THOOLSE COURANT 1 Juli 1949 Officieële ontvangst van het Hoofdbestuur en de Kringbesturen der Z. L. M. te Tholen fKA'Ai Tweede Blad P f L' Donderdagmiddag kwamen uit alle delen van onze Provincie reeds deelnemers naar Tholen, w.o. Hoofdbestuaisleden die hun vergadering te St. Philipsland hadden gehouden. Te 18 uur begaven het Hoofdbestuur en de bestuursleden van de Kring Tholen zieh naar het Stadhuis waar het Gemeentebestuur de Gasten ontving. Nadat allen hadden plaats genomen was het Wethouder C, van den Berge, loco burgemeester, die het volgende sprak MIJNHEER DE VOORZITTER DER Z.L.M. HOOG GEACHTE AANWEZIGEN Toen de Z.L.M. bekend maakte, dat zij dit jaar haar Landbouwdagen met jaar vergadering te Tholen wilde houden heeft ons dat ten zeerste verblijd. Namens het Gemeentebestuur heet ik U dan ook van harte welkom binnen onze veste en in het bijzonder op deze historische plaats. Immers hier plegen sedert honderden jaren de belangen van de burgerij van deze stad te worden behandeld. En daar een groot deel van de Burgerij betrokken is bij de landbouw, spreekt het vanzelf dat ook haar belangen meermalen onderwerp van bespreking waren. Was het landbouwbedrijf in het verleden een vrij individueel bedrijf in de eerste plaats gericht op de verzorging van hem, die het bedrijf voerde, dat is in de loop der jaren geheel veranderd en het is ook Uw Vereniging, die reeds jaren geleden heeft ingezien, dat door de verandering van karakter van het bedrijf organisatie van de boeren nodig was. En dat de oprichters van de Z.L.M. het bij het goede eind hebben gehad bewijst onder meer Uw aanwezigheid in zulk een grote getale hier ter plaatse. De organisatie van de landbouw heeft tot gevolg gehad, dat het Bestuur ook in hun organisatie opgenomen hebben de tuinbouw zo nauw "verbonden met deland- bouw en dat daardoor de boerderij en tuinderij hoe langer hoe meer ingeschakeld zijn kunnen worden in de economie van het gehele land, en dit ten bate van bei de. De organisatie van de land- en tuinbouw heeft het tevens mogelijk gemaakt de boerderij en tuinderij hoe langer hoe meer te laten profiteren van de steeds voortschrijdende wetenschap en techniek. Zowel het een als het ander is in een zo dicht bevolkt land als het onze een dringende eis. Immers de land- en tuinbouw waren, steeds een van de fundamenten van ons volksbestaan en ondanks de steeds meer toenemende industrialisatie van ons land zal de land- en tuinbouw in verband met de toenemende bevolking als een fun dament van ons bestaan niet kunnen worden gemist. Daarom is er ook voor de Z.L.M. in de toekomst nog een belangrijke taak weggelegd, namelijk er aan mede te werken, dat enerzijds de productie wordt opgevoerd tot het mogelijke om over de gehele linie te streven naar voorziening in de voedselbehoefte van het eigen land en anderzijds door opvoering van de qualiteit van het product te streven [naar zo belangrijk mogelijke export. Op 12 Juni j.!. was het ICO jaar geleden, dat voor eerste maal in Tholen de Algemene Vergadering der Z.L. de M. lllllJH WÊm van guano guano werd gehouden en wel zoals het programma vermeld des voormiddags ten 10 ure in de Gereformeerde Kerk aan te vangen met een redevoering. De Kring Tholen heston:!'toen 5 jaar, wart op 30 Januari If4t was na bijeenrceping van 71 deelgenoten door Willem Jchannis van Voorts Cwshoek, Lid 'der Comrdac.'e van Landbouw in de provinc e Zeeland bij de vijfde sectie te Tholen, de oprichting tot stand gekomen. Benoemd werden bij die gelegenheid tot President W. J. van Voorts Cetshoek, tot Vice-President M. K. Waghto, tot Secretaris M. M. de Lange, tot Penningmeester C. Ge luk en tot leden H. van Gorsel Jzm, M. de Man, L. C. v. cl. Oudendijk, A. de Vulder \:n Noorden, D. J. Ampt, A. Ge luk Jan., W. N. Fr.den c \7. F. v. d. Burght van Lich te- erg en F. C. de Casembroot. 1 notulen van de vergaderingen uit deze eerste tijd van hei bestaan van onze Kring zijn buitengemeen interessant. In de eerstvolgende vergadering werd o.a. besloten dat jaar een premie uit te loven voor de beste ploeger. Vervolgens wordt dan een commissie van drie benoemd om deze ploegwedstrijd voor te bereiden en nadat de Wed. van Zor gen te Oud-Vossemeer wei een perceel braakland heeft willen aanwijzen om daarop de proeven te doen plaatsvin den is het rapport op 5 Juni d.a.v. reeds binnen. Vijf ploegers hebben gewedijverd en de prijs wordt toegewezen aan Hendrik van de Zande Janzoon, zijnde dit een zilve ren tabaksdoos en als accesses aan Willem Last een zil- ren horlogeketting, welke prijzen ter waarde van f35.50 graveren inbegrepen, in de volgende vergadering met een toepasse'ijk wor.'en uitger-ikt, waarop v. d. Zanc'e met enige dichtrege'en te.tankte. In deze efde vergadering werd tevens gesproken over het gebruik vti als mestspecic, waarbij enkele landlieden, waaronder de Landman I. L. Cliris- tiaanse uit I holen, mededeling deden over enige proeven, die zij met de genomen hadden. We vinden dat eerste jaar talrijke onderwerpen aangeroerd, terwijl de belangstel ling rijk en gevarieerd pleegt te zijn. Ik noem U behalve de guanoproeven als on derwerp van bespreking: ervaringen opgedaan met Whillingtonsche tarwe en Himelaya gerst, liet uitgeven van getuigschriften voor dienstboden en arbeiders, de verplichting om nakomelingen van de aanwezige Engelse stier aan te houden en een adres aan de Tweede Kamer betreffende de In-, Uit- en Doorvoer. De eerste levensjaren van de Kring worden gekenmerkt door een grote activiteit. De afvaardiging naar de Hoofdbestuursvergadering voor bespreking 'der daaraan de orde gestelde vraagstukken, deelneming aan de tentoonstellingen komen geregeld ter sprake, terwijl doorgegaan wordt met het organiseren van wedstrijden, o.a. in'het greppelsdelven en later in het mcekrapdelveu. (0 Tevens wordt reeds direct als een goede gewoonte ingevoerd om door leden zelve uitvoerig over actuele landbouwvraagstukken te doen rapporteren. Van de onderwer pen, die daarbij aan de orde komen, noem ik U in de loop van de eerste acht jaar de werkzaamheden-ervaringen met Syrische Meede, rapport over de afstammelingen van de Durnhamsche stier, overzicht van de bewerking en de uitkomsten van vlas in een wasserij te St. Maartensdijk, het instellen van een openbare veemarkt het we- ?en van graan in bijtmiddelen tot bestrijding van de brand, onheilen in de'rogge in 1846, de teelt van maïs of Turkse tarwe, aardappelzaad, bemesting van jonge meede natuurlijke geschiedenis des paards, Amerikaanse rogge, Honingsdauw, verbouw van' mangelworteien voor winterstalvoedering, Portugeese aardappelen, braakstelsel onder grondse ploeg, kwaliteit der boter, kwade koppen in het vlas, Engelse varkens rijenzaai van tarwe, kunstweiden, tabaksbouw, enz. Bij bestudering van dit materiaal bleek mij, dat één man zich bijzonder heeft on derscheiden en zelfs met kop en schouders boven de rest uitstak, wat zijn bijzonder veelzijdige cn gedegen kennis van de landbouw in de ruimste zin des woords be treft. Deze man was A. Geluk J.A.znwonende Vrouw Beliapolder onder Tholen beter bekend als de oude Toon Geluk. De man, die ook de samenstelling van het j.bekende landbouwers zakboek op zijn naam heeft, dat in 1939 nog voor de 8ste Jceer werd herdrukt. Men komt onder de indruk van de grondigheid*, waarmee deze ^voorgangers nu honderd jaar geleden hun vraagstukken behandelden en hoewel de basis van hun kennis natuurlijkuitermate smal was, was hun ken WH groter, dan tegenwoordig bij velen onzer boerenmassa liet geval was. Zo vond ik van Geluk's hand eeii nauwkeurig gespecificeerde kostprijsberekening Van inais, die voor een L.E.I.-berekening nauwelijks onderdoet. Met zijn beproevingen was hij nochthans bedachtzaam, gedachtig de ïes: mm/asm. Vanuit dit standpunt gezien wens ik Uw Vereniging van harte Gods zegen op Uw arbeid in de jaren die komen zullen. Tenslotte moge ik mij kwijten van een verzoek van onze Burgemeester die door gezondheidsredenen verhinderd is hier thans in mijn plaats te staan, namelijk U zijn beste wensen aan te bieden voor voortgezet bloeiend bestaan van Uw Ver eniging. Hierna sprak de Voorzitter der Z.L.M. ir. M. A. Geuze een woord van dank voor de ontvangst, waarna de heer Kooijman als vice-voorzit ter van de Kring Tholen en St. Philipsland eveneens het Gemeentebestuur van Tholen een woord van dank gaf voor deze officieele ontvangst en voor de medewerking hen betoond voor het organiseren van déze dag. De gasten maakten hierna onder begeleiding van „Concordia" een kleine rondwandeling. Intussen was men in de gelegenheid de etalage te bewonderen van de winkeliers die aan de etalagewedstrijd deel namen. De jury had geen gemakkelijke taak. Ie prijs C. A. van Splunter, 2e prijs M. v. d. Eijk, 3e prijs J. Zwaan. De "olledige uitslag volgende week. Zo was dan bet scrslu gedeelte van de Landbouwdag afgelopen en kwamen de bezoekers bij massa per aulo en autobus naar Thojen, waar de politie die in totaal 50 man sterk was geen gemakkelijke taak had om het verkeer te goede banen te leiden. Het vrouwelijk deel der bezoekers begaf zich naar de Landbouwhuishoudschool wliar onder leiding van de directrice mej. C. Boogerd een tentoonstelling was ingericht die de moeite van een bezoek voor de dames meer dan waard was. De ingang was met bloemen feestelijk versierd en in de lokalen van de school kon men inmaak en bakwerk van de leerlingen bewonderen, terwijl een feeste lijk aangerichte tafel belust maakte om van hetgeen daar opgesteld was te proeven. Doch dat bet niet alleen het eetbare gedeelte is dat men kon bewonderen kwam uit door de schat van veldboekelten kunstig opgemaakt en de fraaie col lectie handwerken bijeengebracht door de leden van de bond van plattelands vrouwen. Hoe Tholen er een kwart eeuw geleden uitzag liet een schilderij van onze oude veste zien in 1923 door de heer L. K. van Dijk geschilderd. De heren hadden zich inmiddels naar de vergadergelegenheden begeven waar ouder meer tegenwoordig waren de Commissaris in ons Gewest Jhr. mr. J. C. A. de Casembroot en Ir. C. Staf de Directeur Generaal van de Landbouw, die zou spreken over Bestaansmogelijkheden voor de Nederlandse Boer en tuinder, in het raam van de Nieuwe landbouwpolitiek. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en de hoge gasten welkom had geheten sprak de heer Geuze alsvolgt Verlaat het oude niet, wanneer het goed beklijft En slechts veranderingszucht U tot h^t nieuwe drijft Maar kies het nieuwe, zo U blijk V - 7 Lat nieuwe kunst U beter lijk \/ant eerst gedaan, daarna bedacht :::eiiig tot berouw gebracht. legen kwade koppen in vlas nam hij verschillende proe- .cii. Een afheming op Noorden- en Oostenkant met een haag van stroo gaf het beste resultaat, de zwarte beestjes had luj echter nog niet in de gaten. Voor tabak berekende hij de voor die tijd fantastische opbrengst van f 1164— per bunder. Van hem gaat de anecdote, dat hij bij een 'bezoek van Koning Willem III aan Tholen een gemet groene tarwe afsneed om langs de weg te versieren, doch dat de Koning langs een andere weg reed. Een man als Geluk was het oor deel waard, dat Ermerius in 1744 over Tholen neerschreef n.L: dat men in deze Landstreek bewoners vond, die in gezond vernuft, beschaafde zeden, en onderzoek van nuttige geschi iftcn, bo\en andere Zeeuwse Eilanders uitmuntten Men staat verbaasd, „zo schreef hij verder" wanneer men de egeri onderzoek doet, en veel hunner beschamen de ü,e d' i '^s Seen andere verdiensten hebben dan rijkdom en aanzien." En wij zullen nu wel mogen er kennen, dat als we die voorsprong al bezeten hebben, we verzuimd hebben haar te behouden. Om U nog een voorbeeld te geven van de voortreffelijke werkwijzen in die tijd, geef ik u ee:i paar grepen uit een rapport van 1845, betreffende de aardappelziekte van de Voorzitter van Voorts Catshoek. - - groei-omstandigheden van het pootgoed het vorig jaar daarna de bevvar.ng de uitpoot, de weersomstandigheden en verricht daarna geregeld waarnemingen te velde met vermelding der data. Na 20 Juli bemerkt hij donkere vlekken 111 liet loof en hij beschrijft het verloop van het ziektebeeld verder nauwkeu- lr. M. A. GEUZE ra -prrak Hij bespreekt eerst ng. De 18e Augustus heeft hij rond Tholen op een 8-tal percelen, waarbij 2 in de pol der Schakerloo, bossen aardappelen laten uitdoen en de besmette en onbesmeite knollen geteld. Hij bewaart ze afzonderlijk en ziet, dat de onbesmette knollen toch ook langzaam aangetast raken. Bij het ontdekken van het kwaad heeft hij zowel van vroege als van late aardappelen het loof laten afsnijden, doch het nieuw uitbot tende loof bleek hein nog ineer besmet en proeven met ongebluste kalk en as gaven evenmin resultaat. Hij signaleert ook de Phytophtora reuk bij warm weer. Het is duidelijk, dat men in die tijd tegenover een raadsel stond en niettegenstaande dergelijke nauwkeurige waarnemingen machteloos stond. Ik vraag mij we! eens af of ons huidige geslacht wel enige notie heeft hoe men vroeger moest boeren in een gewest als Tholen Be maling was er niet drainage evenmin, alles lag in greppels, 's winters verzoop men, net land bleef lang nat en in het inajaar zat men weer vroeg onder water er werd gebraakt, want kunstmest was er niet. Alles moest komen van stal- en groenmest, alle plantenziekten en schadelijke insecten hadden vrij spel, het gras werd alles met de zeis gemaaid en met de handrijf aangeharkt op oppers, de gewassen s winters met de vlegel gedorscn en landbouwonderwijs was er helemaal niet Wie zich deze omstandigheden goed indenkt, kan zich ook voorstellen, dat de op brengsten meestal niet hoog konden zijn en die cijfers zoals 20 mud per ha voor tarwe, die U op ons tentoonstellinkje ook in het beredeneerd verslag van de land- a°UTno kunnen zien> begrijpelijk maken. Dan spreekt tevens meer tot U, wat in die 100 jaar bereikt is en welk een geschiedenis onze kring en onze Maatschappij mcae hebben mogen maken. De verbinding met St. Philipsland was in die jaren uiteraard moeilijk en zo vond ik een verslag, waarin geadviseerd werd een request te richten ten einde de belasten de bepalingen op het vervoer van vee weg te nemen, zodat de St. Philipslandse le den ook met hun dieren de Durnhamse stier zouden kunnen bezoeken. Nu 100 jaar later zijn die belastende bepalingen op het vervoer van vee nog niet verdwenen. Ik wil nog even terug komen op het punt, waarmee ik begon, n.l. de Algemene Vergadering en Tentoonstelling van 1849, 100 jaar geleden. De daar behandelde Commissie-voorstellen betreffen a. Een onderzoek naar het wenselijk en uitvoerbare van een Landelijk OmFet- stelsel. b. Een in te stellen onderzoek naar hel verband tussen de bevordering der zedel: ke verplichtingen onder de arbeidende en dienstbare bevolking en de verbetermg van dcrzelven mater e!en toestand, benevens naar de middelen om die verbe ende toestand zedelijk en s.o.rcnj.v ui de landbouwende gemeen.en ver!.re en te zien. '4 .-r - ||§j -• v s V,.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 1