Ruwe, Roode Handen Poll: lertl) Vosi (Tm l-.it M. et teer r z ziek sn 1. 3Stm SCHERPENISSE. Door den heer i. Brand is ontslag genomen als lid ian het Burgerlijk Armbestuur. De in de Ned. Herv. Kerk ge- ïouden collecte voor de evangelisatie Haastrecht heeft ruim 7 gulden ipgebracht. ST. MAARTENSDIJK. Uienveiling: jroote ajuin f2.75 tot f2.84, bonken 2.70, drielingen f 0.85 tot f 1. lickiers f4, alles per 100 kg. Aanvoer iUUUU kit. za STAVENISjE. Der traditiegetrouw t s| tracht St. Nicolaas met zijn knecht era 1. Vrijdagmiddag een bezoek aan de 'cojiinderen van de bewaarschool alhier. Nadat de kleinen verschillende polletjes hadden afgewerkt en enkele liadjes ten gehoore gebracht, werden Gro ;ij rijkelijk verrast met versnaperingen ii een stuk speelgoed. Hoogst vol- laan keerden allen na dezen voor ïen zoo feestdlijken middag huis- «aarts. Dinsdag 19 Dec. a.s. hoopt de Jeisjesvereeniging „Dra et Eabora" j illiier haar eerste jaarfeest te vieren n de Bewaarschool. Alle belangstel enden zijn welkom. De te dezer plaatse gehouden >peldjesverkoop ten bate van „Zon- ,we legloren" heeft een bedrag opge bracht van 119.55. ST. ANNALAND. Uienveiling van linsdag 12 December. 1500 balen jewone f2.fj4, 90 balen drielingen 0.70, 00 balen picklers f4,51, alles ier 100 kg. Ned. Herv. Kerk. Tot lid van iet kiescollege is door de stemge- echtigdeu gekozen de heer A. JJ. tan Dijke die zijn benoeming heeft langenomen. De collecte voor Christelijke j ni weeniging voor verpleging van zi ijders aan t.b.c. „Zonnegloren" heelt Ofpgebracht f 54. Op de beide weegbruggen «erden in het afgeloopen seizoen ;ewogen 9,436.191 kg. suikerbieten, leslemd voor de volgende fabrieken 'uttersboek 2.886.208 kg. Roosendaal .043 kg., Dinteioord 2.434.540 en de Centrale Suiker-mij. te tinsterdam 1.383.789 kg. OUD-VOSSEMEER. Maandag jl. «erd in den van Haaltenpolder j™ iopjaeht gehouden door dhr. Krol. ?.rr wet'del1 79 hazen buitgemaakt. Ned. Herv. Kerk. Als nolabelen verden herkozen de heeren J. W. lage en M. W. F. v. d. Vate. Door Ie notabelen werden herkozen als ;erkvoogd dhr. J. L. van Gorsel en v. d. Houten. Naar we vernemen zal uit deze [emeente een aantal werkloozen 'orden uitgezonden naar het centrale ee verkverschaflingsobject in de ge- Qeente Tholen, bestaande in het galiseeren van land toebehoorende an dhr. P. D. Sielins. IOTORSCHIP „IMMINGHAM" VERGAAN Bij Callantsoog op een mijn geloopen. Het Nederlandsche m.s. Imming- itu iam toebehoorende aan de N.V. nternationale Kustvaart-mij. te Rot- erdarn, groot 398 bruto ton, is Zondagmorgen bij Callantsoog op en mijn geloopen. De 7 opvarenden aa|ijn gered. Het was Vrijdagavond net een lading steenkool van Goole .aar Harlingen vertrokken. De ramp geschiedde tusschen9en 0 uur op zes mijl uit de kust even en Noorden van Callantsoog. Het lorp en omgeving werden door het oluid der ontploffing opgeschrikt, let schijnt dat op zee een dichte aist hing. Het schip werd aan stuurboord- >oeg door de mijn getroffen en ge- leeitelijk opengereten. Het helde nmiddellijk sterk naar rechts over a begon tegelijkertijd te zinken, 'an de zeven leden der bemanning laagden vijf er in de sloep te be- eiken en zich in veiligheid testellen, let waren de kapitein de Groot, de tuurman Denijs, de eerste machinist an der Vlies, de tweede machinist farla en de matroos Nieuwkerk. De leer van der Vlies woont in Har- Jjngen. De anderen zijn uit Rotter- ,Jam afkomstig. De kapitein en de stuurman be- onden zich op het oogenblik der atploffnig in de stuurhut, welke zij oordat het schip slagzij maakte, c hts aan bakboord door het inslaan van een der ramen konden verlaten. Hierbij liepen zij snij wonden aan gelaat en handen op, doch deze verwondingen waren van weinig beteekenis. De twee overige opvarenden, de matrozen Koster en van der Swan, beiden Rotterdammers, waren in zee gesprongen en hielden zich met moeite aan een luik drijvende. Zij mogen van geluk spreken, dat zij vrij spoedig werden opgemerkt door de inzittenden van een patrouilleerend marine-watervliegtuig, die eveneens den ramp hadden waargenomen. Het vliegtuig daalde vlak bij de mannen op tiet water. Zij konden zich aan de drijvers vasthouden en werden daarna aan boord van het toestel genomen. De machine is daarop naar het strand van Callantsoog gevlogen waar de beide schipbreukelingen aan land weraen gebracht en toevertrouwd aan de zorgen van de kustwacht. Reide geredden zijn daarop naar het marme-hospitaat in Den Helder overgebracht om daar op verhaal te komen. Nerveuze Angstaanjagingen verdwijnen snel en worden voorkomen door Mijnhardt's Zenuwtabletten Zenuwsttllend Zenuwsterkend. Buisje 75 et. Bij Apothekers en Drogisten. 49424 6 De schepelingen, die iu de sloep waren gegaan, werden niet lang daarna door de marine-sleepboot „Amsterdam" opgepikt en vervolgens overgegeven aan de inmiddels uit Den Helder te hulp gesnelde motor- reddingboot „Dorus Rijkers" welke omstreeks twee uur op zijn stand plaats terugkeerde. De 5 opvarenden werden eveneens naar het marine hospitaal gebracht, waar de twee gekwetsten verbonden werden. Een drietal vertegenwoordigers der reederij te Harlingen was intus- schen naar Den Helder gekomen om de noodige zorg aan de leden der bemanning te besteden. Aller eerst voorzagen zij de mannen van nieuwe kleeren. De „Immingham" was in 1936 op de werf van Jan Smit Cz. teAlblas- serdam gebouwd. 300 balen suiker in de sloot. Ruim drie honderd balen kristal suiker kwam in een sloot terecht toen Dinsdagmiddag op den rijksweg AmsterdamUtrecht ouder de ge meente Maarssen een trailer uit Amsterdam over den kop sloeg en met aanhangwagen en al in de sloot geraakten. Het ongeluk werd veroor zaakt doordat de chauffeur van den vrachtwagen* plotseling genoodzaakt werd krachtig te remmen, daar twee zwervers, die op den straatwegliepen, niet op zij wenschten te gaan. De twee inzittenden stonden op hun hoofd en zaten in de cabine gevan gen. Spoedig schoot er hulp toe en mocht het gelukken door bet stuk- trappen van de portierruit de inzit tenden te bevrijden. Beide mannen bleken slechts lichte kwetsuren te hebben opgeloopen. De suiker is tengevolge van de modder en het slootwater grooten- deels verloren. Tegen de zwervers is proces-verbaal opgemaakt. Thee aangevoerd. Dezer dagen is een groote partij thee, die eenige weken in Engeland was opgehouden, in ons land aange komen. De theevoorraad in ons land, die trouwens nog geen reden schijnt te geven tot ongerustheidimmers is er van distributie nog geen sprake is derhalve hiermee weer aangevuld Goed nieuws voor de kampeerders Door samenwerking van de bestu ren van den AïN.W.B. en de Ned. Kampeerkaarten Centrale is besloten tot een reorganisatie van laatstge noemd lichaam, welke een grootbe lang voor de kampeerders zal betee- kenen. De Ned. Kampeerkaarten Centrale zal met ingang van 1 Januari 1940 met behoud van eigen naam overgaan in den A.N.W.B. De kampeerbe- langen zullen in de toekomst behar tigd worden door een Raad van Be- beer, waarin naast de A.N.W.B. ook de Alg. Ned. Kampeer Vereeniging en de Ned. Toeristenkampeer Club vertegenwoordigd zullen zijn en waarin ook de tegenwoordige leden van den Raad van Toezicht zullen overgaan. Als onmiddellijk gevolg van deze reorganisatie zal de prijs van de persoonlijke kampeerkaart tot op de helft worden teruggebracht en niet meer dan f 0,25 kosten. De secretaris van de N.K G., de heer G. van der Weyde, die zeer verdienstelijk werk verricht heeft voor den opbouw en groei dezer stichting, zal overgaan naar den A.N.W.B. en zal bij de gereorgani- N.C.C. werkzaam blijven. De kampeerders zijn door dezen gang van zaken ten zeerste gebaat. De prijs van hun kampeerkaart wordt belangrijk verlaagd,terwijl het dienst betoon geheel hetzelfde zal blijven. HET PAKKETP0STVERV0ER NAAR HET BUITENLAND. Uitsluitend op risico van de afzenders. In verband met ingekomen verzoe ken om schadeloosstelling voor pakketten, welke met het s.s. Simon Bolivar verloren zijn gegaan, wordt er aan herinnerd, dat ingeval van overmacht, waartoe ook scheepsram pen behooren, welke direct of indirect door een oorloghandeling zijn veroorzaakt, geen recht op schadeloosstelling bestaat. Het mogelijke wordt gedaan, om ook in oorlogstijd het pakketvervoer met het buitenland, met inbegrip van de Nederlandsche overzeesche gewesten, voortgang te doen vinden Het oorlogsgevaar ter zee en de maatregelen, welke in de oorlog voerende landen zijn getroffen, als onderzoek en eventueele inbeslag neming, vormen een bijzondere bron van risico's, waarvoor, overeenkomstig de internationaal vastgestelde regelen, door den postdienst geenerlei aan sprakelijkheid kan worden aan vaard. Deze bijzondere risico's hebben er trouwens toe geleid, dat sedert 1 September j.1. pakketten voor het buitenland uitsluitend op risico dei' afzenders ter verzending worden aangenomen. Geheimzinnige moordaanslag te Hoog-Blokland. Zaterdagavond omstreeks acht uur kwam de 18-jarige mej. D. Alting uit Meerkerk per rijwiel uit de richting Gorincbem. Zij werd gevolgd door een jongeman van omstreeks 18 a 19 jaar, die eveneens per rijwiel was. Toen de veehouder C.den Braven wonende aan den rijksstraatweg te Hoog Blokland, van huis kwam en zich met zijn fiets naar het rijwiel pad begaf, zag hij, dat de jongen het voor hem rijdende meisje een duw in den rug gaf. Het meisje stapte vervolgens van haar fiets en verdween hierop, gevolgd door den jongen, achter de woning van eer. bakker. De heer den B. zag hier niets kwaads in eti reed door. Achteraf bleek dat bet meisje achter de woning was gevlucht voor den jongeman, die haar steeds ach tervolgde. Hier heeft de jongen haar goed opgenomen en zonder zich verder om baar te bekommeren, is hij daarna weer op de fiets gestapt en gevlucht. Het meisje, dal voelde dat zij was gewond, vluchtte bij bakker van Maurik binnen Toen zij dezen ver telde, wat er gebeurd .was, zag de bakker, dat er een dolames in de wonde stak ter hoogte van het schouderblad. Op advies van twee artsen is het meisje, dat in zorg- wekkenden toestand verkeerde, naar de ouderlijke woning vervoerd. Van den dader is een vaag signale ment bekend. Omtrent de aanleiding van dezen aanslag tast men volkomen in het duister. Vereeniging „Het Nederlandsche Trekpaard" De Vereeniging „Het Nederlandsche Trekpaard" maakt bekend, dat na 24 December 1939 geen paarden, ingeschreven in het Belgische Stam boek, meer in de registers van de Nederlandsche vereeniging worden opgenomen. Sombere voorspelling van pluimveehouder. Op de te Barneveld gehouden najaarsvergadering van de Barneveld- sche Pluimveevereeniging „Barneveld en Omstreken" heeft de voorzttter, de heer E. Zandbergen, in voorzich tige bewoordingen medegedeeld, dat hem ter oore is gekomen van be voegde zijde, dat het niet onmogelijk is, dat binnen zeer afzienbaren tijd een verdere veevoederbeperking inge voerd zal worden. Deze verdere beperking achtte de voorzitter voor de pluimveehouders van groot gevaar, aangezien verschil lende landbouworganisaties, die even eens van dezen nieuwen maatregel op de hoogte zijn, al het mogelijke doen. om die voederbeperking geheel op de hoofden van de pluimveehou ders te laten neerkomen. Zij met name de vereenigingen in het Was ten des lands streven er naar dat dan de huidige pluimveestapel voor 90 zal worden opgeruimd en/of afgeslacht, zoo dat er meer voedsel voor het rundvee beschikbaar zal komeu. De voorzitter was van meening. dat bij een eventueela verdere voe derbeperking die beperking gelijkelijk over pluimvee en rundvee behoort te worden verdeeld. Fraude met nationaliteitsbewijzen. Hier te lande is knoeierij ontdekt met nationaliteitsbewijzen, waarbij getracht werd met valsche papieren gestolen of gesmokkelde wagens over de grens te brengen. De hoofddaders van het complot heelt men reeds te pakken. Na een arrestatie te Antwerpen van een autodief is in ons land een drukkerij ontdekt, waar op groote schaal nationaliteitsbewijzen zijn gedrukt. De politie vond niet minder dan honderd stuks gereedliggen, die ver moedelijk op bestelling geleverd moesten worden. Van dezen drukker had de auto- diefin kwestie de op hem gevonden nationaliteitsbewijzen betrokken. Drieëntwintig koeien en een paard in de vlammen omgekomen. De kapitale boerderij van H. Bolt te Hoogemeden, gemeente Aduard, is gisternacht door nog niet bekende oorzaak een prooi der vlammen ge worden. Een aangrenzende schuur werd eveneens door het vuur vernield. De brand, welke ontstaan is in de boerderij, nam spoedig een grooten omvang aan. De brandweer uit Aduard bestreed het vuur met alle kracht. Zij kon echter niet verhin deren, dat de geheele boerderij verloren ging. De schuur kon zij evenmin behouden. Drieëntwintig koeien en een paard kwamen in de vlammen om. Nasleep van een schipbreuk. Alfred Auer, een der geredden van de Simon Bolivar, is in Engeland tot gevangenisstraf veroordeeld op grond van overtreding der vreem delingenwet, Auer was schuldig bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met dwangarbeid. Hij was er van beschuldigd onjuiste inlichtingen over zich zelf te hebben verschaft, toen hij een toevlucht zocht in Groot-Brittannië. Het bleek, dat bij in het bezit was van het paspoort van een Noorseh advocaat, wiens naam hij had opgegeven. Vier personen verdronken. Op de rivier de Amer onder Drim- melen is een roeiboot door een mo torboot aangevaren. In de roeiboot zaten vijf mannen. Vier van hen zijn verdronken. De slachtoffers zijn de 17-farige Adriaan van Scbijndel, de 07-jarige Jacob van Delft, de 59-jarige Gerrit van Seters en de 58 jarige A. van Strien, allen uit Raamsdonk- veer. Don vader van A. van Schijndel, de vijfde inzittende heeft men kunnen redden. De mannen waren op weg naar hun werk. Het ongeluk is vermoe delijk te wijten aan het feit, dat de roeiboot zonder licht voer, zoodat ze in 't stikdonker werden overvaren. Het gewicht der jaren. Een geijkte uitdrukking doelt op het gewisht der jaren". Toch beweert een geleerde, dat met den ouderdom niet alleen de gestalte ongeveer 75 mM vermindert, maar dat de jaren ons sok lichter maken. Van iemand van 76 jaar wesgt de lever bijv. maar 800 tot 900 gram meer, in plaats van anderhalf kilo gram. De hersenen wegen nog slechts 990 gram, in plaats van 1.165. De nier slinkt van 170 op 100 gram en de milt van 200 eveneens op 100 gram. Het hart maakt echter een uitzon dering, het verzwaart geleidelijk on weegt bij de oudjes ongeveer 100 gram meer dan bij volwassenen. Gebouw ingestort. Het drie verdiepingen hoogegebouw van de Coöperatie te Baak (G.) is ingestort. Oorzaak is de hooge water stand, waardoor de muren zijn gaan scheuren. De schade, welke op f 15 000 wordt geschat, wordt niet door verzekering gedekt. Porsoonlijkn ongelukken zijn niet gebeurd. BURGERLIJKE STAND Gem. THOLEN 8 t/m 14 Dec. 1939. Gehuwd Jan Pieter Blaas 27 j. en Tannetje van Luijk 27 j. Jan Baaij 27 j. en Neeltje Maria Schot 24 j. Gemeente ST. ANNALAND over November '1939. Geboren Janna d.v. J. Moerland en J. van Iwaarden. Overleden N. Pleune 48 j. wed. van J. J. H. Altena. C. Rijnberg 70j. echtg. van A. Rijnberg. C. Lindhout 68 j. echtg. van J. van der Klooster. Gehuwd: J. Zweedijk 24 j. en W. Gunst 23 j. J. Goedegebuure 23 j. en A. M. Polderman 25 j. Loop der bevolking. Ingekomen J. P. Rijnberg van Anna Paulowna. J. Zweedijk van Hilversum. P. W. Hage van St. Philipsland. A. C. Kodde van Burgh. J. M. Slager van St. Maartensdijk en A. J. Vroegop van Rotterdam. Vertrokken: C. A. van den Berg naar Rotterdam. In korten tijd weer gaaf, D I I D I zacht en blankdoor f\V^ L 49423 5 KERKNIEUWS. ZONDAG 17 DECEMBER 1939. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger en nam. 2 uur ds. Balelaan. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 0 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 0 uur ds. Baaij Voorm. Voorb. Bed. H. Avondmaal Ned. Prot. Bond afd. Tholen, 's Avonds 5 uur ds. Scholte te Ossendrecht. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. d. Heuvel. Bed. H. Avondmaal. Ger. Kerk voorm. 9.30. nam. 2 en 's avonds 6 uur de heer Zwierts te Vlissingen. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Haan. Voorber. H. Avondmaal. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 0 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 'savonds Guur leeskerk. Gebouw Rehoboth Dinsdag 19 De cember 's avonds 7 uur ds. J. J. Kloots te Maassluis. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Batelaan en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. van Griethuijzen. Oud Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9 30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 15 December '1939. Roomboter f0.87 per pond. Boereboter f 0.82 Eieren f 5.30 per 100. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Dec. Graden Zaterdag 9 5, Zondag 10 5,1 Maandag 11 5,3 Dinsdag 12 4,3 Woensdag 13 4, 4, Donderdag 14 Vrijdag 15 4, Sollicitanten voor de vacante betrekking van 10 49434 ambtenaar bouwtoezicht (art. l3woningwet)derGemeente SCHERPENISSE, kunnen hun stukken vóór 28 December a.s. bij den burgemeester indienen. Jaarwedde f 75.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 2