Leest de Thoolse Courant TRIPLONEREN »D E L E LI E« W. TANGE Buitenland Als een VIKING Veeluizenpoeder Slakkendood Vliegendood Omyl Muggendood „De vlucht naar het Paradijs" 7 u7gyenhi adve/iïzeAt iei DE THOOLSE KRANT Burgerlijke Stand ColoradokeveiJ De Thoole Kran$ in ieders hand 1899 J949 Zo de Heere ,wil hopen op 11 Mei a.s. P. OUIST en P. J. QUIST-GEUZE hun 50-jarige echtver eniging te gedenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Scherpenisse, L. BolierQuist. A. Bolier en Kinderen. Tholen, M. van Duivendijk Quist S. van Duivendijk en Kinderen. M. Deurloo—Quist. G. Deurloo en Kinderen C. Quist. A. QuistDeurloo en Kinderen B. SchotQuist B. Schot en Kinderen. C. MoelikerQuist J. Moeliker en Kinderen. Tholen, 6 Mei 1949. Prettige huishoudelijke werkkring aangeboden aan FLINK MEISJE in kleinNederl.Predikants gezin te Antwerpen. Br. Mevrouw A. van der Walle Wapenhagestraat 36 BerchemAntwerpen zijn koopwaar wilde aan prijzen kon hij dit niet doen door middel van een courant. U wel, een advertentie in de Thoolse Courant is Uw succes. BRUGGETJE Te koop eenzo goed als nieuwe kinderwagen Kaai, 10 Tholen. vloeibaar en in poedervorm uit voorraad leverbaar Drogisterij l/'o 't Stadhuis van Tholen Telef. 151 OVERWELDIGEND is het succes met De klant is na de proeforder zó onder de in druk, dat hij ons vraagt de gehele garderobe te willen behandelen met: T R I P L O N Gaat U zelf eens na wat een besparing over al Uw kleding. TRIPLONEREN betekent: le. absoluut ANTI-VOCHT 2e. gegarandeerd ANTI MOT 3e. ANTI-SLIJTAGE 4e. geefteengeheelNIEU VV APPRèT Wacht niet langer en komt eens bij ons pra ten. Het is bereikbaar voor iedere beurs. STOOM VERVERIJ - CHEM. WASSERIJ St. Josephstr. '11-17 - Tel. 4G3 - B. op Zoom Roxy Theater - Bergen op Zoom brengt vanaf Vrijdag 6 t.e.m. Maandag 9 Mei EEN SPECIAALKERMISPROGRAMMA met de lieveling van het publiek Bobby Rreen in zijn laatste doch mooiste film Bobby Breen zingt met zijn gouden slem de mooi ste melodiên. Bobby Breen de kleine artist met bet grote talent, brengt U thans een film die U nimmer zult vergeten. Aanvang Vrijdag en Maandag 8 uur. Zaterdag 7 en 9 uur. Zondag 4, 6.30 en 9 uur. Toegang alle leeftijden Wij raden U aan voor deze film tijdig plaatsen te bespreken Oh pro\p atteln deke°me" rrA6es'^a0e"/ Ser6r«'/"s °vVerer°'er/ <Ue/ ,,öe ge/Prt„„,e'Ur. nndei Ker 'nnis Prodt üc'en 'id ^a/fe Publicatie van de Nederlandsche Nieuwsblad In ons filiaal Gr. Markt36 heb ben wij een ruime keuze in de nieuwste gramofooiiplaten. Uw lievelingsplaat is hier beslist bij Wij spelen U graag alle ge wenste nummers voor. RADIO Antwerpsestr. 14 Telefoon 758 CRUSIO - Grote Markt 36 Bergen op Zoom Kerknieuws Tholen. Ds. H. van Leeuwen pred. der Chr. Geref. Kerk alhier, heeft het beroap naar Delft aangenomen. Scherpenisse. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Zwammerdam ds. Koreman alhier. THOLEN Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam 3 uur ds. v. d Wiel. Nam. Bed. H. Doop Oer. Kerk voorm. 10 uur en nam. 3 uur ds. Lanning te Fijnaart. Ger Gem voorm. 10 uur nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leesdienst. Chr. Ger. Kerk voorm. 10 uur en s'avonds 6.30 ds. van Leeuwen en nam. 2.30 leesdienst. Ned. Prot. Bond geen dienst. Landdag te Vlissingen) POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 uur ds. de Lint en nam. 2 uur leesdienst. Ger. Kerk voorm. 9.30 uur en nam. 2 uur ds. Arntzen uit Anna Jacoba- polder. Ger. Oem. voorm. 9.30 en nam. 2 en 's avonds 6 uur leesdienst. SCHERPENISSE Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. Koreman. Collecte Militiaire fondsen. Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 uur en 's avonds 6 uur dhr Swerus te Rotterdam. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. de Bres. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 'savonds 6 uur leesdienst. Oer. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leesdienst. Rehoboth nam. 6.45 ds. Spruijt te Leiden. STAVENISSE Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur leesdienst en nam. 6 uur ds. v. d. Wiel (Collecte Militaire fondsen.) Oud Ger. Gem. voorm. 9.30 nam 2 en 's avonds 6 uur leesdienst. ST. ANNALAND Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 dhr de Jong. Geref Gem9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER Ned. Herv Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 ds. van Putte. Ger. Kerk voorm 10 uur leesdienst en nam. 6.30 ds. Arntzen te Anna- Jacobapolder. Chr Ger Kerk voorm. 10 uur en 'savonds 6.30 leesdienst en nam. 2.30 ds. van Leeuwen. ST. PHILIPSLAND. Ned Herv. Kerk voorm 10 uur leesdienst nam. 2.30 ds. de Lint. Woensdag zijn de vertegenwoor digers van de vier grote mo gendheden te New York bijeen gekomen tn reeds enige tijd na de opening kon worden gemeld dat de Russische vertegenwoor diger Maiik namens zijn regering had toegestemd in de vaststelling van de datum van 23 Mei voor een bijeenkomst van'de Raad van ministers van buitenlandse zaken der grote vier en van 12 Mei voor de gelijktijdige ophef- fing van alle verkeersbeperkin gen in Duitsland. Later kwam nog de mededeling da t overeens temming wasbereikt over alle belangrijke principiële kwesties. De vroegere Amerikaanse miiiis- ler van buitenlandse zaken verklaarde: ,,Wij hebben de slag om Berlijn gewonnen, omdat wij daarbij van onze technische overmacht gebruik konden maken", aldus Clayton, „doch bet Westen beeft de slag om Griekenland niet gewonnen, die om China practisch verloren, en bet zal de slag om hel Midden Oosten nog moeten vechten". De Belgische Koningskwestie is in een nieuw stadium getreden In een brief aan zijn broer, prins regent Karei, schrijil koning Leopold met betrekking tot het onderhoud, datkortgele den in Zwitserland is gevoerd, dat de „onmogelijkheid om te regeren door toedoen van de vijand" niet meer bestaat, aan gezien er geen vijand meer is en hij wenst terug te keren tot de constitutionele toestand. Hij Schoenenprijzen vrij 30 April zijn de prijzen voor schoeisel van iedere aard met uitzondering van gevulcaniseerd schoeisel en klompen, vrijgela ten. De vakgroep schoenenindustrie te Tilburg, deelt in verband hiermee mede. in verband met de opheffing der prijsvoorschriften voor schoe nen, hebben 48 schoenfabrieken schriftelijk ieder voor zich, een verklaring afgelegd, waarbij zij de garantie geven, dat de prij zen van het door bun bedrijf geleverde volksschoeisel niet hoger, eerder lager gesteld zul len worden dan bij handhaving van de prijsvoorschriften het geval zou zijn. GEMEENTE SCHERPENISSE over April. Geboren: Philippus Martinus, zv. A. Jasperse en van C. W. van der Jagt Johannis Adriaan, zv. J. P. van Houdtenvan C.D. J den Engelsman. Rachel Anna, d. v. A. J. van der Klooster en van P. M. Quaak. Marinus Gilles, z. v. J. Uijl en van C Moerland. Ondertrouwd: W.M.A.Roorda 25 j. en T. W. Beeke 25 j. Overleden Cornelis Andriesse 65 j., echtgen. van J. Keijzer. Loop der bevolking Ingekomen Johannes Andriesse uit Utrecht. Vertrokken: JohannisLindhout en gezin naar Poortvliet (f m. en 1 vr.). Cornelis Visser naar Bergen op Zoom. Johannes Bij- nagte naar Almelo. GEMEENTE ST. ANNALAND over April. Geboren Willem Matlheus, z v. M. Fase en Ghr. J. Rijnberg. Pieler Willem, z. v. P. Moerland en W. K. van Luijk. Karei Cor nelis, z. v. D. Rijnberg en P. M. Vos. Gehuwd: Adriaan Burgers 33 j en Geertrui Slager 23 j. Overleden: Cent v. d.Boogaart 62 jechtgenoot van J. Rijn berg. Tannetje Hoek 87 j., onge huwd. Jan Thomas Kurvink 74 j wedn. van Aaglje van Beveren, eerder weduwn. van Elizabeth Elenbaas. Maatje Priem, echt genote van Adam Rijnberg 79 j. Te Bergen op Zoom Josias Rid- derbof 65 jweduwn. van Mar- tina Duijzer. Loop der bevolking. IngekomenTannetje Rijnberg geb. de Jonge van Nw. Vos meer. Jannetje M. Geluk geb. Blok van St. Maartensdijk. Cor nelis Slager Jzn. van Valken burgHouthem. Johannis Rid derhof van Harderwijk. Ewoud Goedegebuure van Groningen. VertrokkenHuibreght van Dijke naar Bruinisse. Anna P. de Latèr geb. Voshol naar Sluis Trijntje E. van Dijckgeb. Moer land naar Soerabaja. Izak J. van Houdt naar Bergen op Zoom. Cornelis van de Klooster en gezin naai Rotterdam. GEM. ST. MAARTENSDIJK over April. Geboren Margarelha Adriana, d. v. J. Lindbout en M.A.v.d. Ree. Suzanna Wilhelmina, d. v. K. Potter en J. W. de Viet. Adri Cornelis, z. v. G. A. de Viet. Maria Tona, d. v. H. van Gorsel en E. W. Dane. Abra- mina Janna, d. v. D. Scherpe nisse en G. J. Boogerd. Onderlrouwd A. J. de Graaf 25 j. en M. W. van 't Zelfde 22 j. Overleden: J. Blok 91 j., we duwnaar van A. J. Ensmenger. P. V. van Splunter 55 jman van C. J. Dieleman. Provinciale verordening voor Distelbestrijding De Stichting voorde Landbouw in Zeeland acht liet noodzake lijk, dat de mogelijkheid wordt geopend op te treden tegen ge bruikers van gronden, die de bestrijding van distels, waarvan het zaad door de wind wordt verspreid verwaarlozen, waar door aan anderen schade wordt berokkend. De onkruiden ver lagen de opbrengst van de bo dem en verhogen de kosten zodat zij economische schade veroorzaken. In verband hiermede heeft bet college van Ged. Staten van Zeeland aan de Provinciale Sta ten voorgesteld een verorde ning in het leven te roepen waarbij aan eigenaren of ge bruikers van gronden de ver plichting wordt opgelegd deze te zuiveren van disleis behoren de tot het geslacht Cirsium of Sonchus, voordat deze tot bloei komen. Overtreding van de be palingen kan worden gestraft met een geldboete van ten hoog ste f 75 of een hechtenis van ten hoogste 12 dagen. Vals Bankbiljet van 100 gulden. Enige lijd geleden werd op bet postkantoor te Bergen op Zoom aangeboden een bankbiljet van f 100 waarvan de dienstdoende beambie liet vermoeden kreeg dat het was vervalst. Hij stelde de politie in kennis, die kon vaststellen, dat het biljet inder daad vals was. Het was zei slordig nagemaakt, gedatee 7 Mei 1045 en droeg de seri fitters G. J. en het numm 07799. De aanbieder van het biljet, d zeer gunstig bekend staat, w niet van wie hij het biljet on vangen had. De politie waarschuwt een ied goed toe te zien bij het oi vangen van f 100 biljetten vooral deze serieletters en I nummer te onthouden. Let op de Het warme weer in de perio van 15-18 April en van 23 April j.1. heeft tot gevolg g had, dat reeds vele colorad kevers te voorschijn kwame Uit de bij de Plantenziekte kundige Dienst binnenkomen meldingen blijkt, dat dit vooi geschiedt in het Zuiden en 0< ten van bet land. Hoewel n niet overal het aardappelgew dat de kevers tot voedsel die boven de grond staat, kunn vooral op ernslig besmette pe celen de aanwezige kevers gro schade aan het opkomende g was aanrichten. Ook om vf dere verspreiding te voorkome dringt de Plantenziektenkuni ge Dienst er ten zeerste op a het pas opgekomen gewas gro dig te inspecteren op het voc komen van kevers en daarbij granen en andere gewassen ui te vergeten. De vernietiging van de keve kan geschieden door doodkn pen en in ernstige gevallen do spuiten of stuiven. In liet begin van het seizoen calciumarsenaat ter bestrijdi van rle vretende kevers aan bevelen. Later in het seizo kunnen zowel calciumarsena als D.D.T.-middelen worden g bruikt. Via de uitzendingen van het N.M.I. om 5.45, 6.45 en 12. uur zullen de telers regelmal op' de hoogte worden gehoude

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 4