De Adventrede van de Koningin. Rein en witter dan wit Du Koningin beeft Woensdagmid dag om 1 uur door de rudio de volgende adventrede voor baar Volk gehouden Zoo vaak als wij spreken of den den over de Kerstboodschap, wor den wij iederen keer opnieuw als het ware boven onszelf en boven ons dagelijksch leven uitgeheven worden wij uit onzen menschelijken schemer overgezet in het licht, dal ons uit Bethlehem toestraalt. Als dit in gewone tijden waar is,hoeveel temeer thans, nu wij als volk, en ook ieder persoonlijk, zwaar beproefd worden. Sedert menscbenheugenis is er nimmer onbeschrijfelijke!' tegen stelling geweest tussclien do heeilijk- lieid van Gods belofte en onze ont redderde en verscheurde wereld. Naarmate de nood stijgt en bet duister zich voor ons geestesoog ver dicht, des te sterker straalt bet licht en de liefde van Christus dwars door dat donker heen ons toegemoet. Het is daarom, dat Ik vol ontroe ring en innerlijke blijdschap tot u allen liet woord richt in dezen ad- ven Islijd. In de eerste plaats richt Ik dit woord lot onze geheele weermacht, in alle deelen des rijks; tot allen, die aan onze grenzen en onze kusten de wacht houden tot de bemannin gen van onze oorlogsschepen, die onze wateren bewaken, zoowel hier als in Oost- en VVest-indië; tot allen, die voor het vaderland ook gedurende de komende feestdagen aan hun huiselijken haard onttrok ken zijn; tot de gezinnen, die man en vader ditmaal in hun midden zullen moeten missen. Ook denk lk hier aan de nagelaten betrekkingen van hen, die vielen in de uitoefening van '■djün plicht, en aan hen, wien blijvend letsel in 's lands dienst werd toegebracht; aan onze wakkere zeevaarders en visschers, die reeds zoo menig offer hebben moeten brongenaan de tallooze anderen, wien eene bijzondere beproeving door de tijdsomstandigheden is opgelegd. Al zijn voor u allen de uiterlijke CRISlSPUBLICATIES De Landbouw Crisis Organisatie voor Zeeland maakt bekend, dat ook voor 1949 aan kleine boeren en landarbeiders een toekenning van I of meer (maximaal 4) biggenmerken verleend kan worden. Voor deze toekenning kunnen echter uitsluitend in aanmerking komen a. Kleine boeren die akkerbouw en/of veehouderij als hoofdberoep uitoefenen en daarbij een bedrijf van ten hoogste 5 ha. (volgens de inventarisatie Mei 1039j exploiteeren en b. Landarbeiders. Bovendien mag liet aan beide categorieën personen toegewezen aantal varkens boven 30 kg. niet meer dau 4 stuks bedragen, terwijl ook geen gewone toekenning van biggenmerken mag zijn verleend. Degenen, die voor een bovenbe doelde toekenning van biggenmerken in aanmerking wenschen te komen, dienen voor Zaterdag 30 December 1939 een hiertoe strekkend verzoek Ie hebben ingediend bij de Land- bouw-Crisis-Organisatie voor Zeeland Afdeeling Veehouderij, Goes, Groote Markt 28. Verzoeken, welke later binnen komen worden niet behandeld. Voor degenen die niet aan de bovengemelde eischen voldoen, is liet onnoodig een verzoek in te dienen, aangezien deze verzoeken reeds bij ontvangst terzijde gelegd worden 39 49439 RECHTZAKEN. omstandigheden, waaronder u liet Kerstfeest herdenkt, ditmaal anders, voor sommigen smartelijk, het be hoeft daarom niet minder u de ver vulling te brengen van liet diepste en het beste, dat in u leeft. Wij spreken gaarne van de kracht van het licht, in dit verband herin ner 1 k mij een onvergetelijk schoe nen zomermorgen. Ik was vroeg naar buiten gegaan om indrukken met Mijn penseel vast te leggen van hooilandschap en hoornen. De lucht was, jammer genoeg; bedekt en lk vreesde, dat het tevergeefs wachten zou worden op de zon. Maar daar plotseling van achter de hoornen kwam een zonnestraal die het ge maaide gras en de oppers in goud- rooden gloed zette, en binnen enkele oogenblikken baadde het geheele landschap in overweldigende zonne- pracht. Het was in den waren zin des woords eene beleving om dit alles in zich op te mogen nemen. Wat het licht van de zon in de natuur vermag, is slechts zwak naast de kracht, welke wij ontvangen, in dien wij ons leven openstellen voor God en die kracht willen gebruiken. Onze tijd heeft zeer veel behoefte aan de kracht uit die bron, waar iedereen uit kan putten, aan stoere werkers, aan koele, nuchtere hoofden, aan warme harten. Hel is dan ook met bijzondere vreugde en voldoening, dat Ik ge tuige ben van zooveel spontane toe wijding en bereidwilligheid om alom in den lande te helpen, aan de moei lijkheden tegemoet le komen en het leed te verzachten, in nationalen zin. Ik besluit met den wensch, dat het Kerstfeest onze kracht moge vernieuwen om eensgezind cn mei taaie volharding de huidige nationale beproeving ten einde loe te dragen. Daarbij spreek lk de hoop uit, dat, ondanks de bewogen lijden, die wij beleven, de verheven rust en kalmle van het komende feest ons deel zij en de vrede, dien de Kerstnacht uit straalt, in ons allen en de geheele menschheid indale. lk zal veel aan u denken ARR. RECHTBANK TE BREDA. Zitting van den Politierechter van Maandag 18 December 1939. Het mes. Weer moesten Maandag eenige onzer eilandbewoners een reisje naar Breda maken, 't zij om zich in een der beide zittingen van de Politie rechters als verdachten voor ver schillende delicten le verantwoorden, 't zij om in deze zaakjes als getuigen op le treden.. Een hunner was de 25-jarige A. v. D. landarbeider te Oud-Vossemeer, die aldaar op Dinsdag 14 November jl. zijn mede-arbeider C. J. opzette lijk zoodanig met een mes gestoken heeft dat zijn dorpsgenoot een bloe dende wond ter hoogte van zijn linkerborst bekwam. Als getuigen waren opgeroepen de andarbeiders C. J. (de man die ge sloken is) zijn familielid A. J., be nevens ,1. A. v. d. Z. allen wonende te Oud-Vossemeer en de eveneens daar woonachtige expediteur J. v. P. allemaal familieleden van elkaar. Verdachte die ontkende bracht 2 getuigen a decharge mee, die be weerden dat niet hij naar de ge woonte een mes voerde. Alle betrokkenen waren present en de verdachte werd na de uit voerige verhooren veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, waarbij de Politierechter Mr. F. Marris de civiele vordering van f48,40 aan den benadeelde toekende, zoodat v. D, dit bedrag aan C. J. zal moeten uitbelalen. worden Uw tanden als U poetst met I tOROL 5 49447 Toen autorijden verboden was. Onder de overtreders van de Ministerieele beschikking van Z.Exc. Minister van Econom. Zaken inzake het autorijden op Zondagen (de benzine- en benzotbescbikking) was de 53 jarige koopman A. G. v. IJ. uit Stavenisse die Maandag voor den Politierechter te Breda moest ver schijnen omdat hij op Zondag 5 November jl. 's namiddags ongeveer 3 uur met zijn auto over den Dorps weg te SI. Annaland heeft gereden, hoewel zulks loen vei boden^ was. De koopman liet verstek gaan en werd veroordeeld -tot f 10 boete subs 5 dagen hechtenis. Ook de 39-jarige expediteur P. ,1. uit Poortvliet had zich voor derge- lijke overtreding te verantwoorden; hij was verbaliseerd omdat hij op Zondag 29 October jl. 's namiddags om ongeveer 4 uur met een auto gereden heeft over den Stavenisse- weg te Stavenisse, toen het auto-en motorrijden eveneens door den Mi nister verboden was. Werden de andere berechte ge vallen Maandag behandeld zonder getuigenverhoor, in deze zaak tegen J. was wel een getuige gedagvaard, n.l. de landbouwer J.C. Droo'gendijk uit Stavenisse. Ook J. liet zich niet zien, dus werd tegen hem eveneens verstek verleend; nadat tegen hem door den Olf. van Justitie Mr. G. J. B. v. d. Dussen f 10 boete was gevorderd subs 10 d. hechtenis, veroordeelde de Politierechter Mr. F. Marrès den conditeur tot eveneens f 10 boele of 5 d. hechtenis. THOLEN, 22 December 1939 Uilslag van de jaarlijksche tentoonstelling van de P.D.V. „de trouwe duif" gehouden op Zaterdag 10 Dec. jl. Klasse IA. Wagemaker 12 3 8 I. Knuist 4 en e.v., D. Jansen 5. C. Hazen 6, Jac. Baaij 7, M. v. d, Zando z.e.v. Klasse II: J. Knuist 1, J. B. Tho- lenaar 2, A. Wagemaker 3 5 6,Joh. Deurloo 4, Joh. Klippel 7, Jac. Baay 8, J. Geuze z.e.v. G. Havermans e.v. Klasse IIIG. Baaij Pz. 1 en 3 A. Wagemaker 2, J. Knuist 4, J. b! ïholenaar 5. C. A. de Wilde 6 M. v. d. Zande 7, J. Vermeij 8, C. Hazen z.e.v., G. Havermans e.v. Klasse IV: A. Wagemaker 1 en 4 D. Jansen 2 en 3 L. M. de Heer 4, J. Vermeij 0. J. B. Thoienaar 7 Jac. Baaij z.e.v. B. Schot e.v. Klasse V A. Wagemaker 1 en z.e.v., J. B. Thoienaar 2 4, C. Baaij 3, L. M. de Heer e.v. Klasse VI: A. Wagemaker '1 en e.v. J. B. Thoienaar 2, J. Knuist 3, J. Vermeij z e.v. Klasse Vil: L. M. de Heer 1, M. Schot z.e.v. Klasse VIII: D. Jansen 1. L. M. de Heer e.v. Klasse IX: J. B. Thoienaar 1 en 3 J. Knuist 2. Klasse X C. Baaij 1. D. Jansen 2. Klasse XI: M. v. d. Zande 1. A. Wagemaker 2, J. Knuist 3. Klasse XllG. Havermans 1, A. Wagemaker 2. Er waren 125 vogels ingezonden. Beste vogel van de tentoonstelling: A. Wagemaker. Als keurmeester fungeerde de heer J. Notenboom uit Boosendaal. De Stichting „Hoenderloo", waar verwaarloosde jongens worden opge voed, hoopt in de week van 27—30 December alhier een collecte te houden. Sinds 1851 heeft zij onder de mis deelde jeugd gewerkt. Duizenden jongens hebben in de inrichting ont vangen, wat het ouderlijk gezin niet kon geven. Door opvoeding en vakopleiding zijn zij op het leven voorbereid. Nog altijd moet deze arbeid voort gang hebben, ongeveer 390 jongens zijn aan de Stichting toevertrouwd. Helaas wordt het werk belemmerd door ernstige financieele zorgen. Daardoor is deze buscollecte nood zakelijk geworden. Moge een Hink bedrag bijeenge bracht worden tot steun van dit werk en tot heil der misdeelde jeugd. Hartelijk aanbevolen door ds. tl. K. Wolfensberger. Penningmeesler J.van Elsacker. Bloembolled, in onze plantsoenen. Op initiatief van den heer Burge meester dezer gemeente is het ge lukt ook dit jaar wederom de be schikking te verkrijgen over een flinke partij bloembollen, die alle weer op de perken in onze plant soenen zijn uitgeplant. Ook aan de schoolkinderen zijn deze week, evenals vorig jaar, potten met hyacinthenbollen uitgereikt. Al deze bloembollen zijn gratis beschikbaar gesteld door de Com missie voor Onpersoonlijke Reclame te Haarlem. Door financieelen steun van het Departement Tholen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, zal het ook weer mogelijk zijn onder de school kinderen een cultuurwedstrijd te houden. Wij vertrouwen, dat alle ouders van schoolgaande kinderen zullen medewerken tot het welsla gen van dezen wedstrijd. Van de medewerking van het onderwijzend personeel van alle scholen is men ten volle verzekerd. Men zal zich herinneren, welk eet schat van bloemen vorig jaar on, mooi plantsoen sierde. Gezien hen aantal uitgeplante bollen, hopen wes dat de bloemenpracht aanstaand voorjaar nog schooner zijn zal. Daar zeer veel voorbereidenden arbeid is verricht en alle zorg aan de uitplanting enz. is besteed, ver trouwen we, dat ieder ingezetene van Tholen zich geroepen zal ge voelen, mede te werken aan de ver fraaiing van onze alom bekende mooie „Thoolscbe Boschjes", door mede toezicht te houden op de be scherming van bloemen en planten Der traditie getrouw geeft D.O.V in de Kerstweek haar soirée en we.' op 28 dezer in de zaal van Mw. Wed M. J. Hoek. Het is ditmaal de reeds hier be kende toonee!vereeniging„DeSchouw spelers" uit Goes, die optreedt en zal opvoeren de klucht „De knappe Ilena" Voor bijzonderheden zie men de in dit no voorkomende advertentie. Geslaagd te's Gravenhage voor het examen M. Staatshuishoud kunde en Statistiek onze vroegere stadgenoot de heer P. W. Blaas, Leeraar M.O. Staatsinrichting, thans Chef Afd. Soc. Zaken Ier Gemeente secretarie te Soest. POORTVLIET. Op de gehouden konijnen tentoonstelling te Bergen op Zoom van Vrijdag 15 Dec. be haalde M. van Beveren alhier met twee haaskleur Vlaamsche reuzen voedster oud 2e en 3e prijs 2 haas- kleur Vlaamsche reus rammen jong 2e en 4e prijs en een haaskleur Vlaamsche reus voedster jong 4e prijs, En de eereprijs voor de mooiste collectie haaskleur. STAVENISSE. Het eerste jaarleest der Meisjesvereeniging „Ora et Labora" dat zich 111 een goede op komst mocht verheugen, werd ge opend door ds. J. Batelaan. Door mej. P. Priem werd een inleiding geleverd. Uit het verslag der pen ningmeesteres bleek, dat er een batig saldo mocht worden geboekt van 152,94. Daarna zang en enkele gedichten. In de pauze was gelegen heid tot aankoop der vervaardigde goederen. Door den burgemeester weru het woord gevoerd, die echter door ambtsbezigheden verhinderd was dit feest tot het eind met zijn tegenwoordigheid te vereeren. Na nog enkele voorgedragen ge dichten en zang werd hel leest beëindigd. Tot het delven van waterlei dingen, dat behoort tot een werk- object in werkverschaffing dezer gemeente, zijn momenteel een 20-tal werkloozen ondergebracht. Bij denklein-landbouwer W. Q. is op klaarlichten dag, naar men verneemt, inbraak met diefstal ge pleegd waarbij een aanzienlijk geld bedrag moet zijn verdwenen, dat was ontvangen voor geleverde veld vruchten. Deze alleszins stipt eerlijke menschen zijn door deze snoode daad met hun talrijk gezin zeer gedupeerd. Laat ons hopen dat deze snoodaard(s) hun gerechte straf niet ontloopen zullen. OUD-VOSSEMEER. We verne men dat dhr. J. L. v. Gorsel heeft bedankt voor zijn benoeming tot Kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk. Onder den varkensstapel in deze gemeente is pest uitgebroken. Reeds enkele dieren zijn aan deze ziekte bezweken. SINT MAARTENSDIJK. Uienvei- ling groote f2.76 tot f2.86; bon ken f2.86; drielingen f 1.04picklers f3.00; stek f 0.60 alles per 100 K,G. Aanvoer 30.000 K.G. GEMEENTERAAD gewone vergoeding bestreden zul worden. Van het raadslid, den heer J. der Klooster, is een verzoek in komen om het werk van de ambacl lieden, die voor de gemeente werk anders te regelen, n.l. naar een middelde over de jaren 19301 en 1938, en niet meer voor een jaar volgens rooster, als tot nu De voorzitter bestrijdt dit verzo door te wijzen op de vreemde con quenties die het zou kunnen m brenge.i. Zonder stemming wo besloten den ouden toestand te hai haven. Vastgesteld wordt de vergoed over 1938 uit te keeren aan de li school. Als voorschot weid verlet 1 1482,28 berekend naar 199'/2 le ling over 1937 ad f7.43 perleerli Over 1938 bedroeg het aantal le lingen 195, zoodat werkelijk versch digd was 195 X f7.43 1 1448, Het teveel ontvangene, zijnde 153 moet dus worden terugbetaald. Met algemeene stemmen woi voor 1949 benoemd tol geneeski dige, belast met de Weezen Arm praktijk, de heer H. R. M. J. van Alvorens het volgence punt in spreking te brengen, wordt op vo stel van den voorzitter overgega in besloten zitting. Na heropening wordt geleken e verzoek van den nachtwaker om z salaris van f 499 te verhoogen 1 799. In verband met het besproke in de geheime zitting wordt beslol het verzoek tijdelijk aan le houd. Eenige wijzigingen worden aan; bracht in de begrootingen van R en 1949. De respectieve posten voorzien ad 1 899.67 en f 1656 worden gebracht op 1' 949.67 f1635.13. Bij de rondvraag stelt de hl Stols voor, den behoeftenorm n 19 te verhoogen. Dit voorstel wei verworpen met 5 tegen 2 stemm (voor de heeren Stols en van d Boogaard). Op verzoek van den heer Stols de keet voor de werkverschaffi worden verwarmd. Na een vraag van denzelfde blij dat het niet geoorloofd is om werkloozen. komende uit het vr bedrijf en die niet boven den I boeftenorm komen geen wachtwe te laten maken. Daar het de laatste vergaderi in dit jaar is, daukt de voorzitter leden voor het verrichte werk wenscht allen een voorspoedig 11 toe, tevens de hoop uitsprekende, d i met het nieuwe jaar een spoei einde aan den oorlogstoestand mo komen. Vergadering van den raad dezer gemeente op Dinsdag 19 December, onder voorzitterschap van den heer C. M. P. W. Hanssens. Aanwezig alle leden. Na opening met het ambts gebed worden de notulen van 31 Oc tober gelezen en onveranderd goed gekeurd. Ingekomen stukken Mededeeling van 't bestuur der Weezen Armen, dat op 5 December kas en boeken bij den secretaris rentmeester zijn opgenomen, waarbij in kas bleek te zijn 17352 57, wat ook aanwezig behoorde te zijn. Schrijven van Ged. Staten dat door H. M. de Koningin tot 1 Januari 1943 goedkeuring is verleend aan het raadsbesluit van 31 Juli 1939, waarbij opnieuw werd vastgesteld de heffing v an haven- en kadegeld. Mededeeling van den Min. van Soc. zaken, dat Z. Exe. geen vrijheid kon vinden te voldoen aan het ver zoek om de loonnormen te verhoogen. Een verzoek van den Christelijken Landarbeidersband om ook voor dezen winter een extra toelage boven steun of kasuitkeering te verstrekken Daar hiertoe reeds vorig jaar be sloten was wordt dit ook nu goedge vonden. Voor kennisgeving wordt aange nomen de missive van den Min. van Soc. Zaken betreffende de kerstgave ad 25% van de steunuitkeering. Gelezen wordt een verzoek van het bestuur der vereeniging tot stichjing en instandhouding van Scholen rnet den Bijhei, om vergunning lot bet aanbrengen van een opschrift boven den ingang der School (School met den Bijbel). Deze vergunning is noo- dig, daar de vereeniging bet gebouw slechts in bruikleen heeft van de ge meente. Geen bezwaar wordt gemaakt, omdatde betreffende uitgaven uit d THOLEN, 21 December 1939. Voorzitter Burgemeester Mr. A. van der Hoeven, Secrelatis de hef, V. Laban. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergaderii op de gebruikelijke wijze. De notulen van de vorige verg dering worden aangehouden. Ingekomen stnkkeu Van het Centraal Bureau van rificatie betreflende de verlaag abonnementen van het brugbedr en voor het woningbedrijf. Van Ged. Staten goedkeurt raadsbesluiten. Van de Gewest. Landstormcoli missie een dankbetuiging voor toegezegde subsidie. Deze stukken worden voor ke nisgeving aangenomen Van het bestuur der schietvereei ging Koningin Wilhelmina een ve zoek om restitutie van de huur vo d het gymnastieklokaal over het ja 1939, en vrijstelling van huur vo de komende jaren. Burg. en Weth. stellen voor al wijzend te beslissen op het ve zoek vuor 1939, daar dit reeds betaald en voor de komende jan n te vragen overlegging van ei ii exploitatierekening. Met algemeene stemmen wordt cje goedgevonden. Burg. en Weth. vragen nu mac e tiging om indien mocht blijken i de exploitatierekening dat voor 19 n eventueel geen huur betaald k worden of Burg en Weth. deze za: ai dan kunnen afhandelen of dat fr raad hierover zal besluiten. Met alg. stemmen wordt Burg. Weth. machtiging gegeven deze za af te doen. Burg. en Weth. stellen voor e^ei nieuw ambtenarenreglement vast stellen. Met alg. stemmen wordt dit goei gevonden. Burg. en Weth. stellen voor va ;i te stellen een nieuwe beheersvero dening voor de brug, zooals dit coi H cept voor de heeren ter inzage hee s gelegen. De heer Wolfensberger kan da: niet mee accoord gaan. Spr. zou i voor zijn dat niet alleen burg. e

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 4