„Sportief" ST. mm STICHTING. Pullman Matras J. TUINDER Kledingmagazijn «MODERN» Een heerlijke liggging wordt U gegarandeerd door een J. ELICH VAN MIERLO EN ZOON N.V. n DISTRIBUTIEDIENST THOÜEN Woninginrichting Firma C. Laban Agent PULLMAN MATRASSEN: FA. C. LABAN - DALEMSESTRAAT - THOLEN De kleine winkel met de grote sortering des, hetere machines, betere ras sen, betere verkaveling, betere wa terstanden!, betere, d.w.z. be snaarde arneidsaanwending. Maar dan moet er ook resultaat tegen over staan, dan moet er direct voordeel voor hem overblijven. De zware druk der belastingen van deze na-oor!ogse jaren heeft daar van niet veel goeds gelaten. Met grote belangstelling hebben we daarom kennis genomen van de laatste plannen tot belastingher ziening. Can Minister Lieftinek. '11 Betekenende winst achten wij, dat de ondcrneinersbelasting, op de onbillijkheid waarvan in de D.B.-vergadering van 21 Februari nog zozeer werd gewezen, thans, wat de heffing over de grondslag bedrijfskapitaal betreft, zal komen te vervallen. Een half ei is beter dan een lege dop maar de andere helft hopen wc spoedig te zien volgen. hen verbetering is ook de ver rekening van verliezen over drie jaren inplaats van twee jaren, ter- v.ijl de heer Meijers in het Zeeuws L mdbouwb a i van t e weken ge leden uitvoerig gewezen heeft op het belang van de nieuwe bepaling o:u op bedrijfsmiddelen, welke tussen 1 Januari 1946 en 1 Janua ri 1953 zijn verworven, een derde van de kosten wille.—.r.g, mits vervroegd, af te schrijven. Merk waardig ongevoelig lijkt ons hier bij echter weer, dat aan oorlogs getroffenen, naar ons door des kundigen werd verzekerd, geen voordelen wat de afschrijving op roerende,goederen b. ei reft, wufu verleend. Wij zouden liet zeer bil lijk geacht hebben wanneer oor- logs^etroffenen voor de bedrijfs middelen welke ze nieuw moesten aanschaffen, meerdere belasting- faciiiteiten zouden ontvangen dan diegenen, die geen oorlogsschade hebben geleden en eveneens tot dergelijke nieuwe aanschaffingen overgaan. Tenslotte mag ik niet nalaten met U te spreken over de admini stratieve lasten, die op het boeren bedrijf rusten tengevolge van het zich steeds uitbreidende sociale verzekeringsstelsel. Het heeft min der zin te spreken over het stelsel als zodanig. Ik constateer, dat de gehele volksvertegenwoordiging tot uiterst rechts toe deze uit breiding heeft gesteund, ter wijl een nieuwe wachtgeld- en werkloosheidsverzekering ook reeds in behandeling is. In onze boerenkringen is men met zorg vervuld over deze steeds stijgende lasten. Gaarne wil men zijn deel tot de sociale zekerheid en dien tengevolge- tot de sociale rust in Nederland bijdragen, doch de zorg betreft dc vraag of het vanwege onze concurrentieverhoudingen met het buitenland in lengte van dagen mogelijk zal zijn, zonder schade aan het bedrijf zelve, deze last te blijven opbrengen. Zolang de ordening veelomvattend was en do r eralening moge ijk blerf, sprak dit minder, doch nu vrijere ver! oudingen kwade kansen schep pen, getuige het aardappeldrama van het afgelopen jaar, is men bevreesd dat ons zo kwetsbare landbouwbedrijf over niet vol doende reserves zal beschikken om klappen van enige omvang op te vatten. Ondragelijk beschouwt men de administratieve last. Onze Ma' schappij heeft liet laatste halve jaar daarover veel mondelinge en schriftelijke bezwaren ontvangen. Wij onderschrijven deze bezwaren geheel. Ik moge U daarvoor ver wijzen naar datgene wat ik hier over op onze laatste Algeinen ledenvergadering te Middelburg heb opgemerkt. Het is ons bovendien bekend, dat bij vele boeren er van de af dracht der sociale lasten en belas tingen niet veel terecht komt, doodeenvoudig omdat men geen kans ziet het administratief voor elkander te krijgen. Een dergelijke onmogelijke situatie kan toch niet in de bedoeling van de wetgever liggen. Ik zal U direct vertellen wat er onderzijds gedaan is, doch ik wil vooropsteilen dat het niet aan ons is om veranderingen zelf door te voeren. Dit zullen Regering oj Volksvertegenwoordiging moeten doen en daarom hoop ik, dat ieder van U die ons heeft geïnterpel leerd tevens zich persoonlijk zal wenden tot de Minister van So ciale Zaken en tot zijn partij, voor zover dat mogelijk is, om daar mede te helpen begrip te wekken en onze actie kracht bij te zetten. Ondertussen immers hebben wij niet stilgezeten. Het K.N.L.C. heeft zich tezamen met de beide andere boerenorganisaties tot de Stichting v. d. Landbouw gewend met het verzoek of de Sociale Hoofdafdeling onmiddellijk mid- de'eti wil beraden om vereenvoudi ging van de administratie van het sociaal verzekeringssysteem te ver krijgen, waarbij een uiteindelijke datum van 1 Januari 1951 is ge noemd. Tevens is er op aange drongen voor deze actie contact te zoeken met organisaties, die deze last eveneens zwaar te verdu ren hebben, zoals de Midden standsbonden, Patroonsbonden enz. Reeds heeft een voorlopige bespreking met Minister Joekes plaatsgevonden, waarbij Z. E. het bedrijfsleven gevraagd heeft een plan bij hem in te dienen. Ik spreek de wens uit, toehoor ders, dat tastbaar resultaat bin nen afzienbare tijd geboekt kan worden, hoewel ik U niet wil ver helen, dat de moeilijkheden waar verschillende wetswijzigingen noodzakelijk zullen zijn niet een voudig te overwinnen zullen zijn. Ons einddoel is een afdracht van alle sociale lasten in een keer, zoals dat in België en ook in an dere landen mogelijk blijkt te zijn. Waar een wil is, is een weg. Dat die wil ook in officiële kringen gevonden moge worden. Toehoorders, wij zijn verheugd en vereerd dat gij in zo groten getale naar onze zomervergadering zijt gekomen. Het bewijst weder om dat wij op velen, zeer velen kunnen rekenen, evenals U op ons, Uw vertrouwensmannen kunt re kenen, om samen pal te staan voor wat bereikt is en wat bereikt moet worden om de Zeeuwse boe renstand te handhaven. Moge het zo zijn: - B ijf één, o, Zeeuwse Maatschappij Blijf één en ongeschonden! üeen standsverschil,noch buurbedil Verscheure door krakeel en gril Wat hoort te s^am gebonden. Na de rede van de heer Geuze sprak o.m. de Commissaris der Koningin jhr Mr J. C. O. de Casembroot. De heer Ir C. Staf, Directeur-Generaal vandeLand- bouw hield daarna zijn rede met onderwerp: „Bestaansmo gelijkheden van de Nederlandse Boer en Tuinder in het raam van de nieuwe Landbouwpoli tiek" en beantwoordde enige vragen door belangstellenden gesteld. (In ons volgend nummer komen we hierop nader terug). Na afloop van de vergadering werd het tijd om zich gereed te maken voor de tocht over het eiland. Dank zij de voorbeeldige voor bereiding door de Rijtoercom missie en de boven alle lof verheven hulp van de Rijkspo litie kon de eerste auto om hall twee starten en reden auto's en bussen geregeld af. Het was een imposante stoet, die wij op een lengle van 7 K.M. schatten. En zij die de rondrit meemaak ten hebben zich kunnen over tuigen dat de oogst 1949 geen spoor meer toont van de onder waterzetting, de vruchten be loven een goede oogst. En het was twee uur later toen de kop van de stoet Tholen weer inrolde De leden van alle commissies, en bovenal het Dag. Bestuur van de Kring Tholen en St. Philipsland komt een woord van hulde voor het vele werk dat zij hebben verricht om 30 Juni en 1 Juli zo goed te doen sla gen. Op het terrein aan de Langeweg had de jury, be staande uit de heren A. L. Stallaert, Kloosterzande, W. A. Sneep Goz., Ossendrecht, Iz. Groene wege.Hoedekenskerke, A. Wisse-Vogelaar, Nieuw en St. Joosland, J. van 't Westeinde, Nieuwdorp, W. J. L. de Groof, Kruiningen, geen gemakkelijke taak om de prijzen aan te wij zen uit de 155 ingeschreven hengsten rrterries en veulens. Veler belangstelling ging uit naar dit onvergetelijke mooie moment van de Z.L.M. dag. Dit was ook het geval met het concours van de Landelijke rij- verenigingen. De jury bestaande uit de heren. P. W. de Jongh de Leeuw, Dubbeldam, P. K. Kistemaker, Hoofddorp, J. Petrie, Hoofd dorp, H. Jas Dubbeldam, had het Prov. Kampioenschap aan te wijzen. Die de dressuurproef voor acht tallen hadden te beoordelen, bestond uit de heren P. W. de Jongh de Leeuw te Dubbeldam en J. Petrie te Hoofddorp. De jury voor viertallen wordt gevormd door de h.h. P. K. Kistenmaker,-Hoofddorp en H. Jas, Dubbeldam, aan wie ook de beoordeling van andere klassen was opgedragen. Op de aanpalende weide was de tentoonstelling van land bouwwerktuigen met ruim 70 inschrijvingen, die veler aan dacht trok. De grote belangstelling zal wel uitgaan naar de voorleiding van deKampioenshengst, Kampioens merrie en de andere bekroonde paarden. Voor allen die belang stellen in de Landelijke Ruiter sport zal straks wanneer de demonstraties aanvangen, wel een mooi moment zijn. „Concordia" zorgt voor muzi kale opluistering. En als dan het einde komt van deze Land- bouwdag, die door mooi zomer weer is 'begunstigd, zal wel nie mand der Thoolse eendagsgas- tet spijt hebben dat zij naar Tholen zijn gekomen. Zij zul len wel een aangename herin nering aan 1 Juli met zich ne men. In ons nummer van volgende week zullen wij de toegekende prijzen mededelen. Roxy Theater. brengt vanaf Vrijdag 1 t.e.m. Maandag 4 Juli het boeiende en dramatische filmwerk. „OPSTANDING" met Doris Duranti en Claudio Gora. Naar de be kende roman van Leo Tolstoi. De verfilming van deze beroemde roman is een openbaring. Toegang 18 jaar. Aanvang Vrijdag en Maandag 8 uur. Zaterdag 7 en 9 uur Zondag 0.30 en 9 uur. Attentie Zondagmiddag om 4 uur vertonen wij U twee hoofdfilms w.o. de sterke Cowboy-film „De man met het lidteeden" met de bekende DRIE MUSKETIERS en het griezelver haal. Het huis met de geheime kamer" Toegang 14 jaar Lievevrouwestr. 9 Tel. 767 Bergen op Zoom LEUKE GEBLOEMDE ZOMERJAPONNEN, vanaf f 12.75 VINGERTIPS, geel gevoerd, vanaff 29.75 MANTELS, geel gevoerd, nieuw model, vanaf f 49.75 BERGEN OP ZOOM UITGIFTE VAN: f300.000.- 3'/2°/o le Hypothecaire Dertigjarige Obligatielening tot den koers van 100 °/0 Woensdag 20 Juli 1949 Openstelling agentschapskantoren In verband met de inkrimping van de distributie zal met ingang van Maandag ■4 J nil a.s. slechts eeemaal per 14 dagen zitting worden gehouden on de aeenf- schapskantoren. 1 Bovenstaande geldt ook voor voor de inlevering van consumentenbonnen door detaillisten van de hieronder genoemde gemeenten: POORTVLIET SCIIERPEN1SSE ST. MAARTENSDIJK STAVENISSE ST. ANNA LAND 01JD-V0SSEMEER Woensdag 13 Juli volgende zitdag 27 Juli enz Dinsdag 5 19 Woensdag 0 20 Donderdag 14 28 Dinsdag 12 Donderdag 7 20 21 De agentschapskantoren zijn geopend "van 14.00—15.30 uur De inlevering van consumentenbonnen te Tholen blijft ongewijzigd. Uitreiking toeslagkaartcd bijz. arbeid 1 f'mh!!64oafeni<?Tten f,nVra°en,°m beslag voor bijz. arbeid voor de ♦nt it 1 l'- 12de 13de, en 1ste periode worden ingediend, waarna terstond tot uitreiking van de toeslagkaarten zal worden overrrec,aan THOLEN Vrijdag 15 Juli. POORTVLIET Maandag 4 Juli SCHERPENISSE Dinsdag 5 Juli ST. MAARTENSDIJK Woensdag 6 Juli STAVENISSE Maandag 11 Juli van van ST. ANNALAND OUD-VOSSEMEER 9.30-12.30 en 14.00—15.00 uur. Vrijdag 8 Juli Donderdag 7 Juli Medebrengen: Alle Tweede-Distributiestamkaarten. THOLEN, 30 Juni 1949. Wouwsestraat 7 - Telefoon 663 - Bergen op Zoom in stukken van f 500.- en f 1000.- aan toonder, met coupons per 1 Februari en 1 Augustus. Ondergetekende bericht dat zij de inschrijving op bovengenoemde obligatielening openstelt op van des morgens 9 uur tot des namiddags 3.30 uur bij de kantoren van ondergetekende te Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Ooster hout, Oudenbosch en Etten. Houders van de per 1 Augustus a.s. aflosbaar gestelde 4 obligaties ten laste van de St. Geerte Stichting te Bergen op Zoom hebben bij de inschrij'ving recht van voorkeur. Prospectussen, waarin de voorwaarden van de uitgifte zijn omschreven, en inschrijfbiljetten zijn verkrijgbaar bij haar kantoren. BREDA, 30 Juni-1949.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 3