Meisjes „BLEU SKIES« Belangrijk Prijsverlaging thans 4.90 SPORT Burgerlijke Stand „PERFECTA" Veer te huur Roxy Theater Radiotoestellen STOFKNOPEN Fa. POT Havenmeester Mr. van der Hoeven September 25 jaar burgemeester van Tholen Op Vrijdag September a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat onze burgemeester Mr. van der Hoeven als zodanig werd geïnstalleerd. Naar wij vernemen zal er dien dag een feest worden georganiseerd, waarvoor reeds een comité is samengesteld. In ons volgend nummer hopen wij op een en ander uitvoering terug te komen In de havens van Tholen en St Annaiand zijn de kustvaar ders „Mado" en „Hoogeland" geweest tot het laden van uien voor Engeland. POORTVLIET Geslaagd voor het practijk- examen boekhouden van Ysseldijk alhier. SCHERPEN1SSE De raad van de gemeente Krabbendijke besloot ae bouw van hofjes woningen voor ouden van dagen onderbands aan te besteden aan de heer Johs van Gorsel uit Scherpe- nisse voor de som van 19.708. ST. MAARTENSDIJK Zaterdag was de heer Johs. Kloet Mz alhier 40jaar in dienst bij het landbouwbedrijf van de familie de Wilde. I)e vader van de jubilaris heeft GO jaar bij deze familie gewerkt, eerst bij de grootvader en later bij de vader van de tegenwoordige eigenaar. ST ANNALAND. Geslaagd voor het algemene gedeelte van het Brevet voor de textielhandel de heer S'toutjeséijk alhier. OUD VOSSEMEER Bij hel passeren van een vracht auto kwan het voor een wagen gespannen paard van de land bouwer Zande onzacht in aanraking hiermee en werd tamelijk ernstig geblesseerd. Politie onderzoekt de schuld. ST. PHILIPSLAND Ons muziekkorps „Concordia" nam deel aan het nationaal muziekconcours te Bunschoten en behaalde in de uitmuntend heid een tweede prijs. Het vorig jaar behaalde het korps in de eerste afdeling een eerste prijs, zodat een mooie bevordering is gemaakt. Veren over de Westerschelde waren duurder dan geraamd Bij de Tweede Kamer is inge diend een voorstel tot wijziging van de begroting van verkeer en waterstaat voor het jaar 1948. Het gaat hierbij o.m. om een verhoging van de post voor verbetering, onderhoud en be diening van veren. Aangezien het nadelig saldo van de veer diensten over de Westerschelde, dat op 819.000 was geraamd, 1.450.000 heeft bedragen, moet uit dien hoofde 031.000 meer worden uitgetrokken. Deze tegenvaller vindt voorna melijk zijn oorzaak in de om standigheid, dat de verbetering van het veer YlissingenBres- kens langer op zich heeft laten wachten dan geraamd was. Hier door bleef KruiningenPerk- polder het gehele jaar overbe last en moest daar een der Moerdijkponten naast de nor male veerboot blijven varen. Bovendien vorderde het onder houd van de veerboten, waar voor 115 000 was geraamd, 500.000. Ongeldige Nederlandse postzegels Met ingang van October 1949 worden de frankeerzegels, ver vaardigd naar een schilderij van de kunstschilder van Konijnen burg (zegels, uitgegeven in 1910, met de beeltenis van II. de Koningin, waarop een gedeelte van de hermelijnen mantel zichtbaar is), alsmede briefkaarten en postbewijsfor- mulieren, voorzien van een ze- gelafdruk van dit type, buiten gebruik gesteld en voor de frankering waardeloos. Er zal geen gelegenheid tot inwisseling worden gegeven. Op die postkantoren, waar een loket voor verzamelaars is open gesteld, zullen de zegels nog tot en met 30 September verkrijg baar zijn. Kerknieuws Ger. Gem. Dinsdag 23 Aug, nam. 7i30 ds. Neerbos te Vlaar- dingen. POORTVLIET. OUD-VOSSEMEER R0XY THEATER Vanaf heden brengt Roxy „Blue Skies" met de Paramount ster Fred Astaire. Deze film is een sensatie. Jed Potter, een radio commentator, vertelt een ware geschiedenis, die naar hij hoopt diezelfde avond een gelukkig einde zal vinden, als een zekere dame, die avond toevallig naar de radio luistert. Het verhaal dat hij doet begint na de wereldoorlog na een show op Broadway, waar Jed Potter Mary Hara ontmoet. Hij tracht haar te bewegen met hem mee te gaan, wat ze eerst weigert, maar later in toestemt. Het komt tot een huwelijk en later weer een scheiding. Het verhaal voor de radio, speciaal verteld voor Mary, brengt ze weer tot elkaar. Export van aardappelen naar overzeese landen Geen quarantaine-opslag voor Bintje en Eersteling. Zoals bekend, moeten consump tieaardappelen, die voor export naar overzeese landen worden verscheept, in verband met bet voorkomen van aardappelziekte twaalf dagen in quarantaine opslag zijn geweest. De Plantenziekten kundige Dienst te Wageningen heeft thans be paald, dat consumptieaardappe len van de rassen Bintje en Eerstelingen tot. nader order zonder voorafgaande quaran taine kunnen .worden geëxpor teerd. Tholen. Zaterdag werd voor het nederlaagtournooi van Tholense Boys gespeeld tegen YV.ll.S. van St. Annaiand. Het 2e elftal van Tholense Boys won met van W.H.S.I1 en Tholense Boys won met van W.H.S. GEM. THOLEN van 12—18 Aug Geboren Leendert, Pieter Berrevoets en van Johanna Schot GEM. SCHERPENISSE over Juli. Geboren: Johanna, d.v. Jan- sens en van Bevelander. Willem Jacobus, Suur- land en van Bijl. Helena Cornelia, Rijstenbil en van Bevelander. Jacoba Cornelia, Bijl en van Quaak. Gehuwd: Roorda 25 en Beeke 2G Overleden: Leendert Vos 7G ongehuwd. Pieternella Vermaas 59 echtgen. van Boone. Loop der bevolking. Vertrokken Tannetje Beeke naar Bergen op Zoom. Cornells van As naar Rotterdam. ST. ANNALAND. Mej. Heijboer alhier viel van de trap. Zij kwam zo ongelukkig terecht dat zij haar heen op drie plaatsen brak. Nadat zij in het ziekenhuis behandeld was, kon ze weer naar huis keren. terug- Veertien dagen geleden be richten we dat er in de water lozing alhier een kinderlijkje was gevonden en dat de politie de zaak in onderzoek had. Dit onderzoek datdoor opperwacht meester Evertse uit Tholen per soonlijk werd geleid mocht tot een gunstig resultaat leiden Een arrestatie werd verricht en in sluiting volgde. Op het terrein aan de Dorps weg alhier zal Zaterdag 20 Aug. eenzangavond worden gehouden. Deelgenomen wordt door ver- enigingen. Corsettenhuis speciaal adres voor Maatwerk! VAN VELDHOVEN—RAMPART Telefoon 892 Bergen op Zoom Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze innig geliefde vrouw, moe der, behuwd-, Groot- en pleegmoeder. Mej. Marina Schot, Echtgenote van NELISSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit allernaam Nelisse Tholen, Augustus 1949. Met ingang van Oct. a.s. is van de Ambachtsheer lijkheid van Oud-en Nieuw- Vossemeer en Vrijberghe te Oud-Vossemeer te pachten Het recht van overzet veer over de Eendracht tussen de gemeenten Oud- en Nieuw- Vos- semeer. Gegadigden kunnenzichom inlichtingen wenden tot de Rentmeester der de heer YV. de Graaff te Oud-Vossemeer (telef. no. Bezoek alleen na afspraak. gevraagd, leeftijd t/m 18 jaar. VAN DORT'S Viscon- servenfabnek, N.Z. Haven 40, Bergen op Zoom De Veilingsvereniging „De Eendracht" te Tholen maakt haar leden bekend, dat met terugwerkende kracht vanaf Maandag 15 Aug. jl. de kosten voor liet veilen van aardappelen 172% bedraagt en de kistenhuur ets. per stuk. Deze maatregel geldt tot Vrijdag 2G Aug. a.s., waarna de aardappelen op monster zullen worden geveild, tegen een provisie van 172%- Het ligt in de bedoeling elke Dinsdag en Vrijdag een monsterveiling te houden. De telers, welke zich hiervoor interesseren, dienen vier dagen voor de te houden veiling een monster van de te veilen partij op de veiling te bezorgen. De voor waarden zijn als volgt: De teler geeft de t'e veilen hoeveelheid, gelijk met het brengen van het monster op. Hij vermeldt dan tevens de prijs, waarvoor bij de partij wenst in te houden. Hij vermeldt de polder waarin de aardappelen zijn gelegen, opdat wij dit tijdig aan de kooplui kunnen doorgeven, zodat zij het gewas of later de aardappelen aan de hoop kunnen bezichtigen. Hij geeft op wanneer de aardappelen leverbaar zijn. De aardappelen worden verkocht vanaf zijn bedrijf en moeten dus niet aan de veiling aan gevoerd worden. De koper neemt af in zakken, of indien hij dit verlangd in kisten. De eerste monsterveiling zal worden gehouden op Vrijdag 2G Aug. a.s. zodat bet monster en de ge vraagde gegevens uiterlijk Maandag 22 Aug. a.s. in ons bezit moet zijn. Vervolgens zal dus iedere Dinsdag en Vrijdag worden geveild. Namens het Dagelijks Bestuur LABEUR. PHILIPS ERRES WALDORP worden uit voorraad geleverd door RADIO CRUSIO maken wij voor in alle maten OOK MET RAND tevens STOFGESPEN ceintuurformaat 272 cm. vandaag brengen, morgen klaar KUERTEN BOSSTRAAT 15 TELEF. 1196 BERGEN OP ZOOM REYNOLDS BALLPOINT voor Dames en Heren Vulling gemakkelijk aan te brengen 1.50 voorhanden bij Kantoorboekhandel Tholen Burgemeester en YVeWrotf- ders van Tholen roepon sollicitanten op voor de betrekking van Aanstelling op arbeids overeenkomst. Bezoldiging volgens de salarisverorde- ning. Sollicitaties vóór Sep- tember a.s. aan de Burge meester. Tholen, 18 Augustus 1949 Met ingang van 22 Aug. a.s. tandarts gevestigd Hoogstraat 15 THOLEN Spreekuur avonds van G.3U tot 7.30 uur behalve Zaterdagavond. Zaterdagmorgen van 8.30 tot 9.30 uur. Chr. van Gelderen Trachten leed te verzachten... ien bate van Nederland en Indonesië Ontvangen Maja Zeep en Maja Poeder van ouds bekend Drogisterij YV. TANGE t.o. Stadhuis van Tholen THOLEN Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. van Putten en nam- uur ds. Koreman. Ger. Kerk voorm. 10 en nam. uur ds. Ginhoven. Ger. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en avonds 6.30 leesdienst. Chr. Ger. Kerk voorm. 10 uur en avonds 6.30 ds- van Leeuwen en nam- 2.30 leesdienst. Ned. Prot. Bond nam. uur ds. Heering. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 uur en nam. uur dhr Kraaft te Kinderdijk. Ger. Kerk voorm. 9.30 leesdienst en nam. uur onbekend. Ger. Gem. voorm. 9.30 en nam. en avonds uur leeskerk. SCHERPEN1SSE Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Koreman en nam. 2.30 leesdienst Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. uur en uur leesdienst. bT. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm, 9.30 en nam. uur dhr Konings te Putten- Collecte voor de inwendige Zending. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam en 'savonds uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. en avonds uur leesdienst. Rehoboth nam. uur ds. Bontinq te Rijswijk. STAVENISSE Ned Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. de Lint en nam. uur dhr. Konings te Putten. Geref. Gem. voorm. 9.30 nam uur en avonds uur leesdienst. ST. ANNALAND Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. uur ds. van Griethuijsen Bevestiging ambtsdragers. Geref Gem voorm. 9.30 nam. en avonds uur leesdienst. Ned. Herv Kerk voorm. 10 uur leeskerk en nam.2.30 ds. van Putten. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. Linde te Rijswijk. Chr. Ger. Gem. voorm. 10 uur en avonds 6.30 leesdienst en nam. 2.30 ds. van Leeuwen. ST. PHILIPSLAND Ned, Herv. Kerk voorm. 10 uur leesdienst en nam. 2'30 ds. de Lint. Wij leveren op ad vies van H.H. Doc toren Breukban den, Elastieken kousen enz. enz. brengt vanaf lieden t.e.m. Maandag BING CROSBY EN FRED ASTAIRE IN DE GROTE KLEURENFILM VAN PARAMOUNT Een sensatie in technicolor: de grootste showfilm, welke Hollywood voortbracht na „Broadway Melody" Een verrukking in sprookjesachtige kleuren. Aanvang Vrijdagen Maandag uur. Zaterdag en uur. Zondag 6.30 uur. Toegang 18 jaar. Antwerpsestr 14 Grote Markt 36 Telefoon 758 Bergen op Zoom

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 2