Brieven uit het eiland IK HOORDE..o. VERZILVEREN SPORT PLAATSELIJK NIEUWS We hebben de beide laatste keren geschreven over het rapport van de enquête-commissie betredende de krijgs verrichtingen in 1940. Het was met ons leger toen niet in orde. We* waren ingeslapen, dachten niet meer vol doende over liet nut van een leger, meenden dat een grensverdediging vanzelf af zou lopen. Men was niet bijzonder bang voor de Oosterburen. Dat hebben we grondig afgeleerd. Velen zijn thans bang voor een verdere Oosterbuur en aarzelen niet dit uit te spreken. Ons leger van thans zit in Indië en heeft daar een moeilijke en ondankbare taak. En hoe is het dan hier in Nederland met een eventuele verdediging gesteld. Daarop willen we ditmaal wat nader ingaan. Er bestaat sedert kort een Atlantisch Pact. Dit verdrag betekent een verbond tussen West-Europa en Amerika. West-Europa is daarbij een zwakke partner. Door de bezetting leeggeroofd en uitgeput moeten de West-Euro- pese landen op de been geholpen worden door Ameri kaanse Marshall-hulp. Niet alleen op economisch terrein, maar ook op militair-strategisch gebied. De wereld is nog steeds verdeeld en wij moeten helaas op verdediging verdacht blijven. Zo is generaal Montgomery benoemd tot opperbevelhebber over de gecombineerde West-Euro- pese strijdkrachten. Bij zijn bezoek aan Nederland heeft de generaal geïnformeerd, waar zijn troepen waren. Ze Waren in Indië en meer was er niet 1 Dit is tekenend voor de toestand. Naar het heet heelt Minister Lieftinck Nederland ook onmachtig verklaard op mililair gebied verder nog veel te financieren. Er zullen nu wapens uit Amerika komen en daartegenover zal Nederland een nationale reserve op moeten leiden. Voor dit laatste wordt thans hard propaganda gemaakt. Hel valt niet te ontkennen dat de jongelui uit de lich tingen 1944 t/m '47 grote voordelen hebben genoten t.o.v. andere lichtingen. Op hun wordt thans een beroep gedaan toe te treden tot de nationale reserve, waar ze een militaire opleiding van '200 uren per jaar zullen ontvangen, d.w.z. een dag per week drie a vier uren. De opleiding woidt aangepast hij de gewone dagtaak, zodat niemand daarvan hinder hoett te ondervinden. En anders dan vroeger, nieuwe en moderne wapens zijn voldoende aanwezig. Wanneer op deze wijze de reserve niet voldoende voltekend zou worden, zal de Regering zich dan niet genoodzaakt zien tot oproeping van een aantal dienstplichtigen over le gaan? Dit lijkt niet onwaar schijnlijk. We menen dan ook dat men verstandig doet de nationale ïeserve in dit licht te bekijken. En laat de overheid dan zorgen voor goede wapens en ervaren officieren (want die zijn er), zodat we gewicht in de schaal zullen leggen. SAMMETJE dat Jacobinns Fluitketel, een geacht inwoner van Amsterdam, deze week vrijaf heeft gekregen van de Directie der Bank waar hij werkzaam is, om koek en braadlessen te nemen gedurende 8 dagen op de Amsterdamse Huishoudschool. Het is namelijk zo, dat hij de Familie Fluitketel, (Vader, Moeder en 7 eetlustige spruiten,) dit jaar voor het eerst in hun historie „Moederdag" zal wor den gehouden, dus Jacobinus die dag voor de gehele huisdouding zal moeten zorgen.... Wat de „luiers" betref schijnt hij voor deze dag een accoordje gesloten te hebben met de huurman van 3 hoog in dezelfde woning.... aangezien z'n handen daar verkeerd voor staan!!! snelheid 8'/2 mijl. Verder 6 torpedohuizen, 2 kanons van 15 cm en 83 man bemanning. Do bedoeling van deze onder zeekruisers was, dat zij het artiileristisch zouden kunnen opnemen tegen bewapende han- delsschepen. De onderzeekruisers hebben goed voldaan doch zij kwamen pas aan het eind van de oor log gereed, en slechts een enkele nam actief aan de onderzeeboot- oorlog deel. Zij kwamen hier door te laat in actie, om voor de Centralen de oorlog een gunstige wending te geven. Bovendien was toen het konvooi stelsel reeds ingevoerd, en wa ren zoveel escortestrijdkrachten beschikbaar, dal een artillerie gevecht met handelsschepen niet meer kon worden geris keerd. Het schijnt, dat de Duitsers aan liet eind van de wereldoorlog bezig waren aan het ontwerp van een boot van 4000 ton, die voorzien zou worden van twee stoomturbines van tezamen 12.000 pk. Bij de wapenstilstand waren er totaal 437 boten van verschillende lype in aanbouw Do Engelsen hoefden minder hoge eisen le stellen aan hun onderzeeboten, dan de Duitsers De geallieerden hadden immers, behalve in de Oostzee, overal elders de heerschappij ter zee. De Duitse boven waterstrijd krachten kwamen hierdoor lioogsizeldeu buitengaais en hun handelsvaart lag geheel stil. in hoofdzaak bestond de dienst der Engelse onderzeeboten uit de bewaliiogvande verschillende gedeelten tier Drilse kust en een verkanningsdienst in de vijandelijke wateren, vooral in de Duitse Bocht, liet doel was het uillopen van vijandelijke onderzeeboten tegen te gaan en melding te maken van de sterkte van naar buiten komende vijandelijke vlootafdelingen. La ter kwam hier nog bij liet leggen van mijnen. De Engelsen bouwden nog een eskader onderzeeboot van 2600 ton onderwater. Voor hoge vaart werd gebruik gemaakt van stoomturbine's voor kruis vaart van dieselmotoren. Deze boLen met hun twee schoorste nen en stoomketels, die enige tijd voor het onderwater gaan aigezet moesten worden waren echter te gecompliceerd voor ecu snelle duikmanoeuvre. Voortaan werden dan ook alle onderzeeboten voorzien van een dieselmotor, hoewel de Duitsers aan liet eind van de afgelopen oorlog weer met een bijzonder soort turbine, de Walthertnrbine gingen experimenteren. Het zal wel duidelijk zijn, dat de Engelsen alle krachten in spanden, om de onderzeeboot op'doeltreffende wijze te bestrij den. Over de maatregelen, welke hiertoe werden genomen zullen we het een volgende keer heb ben Treirivisitatis tijdens de treinreis Het douane-onderzoek van rei zigers en bagage, bestemd voor België, heeft dezer dagen bij wijze van proef' plaals gehad tijdens de rit van de D-lrein op hel traject Rotterdam-Roosen- daal. De visitatie had plaals in de coupé's en gangen, welke door de reizigers tijdens het onderzoek niet verlaten moch ten worden. De passagiers wa ren tevoren door de Spoorwe gen op de hoogte gebracht. Deze proef had een bevredigend re sultaat, zodal waarschijnlijk mag worden geacht, dat in October de visitatie tijdens de reis een feit zal worden. Met de Bel gische douanadienst wordt over deze aangelegenheid door de Nederlandseau tori teilen verdere onderhandelingen gevoerd. De bedoeling is in hoofdzaak de tijdrovende douanevisitalie te Roosendaal op te heffen. ROXY THEATER Het kermisprogramma van Roxy is deze week iets bijzonders De film Vlucht naar het paradijs met de kleine sier Bobby Breen is een film die er in alle opzichten mag zijn. Hel zijn de liedjes die de jonge arlist Bobby Breen zingt, die deze film juist tot zo iets bijzonders maken. Bobby Bi een geeft in deze iilin een staaltje van zijn talent als film ster en zanger. Met zijn kinder lijke en sentimentele stem weet deze jongen artist de toeschou wers te boeien eti te vermaken liet is dun ook de moeite waard o'in metdekermisdagenteBergen op Zoimeen bezoek te brengen aan Bobby Breen die deze week zijn stem zal lalen horen in ltoxy Theater. Vanaf Dinsdag t.e m. Donderdag a.s. (Beste Kermisdag) brengt Roxy twee spannende films als eerste. Vliegende Duivels een actiefilm over een geheimzinnig monster dat zich de bliksemstraal noemt en U de haren te bergen doet rijzen van spanning. De andeie film die gelijktijdig vertoont wordt is De Cowboy uit Texas. Ais wij [J alleen maar vermelden dat hierin de hoofd rollen worden vertolkt door De drie Musketiers dan weet U wei dat ook dit een film is die ac tie spanning en sensatie geran- deerd. Ja het zal deze laatste drie dagen van deze speelweek alles „Roxy zijn wat de „vuisten" slaan. Proefrit met de Dieseltrein op de Zeeuwse lijn. Met de zomerdienst der spoor wegen krijgen wij snellere ver bindingen, deels door het inleggen van drie Dieseltreinen deels doordat de stoomtreinen sneller gaan rijden. De afsland Amsterdam—Vlissin gen, 219 km, wordt dan gereden iu 3 uur en 19 minuten. Tijd winst op de „stoomrit": 75 minuten. Voor Zeeland een belangrijke verbetering, waar mee vooral de zakenlieden, lange afstand reizigers, gediend zullen zijn. In Dordrecht en Roosendaal wordt echter niet gestopt, met uilzondering tijdens de rit in de avonduren van Zeeland naar hoven". Dan wordt in heide plaatsen wel gestopt. Reizigers over korte afstanden, hebben in de expres treinen geen toegang. Dit om overbelas ting te voorkomen. Het inleggen van drie expreitreinen, één driewagentrein die „op en neer" gaat, is het uiterste wat met Dieselelectrisch materiaal kan worden gedaan. Niels blijft in reserve. Gereden wordt tijdens dê uren die voor zakenlieden hel meest nuttig zijn. De Dieseltreinen zullen aan 56 reizigers in de 2e klasse plaats geven, terwijl er 112 plaatsen in de derde klasse zijn. Laat Uw oude spiegel opnieuw het kost haast niets bij ADR. DE WAAL-v. VLIET Potterstraat 58—60 Tel. 156. B. op Zoom De brand bij firma Weyts te Bergen op Zoom In het laatst van Maart werd het pakhuis van de firma Weyts te Bergen op Zoom door brand verwoest. Onder de overblijfselen werd geen spoor gevonden van enige Perzische tapijten die aan de firma Weyts in bewaring waren gegeven. De Bergse recherche vond een spoor dat naar Thoien leidde. Men vond bij E. alhier een gedeelte van de tapijten, terwijl de rest ervan bij M. al hier werd aangetroffen. Het nader onderzoek wees uit, dat C. H. te Halsteren, die ze bleek gekocht te hebben van G. V. te Bergen op Zoom, Chauf feur van de firma Weyts, de tapijten aan beide Thoolse in woners verkocht heeft. V. en H. zijn naar Breda voor de officier van justitie geleid. Officiële bonnenlijst voor het tijdvak van 8 t/m 21 Mei 1949. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Voedingsmiddelenkaarten 905 121 Vlees (A, B, D) 109 gram vlees. 122 Vlees (A, B) 300 gram vlees. 123 Vlees (D) 100 gram vlees. 125 Algemeen (A, B, D) 250 gram boter, margarine of vet. 126 Algemeen (A, JB) 250 gram boter, margarine of vet. 127 Algemeen (A, B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 132 Algemeen (B) 500 gram boler, margarine of vet. 134 Algemeen (D) 125 gram boter, margarine o( vet. 135 Algemeen (D) 100gram kaas of 125 gram korstloze kaas. Tabakskaarten 903. 79, 80 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. 81 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaretten ol kerftabak. (De letters achter de bounum mers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bennen voorkomen). Bonkaarten ZA, ZB, ZC. ZO, ZE, MD, MF, MH 906 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken. Geldig zijn de bonnen gemerkt rnet de letter M. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 6 Mei worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen 104, 110, 111, 113, J17, 118 én 119 kunnen worden vernietigd. Voor kwaliteitsschoenen. NICO VELDING Steenbergsestraat 13 Bergen op Zoom Thoien Dinsdagavond werd de promotiewedstrijd gespeeld tus sen het damtiental van Thoien en het twede tiental van Mid delburg. D e uitslag is P' NieuwenhuijzenP. v. He melt 2—0 C. J. de KorteJ. Bliek 1 1 A. M. GelukG. Overtveld 11 M. KorsmanP. Meeuwse 0—2 D. de Vos—.1. v. d. Berge 02 J. Laban-A.Walraven(n o.)20 D. "W. ScholW. A. Semeijn 0-2 M. Schot—H. Meerman 2—0 J.vanElsacker-Il OvertveldO2 M. C. Meerman— M. J. Reijnhout 2—0 De wedstrijd eindigde dus gelijk 10—10 THOLEN Keuring van merriën voor opname in het Keurstamboek te Thoien op Dinsdag 3 Mei 1949. Jury G. O. Sneep en A. Wisse. Goedgekeurd Clara van de Peukepolder, eige naars gebr. Stoutjesdijk, Thoien. Lina van de Peukepolder, eige naar idem. Lady van Hautain eigenaar M. A. Geuze, Oud Vossemeer. Fanny, eigenaar idem. Corrie van Othene, eigenas D. Istlia, Oud Vossemeer. Nora, eigenaar Iz. C. Gelul Thnlen. Berth.i van Buitenzorg, cigena: J. P. van Gorsel, Thoien. Ada van Prins, eigenaar E Kosten, Thoien. Caiine, eigenaar M. J. C. Gelul Oud Vossemeer. Rika, eigenaar C. H. de Wi Oud Vossemeer. Ida, eigenaar idem. Mina van 't Leguit, eigenai Jac. Boonman, Oud Vossemeei Corra van Krabbenhoeve, eigi naar M. C. Bovee, Halstere! Nora, eig. F. Perkei, Halstere Koninginnedag te Thoie Het weer heeft niet meegewer bij de feestviering op Zalerd; jl. Wel was er een stralen: zonneschijn, doch de kou: Noord-Ousler was voor fees viering huilen niet aangenaai „Concordia" trok er 's midda op uit en maakte een wandelii door de gemeente. Op b speelterrein werden motorbehe digheidswedstrijden gehoude waarbij de volgende rijde winnaars werden: 1. H. Dun 2 P. Overbeeke, 3 J. Beukelai De gymuastiekdemonstratie k wegens het gure weer ni doorgaan. Hierna werd door de wielrijde de ronde van Thoien gerede Prijswinnaars waren1 Fr. Ja sen Mzn., 2 tl. Jansen Pzn. 3 G. de Kok Frzn. Des avonds gaf „Concordia" e concert op de Markt, ter» hierna de Ghr. Zangverenigi „Sursum Corda" enige zat nummers ten beste gaf. Het echtpaar C. Slager Theunisse al hier mocht 1 voorrecht hebben Vrijdag z 40 jarig jjuwelijksfeest te vien waarbij het veel blijken vanl langstelling mocht ondervind! „Concordia" bracht het jubi rende echtpaar een muziki hulde. Onder vele blijken van I langstelling herdacht het ec paar M. RoggebandSchot Vi dag jl. zijn 40-jarig huweliji 'feest. Vrijdagmiddag jl. viel 1 3-jarig kind van A. Schot de Eendracht, waar het mei stroom snel wegdreef. Gelukl werd het ongeval opgemei door de heer S. Schot, die i kind bijtijds kon grijpen en het dioge brengen. Het echtpaar P. QuislGeilt hoopt 11 dezer zijn goud huwelijksfeest le vieren, ten het echtpaar J. C. Scliot Witte 12 Mei ook 50 j; getrouwd is. Het zal heil zei die dag niet aan belangstell ontbreken. De heer H. Quaak alhier door Ged. Staten van Zeek benoemd totkantonnier lekla bij de Prov. Waterstaat. V. P. R. O. Zondag 8 Mei a.s. zal er Middelburg en Vlissingen Provinciale dag van de V.P.1 gehouden worden. Des morg 10.30 uur zal in de Nieu Kerk te Vlissingen een geme schappelijke Godsdiensioefen 1< gehouden worden, waarin r W. C. F. Metz uit Middelb :r en Ds. O. van der Veen 5 Amsterdam zullen voorgaai sv Na de koffiemaaltijd zal in e Schuttershof te Middelburg u 14.30 uur een bijeenkomst e legd worden. Dan zullen s[ n

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 2