va„ L.. C. DE JONGE Vanaf Maandagmiddag 2 uur COUPONS Schenkenberg 's P. L. v. d. Zande W. TANGE Landbouw werktuigen »CORON/E« Fa. A. J. D. Andriessen Zn Hij heeft het! N.V. Apotheek en Drogisterij flQÖOÖJIQÖOOrflOOOO- Limonades, Oranjeboombieren, Hero-producten, Likeuren en Wijnen M. SCHENKENBERG O Drogerijen - Chemicaliën N.V. Provinciale Zeeuwse Electriciteits-Maatschappij Nutsspaarbank Tholen - -".P MD LIMONADEFABRIKANT, - PLANTAGESTRAAT 35, - TELEFOON 62 - THOLEN Heden overleed in in Avondvrede, tot onze droefheid na een kortstondig lijden, onze lieve Vader, Be huwd- en Grootvader de Heer Hector Johannis Dorst, Weduwnaar van GEERTJE DINGENA ZAAYER, in de ouderdom van bijna 88 jaar. A. T. Moser - Dorst J. L D.orst J. M. Dorstvan Loon en kleinkinderen. Bergen op Zoom, 27 Juni 1949 Halsterseweg E. 170. Voor. Uw bewijs van be langstelling ons betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- groot vader, en broer betuigen wij U onze hartelijke dank. Tholen, Fam. A. L. DE JONG- de Meijer. Gennep, Fam. BREMER—de Jong. Juni 1949 Rijwielstalling en Reparatie-inrichting is de gehele dag geopend. Geef Uw rijwiel in vertrouwde be waring bij het van ouds bekende adres in het centrum van Bergen op Zoom Alvorens U tot aanschaffing van een WASMACHINE overgaat, laat U zich dan eerst door ons vakkundig inlichten. Demonstraties bij U aan huis, zonder verplich tingen Uwerzijds Wij zijn er specialisten in Uit voorraad leverbaar prima kookketels en wasmachines met benzinemotor C. H. VAN VLIET Schoenwit 20 ct per zakje Zonnebrillen f 1.50 Zonnebrandolie 90 ct. 'per flesje Zonnebrandcrême vanaf 40 ct. Voetpoeder en zalven tegen doorlopen Eau de Cologne, per maatje, Ie kwaliteit, j Muggendood - Vliegendood - Mierendood TELEFOON 48 THOLEN DROGISTERIJ t.o. STADHUIS VAN THOLEN - TELEF. 151 Uit voorraad leverbaar MASSEY HARRIS COMBINES TRACTOREN en verdere Landbouwwerktuigen BERGEN OP ZOOM M. HUYSMAN. EN L. VAN KROON, APOTHEKERS TELEF. 52 - ZUIVELSTRAAT 35 - POSTGIRO 3269 Verbandstoffen O Verplegingsartikelen Parfumerieën Chemicaliën voor fotografie Veeartsenij-geneesmiddelen SINDS 1848 EDELSMEDEN JUWELIERS In eigen atelier worden Uw oude sieraden üermaakt tot moderne föyoux Wisselprijzen Tafelkandelaars Luxe Artikelen 0 Kerksieraden Monstranzen Ciborieskelken 0 Avondmaalbekers Het oude Handwerk in nieuwe vormen Grote Markt 25 Bergen op Zoom Telefoon 264 Met een goed RADIOTOESTEL beluistert U de gehele wereld. Vraag een gratis demonstratie met een goed merktoestel. Radio Crusio kan U van dienst zijn met 'n Philips- Erres- of Waldorp radiotoestel. RADIO CRUSIO Op grond van het bepaalde in de 4e Wijziging PrijzenbeschikkingElectrische Energie l94o (Ned Staatscourant dd.24 Mei 1949,No 100), is besloten met ingang van de meteropneming Juli 1949 alle kwh-prijzen met 1 cenlte verhogen,behoudens het tarief voor het nachtslroomverbruik voor heetwaterbereiding, geregistreerd door een af zonderlijke meter, welk tarief met 1/2 cent Per kwh wordt verhoogd. liet bovenstaande geldt niet voor de k^Ji prij zen, waarbij krachtens overeenkomst reeds een kolen toeslag wordt geheven. De Baad van Bestuur der N V. „P.Z.E.M.". A. F. C. de CASEMBROOT, Voorzitter. R. W. van LYNDEN, Secretaris. RENTE 2V/o POSTREKENING 3574 O Spaarbusjes Q Schoolsparen Q Babyboekjes 'ACHT DOOR VITAMIN VRAAGT UW WINKELIER BRINKERS MARGARINEFA BRIE KEN ZOETERMEER fELEFOON 12 (4 lijnen) t.o. Markiezenhof Bergen op Zoom Kuiperij en wasmachinehandel - Bosstr. 5 Tel. 258 B. o. Z. I naar eigen ontwerp en persoonlijk cachet Antwerpsestr. 14 - Grote Markt 36 Telefoon 758 - Bergen op Zoom 8 Verlotingen A.B.C. ieder hoofdprijs w. ÏO.OOO. Ziet de pracht prinsen b/d KLM, Kiosken. Llssone. M.v.J, 26-10-48, 2e a, 1506,1507,1508 TREKKING 29 JULI 60 een t LVVA LOTEN N.B. Die toil meespelen, tpoed! De Luva Loten vliegen weg LUVA IOTEN 60 CENT te ST. ANNALAND; coif.Quist; ST. MAARTENSDIJK eolf. Baardwijk, cafe Bazen; OUD VOSSEMEER, coif. Niemandsverdriet: POORT VLIET, coif. Moerland; SCHERPENISSE, coif. v. Bezooijen; STAVENISSE, Oranje Hotel, coif. de Kar. Duine, cafe Nuijten, coif. Schot, bureau deaer.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 4