WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN \RM FINLAND! Vrijdag 15 December 1939. No. 50 Zeven en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 Dampo bij Hoofd- Neus- Keel- en Borstverkoudheid DEZE WEEK De internationale toestand THOOLSCHE COURANT )it blad verschijnt eiken 'rijdag. Prijs per kwartaal '0.80met Geïllustreerd endagsblad ƒ1,375, franco er post /'1.Ö5 15 cent isp. kosten. Advertentiën van 1 tot A regels 75 ct.iedere regel meer 176 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. endsel aamde usland rocédé De wereld is op dit oogenblik ge- mge van de worsteling van een klein apper volk met een overmachtigen enstauder, die het heett-aange- allen zonder een schijn of schaduw au reden alleen om aan zijn nperailisehe neigingen te voldoen. Ie aanvaller heeft zich zelfs niet de ïoeite gegeven om te trachten zijn ptreden door een of ander voor- te maskeeren. De zooge- grensincidenlen, waarop zich beroept, vormen een van den sterke tegenover en zwakke, waarover de wereld erachtelijk de schouders ophaalt, len heelt het in de laatste jaren eeds al te veel zien toepassec. Men ad bij de ltussische machthebbers llhans een beetje meer viuding- ijkheid mogen verwachtendoch hebben de uitgetreden paden ewandeid. Met deernis en bewondering slaan e volken den ongelijken strijd gade. let heldenmoed verdedigen zich de 'innen doch het staat te vreezen at zij ten slotte zullen worden ver- letterd onder het numerieke over- icht van den aanvaller. Welke ewonderenswaardige bewijzen van loed het Finsche leger ook te zien eeft, hoezeer men er in Finland ook an overtuigd is, den vijand te tinnen weerstaan bij gelijke of zelfs ubbele sterkte toch lijdt het geen vvijfel, of het roode leger zal op den uur moeten zegevieren. Een machteloos toeziende wereld eeft het vertwijfelde beroep van 'inland, gericht tot alle volken der arde, aangehoord. Het zijn geer. oile frazeu, waarmede Finland zich lei )t het wereldgeweten heeft gewend. 142 t men er niet inderdaad getuige an geweest dat het Finsche volk, at steeds heeft getracht in goede erstandhouding te leven met alle ndere volken en zijn toekomst had pgebouwd op vreedzamen arbeid, el slachtoffer is geworden van een iruten aanval van zijn buurman uit iet Oosten, zonder daartoe in het linst aanleiding te hebben gegeven? Indien ooit, dan is daarginds in et hooge Noorden het bewijs ge- verd, dat in de tegenwoordige ereld geen plaats meer is voor het echt, dat de macht zich met geweld acht toe te eigenen, wat zij langs en weg van het recht onmogelijk ou kunnen verkrijgen. Daarom had inland geen keus meer. Liever dan if toe te geven heeft het den strijd anvaard,dien het werd opgedrongen, let vecht voor zijn eer, voor zijn rijheid, voor zijn onafhankelijkheid, oor zijn godsdienst, voor zijn haard- leden en voor alles, wat een vrij en eschaafd volk dierbaar is. Rest nu de vraag, waarop vooral andere kleine neutrale landen lel1 iet angst en ongeduld het antwoord erbeiden Zat de beschaafde wereld elke de Finsche natie zooveel be- ee 'ijzen van sympathie en waarachtig ledeleven heeft gegeven, het kleine 'inland alleen laten strijden tegen en numeriek zooveel sterkeren ijand? Inderdaad, Finlands positie Is voorpost der Westersche bescha- ing geeft het het recht van alle eschaafde naties hulp te verwachten, al dan de stem van het met den ndergang bedreigde volk zijn als ie eens roependen in de woestijn Dat is de beangstigende vraag :llJaarop de geheele wereld en wij erhalen het vooral de kleine eutrale landen, het antwoord af- achten. Immers, van dat antwoord vafai het afhangen, wat zij zelf te reezen zullen hebben van machtige uurstaten, indien deze het in hun elang achten, zonder eenige reden leinere staten te dwingen aan hun ischen toe te geven. In dat opzicht ormt Finland een „test case". 11 1) cl 1 c Wonderlijk'zooals dat helpt zoowel bij kinderen als volwassenen. Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. 4942(5 IN NEDERLAND Stagnatie in de vischvangst. De ondergang van het eerste Neder- landsche visschersvaartuig als gevolg van den oorlogstoestand,de IJmuiden- sche stoomtreiler „Silvain", waarbij elf visschers om het leven zijn ge komen, heelt groote moeilijkheden voor de Nederlaudsche zeevisscherij ten gevolge gehad. Onder den indruk van deze ramp hebbenn amelijk vele visschers te lJmuipen geweigerd zee te kiezen, zoodat een groot aantal Ireilers niet kon uitvaren, want ander scheepsvolk, dat bereid is onder dd huidige gevaarlijke omstandigheden ter vischvangsl te gaan, was evenmin te vinden, althans niet in voldoende mate. Als men weet, dat in den vorigeu wereldoorlog niet minder dan 800 visschers ten gevolge van het mijnengevaar zijn omgekomen, kan men begrijpen, dat er onder de zeelieden op het oogenblik weinig animo bestaat om aan te monsteren. Minister Dijxhoorn aan het woord. fn de Tweede Kamer werd de behandeling van de begrooting van Defensie, waarmee de vorige week reeds een aanvang was gemaakt, voortgezet. Thans diende minister Dijxhoorn de verschillende sprekers der vorige week van repliek, waarbij hij zijn standpunt ten aanzien van de verschillende geuite klachten en gemaakte opmerkingen uiteenzette. Zoo kregen wij te hooren, dat de minister een commissie voor het onderzoeken van klachten van mobi- lisatieslachtolïers overbodig acht. Ook voor het houden van toezicht op het weren van politieke propaganda uit de kazernes behoeft volgens den minister geen commissie in het leven geroepen te worden. Dit toezicht berust bij den commandant. Veel is er geklaagd over het smijten met geld in de eerste dagen der mobili satie. De minister gat toe, dat er inderdaad in den aanvang te veel geld is uitgegeven. Hij schrijft dit o. a. hieraan toe, dat troepencom mandanten, die pas in dienst waren, manschappen kregen te verzorgen en dat daarbij voorop stond, dat de mannen een behoorlijk onderkomen moeten hebben. Dit onderkomen is dan wel eens wat meer dan behoor lijk, om niet te zeggen luxueus ge weest. Zoo werd voor 11 dagen huur van een restaurant te Scheveningen de kleinigheid van f 8000 neergeteld. Ook thans nog zijn er legeronder- deelen in te dure gelegenheden ge huisvest, doch hierin zal hierin zal verandering worden gebracht, zoodra dit mogelijk is. Meer luchtdoelgeschut, Teu aanzien van de critiek op de luchtverdediging van ons land merkte minister Dijxhoorn op dat het lucht doelgeschut wordt versterkt. Er zijn 20 batterijen luchtdoelartillerie van 7.5 cm. besteld, waarvan de eerste reeds zijn aangekomen. Voor de verneiuwing van de luchtmacht zijn alle bestellingen bij de Ne- derlandsche industrie geplaatst. Het noodige personeel voor de beman ning der nieuwe toestellen wordt inmiddels opgeleid en wel op vier plaatsen in ons land. Aan deze opleidingscursussen nemen op het oogenblik 151 leerlingen deel. Verder is nog de opmerking gemaakt, dat in ons land geen groote manoeuvres zijn gehouden. Dit vindt volgens den minister hierin zijn verklaring, dat eerst voor gevechtsdekkingen .moest worden gezorgd. De oefeningen in grooler verband zullen later volgen, naarmate de mobilisatie vordert. Meer geld voor werkverruiming. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake het wets ontwerp tot verhooging van het crediet voor werkverruiming met 30 millioen gulden bespreken de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken o.m. de vraag' of de Rijksdienst voor de werkver ruiming dient te worden omgezet in een bedrijf. Het definitieve standpunt t.a.v. deze vraag is nog niet bepaald. Zij wenschen daarmede te wachten tot het funetionneeren van den Rijks dienst voor de werkverruiming een ruimere ervaring heeft verkregen. De ministers doen zich blijkens deze memorie tevens kennen als groote voorstanders van industrialisatie als middel tot bestrijding der werkloos heid. Verdere industrialisatie zal dan ook door deze regeering worden bevorderd, ook al leggen de tijds- omstandighedfen aan de uitvoering van dit voornemen een rem aan. Nederlandsche scheepsbouw gaat mee met zijn tijd. Hoe somher de vooruitzichten voor de scheepvaart ook mogen zijn, de groote ondernemingen blijven toch aan de toakomst denken. Zoo heeft de directie van de Nederland sche Scheepsbouw Maatschappij volgens het „Handelsblad" het plan tot uitbreiding van haar werf over te gaan, waarbij tevens een helling geschikt voor het bouwen van zeer groote schepen zal worden opgericht. Hierover moet eerst nog met het Amsterdamsche gemeentebestuur worden onderhandeld. De kosten van deze belangrijke uitbreiding wordeu globaal op 1.4 millioen geschat. Ook de scheepvaartmaatschappijen, boe ernstig ook reeds getroffen, gaan niet bij de pakken neerzitten. Het verlies van de „Tajandoen" bijvoor beeld zal door een nieuw schip worden goedgemaakt. De Maatschappij „Nederland" heeft namelijk besloten, ter vervanging van het verloren gegane schip bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een nieuw vrachtschip te doen bouwen. Dit zvl dan de tweede bestelling der Maat schappij „Nederland" in korten lijd zijn, want de vorige week werd aan de Kon. Maatschappij „De Schelde" opdracht gegeven voor den bouw van een vrachtschip van hetzelfde type. De motoren en hulpwerktuigen voor het nieuwbestelde schip zullen door Werkspoor worden geleverd. Medeleven met Finland. Dat het Nederlandsche volk begaan is met bet lot van het ongelukkige Finland spreekt vanzelf en het is geen wonder, dat menigeen den drang in zich voelt opkomen, deze gevoe lens van sympathie en medeleven in daden om te zetten. De eerste uitin gen van medeleven begonnen in deze dagen los te komen. Als ge woonlijk gaat het Roode Kruis weer vooraan in hulpverleening. Men is reeds begonnen met bet inzamelen van gelden voor de slachtoffers van den oorlog in Finland. Of deze steun in geld, dan wel in den vorm van materiaal en verbandmiddelen zal worden verleend, staat inmiddels nog niet vast. Verder dient in dit verband nog melding gemaakt te worden van de waarlijk vorstelijke gift van een inwoner van Rotterdam, die een bedrag van niet minder dan f 100.000 ter beschikking van de Finsche regeering heeft gesteld uit sympathie en bewondering voor het Finsche volk. in de afgeloopen week Het valt niet te ontkennen, dat de Volkenbond, die te Genève Maandag bijeen is gekomen, een onverwachte activiteit ontplooit, al is bet natuurlijk een open vraag, in hoeverre het de Assemblee mogelijk zal zijn, haar goede bedoelingen kracht bij te zetten. Hambro, de ge delegeerde van Noorwegen, is tot voorzitter benoemd, de agenda is vastgesteld, waarbij de Finsche kwestie nummer 1 van het programma was, en op voorstel van de Commissie van voorbereiding is aan Finland en Rusland verzocht, binnen 24 uur te antwoorden op de vraag, of zij de vijandelijkheden willen staken om vredesonderhande lingen aan te knoopen. Het is inderdaad hoog tijd dat er iets gedaan wordt, omdat het steeds duidelijker wordt, dat de oorlog anders niet beperkt zal blijven tot Finland en Rusland. Rusland heeft de hulp van Estland tegen Finland verlangd op grond van bet pael van wederzijdschen bijstand dit verdrag spreekt alleen van hulp indien een van beide partijen wordt aangevallen en Rusland schijnt dus de farce, dat het door Finland is aangevallen, tot het eind te willen volhouden. Zweden toont zich steeds meer ongerust. Hel is hier meer de publieke opinie dan de regeering, die zich uitspreekt voor ingrijpen. Men voelt, dat men, als Finland onder den voet is geloopen, toch aan de beurt komt en het lijkt, indien dat vast staat, beter, gezamenlijk de Russen aan de Finsche grenzen tegen te houden, dan gelaten op zijn beurt, om afge slacht te worden, te wachten. De benoeming van den Zweedschen opperbevelhebber Thörnell is ook een maatregel, die alleen wordt ge nomen bij dreigend oorlogsgevaar of indien een oorlog is uitgebroken. Te Genève moet het den heeren intusschen soms wel eens draaierig worden. Duitschland is er natuurlijk niet aanwezig, maar heeft niettemin 35 journalisten gezondenRusland is niet officieel vertegenwoordigd, maal laat toch de besprekingen door een afgezant volgen. Bewijzen, dat beide landen toch niet zoo heel onbelang rijk vinden, wat daar in Zwitserland gebeurt. Er zou ijverig propaganda gemaakt worden voor een nieuw Duitsch vredesplanin hoeverre deze ge ruchten op waarheid berusten of een proefballon zijn, moeten wij nog afwachtenzijn ze evenwel inder daad een uiting van de wérkelijke stemming bij de Duitsche regeering, dan duiden ze op een ernstige ver andering ze zouden hierop neer komen, dat Duitschland Tsjecho- Slowakije zonder Sudetenland zijn onafhankelijkheid wil hergeven, Polen als een soort bufferstaat wil herstel len, waarbij echter Duitschland Dantzig en den Corridor wil behou den en tenslotte zou Oostenrijk zijn eigen lot bepalen door een volks stemming onder internationale con trole. Het doel zou zijn, dat Duilsehland met Engeland en Frankrijk een pact zou sluiten tegen het bolsjewisme en het voorstel zou zijn ontworpen onder den indruk van de gebeurte nissen in Finland en de dreigementen tegen den Balkan. De moeilijkheid voor een overzichtschrijver is, dat liet haast ondoenlijk is, dadelijk in al dergelijke berichten de waarheid te onderkennen. Sensationeele mede- deelingen zijn er schier dagelijks te vernemen, maar ze worden bijna ook onmiddellijk weer tegengesproken Zoo is ook dit vredesoffensief dadelijk van Duilsche zijde een proefballon genoemd. Hei "is mogelijk dat dit juist is; de vraag is maar wie het ballonnetje heeft opgelaten. Het Geneefsche ultimatum. Door den termijn, die op aandrang van Bulier op 24 uur werd gesteld en die dus Dinsdagavond om 7 uur afloopt, heelt het telegram van den Volkenbond aan Rusland inderdaad een ultimatief karakter gekregen. Indien de vijandelijkheden niet on middellijk worden gestaakt en de bemiddeling van den Volkenbond wordt aanvaard, zal Rusland als illegaal aanvaller worden bestempeld en zullen maatregelen van gemeen- schappelijken aard worden beraamd, om Finland te helpen. Over die maatregelen, ilie wel niet zullen kunnen uitblijven, want niemand verwacht, dat Rusland de wapens zal neerleggen, loopen de meeningen nogal uiteen. Of de Sovjet- Unie geroyeerd zal worden, is zeer de vraag. Maar Finland interesseert meer de daadwerkelijke hulp, die het land hij monde van zijn gedele geerde Holsti Heeft gevraagd. Zijn rede was een vurig pleidooi voor snelle en practische hulp Moreelen steun hebben wij in overstelpende mate genoten, aldus ongeveer de Fin maar daarmee kunnen wij den vijand niet tegenhouden. Wij vechten niet alleen voor onze eigen onafhanke lijkheid, maar voor de politieke idealen van alle vrije beschaafde volken. Onze positie als voorpost der Westersche cultuur geeft ons het rechi, actieve hulp van alle beschaafde volken te verlangen. Aan de Finsche grenzen wordt hevig gevochten. Maar het gaat den Russen niet voor den wind. Slechts in het Zuiden, op de land engte van Kareliè hebben zij eenige vorderingen gemaakt ten Noorden van liet Ladogameer is menige aan val afgeslagen, en in het hooge Noorden zijn ze zelfs teruggedreven onder de vinnige Finsche aanvallen Van een bombardement op groote schaal van Helsinki, waarmee werd gedreigd, is niets gekomen. Maar de berichten spreken van steeds toe- nemenden druk op de Finsch ver dedigingslinie. Zooals was aange kondigd, heeft de Finsche regeering nu in een Witboek de eischen van Moskou en de Finsche tegenvoor stellen gepubliceerd, die ten slotte tot het conflict hebben geleid. Tegen het eind van de onderhandelingen stond al vast, dat er met Rusland niet te praten viel. Finland heeft met anders gedaan dan zijn onaf hankelijkheid verdedigen; overigens deed het vergaande concessies. De oorlog ter zee. Slechts op zee wordt tussciien Duitschland en de geallieerden nog gevochten, niet alleen tegen elkaar, maar in nog heviger mate tegen de neutralen. In de week van 29 Dec. gingen 7 Britsche en 8 neutrale schepen naar den bodem der zee. Engeland deelt mee, dat de verliezen van zijn vloot steeds meer zijn af genomen. Jammer, dat de neutralen niet hetzelfde kunnen getuigen En intusscben blijven de berichten om trent den ondergang van schepen dagelijks binnenkomen. Noorwegen, Griekenland, Denemarken, Nederland, hebben de laatste dagen weer een of meer schepen verloren zien gaan. Er is overigens zoowel aan het front als in de lucht bijna vol maakte rust. Engeland heeft naar

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 1