M Geluk. Cornelis Hendrik, z v J C van 't Hol en AC van Houdt Marinus Jacob, z v II Stouljesdijk eti A J de Korte Mattheus Johannes Hubrecht, z v F D v d Klooster en N A Scherpenisse Adriaan Marinus z v A Muller en M Franke Overleden C P de Haan 70 j, man van N Hartog P W Hage, 87 j, vrouw van M Geluk F Bazen 52 j, wedr van I A Elenbaas STAVEN1SSE Rede burgemeester Kodde De afdeling Stavenisse der SGP hield in de openbare school een vergadering, waar de heer D. Kodde het woord voerde over het onderwerp „Grondbe ginselen en politiek". Nu het gezamenlijk zingen van psalm 25 vers 2 opende de heer G. Boender, lid van de Provinciale Staten, de vergadering met gebed, waarna de afdelings voorzitter, de heer M. Priem- Jesaja 1 las en de talrijke aan, wezigen welkom heette De heer Kodde sprak allereerst over de grote verwoestingen van de tweede wereldoorlog, waarbij hij er op wees, dat deze op Tholen niet zo erg waren als op Walcheren. Over het poli tieke leven zeide spr, dat de grondslag hiervan te vinden is in Gods woord. Alhier heeft zich als arts gevestigd de heer H. Zoeteman te Akersloot. 0U0-V0SSEMEER De muziekvereniging alhier or ganiseert Zaterdag 21 December en Maandag 20 December (2e Kerstdag) een bazar in het repetitielokaal. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten Bij kon. besluit is benoemd met ingang van 29 November 1919 tot plaatsvervanger van de dijkgraaf van de Ilollarepolder de heer W. J. van Engelen te Oud Vossemeer. De Postduivenhoudersver. „De Zwaluw" te Oud Vossemeer zal op 23 en 24 Dec. a.s. in de zaal van de heer A. 9. van Driel alhier een grote nationale dui- vententoonstelling houden, waai de heer Jos. Torfs uit Borger- hout (B.) de vogels zal keuren 5e klasse 4e week 18420—f 25000 18861—f 5000 2168, 9460, 12281,12334,14439 14448, 6354, 11346, 8950. Alle deze nummers f 1000 13080 f 100Ó premie 30.000 11013 f 10.000 2518 f 1500 4166, 4225, 10135,13459, 17661 21075. Alle deze nummers zijn f 1000 Jan Dekker in hoger beroep Zaterdag 7 Januari zal de Raad vau Cassatie, te 's Graveuhage het hoger beroep behandelen dan J A Dekker te Goes, die voor de Zeeuwse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof werd veroordeeld tot 20 jaar met aftrek Hij was destijds de hoogste NSB functionaris in Zeeland De strijd om de veren over de Westerschelde Sedert enige jaren was de over tocht over de Westerschelde niet meer onderhevig aan veer gelden Toen kwam vorig jaar het voor Zeeland verontrustend bericht dat de regering, gezien de grote tekorten die de veren op de Westerschelde opleverden, het voornemen had de vrije over tocht niet meer toe te staan Een hevige pennestrijd was hiervan het gevolg en de eind strijd is Woensdag in de Tweede Kamer gestreden. Voor voetgan gers en wielrijders blijft de overtocht vrij, voor auto's komt er een tarief dat rekening houdt met de rijkosten dezer voertui gen als er gebruik zou kunnen worden gemaakt van brug of tunnel Zij die veelvuldig gebruik moe ten maken van deze veren om zaken te doen per auto of goederenvervoer daarheen ver zorgen zullen niet geheel tevre den gesteld zijn. DUITSE BEUL (Vervolg van pagina gedeeld dat er een lewerkstelli zou volgen van Joden van tot 40 jaar in Oost-Duitslan Dit zou in familieverband schieden Prof. Golien had A der Fünten-er op altent gemaa dat dit in strijd was met volkenrecht „Wij maken het volkenrecl: zou de verdachte hierop geze hebben en hij zou hiera; hebben toegevoegd „Wir sii die Sieger" Op een desbetreffende vra van de president zeide Pr Cohen dat in Januari 1943 ree 30.000 Joden waren gedepi teerd, President: „ls U bekend d een vrouw van 102 jaar .sc :te vc lis ie ie ii 10 Prol Cohen „Inderdaad, Ik v opmerken, dat Aus der Fünli na een bezoek aan het geboi bardeerde Keulen een onmt was geworden-' Toen de raadsheer mr Lubb aan verdachte zeide dat toch wel begrepen had dat '102-jarige vrouw ongescli was voor de arbeidsinzet, de verdachte „Inderdaad, heb ik begrepen" ni

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 3