AARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Mijnhardtjes NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN OORLOGS= speelgoed rijdag 8 December 1939. No. 49 Zeven en vijftigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. 1NTERC. 16 - POSTREK. 1043 lil1 DEZE WEEK De internationale toestand LSCHE COURANT blad verschijnt eiken dag. Prijs per kwartaal met Geïllustreerd dagsblad ƒ1,375, franco post ƒ1.05 15 cent kosten. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 175 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN K0STEL00ZE INENTING. urgemeester en wethouders der neente Tholen maken bekend op Woensdag, den 13 December staande, des middags te '12 ure, gelegenheid zal zijn opengesteld kostelooze inenting en herinenüng de ingezetenen, die zich daartoe bet lokaal der Openbare Lagere iooI aanmelden, holen, den 6 December 1939. HINDERWET. Ie iurgemeester en Wethouders van tien maken bekend, dat het ver- k van J. N. Everaers, broodbakker Tholen, om vergunning lot het atsen van een electrisclie kneed- hine met een electrömotor van .K. in het perceel, kadastraal end gemeente Tholen, sectie F 2073, gelegen aan de Hoogstraat 25, door ben is toegestaan, holen. 28 November 1939. 16 let pleit voor het vertrouwen van volk, dat de feeststemming in lucht zit, in weerwil van den ist der tijden. In de winkelstraten 'dringt zich de menigte en in vele ;en komt men handen te kortom koopers te'bedienen. Het is bijna .zelfde beeld van vroolijke drukte, andere jaren in de December- and te aanschouwen geven, lat de jeugd een groot deel vormt de begeerige kijkers en koopers loeft geen betoog. Van verlangen filterende oogen monsteren be- rig naar de schatten, die in de lelgoedafdeelingen zijn uitgestald, t kinderhart gaat uit naar de tal- ,ze heerlijkheden, die daar in rijke Tscbeidenheid het oog tot zich ikken. Wij ouderen, voelen ons id met de kinderen. Ook wij hebben tijden, die lang achter ons liggen, igs de winkels gedwaald en onze erdreven verlanglijstjes opgemaakt. Met groote waardeering constateert winkelstand, dat de oorlog het meenschapsleven nog niet zoodanig eft aangetast, dat de koopkracht de kooplust daaronder aanmer- lijlt heeft geleden. Neen, de oorlog eft gelukkig den winkelier in deze gen gespaard. Men koopt nog schenken en zooals al tij d iel speelgoed. Oorlog is een bange tijd voor den ndelanr en den winkelier. Zij kennen in den oorlog hun vijand er zullen zeker zeer weinigen ider hen worden gevonden, die er ar verlangen. Daarom treft het ls ook ditmaal, dat er onverstan gen onder hen zijn, die met een Ikomen gebrek aar, inzicht propa- inda maken voor hun vijand, voor is aller vijand den oorlog. Of is het geen propaganda maken ior den oorlog, wanneer men in rschillende speelgoedafdeelingen ^rlogsmateriaal in miniatuur ziet gestald? Waarom het kind al die (nonnen, die tanks, dat afweer- ischut voor te zetten, die vestingen ;"j e soldaten met geveld geweer aarbij het realisme zoo sterk wordt oorgevoerd dat men zelfs de ge- e onden, de gesneuvelden, de Iaza- i8 (tten en hospitaalsoldaten niet heeft srgeten. Dit soort speelgoed dat den 3Jaam speelgoed niet verdient ver- ftigt de kinderziel. Het wakkert bij jongens de verkeerde instincten i, die de beste mannen en vrou- 'en onder alle volken zoo krachtdadig estrijden. Zien wij niet, juist in dit Tegen Gevatie koude, Koorts, Griep De echte zijn niet rond, maar hartvormig. jaar, de verschrikkingen van den oorlog in Europa in hun ontzettend- sten vorm? Is het dan niet onverant woordelijk, het kind door zijn spel daarin te betrekken Men moge het militaire gedoe in bepaalde vormen beschouwen als een in zekeren zin voorloopig nog nood zakelijk kwaad dit mag volstrekt geen reden zijn om het kind er mede vertrouwd te maken. Er be staat geen enkele reden om zijn gedachten in die richting te leiden integendeel. De speelgoedindustrie is met zulke reuzenschreden vooruit gegaan, zij lieett een zoo groote ver scheidenheid van aardige en nuttige en praktische dingen voor het kind in het leven geroepen, dat men zich daarvoor niet op het verschrik kelijke terrein van den oorlog be hoeft te begeven. Velen vóór ons hebben daarop reeds gewezen en hun vermaningen zijn gelukkig niet zonder uitwerking gebleven. Kanonnen, soldaten en wat dies meer zij nemen thans wij moeten het met dankbaarheid erken nen een ondergeschikte plaats in. Maar geheel afgedaan hebben zij nog niet. Onverstandige winkeliers ruimen er nog altijd een plaats aan in. Het zou verstandiger zijn, ze geheel te verbannen. Onze jongens zullen het gemis niet betreuren. Er is zooveel ander heerlijks, onschadelijk en nuttig tevens, dat hun hart kan bekoren. Zij zullen tiet oorlogsspeelgoed niet missen, als zij het niet zieti. Waarom het hun dan voor te zetten Feestvreugde behoort niet te wor den bedorven door overpeinzingen als deze, waaraan anderen zich over geven, die den ernst des levens hebben leeren kennen. Laat men uit allespeelgoed-afdeeliugen dezen steen des aanstoots laten verdwijnen: geen oorlogsspeelgoed meer 1 IN NEDERLAND De spionnagezaak. Het onderzoek in de spionnagezaak, in verband waarmede een ambtenaar van het departement van Sociale Zaken, diens echtgenoote en een ambtenaar van Economische Zaken werden gearresteerd, heeft aan het licht gebracht, dat ook een buiten lander de hand in dit complot had. Deze is eveneens gearresteerd. De spionnage betrof hoofdzakelijk uit levering van scheepvaartdocumenten, die de spion van Economische Zaken zijn „collega" in dit nobele bedrijf in handen speelde. Deze zorgde te zijnen huize voor reproductie der documetiten, waarna de aldus ver kregen gegevens voor grof geld aan de belanghebbende vreemde natie werden verkocht. De gevangenhouding van het echt paar werd inmiddels krachtens uit spraak van de Haagsche Rechtbank met 30 dagen verlengd. Ook de overige verdachten bevinden zich nog in hechtenis, zoodat men hier wel aanstonds de hand op de rechte personen schijnt te hebben gelegd. Texel moest het ontgelden. De mijnen hebben onze zeekust van Noord tot Zuid weer danig be stookt. Vooral Texel werd er zwaar door geteisterd. Maandag kwam daar een aangespoelde mijn tot ontploffing waardoor groote schade aan den dijk en aan naburige huizen werd aangericht. Doch daarmede was het nog niet uit. Nog drie mijnen ge droegen zich in den nacht, volgende op dezen noodloltigen avond, al even onbehoorlijk. Eén sloeg nog een gat in den dijk bij Nieuwe Schild, een tweede deed hetzelfde over een lengte van 12 meter en vernielde bovendien een aan den voet van den dijk gelegen boerderij, de derde be paalde er zich toe de noodige schrik om zich heen te verspreiden, zonder evenwel groote schade aan te richten. Over het geheele eiland was het gedaver der ontploffingen te hooren. De O. 23 in haar element. Een nieuwe aanwinst voor de Nederlandsche marine, de duikboot O. 23, werd Dinsdagmorgen aan haarelementtoevertrouwd. Met eenige plechtigheid werd het schip in tegen woordigheid van tal van marine autoriteiten van een der hellingen der Rotterdamsche Droogdok Maat schappij te water gelaten. Deze plech tigheid werd verricht door de echt genoote van vice-admiraal A. Vos, die binnenkort als hoofd van de afdeeling materieel zeemacht van het departement van Defensie zal aftreden. De scheidende vice admiraal voerde na de tewaterlating het woord. In zijn rede wees hij op een enkel lichtpunt, dat de huidige crisistoestand voor ons land heeft opgeleverd door den dwang der omstandigheden is hier te lande een industrie ont slaan, die op de economische en militaire verdediging van het land is ingesteld. In dit opzicht aldus spr. is de crisis goed gebruikt. De schepen worden tegenwoordig hier te lande ontworpen en gebouwd en dat zij goed zijn, hebben de beide in Nederland gebouwde Poolsche onderzeebooten bewezen, die den Poolschen dans ontsprongen en na een gevaarlijke reis behouden in Engeland zijn aangekomen. Het water zakt. In den op vele plaatsen onrust- bareud hoogen waterstand der ver schillende rivieren kwam begin der week gelukkig een gunstige wending. De Waal zakte, hoewel langzaam. Doch ook nu nog was de stand bij Nijmegen ruim 12,5 meter boven N.A.P. en dus nog steeds gevaarlijk hoog. In Millingen liep dan ook een scheepswerf onder water, waardoor enkele honderden arbeiders tijdelijk het werk moesten neerleggen. In de dekenfabrieken van de firma De Wit te Helmond, Deurne en Geldrop kon daarentegen het werk weer worden hervat. Te Helmond is men het water zoo spoedig de baas geworden door de Aa te spuien in de Zuidwillems vaart en toen de fabriek te Helmond eenmaal weer werkte, konden de beide andere te Deurne en Geldrop, die grondstellen van de Ilelmondsche verwerken, eveneens weer aan den slag. Minister Dijxhoorn geeft bescheid. In de Memorie van Antwoord in zake de begrooling van Defensie heeft minister Dijxhoorn enkeie be langrijke mededeelirigen gedaan. De voornaamste ervan mogen hier in korte opsomming volgen. Een aantal buitengewone dienstplichtigen (d. z. vrijgestelden door broederdienst of vrij loting, dus niet afgekeurden), behoorende tot de jongste lichtingen, zal worden opgeroepen wanneer, is nog niet bepaald (de minister ge bruikt de vage term „eerlang"). De oudste lichtingen znllen zoo spoedig mogelijk door jongeren worden afge lost: verdere ploegen van de lichting 1924 zijn hiervoor het eerst aan de beurtzij krijgen onbepaald klein verlof. De minister waarschuwt echter tegen tegen te groote verwachtingen in dit opzicht: de aflossing zal zeer geleidelijk en in langzaam tempo gaan. Ter vervanging van dienstplich tigen zullen heen werkloozen worden opheroepen. Of in '1940 de duur der eerste oefening tot twee jaar zal worden verlengd, is thans nog niet te zeggen. De nieuwe regeling van de kostwinnersvergoeding, welke in No vember is ingegaan, houdt wel is waar rekening met mogelijke ver mindering van inkpmsten ten he- volge van de afwezigheid van den dienstpliehlige, doch stelt geen alge- meene vergoeding voor bedrijfsschade in het vooruitzicht. Er komen sperballons. In dezelfde Memorie heeft de mi nister mededeelingeu gedaan omtrent de besteding van de bedragen, welke vrijwillig voor de defensie zijn hijeen- gebracht. In totaal is thans f 201.014,89 ingekomen, waarvan f 53.886.43 uit Curapao. De Curafaosche bijdragen zijn ter beschikking van deti minister van Koloniën gesteldzij zijn be stemd voor aankoop van zoeklichten voor dit gewest. Voor de rest van het bedrag, vermeerderd met wat nog zal binnenkomen, zullen sper ballons worden aangeschaft. Deze aan lange kabels verankerde ballons wor den zooals men weet in alle oorlog voerende landen als verdedigings middel tegen luchtaanvallen gebruikt, doch zijn in ons land nog onbekend. in de afgeloopen week De aandacht van de geheele wereld is door den inval der Sovjet-troepen in Finland plot seling afgewend van den strijd tusschen Frankrijk, Engeland en Duitschland. Voor het eerst sinds de revolutie aan het eind van den vorigen wereldoorlog toch, toont Rusland belangstelling voor den gang van zaken in Europa. Het scheen wel, alsof de oude droom van de wereld revolutie tot de geschiedenis was gaan behooren en het mach tige Sovjetrijk, dat bij monde van Litwinof zoo vaak een hoogen toon had aangeslagen op de vergaderingen van den Volkenbond, inderdaad niets liever wilde dan met rust gelaten te worden en ook anderen met rust te laten. De inval in Finland, de manier, waarop deze is ingeluid en na wordt goedgepraat, moet velen de oogen hebben geopend. Het Noorsche dagblad „Tidens Tegn" ziet er het begin van den opmarsch der wereldrevolutie in en pleit voor een samengaan van Duitschland met Engeland en Frankiijk, om het ge vaar te keeren. Bij de huidige ver houdingen zal dit wel een illusie blijven, die in afzienbaren tijd niet wordt verwezenlijkt. De eerste dagen van den strijd deden het ergste vreezen voor het aan de geheele wereld, met inbegrip van de Duitschers, sympathieke, eerlijk werkende, Finsche volk. Maar al staat het Finsche leger tegen een overweldigende overmacht, het heelt reeds nu respect afgedwon gen door de wijze waarop het zich verzet. Het heeft het voordeel van de natuurlijke gesteldheid van het land, dat in het Zuiden bestaat uit een ontelbaar aantal wouden en meren en van het weer. Bovendien blijkt het betrekkelijk kleine leger op bewonderenswaardige wijze te zijn uitgerust en geoefend, in ieder geval veel beter dan dat van de Russen, zoozeer zelfs, dat indien er niet de uitgebreide luchtvloot van de Sovjet-Unie was, die met een meedoogenloos luchtbombardement dreigt, men optimistisch zou kunnen zijn over den afloop. Wat zal de Volkenbond doen De Finsche regeering heeft, als lid van den Volkenbond, of liever van wat daarvan nog over is, een beroep gedaan op de Assemblée. De Raad komt Zaterdag, de Assemblée Maandag bijeen. Zij zal zich voor een bijna bovenmenscbelijke taak gesteld zien. Rusland, voorvechtster van den Volkenbond, bekleedde nota bene zelf het voorzitterschap van den Raad. Reeds heelt Molotow getelegrafeerd, dat er geen vertegen woordiger komt... De „Matin" vergelijkt Ruslands invasie met de misdaad, die de President van den Hoogen Raad zou begaan. Italië, dat zelfs destijds zoo gesputterd heeft tegen de vrijwel mislukte sancties in verband met zijn inval in Abessinië, dringt aan op sancties tegen Rusland. Argentinië wil Rusland als lid royeeren, Uru guay zegt, dat het als lid zal bedan ken, indien niet uiterst krachtig wordt opgetreden tegen den aanvaller Trouwens, Finland is zelf steeds een trouw aanhanger van den Vol kenbond geweest, en heeft zich voorstander betoond van het beginsel der collectieve veiligheid. Twee regeeringen in Finland. Hoewel Molotof had verklaard, dat hij met de bestaande regeering niet zou onderhandelen over een wapen stilstand en de Finnen daarom zoo ver waren gegaan, een nieuw kabinet onder leiding van Ryti te vormen, heeft men de gruwelijke farce zoo ver doorgedreven, dat te Terijoki een z.g. een Finsche volksregeering werd ingesteld onder leiding van Olto Kuusinen. Hij noch de andere dezer „regeering" hebben eenige relatie met Finland en zijn eenvoudig agenten van de Komintern. Kuusinen zelf heeft reeds jaren zijn Finsche nationaliteit verloren en die van de Sovjet-unie aange nomen. Zoo hoopt Rusland op allerlei manieren den strijd te winnen door het stichten van verwarring en onrust. Ondanks de verzekeringen, dat de Sovjet-republiek geen agressieve be doelingen tegen Zweden koestert, is men ook daar allerminst gerust, zooals blijkt uit de versterking der grenzen, De Oslo-staten zullen elkaarssteun on getwijfeld noodig hebben in den komen den tijd. En ook in het Zuid-Oosten van Europa voelt men zich niet ge heel veilig. Italië heeft op duidelijke wijze van afkeer van het Russische optreden kenbaar gemaakt. De chaos. Zoo gaat Europa steeds meer naar den chaos. Wij hebben nu twee oor logen te registreeren, die schijnbaar zonder eenig verband met elkaar staan. De onderlinge verhoudingen zijn totaal anders, dan menigeen een half jaar geleden vermoedde dat ze waren. En het lot der kleinere neutrale staten wordt steeds som berder. Op den dag, die sinds oude tijden was gewijd aan de goede gaven van den Spaanschen heilige, vonden die neutralen in hun schoen de uitbrei ding, die de geallieerden hebben ge geven aan de blokkade van Duitsch land, die nu ook wordt toegepast op den export. Zij hebben in min of meer scherpe bewoordingen te Bon den tegen dezen maatregel geprotes teerd, en er is wel leedwezen betuigd, en beloofd, dat met hun belangen rekeninh zou worden gehouden, maar Engeland en Frankrijk hebben de gevolgen van deze verscherping van den strijd ter zee niet meer in hun hand. Duitschland fulmineert nog nog altijd tegen de „slappe" houding der neutrelen^tegenover de blokkade maatregelen. Wolken boven Voor-Azië. Een merkwaardig artikel in het Duitsche dagblad de „Völkisehe Beo- bachter" heeft de aandacht getrokked. Men heeft zich al gernimen tijd afgevraagd, hoe er ooit een einde aan den oorlog tusschen de gealli eerden en Duitschland moet komen,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 1