Lyon \iblicatiën fan Vader op Zoon. I 'Dit blad verschijnt iedere Vrijdag WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSE EN THOOLSE COURANT I )e grote steden van Frankrijk: jfHOOLSE No. 13 Vrijdag, 1 April 1949 Twee en Zestigste Jaargang Prijs per kwartaal f 0.95 met 15 ct. disp.-kosten Druk en uitgave Firma J. M. C. Pot Vertegenwoordiger J. Deurloo Hoogstraat I Telefoon 16 Postrekening 1043 ilieuwsblad voor Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland, Oud-Vossemeer en St-Philipsland slanghebbenden worden eraan rinnerd, dat de termijn voor betaling der reinigingsrechten risselton '1948 en closet 1948) ir 31 Maart 1949 is verstreken. De gemeente ontvanger van Tholen. utten en Scherven. urgemeester en Wethouders in Tholen maken bekend, dat gen Donderdag 7 April 149, gelegenheid bestaat tot ingifte voor ruiming van pri- latputten. Op 5 April a.s. vanaf 10.30 's morgens zullen door de Reinigingsdienst scherven wor den opgehaald voor de Singel, Oudelandse Poort, Oudelandse straat, Walstraat, Markt, Ven kelstraat, Schoolstraat, Minne- puttestraat, Julianastraat, Molen- vlietsestraat, Plantagestraat, Verbrandestraat; Hofstraat, Doelweg, Vossemeerse Poort, Verlengde Singel en Voorstad, en op 8 April a.s. vanaf 10.30 uur 's morgens, voor de Paulina- straat, Bosstraat, Hoogstraat, Ivaaij, Brugstraat, Botermarkt, Bakstraat, Dalemsestraat, Een- drachtsweg, Bebouwdendam, Wal, Kruittoreustraat, Kerk straat en Hofstraat. Tholen, 31 Maart 1949 Het is ons deze week mogen gelukken een overal op ons Eiland bekende figuur te fotograferen. Immers in iedere gemeente zijn de „Beeke's" als var kenshandelaren bekend, terwijl toch zeker Piet Beeke uit Poortvliet niet één van de minste onder hen is. Voortgesproten uit een handelaars-familie zien we Piet dagelijks van plaats tot plaats trekken, en dikwijls kun nen we ooggetuige zijn, als hij één van zijn biggen van de hand doet. 25 jaren gaat hij nu reeds over ons eiland, en overal waar Piet met z'n paard en wagen komt weet men, dat goede kwaliteit door hem wordt geleverd. Onze foto toont hier de verkoop van een big van 40 kg. Harde handklappen vallen van beide zijden onder het loven en bieden en als eindelijk de koop is gesloten gooit Piet z'n pet op één oor en zegt met een vergenoegd ge zicht tot een der vrouwelijke omstanders: „Mot jie d'r dok éne bure, ze bin uut voorraed leverbaer" 'erwijl Frankrijk's vele vrien- en in het buitenland aan Parijs raag de titel van eerste 'ereldhoofdstad geven, ligt er e Rhóne-vallei een andere rote stad, die de politieke voor- »ng van het oude Lutetia niet mbieert en zich trots blijlt uilen in haar oude naam: Hoofdstad der Galliërs" lit is Lyon, Frankrijk's derde tad wat bevolkingsaantal be treft (600.000) na Parijs en Marseille. Aan twee rivieren gelegen, de Rhóne en de Saöne 'en op het kruispunt van grote handelswegen der oudheid, heeft deze stad 't aan deze prachtige geographische ligging te dan ken, dat zij het bestuurcentrum van Gallië werd. Uit ditl verleden heeft Lyon haar buitengewone aanleg voor handel en industrie overgehou den. De universele roem van de Lyonse zijden stollen, weef sels en passementeriën dateert uit de 15e eeuw, nadat de Ita lianen er de zijde hadden ge bracht. Al schijnt de echte zijde het nu tegenover de kunstzijde te moeten afleggen, is het toch de moeite waard om eens in Lyon te gaan kijken op de enge nauwe ateliers, waar op de nog primitieve wijze van de vroegere huisindustrie zijden stoffen vol gloed en weerschijn "worden geweven, die wijd en zijd de reputatie van de Franse smaak hooghouden. De stad wil overigens graag wereldstad zijn, wat haar heel goed gelukt, en nietalleen door de grote jaarmarkt, die jaarlijks handelsmensen uit alle landen tot zich trekt, maar ook door het initiatief, waarvan zij blijk geeft op het gebied van kolo nisatie en emigratie naar het buitenland en wel speciaal naai de Oost. Geholpen door haar universiteit, spelen de studie kringen ook een belangrijke rol Het hier gevestigde Frans-Chi- nese Instituut is, na onderbre king door de oorlog, nu opnieuw in volle bloei. Doordat deze stad het centrum van Katholieke missies is, draagt zij in grote mate bij aan het verspreiden van de Franse invloed in het hart van zwart Afrika. Lyon is de katholieke hoofdstad .van Frankrijk gebleven en is er trots op, dat haar Aartbissc.hop Kardinaal de titel van „Primaat van de Galliërs" draagt. Topografisch wordt de stad zelf ook in letterlijke en figuurlijke zin door een verhevenheid van Christendom overheerst, n.l. de berg van Fourière, waar menig erfstuk van Gallisch-Romeinse monumenten staat met als top punt een basiliek, waarheen tnen ter bedevaart gaat. Vanaf het kerkplein van de Notre-Dame van Fourière heeft men een schitterend panorama over de stad, zo prachtig gelegen tussen de beide rivieren, met op de achtergrond, als het tenminste helder weer is, de ketens der Alpen. Maar Lyon blijft niet in het verleden dromen en haar grote mannen zijn niet alleen van steen of brons. Eén van de grootste figuren uit de politiek van de IIIe en de IVe Repu bliek, n.l. Edouard I1ERRIOT, President van de Assemblée Nationale, sinds jaren burge meester van Lyon, en hiertus sen de Saöne en de Rhóne is men trots op deze grote land genoot- schrijver-regeringsman en politicus. Koperen bruiloft van het Koninklijk Paar. Ten stadhuize van Den Haag is de coustituerende vergadering gehouden van het uitvoerend comité ter voorbereiding van de viering van het koperen huwe lijksfeest van de Koningin en de Prins der Nederlanden. De Koningin en Prins Bernhard Zondagsdienst Artsen 3 April 1949 4 Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer, Nteuw- 4 Vosmeer en St. Philipsland dr. I.ooysen te Tholen 4 en dr. Renes te Oud-Vossemeer hebben zich bereid verklaard als geschenk van de Nederlandse bevolking uit handen van dit comité een parkaanleg bij het Huis ten Bosch, alsmede een servies te aanvaarden De keus is op deze parkaanleg gevallen, omdat in het kader van het herstel van historische rijksge bouwen de regering het voor nemen had geuit om de woon- vleugel van het Huis ten Bosch te laten restaureren. In het ere-comitè hebben o.a. zitting genomen de minister president, de vice-minister-pre- sident, de vice-president van de Raad van State, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, leger-, vloot- en lucht machtautoriteiten, de commis sarissen der Koningin in de onderscheidene provincies en de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. Het uitvoerend comité staat onder voorzitter schap van mr. W. A. J. Visser Penningmeester is mr. H. P. van de Mandele, secretaris drs. VV. Bos. Minister Mansholt geeft uiteenzetting over het Aardappelbeleid Telers hebben geen moreel recht op verdere overheidshulp Op de schriftelijke vragen van het Tweede kamerlid Den Har- tog inzake de ongunstige afzet mogelijkheid van grote hoeveel heden consumptie-aardappelen in het Zuidwestelijk kleigebied heeft de minister van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening thans geantwoord, dat hem be kend is,'dat met name in het Zuid- Westelijk kleigebied grote hoe veelheden consumptie-aardap pelen geen onmiddellijke afzet kunnen vinden, dan wel voor prijzen aanzienlijk beneden de productiekosten van de hand worden gedaan. De telers van deze aardappelen zijn echter in de gelegenheid geweest voor ieder kwantum met de Overheid contracten af te sluiten. Door dat vandeze mogelijkheid slechts in betrekkelijk geringe mate gebruik is gemaakt, gelden thans veelal lagere prijzen dan de prijzen, waarvoor contracten hadden kunnen worden afge sloten. Als gevolg van boven genoemde omstandigheden wor den door vele telers verliezen geleden, die tot financiële moei lijkheden kunnen leiden. De de schrijn van Karei Grote geopend. De kostbare, uit de dertiende eeuw daterende schrijn, die het stoffelijk overschot van Karei de Grote bevat, is in tegenwoor digheid van de bisschop vanwijze Aken, onder het opzeggen van de daarbij behorende liturgische gebeden, geopend. Medici en experts op kunstge bied hebben daarna een onder zoek naar de toestand van de schrijn ingesteld. Het domka pittel is tot dit onderzoek over gegaan, omdat tijdens de beide laatste wereldoorlogen de schrijn tezamen met andere schatten uit de Dom, geëvacueerd is geweest. Op het einde van de laatste wereldoorlog stond de schrijn in een vochtige mijn gang in Siegen in Weslphalen. Medici hebben na de opening van de schrijn geconstateerd,dat het gebeente van de keizer over het algemeen goed intact was gebleven. De gewaden hadden echter schade opgelopen en de kleuren waren verbleekt. Nadat een protocol over het onderzoek was opgesteld en in de schrijn gelegd, werd deze onder het houden van liturgi sche plechtigheden weer ge sloten. Roxy Theater De film het „lokkende leven" welke deze week in Roxy draait is een aangrijpend filmwerk, het is een story van een jong meisje dat zich alleen door het leven moet slaan. Ziggy Brennan is de dochter van een zeer levenslustige moeder, die het met morele opvattingen niet erg nauwkeurig neemt. Onder de slechte invloed van deze vrouw, gaat ook Ziggy het leven van een zeer lichte kantbekijken. Als Ziggy echter bij een van de vele partijen die zij bezoekt kennis maakt met een jonge luitenant ter zee, en deze haar verteld over zijn lieve moeder, die steeds maar aan het welzijn van haar zoon denkt, begint zij in te zien dat haar leven niet het ware is. Ziggy wordt hope loos verliefd op hem en weldra zijn ze getrouwd. Kort daarna wordt haar man opgeroepen en verliest bij deze actie het leven. Ziggy als jonge moeder staat thans alleen en is niet in staat de vele verleidingen van het leven te weerstaan. Als op een nacht haar kind wat zij alleen thuis laat bijna een ongeluk overkomt, wordt haar het moederschap ontnomen. Veel leed en droefheid komt over haar, en met dit alles een onuitsprekelijk verlangen naar haar kind. Dit verlangen geeft haar de kracht om haar leven zodanig te wijzigen dat zij in ieders oog een waardig moeder is geworden. Het is juist hierdoor dat zij na een lange marteling haar dier baarste bezit weer terug krijgt. Het is Adele RogersSt. Johns die deze boeiende episode be schreef en wat op waardige is verfilmd. Losse nummers 8 cent Advertentiën per millimeter 10 cent, met een minimum van f 2.-. De advertenties wor- en gemeten van lijn tot lijn. Advertenties onder no. of te bevragen bij het bureau deze courant 25 cent extra. Losse nummers 8 cent

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1949 | | pagina 1