WAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ■I NIEU WSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN Advertenüên van 1 tot4 Europeesche samenwerking? Vrijdag 13 October 1939. No. 41 Zeven en vijftigste jaargang Zondagsblad /ï^Jiv^franco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer JÏÏEL DEZE WEEK De internationale toestand THOOLSCHE COURANT Dit blad verschijnt eiken Vrijdag. Prijs per kwartaal per post ƒ1.65 -J- 15 cent disp. kosten. regels 75 ct.: iedere regel meer 175 ct. Grootte der naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 pr'i«vem.ind«rinB. Ieder, die naar de laatste redevoe ringen van den Duitscben Rijkskan selier en den Fransehen Premier ge luisterd heeft, zal daarin een geluid gehoord hebben, dat aanhangers van een Pan-Europa uit het hart gegrepen kan zijn het geluid van de samen werking der Europeesche staten. Want de tijd tot deze samenwerking is aangebroken. Niet meer het onge organiseerde particuliere initiatief, dat zonder twijfel in zijn tijd noodig was en ons de groote industrieeie ontwikkeling der 19e eeuw heeft ge bracht, maar het georganiseerde par ticuliere initiatief is daar aan de orde gesteld. Het liberale vrijhandelsideaal dat ieder land datgene inoet produceeren, wat het beste en het goedkoopste kan vervaardigen, kwam in flitlers rede, maar nu op geheel nieuwe wijze te voorschijn. Want zooals hij het zag, zou dit niet worden overge laten aan de z.g. vrije concurrentie, die onverbiddelijk op internationale tegenstellingen en oorlogen uitloopt, maar aan de internationale organi satie binnen welke ieder vrij blijft zijn bedrijven op eigen wijze in te richten. Het komt ons voor, dat dit ecu gezichtspunt is, dat de ernstige overweging verdiei.t van alle Euro peesche regeeringen en in ieder geval van Nederland, dat het grootste be lang heeft bij een langdurige vreed zame medewerking met de groote machten. Want indien Nederland op dezelfde wijze neutraal zou willen blijven als in den vorigen oorlog, dan zou dit een volkomen verbloeden beteekenen van al zijn bronnen van inkomsten. Een langdurige oorlog immers zou niet alleen onze scheep vaart verlammen, onze havenindustrie doen kwijnen en onze exportindustrie en handel tot een minimum doen inkrimpen, maar het zou onze land-, tuin- en hollenboeren noodzaken zich toe te leggen op de teelt van goed- koope landbouwproducten en den welstand op het platteland, zoowel als in de steden, in armoede doen veranderen. Naar onze meening zal het proces van de Europeesche rationalisatie niet tegen te houden zijn en ligt het voorde hand, dat dit zal moeten worden aangegrepen ter wille van den vrede in Europa en ter wille van onze ge meenschappelijke Europeesehe kracht tegenover Azië en Amerika. Moet echter Nederland dit proces over zich laten komen, d.w.z. moet het zich van buiten af laten dwingen daar aan mee te doen of zal het zoo ver standig zijn zich tijdig aan de confe rentietafel te zetten om zelf mee te bepalen, wat er met ons land zal gaan gebeuren Ons komt het voor. dat wij in dezen geen keus hebben. Wij en de andere neutrale staten hebben het grootste belang bij den vrede en wij zullen dit ook moeten doen blijken door ons actief voor een vredesbeweging en een Europeesche samenwerking te spannen. Dat dit een zeker risico meebrengt, dat er iets gewaagd moet worden, dat is zeker. Maar Nederland heeft nog mannen, die wat durven wagen, het heeft nog krachtige figuren, die bereid zijn hun volk te leiden door de moeilijke tijden. Een Nederland, dat meewerkt aan de schepping van een Nieuw-Europa, zal een vrij land blijven, een Neder land echter, dat de door anderen ge schapen toestand noodgedwongen zou moeten aanvaarden, omdat het niet tijdig de -oogen wilde openen, zal een onvrij Nederland worden. Men houde zich het gebeurde met Estland en Letland voor oogen IN NEDERLAND Uitbreiding van K.L.M.-diensten. Na vrijwel al haar Europeesche diensten te hebben stopgezet als gevolg van den oorlogstoestand, is de K.L.M. er dank zij onvermoeide besprekingen met de Engelsche regeering thans in geslaagd weer eenige uitbreiding aan haar zoo zwaar getroffen te geven. DeEngelsche autoriteiten gaven toestemming om weer boven Engelsch grondgebied te vliegen, zoodat de dienst op Londen zal worden hersteld, vermoedelijk nog deze week. Er zal voorloopig één dienst per dag worden onder houden, die verbinding geeft met het vliegveld Sborham bij Brigthon aan Zuidkust van Engeland, dat sedert het uitbreken van den oorlog dienst doet als vliegveld voor de burger luchtvaart. Er zijn zeer uitgebreide maat regelen genomen om te verkomen, dat zich iucidenten als onlangs met de „Mees" kunnen voordoen. De tweede stap bij de IC. L. M. is de uitbreiding van den dienstnaar Kopenhagen en Malmö, die wegens de zeer drukke bezetting thans twee maal per dag wordt gevlogen. De Duitsche militaire autoriteiten zijn van deze uitbreiding in kennis gesteld en in overleg met hen is de route eenigszins gewijzigd, zoodat deze thans minder dicht in de huurt van de Duitsche versterkingen komt. Toezicht op eventueele distributie. Op het departement van minister Steenbergbe wordt thans hard ge werkt aan de constructie van het distributie-apparaat, dat misschien over eenigen tijd in werking zal moeten treden. Het spreekt wel van zelf, dat het alles tot in onderdeelen goed doordacht en geregeld moet zijn, om wanneer, het eventueel dienst zal moeten doen, goed te functionneeren. Het uitgebreidestelsel van maatregelen zal uiteraard bij zijn uitvoering toezicht vereischen en dit toezicht zal worden uitgeoefend door een vijftal inspecteurs. Het land wordt hiertoe verdeeld in vier inspecties, genoemd naar de vier windstreken Noord, Oost, Zuid en en West. De inspectie Noord omvat de drie Noordelijke provinciën, de inspectie Oost Overijsel en Gelderland de, inspectieZuid, Noord-Brabant,Zeeland en Limburg en inspectie WestNoord- en Zuid-Holland en Utrecht. De groote steden in laatstgenoemde provincies, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Haarlem, ressorteeren niet onder deze inspectie doch krijgen een eigen inspecteur. De distributie-inspecteurs zullen niet alleen toezien op de richtige uit voering der voorgeschreven maat regelen bij eventueele distributie, doch tevens plaatselijke belangen hij het Centraal distributiekantoor be hartigen. Bestrijding van rundertuberculose. Iu de jaarvergadering van den gezondheidsdienst voor vee in Drente welke dezer dagen te Assen werd gehouden, heeft de inspecteur van den veeartsenijkundigen dienst te Den Haag, de heer P. J 't Hooft, een lezing gehouden over de bestrij ding van tuberculose onder het vee. Als de beste methode beschreef hij luberculine-injecties in de huid, hetgeen volgens hem beter is dan onderhuidsche inspuitingen of oog- indruppeling. Deze huidinspuiting zal volgend jaar verplicht worden gesteld. Het betoog van den lieer 't Hooft werd bestreden door den directeur van het openbaar slachthuis te Assen, dr. J. Staal, die de z.g.n. huidreactie niet betrouwbaarder noemde dan de oogreactie en hoven- dien van meening was* dat bij in spuiting in de huid twijfelgevallen moeilijker af te lezen zullen zijn dan bij de oogmethode. De Haagsche inspecteur verklaarde, dat proef ondervindelijk het tegendeel is gebleken. Het der Spoorwegtentoonstelling. Een maand is de Spoorwegten toonstelling geopend geweest en in dien tijd, welke kort te noemen is voor een expositie die zooveel voor bereiding heeft gevergd, werd zij door meer dan 250.000 betalende bezoekers bezocht. Een schitterend resultaat, dat wel bewijst, dat het aan belangstelling voor de herleefde en verjongde spoorwegen in ons land niet ontbreekt. Op den druksten dag werden niet minder dan 18.334 bezoekers geboekt. Het antieke treintje van 1839, welks origineel onze voorouders zoo zeer in opwinding bracht, vervoerde in deze 30 dagen bijna 160.000 passa giers en legde daarbij een afstand van 3000 kui af. De directie der Spoorwegen en allen die aan de voorbereiding hebben medegewerkt, kunnen dus met vol doening terugzien op deze buiten gewoon geslaagde tentoonstelling, die in een zoo moeilijken, verwarden tijd een^ongekend succes werd. Verwerking van suikerbieten. De minister van Economische Zaken heeft ter verduidelijking van de bestaande regeling betreffende het vervoeren van suikerbieten er de aandacht van belanghebbenden op gevestigd, dat het bewerken en ver werken van suikerbieten door den teler slechts is toegestaan, indien deze aantoont, dat hij de geheele hem toegewezen hoeveelheid garan tiebieten aan eenige erkende suiker fabriek heeft geleverd of dat hij de beschikking zal houden over een voldoende hoeveelheid bieten om in staat te zijn, dat alsnog te doen De bepaling, dat suikerbieten alleen verwerkt of bewerkt mogen worden door den teler van de betreffende bieten zelf, blijft onverminderd van kracht. Ook het vervoeren en afle veren van suikerbieten anders dan naar de suikerfabrieken blijft ver boden. in de afgeloopen week Zooals algemeen werd verwacht, heeft ook de redevoering, die de Fransche premier Daladier voor de radio heeft gehuuden, en die kenne lijk bedoeld was als reactie op de rede van Hitier, geen nieuwe ge zichtspunten gebracht. Dat wil dus zeggen, dat Frankrijk nog geen enkele reden ziet om aan te nemen, dat wanneer met Hitier vrede zou worden gesloten, niet over zes maanden opnieuw zou moeten worden gemobiliseerd, omdat weer een agressie zou dreigen. Dat neemt niet weg, dat vooral in Engeland de woorden van Lloyd George grooten indruk hebben ge maakt. Deze minister, later premier van de Britsche regeèring uit den Werdoorlog, is meer dan eenig ander bereid, desnoods een stroohalm vast te grijpen om een langdurige oorlog te vermijden. Hij zou de mogelijkheid van een internationale conferentie ernstig willen overwegen. Ongetwij feld heeft hij, al gaat hij tegen den stroom in, zijn invloed onder zijn landgenooten nog niet verloren. Hij en een aantal andere vooraanstaande Engelschen hebben een organisatie gesticht tegen degenen, die den oorlog tot het uiterste willen. Finland zet zich schrap tegen Rusland. Hoewel nog niets bepaalds bekend was over wat Molotof met den Finschen gevolmachtigde wilde be spreken, toen deze uit Helsinki ver trok verwachten de Finnen weinig goeds na het gebeurde met Estland, Letland en Litauen. Het verlrek van den oud-premier Paasikivi uit de Finsche hoofdstad is een waardige en ontroerende demonstratie geworden. Duizenden zongen aan het station het oude lied „Een vaste burcht is onze God" en het volkslied. Paasikivi zal zich ongetwijfeld gesterkt gevoelen niet alleen door de eenheid van zijn ■volk, dat als één man achter hem staat en zijn onzijdigheid en onafhan kelijkheid wil behouden en desnoods verdedigen, maar ook door hel feit, dat hij niet voor zijn eigen volk alieen, maar voor de andere Noor- sche staten optreedt tegen de Rus sische eiscben. Na de oproeping der reservisten gaat Finland door met zijn voorbereidingen voor een moge lijk conflict; volgens berichten uit Kopenhagen zijn niet minder dan dertig divisies naar de Russische grens gezonden oeter.ingen in lucht verdediging en luchtbescherming worden op groote schaal gehouden. Finland wenscht, dat blijkt duidelijk, geen pact met Moskou. De andere Oostzee-staten ondervinden dat Rusland en Duitsch- land geen gras laten groeien over hun voornemens Achttien Duitsche passagiersschepen zullen de Duit- schers uit Estland en Letland over brengen naar Danzig of Gdynia, vanwaar ze worden gebracht naar het gebied van den vroegeren Cor ridor Bovendien zijn er nog heel wat andere moeilijkheden aan deze volks verhuizing verbonden, vooral die van linancieelen aard wegen zwaar. Ook den Duilschers in Litauen is aangezegd, dat zij zullen moeten vertrekken. En intusschen marchee- ren de Russische troepen deze landen binnen. De drie Oostzee-Ianden zijn weinig minder dan vazalstaten van de Sovjet-Unie geworden, die er vrijwel geheel zijn verlangens kan doordrijven, hoe ver die ook mogen gaan. Intusschen heeft Litauen als ver goeding Wilna teruggekregen, de oude Litausche hoofdstad, welke de Polen hem ontnomen hadden. Reeds valt de schaduw van Mos kou ook over Roemenië tegenover Hongarije is het voorloopig nog vriendelijk gestemd. En ook Turkije zal spoedig moeten kiezen tusschen Engeland en Rusland. De strijd van Frankrijk tegen de communisten. De Fransche regeering heeft het niet bij woorden gelaten. Zondag ochtend om vijf uur zijn 38ex-com- munistiscbe kamerleden gearresteerd van de 74. Eenigen zijn gemobiliseerd sommigen hadden uiting gegeven aan hun afkeuring van Stalin's politiek, terwijl een aantal leiders een goede schuilplaats tegen de politie schijnen te hebben gevonden, naar rnen vermoedt op de Russische ambassade te Parijs. De beschuldi ging is gegrond op den inhoud van den brief der „arbeiders-en boeren groep", die na het verbod der communistische partij daarvoor in de plaats was gekomen, geschreven aan Herriot. De heeren zitten in de Santé opgesloten. De oorlog in het Westen. De activiteit aan het Westfront neemt nog niet toe, legercommuni- qué's zijn kort en sober. Engeland heeft gepubliceerd, dat het als resultaat van de vele verkennings vluchten thans beschikt over een volledige gefotografeerde kaart van de Siegfriedlinie. Of men er iets aan zal hebben Aan beide zijden staan millioenen manschappen, enorme hoeveelheden kanonnen, tanks en munitie gereed. Aan een doorbraak valt volgens militaire deskundigen niet te denken. En in de landen daarachter wordt met koortsachtigen ijver gewerkt, om de productie op te voeren. De wereld vraagt zich met zorg af, hoe lang het nog zal duren, eer de hel los barst. Aan den „zenuwenoorlog" is waarlijk nog geen einde gekomen, toen de eerste schoten eind Augus tus werden gelost. BUREAU VOEDSELVOORZIENING ZEELAND Het is gebleken, dat er nog geor- ganiseerden bij de L. C. O. v. Zeeland zijn, bij wie de voorraden en/of de veestapel nog niet door een teller zijn geïnventariseerd. Bedoelde personen dienen zich ten spoedigste bij hun plaatselijke kan toorhouder te vervoegen, teneinde alsnog een inventarisatie-formulier in drievoud te doen invullen en te onderteekenen. De Prov. Voedselcommissaris 49243 13 voor Zeeland. De Gewestelijke Tarwe Org. voor Zeeland deelt mede, dat ingaande 16 October 1939 bij de monster- keuring van tarwe de voorschots- prijzen met fl.— per 100 kg. zullen worden verhoogd. Zulks in verband met de reeds eerder aangekondigde verhooging voor den inname-prijs der tarwe v/d oogst 1939. Aan de telers, die tarwe oogst 1939 leverden welke vóór 16 Oct. 1939 is gekeurd zal zoo spoedig mogelijk een overeenkomstige bij betaling worden gedaan. 15 49245 Daar zit wat in. VOOR BOEREN EN TUINDERS. 1 Allerwegen hoort en leest men, nu oorlogsgevaar dreigt en oorlog in andere landen ook ons vrije leven aan banden legt, over voedselvoor ziening. Daar zit wat in, in die belang stelling voor hel dagelijksch brood. Men merkt, als men naar de ge sprekken luistert, dat velen zich beangst maken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het voedsel, dat straks „als het weer eens erger wordt" ons toebedeeld zal worden op de reeds bij voorbaat uitgereikt distri butiekaarten. De heugenis aan den vorigen wereldoorlog wekt onaangename herinneringen op hij den ietwat verwenden burger. En nu richt men de oogen weer naar den boer en tuinder de leveran ciers van de voedingsproducten, naar hen aan wie men bij al het goede, dat men genoot, zoo goed als nooit dacht. Daar zit wat in, in die zwenking der gedachten Salomo zei in de grijze oudheid eens: zelfs de koning wordt van het land gediend. De beteekenis van den boer en tuinder in deze dagen is niet minder dan die in Salomo's tijd. Het dringt echter niet lol de massa door. En over de rentabiliteit van het bedrijf van den landman hoort men vaak de meest fantastisch be weringen. Men kent het boeren en tuindersleven niet Zoo men het wel kende, dan zou men de overtuiging hebben, dat de beteekenis, die de landman voor de voedselvoorziening van de maatschappelijk inkomen in

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 1