ffJ Plaatselijk Nieuws 6NZE FEUILLETON HET SLACHTOFFER Co Lu» Zitting Tuchtrechter voor de prijzen Firma Pot Het festival te St. Maartensdijk ter wereld geen overtreding in zien, doch de ambtenaren dach ten hier anders over. Ze namen de jenever in beslag, benevens zijn motor. Men mag namelijk zonder geleidebiljet niet meer dan liter jenever over straat vervoeren. Overtreedt men dit voorschrift, dan kan de jenever in het vervoermiddel in beslag worden genomen. Een winkelier kan ztlf een geleidebewijs afgeven tot een hoeveelheid van vijl'liter. Daar boven moet dit worden aange vraagd bij de Dienst Invoer rechten en Accijnzen. Het gebeurt echter slechts zeer zelden, dat iemand die een paar Hessen jenever bij zijn handelaar koopt, een geleidebewijs krijgt. Een groot aantal Nederlanders heeft zich ongetwijteld en onwe tend blootgesteld aan onaange name maatregelen, zoals deze militair ondervond. Hij heeftzijn motorfiets nog steeds niet terug. op Maandag 15 Augustus 1949 ZOMERSLA'S „Als jullie dan dachten, dat een huwelijk je gelukkig zou ma ken, dan zou je vader vijftig duizend pond op je vast zetten, waardoor de landerijen van Kil- savage en de titel je ten deel zouden vallen; verder zou je vader dan nog bereid zijn, de hypotheken af te lossen. Met het landgoed vrij van lasten en een fortuin achter je, zouden Clo- dagh en jij als de carl en de countess van Kilsavage een posi tie in Groot-Brittanje innemen en het landgoed zou nog tot gro ter bloei kunnen komen door het bezit van een kapitaal van de eigenaar. Bovendien zou Clo- dagh financieel veel beter af zijn, dan ze dit door mijn nalaten schap zou worden, al maakte ik haar dan ook tot mijn enige le- getarisse. En nu, beste Geoff," het was voor het eerst, dat de graaf hem bij die afkorting worden gaarne geleverd door De bestrijding van koolrupsen Aangezien de vlinders van het grote koolwitje momenteel op verschillende soorten kool eie ren afzetten, is het gewenst tegen de hieruit komende geel groene en zwartgevlekte rupsen tijdig bestrijdingsmaatregelen te nemen. De rupsen van het grote koolwitje vreten grote gaten in de bladeren, waarbij vaak slechts de nerven van de bladeren overblijven. De Plan tenziek tenkundige Dienst deelt mede, dat de bestrijding van de koolrupsen mijt goed resultaat kan geschieden door de koolplanten te bespuiten ol te bestuiven met een D.D.T.- of met een rotenon bevattend middel in de gebruikelijke sterkte. Indien het preparaat geen uitvloeier bevat, dient deze aan de spuitvloeistof te worden toegevoegd. Aangezien de rupsen van liet grote koolwitje zich het meest aan de onderzijde der bladeren bevinden, moet bij de bespuiting vooral de onderkant van de bladeren goed worden geraakt. Naar het Engels (19) noemde, „zeg eens wat je denkt van deze schikking, die, als ik mij niet vergis, jou aangenamer zal zijn dan iemand anders". Tantalus kon geen groter kwel ling hebben gedragen. De beker der vreugde werd Roger tot aan de lippen gebracht en hij moest die voorbij sturen. Hij werd beurtelings warm en koud, balde onder tafel de vuis ten en durfde haast niet spreken. Zichzelf overwinnend sprak hij eindelijk, met een stem die hij nauwelijks als de zijne herkende: „Deze gedachte doet zich zo plotseling aan mij op." „Maar ze is je toch niet on aangenaam?" „Neen, dat niet. Ik moet enkel tijd hebben." „Je hebt toch geen liefdes- affere aan de hand in de kolo- men „Volstrekt niet, sir, daar kunt Zaterdag heeft onder zeer gun stige weersomstandigheden het festival dat ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Muziekvereniging„Met Vereende Krachten" gegeven zou worden, plaats gehad. Om Tl uur had de offlcieele ontvangst plaats in de raads zaal van het gemeentehuis van de besturen van de deelnemende verenigingen. Burgemeester Bouwense voerde het eerst het woord. Spr. sprak zeer waarderende woorden tot het bestuur van de jubilerende vereniging. Het deed het ge meentebestuur niet alleen goed dat dit feslival binnen de smaal- stad wordt gehouden, maar het wil ook uiting geven aan zijn vreugde, dat de muziekver eniging kan terugzien op een bestaan van 30 lange en veel bewogen jaren. Spr. bracht hulde aan de voorzitter van de Muziekvereniging de heer Dage, die steeds onvermoeid de belangen van de Vereniging heeft gediend, evenals haar directeur de heer Geluk. De voorzitter de heer Hage dankte de burgemeester voor zijn waarderende woorden. Door de zangvereniging V.l.O.S. en de Lofstem en de toneelver eniging werden bloemen aan geboden. llierna werd door verschillende deelnemende verenigingen een rondgang door de gemeente gemaakt, waarna onder leiding van de heer Geluk de ensemblemars „Mout la Ville" gezamelijk werd uitgevoerd. Van tol G.30 uur werd dooi de verschillende verenigingen geconcerteerd. De Muziekver eniging „Kunsten Vriendschap" van Rijswijk (N.-B.) gaf vanaf half acht een concert wat door het talrijk publiek met aandacht werd aangehoord en wat zeer in de smaak viel. De heer Hage sprak aan het einde van de avond een woord van dank aan allen, die hadden meegewerkt tot het welslagen van dit festival. Alcoholische perikelen kien militair, die dezer dagen bij Soesterberg zijn motor startte, werd plotseling aangesproken door twee controleurs van de Dienst Invoerrechten en Accijn zen, die hem vroegen of hij mogelijk ongeoorloofde goederen vervoerde. De militair, die zich van niets bewust was, beant woordde deze vraagontkennend. Bij controle vonden de ambte naren twee literllessen jenever in zijn achtertassen. Zoals de meeste Nederlanders kon de militair hier met de beste wil van op aan." „Nu, goed dan. Je kunt mijn voorstel overdenken, terwijl je weg bent en dan kan je mij je antwoord zeggen, als je terug komt. Ga nu maar gauw naar Clodagh," Roger begaf zich naar het ter ras, waar zijn „nichtje" op en neer liep in de maneschijn, zachtjes voor zich heen neuriënd. Ze had er nog nooit zo bekoor lijk uitgezien, vond Roger, als in dit eenvoudige witte toiletje. Zonder een woord te zeggen ging hij naast haar lopen en sprak eindelijk: „Ik ga morgenochtend al vroeg." „Maar je komt toch terug, niet waar?" vroeg ze naar hem op kijkend. „En je zult toch wel eens aan ons en aan Kilsavage denken, terwijl je weg bent?" „Natuurlijk! Wat een prach tige avond! Die zal ik nooit ver geten!" Zonder verder een woord, tra den ze weer in het huis en keer den terug tot de proza van koffie en dergelijke; beiden teleurge steld en zich niet op hun gemak voelend. Als eerste zaak kwam voor de verkoop van te dure borrels welke 32 ct. moest wezen en verkocht voor 0.35 tegen te St. Maartensdijk en geen prijsaanduiding op bier-jenever enz. Na pleidooi door Mr. Hoeven te Tholen, was de boete 100 voor de te dure borrels en 10 voor de prijs aanduiding. Tk. marktkoopman te Bergen op Zoom had japonstof welke hem kostte 1.61 per verkocht voor 85. Verd. Een vergissing mijnerzijds meneer 30 betalen met verbeurd ver- klaring inbeslag genomen stof te Roosendaal voor een zelfde feit. Deze verkocht japon- stof waarvan de grossiersprijs bedroeg 2.43 voor 4,90. Ken niet praten Ed. Acht ben veul te zenuwachtig en geheel van streek, ben zo eerlijk as goud Dat kan ik aan zien, aldus de betaal mij maar 25 boete. St. horloger te St. Phi- lipsland had in zijn etelage horloges liggen welke niet ge prijsd waren. Verd. Ed. Acht, ik verkoop ze ver beneden de maximum prijzen, vergeten had ik ze te prijzen en het andere was goed geprijsd. Boete 10. Te dure turf. Voor „Ons Belang" te St Anna- land kwam voor de voorz. secr en boekhouder, verdacht van perslurf te duur te hebben af geleverd aan de leden hunner Bond. Als ik reken met de prij zen der prijsbeschikking, hebben de leden ruim 2100 te veel laten betalen aldus de Tucht rechter. Te dure indoop-onkos ten enz terwijl de Bond nog toegaf aldus het verweer van het bestuur 50 was de boete. Voor een zelfde feit kwam voor de voorz. secr. en boekhouder van „Ons Belang" te Poortvliet In een uitvoerig verweer, wees de voorz. de heer Quist er op, dat de mensen in het gein- nudeerde gebied, groot gebrek aan brandstoften hebben voor aanmaak en het koken van aard appels voor het vee We werden gedwongen deze turf te kopen Ed. Achtb. want de behoefte De volgende morgen om uur ging Roger naar beneden; waar Clodagh was aan het ontbijt. Ze schonk koffie en reed hem naar het station, al zag zij dan ook wat bleek en was ze wat gedwon gen vrolijk. „Goede dag," zei ze ten af scheid en stak hem de hand toe. „Goede dag," antwoordde hij. Langzaam rolde de trein weg, terwijl zij terugkeerde, onuit sprekelijk teleurgesteld, waar haar gezichtje echter in minst geen blijk van gaf. HOOFDSTUK XI. GEZOCHT ONDER DE VERMISTEN Roger ging diep achterover liggen in de kussens en voelde zich dood-op. Hij had wel kun nen huilen als een kind, maar hij moest zijn fatsoen bewaren. Hij kon haast niet geloven, dat hij ooit de vrolijke student was ge weest van drie maanden geleden, die geen andere kwellingen had dan een stapel onbetaalbare re keningen en lastige schuldeisers. Hij voelde zich jaren en jaren ouder en het leek hem of hij ook niets meer verwachten kon van was groot en de Bond legde nog toe aan deze prijzen. Voor de antrachiet was door een vergissing ct per IIL. te veel in rekening gebracht aldus de boekhouder de heer Boete 25 voor de turf 45 voor de antrachiet. Een zelfde zaak tegen de Kolen- bond te Stavenisse, waarvoor optreed de voorz de heer werd aangehouden. Voor het zelfde feit moest de Gebr Ghr. en Jac de te Tholen ieder 25 betalen en voor het onjuist boeken der prijzen, bedoeld als camouflage. Ieder 25 te St Annaland moest wegens geen prijsaanduiding op zijn gebak en kruidenierswaren 15. dok ken. te St.Annaland kreeg 50 voor niet afgegeven nota's bij aflevering kolen. Feit niet ernstig aldus de Tucht Rechter doch verd was erg vervelend tegen de politie. THOLEN Bij Koninklijk besluit zijn be noemd met ingang van 23 Juli 1949 tot dijkgraaf van het Waterschap St Maartensdijk Noom te Poortvliet uiter lijk tot het einde van het zit tingsjaar, waarin hij 70 jaar zal zijn geworden; tot gezworene van het Waterschap Oud— Vos- semeer Jac Boomman OudVos- semeer. Op Zaterdag 20 Augustus zal er in Tholen een huis aan huis collecte gehouden worden voor het Prot. Inter kerkelijk Thuisfront (PIT) De opbrengst komt ten goede aan vaste en tijdelijke militaire tehuizen, hospitalen, en het werk der leger- vloot en lucht machtpredikanten in Oost en West en hier in Nederland. de toekomst, of hij het recht ver beurd had om lief te hebben en te worden bemind. Die kennis making met Clodagh zou hem een blijvend litteken bezorgen. Zelfs tegenover Scobell, ondanks al diens vriendelijkheden, rezen de bitterste verwijten in hem op. Laat op de namiddag kwam hij in Dublin aan, voelde dat hij honger had en reed naar Shel- bourne. Daar bestelde hij een diner en keek, na afloop van de maaltijd de „Times" eens in. Onder de rubriek „vermisten", viel zijn blik op de volgende ad vertentie: „Roger Kelvin, aangenomen zoon van wijlen William Kelvin uit Middlestoke, zal iets van groot belang voor hem horen, als hij zijn adres zendt aan de heren Brown en Blake, Middlestoke." Hij las ze zorgvuldig tweemaal over, terwijl het toch ook waar lijk belangrijke van de inhoud nog niet tot hem doordrong. De man, die hij dus jarenlang als zijn vader had beschouwd, was dood. Niet, dat dit feit in het minst enig leed in hem wekte; hij had nooit iets om hem gege ven en sinds die openbaring was hij hem bijna gaan haten. (Wordt vervolgd) ru>^ VOORLICHTINGSBUREAU IM Een verfrissend gerecht is sla vnn rauwe groenten, een spijs, die vooral in de zomermaanden in de smaak valt., Het is ook gezond om van tijd tot tijd de groente rauw te gebruiken, omdat ze rijker is aan vitamines. Tenslotte bete kent het ook nog een besparing, daar van rauw gebruikte groente veel minder nodig is, dan wanneer men ze wil koken. Het zijn niet alleen kropsla en fijnge sneden andijvie, die we als rauwe sla kunnen eten. Ook andere bladgroenten, spinazie en postelein zo goed als snijbiet, smaken als sla toebereid uitstekend. Plakjes komkommer en/of tomaat in een slasausje bij de warme maaltijd opge diend, zijn bij vele gezinnen al sinds jaren ingeburgerd. Er bestaan echter nog veel meer mogelijkheden voor een zomersla, vooral wanneer we daarvoor twee of meer-verschillende groenten combineren. Voor zo gecombineerde sla kan men b.v. rauwe wortelen en bieten raspen en rauwe bloemkool in kleine stukjes verdelen. Ook andere koolsoorten zijn, mits zeer fijn gesneden, tot rauwe sla goed te verwerken. Voor een sla komt het er vooral op tan, dat de groenten kort voor het gebruik klaar worden gemaakt heel goed gewassen worden voldoende fijn worden verdeeld, hoe harder de groente, hoe fijner men ze moet snijden of raspen in een aardige vorm of kleurcom- '>inatie worden opgediend, het oog kan meehelpen de eetlust op te Wekken smakelijk worden aangemaakt. Dat laatste behoeft niet steeds te ge beuren met slasaus uit een flesje, die /rij duur is, of met het geijkte mengsel /an olie en azijn. Huisvrouwen uit ver- chillende andere landen zouden ons kun- ,.en leren, dat er in slasaus vele variaties nogelijk zijn. We noemen er hier enkele deel slaolie, delen azijn of citroen sap, snufje zout en) peper, wat fijnge snipperde ui of prei en fijngehakte tuin kruiden, zoals peterselie, bieslook, ci- .roenmelisse, enz. (zie vouwblad „Tuin kruiden"); een fijngemaakte, gekookte aardappel, vermengd met azijn of citroensap, zout, peper, mosterd en desgewenst tuinkrui den enige lepels karnemelk of yoghurt met peper en zout en tuinkruiden; klaargekochte slasaus, vermengd met wat tomaten-ketchup. Ook groenten, die men niet rauw kan eten, zoals prinsesseboontjes, snijbonen, doperwten, kunnen in een sla worden verwerkt. Daarvoor snijdt men- ze, zo nodig, in stukjes en kookt deze even op, zodat ze knapperig blijven. Als ze af gekoeld zijn, maakt men ze op dezelfde manier als rauwe groenten aan. Zo kunnen wij ook restjes gekookte groente marineren, dat is in azijn weg- Zette-n tv va&T een volgende maaltijd tot sla verwerken. Een hu el goed bestanddeel voor sla, vooral een sla, die als volledige maaltijd dienst moet doen, zijn koude gekookte erwten, bonen of andere peulvruchten. Om zo sla voedzamer te maken, kan men er bovendien nog plakjes gekookte aardappel en zo mogelijk wat fijngehakt koud vlees door mengen. Hier volgen enkele sla-recepten voor vier personen als voorbeeld zelf kunt nog vele andere variaties proberen. Sla van bloemkool en tomaat. 500 gr. bloemkool, slasaus of sausje van azijn, zout, peper, olie en suiker, eetlepel gehakte bladselderij, enige to maten. De bloemkool verdelen- in zeer kleine bouquetjes en de. stronk fijn hakken of raspen. Ze aanmaken met een slasaus en ze bestrooien met eetlepel fijnge- hakte bladselderij. Om de bloemkool heen de in plakken gesneden tomaten rangschikken. Spinaziesla met bieten en bruine bonen, (volledig maal) 250 gr. spinazie, ongeveer kopjes gaargekookte bruine bonen, 250 gr. ge kookte biet, wat augurken uit het zuur, uitje, -pepesr, iets suiker, zout, mosterd, boter of margarine. De spinazie wassen en klein snijden. De bieten stropen en in stukjes snijden. Ook de augurkjes fijnsnijden. De boter of de margarine smelten en hierin het gesnipperde uitje fruiten. Van het vuur af wat fijngemaakte gekookte aardappel, mosterd, azijn en zout hierdoor roeren tot een goede saus is verkregen. Spina zie, biet, augurk en bruine bonen door dit sausje mengen en het gerecht op smaak afmaken. Slaschotel. krop sla, 200 gr. wortel, kleine komkommer, uitje, peterselie, slasaus. De sla plukken en wassen. De wortel raspen, de komkommer in plakken scha ven (of er sambal van trekken). De peterselie fijnhakken. De wortel aanma ken met een slasaus en wat geraspte ui. Op een schotel de bladeren kropsla schik ken, hierop de wortel leggen en daarom heen de komkommer. Het geheel be strooien met fijngehakte peterselie.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 1