'ublicatiën dye onderzeeboot in de Eerste Wereldoorlog Start van de Ronde van Tholen op 30 April jl. G A S Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT d' „PERFECTA" in T L de OLSE URANT No. 18 Vrijdag, 6 Mei 1949 Twee en Zestigste Jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Vertegenwoordiger J. Deurloo Hoogstraat l Telefoon 16 Postrekening 1043 ilieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland tollen-, egels- en kikvorsenwet. Burgemeester van Tholen sligt de aandacht op de vol- nde bepalingen van de mollen-, els- en kikvorsenwet. et is verboden op gronden, bij ideren in gebruik, mollen of els te vangen of te doden, nzij met schriftelijke macbti- ng van de Commissaris der otiingin in de provincie, waar onden gelegen zijn. ivendien is schriftelijke loe- emming nodig van de gebrui- ier gronden, tenzij het ingen of doden geschiedt in izelschap van die gebruiker, et verbod geldt niet voor defrsonen, die behoren tot het zin van de gebruiker der onden of die zich bij deze in enst bevinden. et is verboden mollen of egels huiden van mollen ten ver ft iop in voorraad te hebben, te >op aan te bieden, te verkopen te vervoeren, tenzij met hriftelLjke machtiging van de tig§>mmissaris der Koningin in provincie, waar het feit ge- eegd wordt. achligingen als vorenbedoeld irden slechts verleend aan jlac :ha personen die te goeder naam en faam bekend zijn. Formulieren voor het aanvragen van machtigingen betreffende mollen en huiden van mollen zijn ter gemeente secretarie verkrijgbaar. Verder is verboden kikvorsen of delen van kikvorsen len verkoop in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of te verkopen of kikvorsen ten ge tale van meer dan tien of delen van kikvorsen ie vervoeren. Van dit verbod kan in bijzon dere gevallen door de Commis saris der Koningin in de pro vincie, waar liet feit gepleegd wordt, ontheffing worden ver leend. Tholen, '2 Mei 1949. Opneming van wegen voetpaden en kunstwerken Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter open bare kennis, dat, te beginnen 12 Mei a.s., vanwege de gemeente een algemene opneming zal worden gehouden van de wegen en voetpaden en de daarin ge legen kunstwerken in die ge meente. Tholen, 2 Mei 1949 Pil Eli dei aa va ran p.s nte Zondagsdienst Artsen 8 Mei 1949 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw- Vosmeer en St. Philipsland dr. Looysen te Tholen en dr. Renen te Oud-Vossemeer. Corsettenhuis Elastieken kousen en Beukbanden specaal adres voor Maatwerk! M. VAN VELDHOVEN—RAMPART Telefoon 892 - Bergen op Zoom J )or 1914 werd in alle landen otfensieve kracht van het derzeebootwapen onderschat, urmate de resultaten bij ma- euvres in de verschillende iden meer vertrouwen inboe- mden, werd liet idee van dit atselijke verdedigingsmiddel sgeiaten. Men stelde de eis, t de onderzeeboten ook op otere afstand van een basis steunpunt zouden kunnen treden. Hiervoor was echter n bedrijfszekere diesel-motor til odzakelijk. nslreeks 1913 zagen de Franse ttstruetëurs nog geen kans Horen te leveren, die volde. aan de eisen die door de anse Marine werden gesteld. 1/ arom voorzag men de boten 1' t die tijd met petroleummoto- Q of zelfs stoommachines, doch ditkwam uitsluitend indeFranse marine voor. In 1913 en 1914 werd in Franse en Engelse tijdschriften steeds vermeld wanneer een of andere onderzeeboot 1 of 2 x 24 uur buitengaats was gebleven, wel een bewijs, dat dit als een bij zondere prestatie werd aange merkt. In Engeland had men de onder zeeboot eigenlijk beschouwd als een wapen, meer geschikt voor een tweede rangs zeemogend heid, wat natuurlijk niet heeft medegewerkt, om tot een snelle vooruitgang te geraken. De Duitse onderzeedienst stond in die dagen aan de spits, het geen vooral te danken was aan de hoge graad van ontwikkeling van de dieselmoter. Zo kon bij de winteroefeningen van 1912 De onder de pij! aangeduide Frans Jansen Mz. is Ie prijswinnaar geworden. op 1913 een Duits fiotielje on derzeeboten na een afstand van 300 mijl afgelegd te hebben, nog '11 dagen buitengaats blij ven. Deze oefening werd gehou den naar aanleiding van de vraag van Admiraal von TirpiIz hoe lang Duitse onderzeeboten voor rle mond der Theems zou den kunnen optreden. Toch heeft men toen ook in Duitsland de waarde van de onderzeeboot onderschat. Hier aan is het gedeeltelijk toe te schrijven, dal Duitsland bij het begin van de oorlog slechts 28 onderzeeboten gereed had, waar van de nieuwste nog ingevaren moesten worden. Engeland beschikte toen over 80 en Frankrijk over 50 onder zeeboten. De eerste maand van de oorlog was geen succesjvoor de onder zeeboot. In Augustus 1914 werd de „U 15" door de Engelse krui ser „Birmingham"door rammen tot zinken gebracht, nadat ze 2 dagen tevoren zonder resultaat een torpedo op het Britse slag schip „MONARCH" had afge vuurd. Dit was de eerste aan val door een onderzeeboot met een zichzelf voortbewegende tor pedo op een vijandelijk oorlogs schip. Het eerste succes boekte de „(J 21" die de Britse kruiser „Patbfinder" tot zinken bracht op 5 Sept. '14, terwijl ter hoogte van Hoek van Holland de En gelse pantser kruisers Aboukir, Hogue en Gressy, door de „U9" in de grond werden geboord. Na de storm der voorafgaande dagen hadden de Engelsen geen Duitse onderzeeboot zo ver van huis verwacht. Zo kwam het, dat zij bij het zinken van de eerste twee kruisers alleen aan mijnen, en niet aan de torpedo's van een onderzeeboot dachten. Toen in liet jaar van 1914 de Vlaamse kust in Duitse handen kwam en Zeebritgge en Ostende ais onderzeeboothaven geschikt bevonden werden, ging men over tot de bouw van een nieuw type boot. Daar men nog steeds hoopte op een niet al te lange duur van de oorlog, was een hoofdeis, een zo kort mogelijke bouwtijd. Het was dus maar een van geringe afmetingen, met slechts één schroef. Klein i.v.m beperkte operaties op de Noord zee en de beschikbare haven- accomodatie. De boot mat 127 ton boven water en 10(3 ton onder waler. Men kon hem in drie delen op een speciaai daar voor ingerichte oplegger per trein vervoeren naar Antwer pen en later ook naar Pola aan do Adriatische Zee. Vervolgens werd hij in 14 dagen tijds in elkaar gezet. Hierna volgde een groter lype weer met 2schroeven dat boven water 9 mijl kon lopen en be wapend was met 50 cm torpe do's welke torpedo als stand aardtype door de Duitse Marine was aangenomen. Alle soorten ln lood, Geslepen, Verzilverd, LAAGSTE PRUZEN Adr.de Waal-v. Vliet Potterstraat 5860 Tel. 156, B. o. Zoom Deze beide boottypen bleken zeer bruikbaar in Noorden Middellandse Zee, hoewel zij het bezwaar hadden, weinig vaart te lopen. Het volgende type, uit 1916, was geschikt om te kunnen optreden tot aan de Westkust van Ierland Zij waren ongeveer 600 ton groot en hadden een bovenwa tersnelheid van 13 mijl. Naast een grote torpedobewapening kregen deze bolen een zwaarder kanon, nl. van lO'/a cm.welke bewapening onmisbaar werd geacht voor het voeren van de handelsoorlog volgens de toen geldende internationale bepalin gen. Verder verschenen de onder- zeeboot-mijnenleggers. De eerst gebouwde boten werden zuiver en alleen voor bet vervoeren en leggen van mijnen ingericht de latere kregen bovendien een torpedo en een artillerie bewa pening aan boord. Zij kregen opdracht eerst hun mijnen voor een of andere haven of op een speciale handelsroute te leggen, om zich vervolgens aan de actieve handelsoorlog te wijden. Deze mijnen werden vervoerd in open schachten, waardoor zij steeds geheel of gedeeltelijk in het water waren opgehangen. Hierdoor kon het voorkomen, dat na een lange reis men niet meer verzekerd was van de goede werking der mijnen. Daardoor hadden deze bolen als mijnenlegger een betrekkelijk geringe waarde. Toen dan ook Amerika in de oorlog werd betrokken, wilde de Duitsers af en toe aan de Amerikaanse kust kleine verras singen deponeren. Hiertoe werd een onderzeeboot-mijnenlegger van 800 ton ontworpen, die behalve een vrij sterke torpedo en artilleriebewapening een 40 tal mijnen binnenboord mee voerde, welke door een hekbuis gelanceerd worden. Tenslotte bouwden de Duitsers een onderzeeboot van nogal grote afmetingen en snelheid nl. bovenwater2100 ton,snelheid 18 mijl en onderwater 2800 ton Losse nummers 8 cent Advertentiën per millimeter 10 cent, met een minimum van f 2. De advertenties wor den gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no. te bevragen bij het bureau dezer courant 25 cent extra. Losse nummers 8 cent

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 1