VISITEKAARTEN SCHRALE HUID KLOOSTERBALSEM iVV. COHONAE FAMILIE- DRUKWERK W. A. ISTA De Nederlandsche Schippers almanak 1940 Firma J. M. C. POT Per autobus B. B. A. Verzendt Uwe goederen per spoor Geeft met de Kerstmis een CINE KODAK cadeau v. MELLE's Fotografie en Fotohandel familiedrukwerk r= trouwkaarten geboortekaarten rouwbrieven 1 940 AKKER'S Van Zwaamen's en Thompson's ALMANAKKEN Firma j. M. C. POT Sneeuwwit-Zeeppoeder is nog al tijd het beste.De prijs is precies als voor den oorlog en de voorzijden voor geschenken blijven geldig. Wat ben ik blij mei die Sneeuwwit van DE KLOK! v/h J.L.vah APELDOORN Hzn HEERDE FIRMA J. M. C. POT DRUKKERIJ THOLEf Na eenige uren geleefd le hebben, overleed ons Zoontje. 12 49430 M. P. POLDERMAN. C. J. POLDERMAN— Stoutjesdijk. Oud-Vossemeer 8 IJec. 1939 12 8493 Zuivelstraat 35. BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Hiermede vervullen wij den treurigen plicht kennis te geven dat na een langdurig doch hoogst ge duldig gedragen lijden is overleden onze innig ge liefde zoon, broeder, be- huwdbroeder en oom de heer CORNELIS CHRISTIAAN GELUK in den ouderdom van 58' jaar en 4 maanden. Uit aller naam, Wed. li. C M. GELUK— 19 49429 Stols. 'fholen, 13 December 1939. Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoopatische Geneesmiddelen van Pr. Wilmar Sehwahe Bestellingen op Trouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen agent te Poortvliet, den heer Verkrijgbaar 49394 19 Met extra kaart van de havens van Rotterdam en het Haringvliet Boekhandel THOLEN Fa. ALJG. VAN LIJK-Petit MARMERENSchoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 h 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer sooiten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 9 BERGEN OP ZOOM Tholen—Bergen op Zoom Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.70 Maandkaarten 6 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 0 ritten per week v.v. per maand f3.75 NIEUWE SNELLE VERBINDING BERGEN OP ZOOM—ANTWERPEN Aankomst Victorieplaals nabij Centraalstation. B. op Zoom AntMerpen 95 cent retour. Sneller en goedkooper dan Postpakketten Het station Tholen B.B A. staat in rechtstreeksche verbin ding met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrek kende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. fü.50 zou kosten, kost tot station Tholen hetzelfde Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks Agentschap B. B.A. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur De prijzen zijn belangrijk verlaagd 20 49437 Ons atelier is 2e Kerstdag van 10 tot 17 uur geopend LIEVEVROUWESTRAAT BERGEN OP ZOOM BESTELLINGEN OP worden aangenomen door onzen AGENT te Oud-Vossemeer den heer P. C. Lindhout MOLENSTRAAT 49295 J8 Als Ge geplaagd wordt door schrale huid, kloven, gesprongen handen, dan komt dat, doordien Uw huid door de schrale wind te veel is uitgedroogd, te weinig vet bevat en niet vol doende functionneert. Verzorg Uw huid dan dadelijk met Kloosterbalsem. Wrijf 's avonds wat Kloosterbalsem op Uw huid, wrijf goed in. Na een kwartier ls de Kloosterbalsem door Uw huid opgezogen. Gedurende de nacht doet de Kloosterbalsem zijn huidgenezende en huidversterkende werking. Kloosterbalsem dringt diep In de weefsels en maakt Uw huid gezond, glad en gaaf, bestand tegen 't ruwe klimaat. Akker's Kloosterbalsem bijt niet, zooals andere middelen en is ook niet te vergelijken met geparfu meerde crèmes, die wel aange naam ruiken, maar niet genezen 1 Pot van 25 Gr. f 0.621 /2, pot van 50 Gr. f 1.04 Prijzen Enkele 20 ct- Dubbele 25 ct. Driedikke 32 'li ct. Vierdikke 40 ct. BOEKHANDEL THOLEN Bizonder aanbod geldig tot na de feest dagen. 1 put boeren jongen en 1 flesch wijn voor één gulden plus 20 cent statie geld. E. van Rijssel, Stoofslraat 6 Tholen Voorde a s. feestdagen hebben we ruime voorraad rund-, kalfs- varkens, lamsvleesch en fijne vleeschwaren. Meerman Slagerij Tholen, Tel. 98 49434 28 4941 li in ruim veertig soorten voorrad Uitvoering op prima carton keuze uit ruim twintig lettersoorte LIED VAN DE WEEK In de donkere dagen voor Kerstmis. door GUUS BETLEM Jr. Grauwe, grijze, looden luchten, Doen de menschen somher zuchten, Troostelooze regendagen. Waarhij wolken schimmig jagen, Eu de wereld grauw Vervagen In een nevelig verschiet... Werpen schaduw op je handen, Geven donk're, kille randen Aan ons denken aan ons leven, Aan ons doèn en aan ons streven, Waaraan vochtig droppels kleven,.. Want de zon die is er niet! Niet daarbuiten niet daarboven, Maar ook in ons hart, ons g'lóoven In liet goede en den luister... Is het troosteloos en duister I Donker is de gansche aarde I Heeft het leven nog z'n waarde Uit de tijden van weleer? Een symbool, zijn deze dagen, Die in 't ijzig niets vervagen, En we durven niet meer vragen, Want we weten het niet meer... Maar als rein kristalgellonker, Glooi t daar in het diepste donker, Van dat leven en dat denken 't Eeuwig Licht,dat nóg blijft wenken Kerstmis, vol van sprookjesglans En we laten ons verblinden Om den weg terug te vinden, En den strijd weer aan te binden Tegen dit bestaan van thans! Kerstmis donker zijn de dagen, Grauw het leed, en zwaar de slagen... Maar we mogen niet versagen Nu weer 't Licht ons tegênstraalt Wat is er nog, aan vertrouwen, Om opnieuw weer op te houwen, Sluit uw hart daar wijd voor open, Durf in 't goede nog te hopen Waar ons 't Kerstfeest van verhaalt... I WEEKPRAATJE ORDE EN WANORDE. Iedereen weet, dat er menschen zijn die de orde betrachten en dat er menschen zijn, die do wanorde betrachten. Over het algemeen ge nomen behooren de eerstgenoemden tot de aangenaamsten onder onze tijdgenooten, want zij houden nie t afleen van orde naar huiten, doch zij zijn ook innerlijk volledig geordend. Zij handelen niet onbesuisd en in een tempo, waarover zij zeil geen controle hebben, maar gaan weldoor dacht en doelbewust door het leven. In overeenstemming daarmede is ook hun humeur steeds vrij gelijkmatig, nooit hijzonder goed, maar ook nooit hijzonder slecht. Bij alle goede eigenschappen van ordening bestaat er echter ook nog een schaduwzijde. Deze treedt aan den dag, wanneer iemands gevoel voor orde gaat ontaarden in een ordeningswoede, welke huisgenooten en kantoorpersoneel lichtelijk op de zenuwen gaat werken. Ieder voor werp, dat een dergelijke ordenings maniak in zijn vingers krijgt zal hij onmiddellijk een vaste plaats geven en wee, den zondaar, die het bestaat om vaas, pendule, doosje of telefoon ook maar een haarbreed te verzetten. Fiolen des toorns zullen over zijn schuldige hoofd worden uitgestort. Bij mannen uit zich een dergelijke ordenings-pedanterie veelal op het schrijfbureau, waar al het schrijfgerei en de diverse paperassen in slagorde slaau opgesteld. Het blauwe pollood met de correct geslepen punt ligt voor het potloodenhakje en indien op een kwaden dag het potlood achter liet hakje ligt, dan is dit voor den lieer des huizes een teeken. dat een onbevoegde hand hier orde op zaken heeft gesteld, een orde, welke echter niet in overeenstemming met de juiste „orde" is. Nog meer dan bij mannen, kan bij vrouwen de ordening tot een formeele ziekte worden, waartegen geen enkel kruid gewassen is De zoogenaamde „stofziekte" is bijvoor beeld een zeer hekend verschijnsel, waaronder heele huisgezinnen lijden. Men kan zich echter troosten met de gedachte, dat op den een of anderen dag plotseling deze „afwijking" het veld zal moeten ruimen voor haar tegenvoeter. De patiënt zal plotseling de lust voelen opkomen om alles eens lekker door elkaar te smijten en temidden van een ontstellende wanorde te gaan huizen. En tegen deze ziekte zijn vele middelen, welke tot genezing leiden. (Nadruk verboden). NEDERLANDSCHE RIJNSCHIPPERS BELEVEN HACHELIJK AVONTUUR. Sleepboot bij Lauterburg beschoten. Twee Rijnscliippers,P.A.Verschure van de „Ar. ia" en Joore van de „Mejo", beiden van Rotterdam, hebben de vorige maand een hachelijk avon tuur beleefd. Zij waren met de Nederlandsche sleepboot „Bernhard" den Rijn opgevaren, om hun bezit tingen uit Kehl, waar zij door den oorlog verrast werden, te halen. Na met de Duitscbe autoriteiten hun plan te hebben besproken, ver trokken zij 25 üct. van Ruhrort met bestemming Kehl, de tegenover Straatsburg gelegen Duitsche haven. Nadat men eenige dagen in Mann- heim was blijven liggen en de ver zekering was gegeven, dat de wacht posten langs de Siegfriedlinie de Nederlandsche sleepboot ongehinderd zouden laten passeeren, werd de tocht ondernomen. De geheele sleep boot was in Nederlandsche driekleur beschilderd, terwijl bovendien nog een groote vlag in top werd gevoerd. Alles ging goed, zoolang men nog tusschen twee Duitsche oevers voer. Doch toen het Fransche Rijnstadje Lauterburg werd genaderd, bleek de „Bernhard" eensklaps onder vuur te worden genomen. De kogels sloegen in het water voor de hoeg van de boot. Kapitein Beekman, de gezagvoer der van de sleepboot, draaide bij, zette koers naar den Franschen oever en meerde daar. Er kwam echter niemand opdagen. Men besloot toen maar aan land te gaan, voorop een witte vlag zwaaiend. Nadat men een kleine verheven heid bestegen had, stonden de Neder landers plotseling in de loopen van een vijftal mitrailleurs te kijken, welke op hen gericht waren. Einde lijk kwam een Fransche officier te voorschijn, die de danig geschrokken schippers vroeg, wie ze waren en wat het doel was van hun reis. Toen de Franschen hoorden, dat ze met Nederlanders te doen hadden, draai den ze eenigszins bij. Men gaf hun een glas cognac om wat van den schrik te bekomen. (Jok de anderen, in totaal was men met negen man aan boord, werden nu van de „Bernharè" gehaald en weggebracht naai' Saverne, later naar St. Dié. Hier had een langdurige onder vraging plaats, waarby de Fransche officier tot kapitein Beekman zeide „Je hent langs de Siegfried linie ge varen, he? Vertel ons dan maar eens precies, waar de Duitschers bruggen hebben geslagen". „Liever den kogel, dan voor spion te spelen", was het antwoord van den kapitein „En zoo denken wij er allemaal over: De Nedeilandsche regeering heeft ons order gegeven onder alle omstandigheden neutraal te blijven'-'. De reactie op dit antwoord was aanvankelijk niet zeer welwillend, maar ten slotte zag men blijkbaar in, niet met lafaards te doen te hebben. Na drie weken in het Vogezenstadje St. Dié te hebben vertoefd, kregen de Nederlanders toestemming om naar Parijs te gaan. De miltaire autoriteiten hadden zich inmiddels in verbinding gesteld met het Neder landsche consulaat te Reims. Niet allen konden deze reis echter vervolgen, want schipper Joore was inmiddels ziek geworden en was in een ziekenhuis opgenomen. Hem en zijn zoon, die bij zijn vader bleef, heeft men daar moeten achterlaten. Dank zij de bemiddeling van het Nederlandsch gezantschap te Parijs waren nu binnen enkele dagen de pasvisa in orde en kon eindelijk, na vijf weken, de terugreis naar Neder land worden ondernomen. Mijnontploffingen op Texel. Onder voorzitterschap v;.n burge meester A. F. Kamp van Texel is geruimen tijd geleden een com missie van samenwerking voor bij zondere nooden op Texel gevormd. Deze commissie gaat thans actie voeren ten aanzien van de schade, welke mijnen aan vele ingezetenen van het eiland hebben berokkend. Zaterdag is eeu plaatselijk collecte gehouden voor hen, die financieel niet in staat zijn de schade te her stellen. Hierna zal men probeeren ook elders in het land en, kan het zijn, mede van de regeering hulp te krijgen. De schade bedraagt meer dan zfu duizend gulden. Drang naar zelfbehoud. Als een sprekend voorbeeld v; de wijze waarop tengevolge van d hoogen waterstand in nood verkeere wild- aan den verdrinkingsdood trai te ontkomen, vertelt de N. Rt. het volgende: Aan den voet van e eikeboom in de buurt van het kast te Horn, welke boom aan alle zijd door het water werd bespoeld, do waar heneden aan den stam nog e iOI kleine verhevenheid watervrij w hadden drie konijnen hun toevlui gezochtbij de stijging van het wa waren ze op elkaar gaan zitten, ti gevolge waarvan de onderste U aldra met den dood moest bekoop io De twee andere bleven rustig elkaar zittenbovendien had egel van deze situatie partij wel te trekken, door boven op het dei konijn te klimmen. Zóó werd stelletje aangetroffen door kasteelheer M., die in een roeibèei de omgeving naar in nood verk~ere wild afzocht, de arme dieren uit h benarde positie verloste en ze n; le: veiliger plaats overbracht. d ai iel >le :'j BURGERLIJKE STAND Gem. STAVEN1SSE over Noveml :ic 1939. Geboren Neellje, d. v. H. de en A. de Rijke. Jozina Wilhelmii d. v- W. C. Quaak en J. A. van V sen. Pieternella Maria, d. v. P. Hendrikse en L. M. Everaers. GehuwdC. J. v. d. Slikke, 24 j. en J. T. Reen jd. 27 j. (v Breskens). C. A. Uijl, jm. 27 j. (v Zierikzee) en J A. v. Vossen, jd. 2 ve M. Wesdorp, jm. 26 j. en J. J.Sui land, jd. 26 j. A. J, Stoutjesdijk, j 28 j. en W. de Rijke jd. 24 j. (i1 Rotterdam), Overleden: Hubrecht de Vos 73 echtg. van Willempje Moerland. Loop der bevolking. Vertrokken J. A. v. Vossen n Zierikzee. le ja: ie !lj iri vei fee Ingekomen C. M. Paulusse i de den Haag. W. Polappel van den Hl b W. de Rijke van Rotterdam en A kb Polderman en gezin van St. Ma ;lk tensdijk. |ku

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 3