N.V. COHONAE loj Een net meisje vermist. Men verdacht daarvan jveibuurvrouw. De politie werd ui arm genomen, die een post tte. Na drie avonden tevergeefs bben gewacht, zag de betref- bt rechercheur, dat inderdaad na ■ek van de familie G. de over- vrouw, de 29-jarige mej. G. M. V., zich met een sleutel toegang hafte tot de woning van de lie. Juist op bet oogeublik, dal ch twee bankbiljetten van 110 en geldkistje toeeigende, werd ton gepakt. Zij bekende op deze reeds tweemaal geld te hebben eemd tot een totaal bedrag van DER jemi na er tie srs ;evo lat lan liet 11 tijde, dat de beide families bevriend waren, had de familie en huissleutel verloren, dien N. had gevonden, vrouw is in arrest gesteld. gebruikstelling gerestaureerden andaardmolen van V. Schrauwen den Bredascheweg te Roosendaal. Zaterdag 7 October a.s., te 3 n.m. zal de ingebruikstelling den gerestaureerden molen van 'b. Schrauwen aan den Breda- weg te Itoosendaal plaats hebben. wieken van den molen zijn ■oomlij ud, nieuwe kruisarmen ieuwe steenen zijn aange jracbt e molen is geheel gerestaureerd emoderriiseerd. zijn frissche kleuren en zijn e lijnen vormt bij een sieraad bet landschap, luk zij den steun van de Ver ing „De Hollandscbe Molen" en Brabautsche Landschap" en de gemeente Roosendaal en en, is de molen, die dreigde m|>opt te zullen worden, voor behouden. Deze molen is de ge standaardmolen van geheel -Brabant. Hij is van een zeer type. gelegenheid van de ingebruik- g zal de molen woruen ver- asscl einii ö-j vlek oor W van in d z bi P laro utee va ari chol irde ren Gel 1 genoodigden zullen te 3 uur iddag op bet gemeentehuis komen Daarna zal men ge- Zijenlijk naar den molen gaan, ar de burgemeester te ongeveer vier de ingebruikstelling zal ichten Ieder belangstellende, namelijk collega's en zaken- lies van den molenaar, is bij ingebruikstelling van harte om en wordt te ongeveer half op het terrein bij den molen acht. te ïar gei Th ;el idi 3e> rat TOCH GEHAMSTERD. Inkoouen in September ver boven normaal. is toch gehamsterd en beboor- ook. Dit is de conclusie, waartoe komt bij het lezen van de xcijlers van de omzetten in bet iel bedrijf, samengesteld door hel a_°|traal Bureau voor de Stalistiek het Economisch Instituut ^voor Middenstand. Blijkens deze s waren de omzeilen in geld ie kruidenierswinkels Augustus dit jaar niet minder dan 23 er dan die in de overeeukom- maand van het vorige jaar. de middenstandszaken bedroeg percentage 23, voor de groot- y01 kelbedrijven 32 en voor de Jeraties 15). c 'fedenkt men, dat de internationale nning eerst in de laatste twee van Augustus allengs grooter dan is het duidelijk, dat de ijvigheid in genoemde winkel- ij ven in deze weken belangrijk Iter was dan bovenstaand cijfer, emiddeide der maand, aangeeft, it wordt bevestigd door de cijfers ellende de week van 28 Augus- rn. 2 September, welke van een al groot-winkelbedrijven en naties ontvangen werden. Blij- deze cijfers was de verkoop in week 40 a 45J/0 boven normaal. Aanvaring. et Britsehe s.s. Lindisfana", groot J ton, heeft bij het uitloopen van Nieuwen Waterweg het Neder - enbewakingsvaartuig 11 r. Ms. Z-7 levaren. Britsehe schip gaf pas na laaide sommatie met een scherp t gevolg aan het sein tot stoppen, schip werd daarna door de Z-7 ebracht naar Hoek van Holland onderzoek en het opmaken van es-verbaal voor aanvaring en ens het niet voldoen aan de malie, van een Nederlandsch ogsschip binnen de Nederlandsche itoriale wateren, et schip is om twee uur in den tend vrij gegeven en beeft de vervolgd. Z-7 beeft geen waarneembare ide opgeloopen. Zeemonster op Ameland gestrand. Op Ameland is dezer dagen even ten Noorden van het dorpie Buren een zeemonster gestrand, hoogst waarschijnlijk een oorlogsslachtoffer, verscheurd door mijnen of uit vliegtuigen geworpen bommen. De kop ontbreekt en ook van den slaart is een groot gedeelte verloren gegaan. Vermoedelijk hebben we hier te doen, naar de meening van Dr.A.B. van Deinze, met een klein soort vinvisch. Dit zou dan de twaalfde maal zijn, dat een dergelijke visch aan de Nederlandsche kust aan spoelde. Voor het laatst geschiedde dit op 42 October 1025, eveneens op Ameland. Deel der lichting 1940 en tweede helft der lichting 1939 worden opgeroepen. Van bevoegde zijde verneemt „Het Volk", dat binnenkort eeu deel van de dienstplichtigen, behoorende tot de lichting 1940, zal worden opge roepen voor de werkelijke dienst. Het departement van Defensie heeft op bet oogeublik nog in onderzoek, welk gedeelte onder de oproeping zal vallen. Voorloopig spreekt het als een vermoeden uit, dat in elk geval niet de geheéle lichting behoeft op te komen. De datum van opkomst is nog niet vastgesteld. iVIeu kan er echter reke ning mee houden, dat hij zeer zeker in de tweede helft van October zal vallen. Ten aanzien van de dienstplichtigen, die tot bet tweede deel van de lich ting 1939 behooren, die aanvankelijk begin September had moeten opko men, zal de vermoedelijke datum van opkomst in werkelijke dienst eveneens in de tweede helll van Oc tober vallen. Dit betreft weliswaar niet alle groepen de aanwijzing er van bevindt zich nog in een sta dium van onderzoek maar zeer waarschijnlijk zal thans het meeren- deel dezer dienstplichtigen onder de wapenen worden geroepen. De op komst zal op verschillende data ge schieden. Vast slaat intusschen, dat in de loop van het najaar het ge- heele tweede doel van bedoelde lich ting moet opkomen. Cavaleristen lichting 1924 naar huis. De gemobiliseerde dienstplichtigen der cavalerie, behoorende tot de lich ting 1924, de oudste der gemobili seerde lichtingen, zullen deze week, overeenkomstig de verwachtingen, in het genot van groot verlof worden gesteld. Voor de andere wapenen is het nog niet mogelijk gebleken, deze oudste lichting naar huis te zenden, in verband met de hiertoe te gering gebleken sterkte in de depots. Deze dienstplichtigen zullen dus waarschijnlijk dienen te wachten, totdat de eerste oefening van de lichting 1940 is afgeloopen. De na- jaarsploeg van deze lichting komt op 23 October a.s. onder de wapenen, zoodat de eerste oeiefning van deze halve lichting eind Maart 1940 is afgeloopen. De Invoercentrale. De regeeringspersdienst meldt: Naar aanleiding van enkeie be richten, volgens welke er hier te lande een invoercentrale zal worden gesticht welke te vergelijken ware met de uit den wereldoorlog bekende N.O.Twordt er de aandacht op gevestigd, dat het orgaan, waarvan de minister van oeconomische zaken de tot standkoming in de Staten- Generaal heeft aangekondigd, een ander karakter dan de N.O.T. zal hebben. Laatstbedoelde instelling was een particulier orgaan. De regeering is van oordeel, dat hel haar plicht is, de beslissingen nopens de vraagstuk ken van internationalen aard, die samenhangen met de voorziening van ons land, aan zich te houden. Zulks is mogelijk, nu zij over een wettelijk apparaat beschikt, dat haar ie staat stelt, de taak op dit gebied naar behooren te vervullen. Te zijner tijd zullen over het te stichten invoer-orgaan nadere mede- deelingen worden gedaan. Het lijfwachtbataljon van Hitier. Er is onlangs een nieuw bataljon gevormd, dat den naam draagt van lijfwachtbataljon en niet de bescher ming van Hitier belast werd tijdens zijn reizen aan het Oostelijk front. Het is de vierde organisatie, die formeel met de bescherming van Hitier bitast is, n.1. het Begleilkom- mando, de tweede heet de Leibstan- darte (de lijfwacht) en de derde de Reichssicherheitsdienst. Het Begleitkommando is gevormd uit 38 beproefde en vertrou wde S S. mannen. Zij vergezellen Hitier overal waar hij gaat en zijn rechtstreeks met de bewaking van zijn veiligheid belast. De Leibslandarte omvat drie batal jons van keurtroepen uit de S.S. in totaal 3900 man. Zij vormen de eere- wacht en nemen deel aan parades. Een bataljon van deze Leibstandard beeft ook aan het Oostelijk front ge vochten onder leiding van comman dant Dietrich. Van dit bataljon zijn er 80 gedood en ruim 200 gewond. De Reichssicherheitsdienst, die recherchewerk verricht, telt 5000 man,' die over heel Duitschland verspreid zijn. De meesten van hen zijn in burger gekleed en hebben lot taak, elke actie te verijdelen, die recht streeks of indirect tegen den Fiihrer gericht is. Verlofregeling voor racruten. Naar van bevoegde zijde wordt meegedeeld, wordt aan de dienst plichtigen en tot het reserveperso- neel behoorende personen, die nog geen vijf maanden in werkelijken dienst zijn, na de eerste maand in elke kalendermaand tweemaal verlol verleend, op Zondag en Maandag met eerste reisgelegenheid op Dins- dag. Aan dit verlof is vervoer voor 's rijks rekening verbonden. PUBLICATIEN Belanghebbenden worden er aan herinnerd, dat de termijn voor de betaling der reinigingsrechten (wissel- ton over het derde kwartaal 1939 en en rioolbelasting 1939) verstreken is. De gemeente-ontvanger 9 van Tholen. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. N. Everaers, broodhakker, alhier, om vergunning tot het plaatsen van een elnctrische kneedmachine met electromotor in het perceel kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie F no. 2073, gelegen aan de Hoogstraat no 25 Op Donderdag 19 October a s. des voormiddags II uur, zal op het Gemeentehuis gelegenheid bestaan, om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van Je terzake inge komen schrifturen. Tholen, 5 October 1939. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. 42 HULPVERLEENING AAN KLEINE BOEREN. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter openbare kennis, dat zij, die voor 1910 in aanmerking wensehen te komen voor hulpver leening als kleine hoer, zich op 10 October a.s. des namiddags van 2— 3 uur ter bekoming van nadere inlichtingen kunnen aanmelden ten Gemeentehuize. Tholen, 2 October 1939. 10 BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 20 Sept. t/m. 5 Oct. 1939. GeborenCornelis David, z. v. J. A. Geilings en P. G. v. d. Velde. Adriaan, z. v. J. Kot en M. Aar- noudse. Johanna Adriana,d. v. J. Schot en W. v. Stee. UverledenJohanna Adriana Schot 'h dag. Gem. POORTVLIET over September 1939. Geboren: 7 Laurina Johanna Cor- nelia Adriana, d. v. Malthijs Pieter Geuze en van Laurina Cornelia Lis- seveld. 24 Elizabeth Pielernella, d. v. Willem Daniël Bolier en van Hen- drika Oosdijk. 24 Marina Cornelia, d. v. Dirk Cornelis Uijl en van Cor nelia Jansen. Overleden: 8 Neeltje Maria Slager 69 jweduwe van G. van Tichem (van Scherpenisse). 20 Levenloos aangegeven kii 'en La. Slager. Gem. SCHERPENISSE over Sept. 1930 Geboren Dirk Marinus, z. v. J. Uijl en G. Moerland. Elizabeth Belia, d.v. J. L. M. Noom en A. v. Haaften. Overleden Adriaan Nelewart 27 d. z. v. D. Hage en G. R. Poot. Neeltje Maria Slager 69 j., wed. v. G. Tichem. Willemina v. Dijke 85 j., wed. v. W. Klos. Gehuwd Roelof Jager 58 j., wed. van Trientje Boer, en Cath. A. Har- tog 57 j. Vertrokken: J. Groenewege naar Dordrecht. B. P. v. Doezelaar en gezin naar Leiden. Gem. STAVENISSE over September 1939. GeborenLeendert Jacob, z. v. P. van Oe veren en G. Potappel. Jozias Jacob, z. v. D. Ridderhol en J. L. van Oeveren. Tannetje Pieter- nella, d. v. P. de Vos en G. Hage. Marinus Cornelis, z. v. D. J. Klaasse en M. Potappel. Willem Hubrecht, z. v. G. Priem en G. van Iwaarden. Loop der bevolking. Ingekomen: C. J. B. Weiter van Steenbergen. M. J. Suurland van Amsterdam. VertrokkenA. Letzer naar Koude- kerke. C. M. Paulusse naar Den Haag. G. Zachariasse naar Nijmegen, G. Moerland naar Den Haag. Gemeente ST. ANNALAND over September 1939. Geboren: Sanlina Adriana, d. v. J. A. Jeroense en N. E. Rijnberg. Pieter Izaak z.v. A. Fase en P. van Oeveren. Willemina Johanna d. v. A. Rijnberg en J. E. Kaashoek. Eli zabeth Willemina Francina d. van A. S. Suurland en J. Rijnberg. Helena Jacomina d v. A. Breure en F. van Dussen. Overleden Jacob Burgers 73 jaar echlg. van N. Kurvink. Loop der bevolking. Ingekomen A. BuisVermaas van St. Maartens dijk. P. Bazen van Stavenisse. A. Westdorp van Anna Paulowna, A. van Zetten van St. Maartensdijk. Vertrokken: T. W. van Woerde- kom Hage naar Wijk en Aalburg. D. W. Heijhoer naar Rotterdam, Theunisse en gezin naar Krimpen aan den IJssel. P. A. Molegraaf— Theunisse naar Klundert. A. den Engelsman naar Utrecht. W. J. H. Swenne naar St. Filipslarid. W. G. van der Klooster naar St. Maartens dijk. KERKNIEUWS. ZONDAG 8 OCTOBER 1939. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Haan en nam. 2 uur ds. van Eist. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Velteuaar. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Vrijdag 13 Oct. a.s. 's avonds 6.30 ds. Fraanje te Barneveld. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Ned Prot. Bond afd. Tholen. Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. v. d. Heuvel. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskeik. Oud Ger. Gem. voorm. .930, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeskerk en nam. 2 uurds. de Haan. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Bres. N.1). Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur de heer West- strate te Rollerdam. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 'savonds Guur leeskerk. Gebouw „Rehoboth" Dinsdag 7 uur ds. J. 11. C. Kamsteeg te Gorsel. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en 's avonds 6 uur ds. Batelaan. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. van Griethuijzen. Bed. H. Doop. Oud Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. v. Eist en nam. 2 uur leeskark. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. ■V en 's avonds 6 uur ds. Baaij. MARKTBERICHTEN THOLEN, 6 Oct. 1939. Roomboter f 0.77 per pond. Boereboter f 0.72 Eieren f 5.75 per 100. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen. Sept.-Oct. Graden C. Zaterdag 30 13.2 Zondag 1 13,2 Maandag 2 13,1 Dinsdag 3 12,3 Woensdag 4 11,4 Donderdag 5 11, Vrijdag 6 11, Heden overleed na een kortstondig lijden onze geliefde zorgzame Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder A0RIANA HEIJBOER, Wed. van P. HEIJBOER, in den ouderdom van 81 jaar en 7 maanden. Dat zij is ingegaan in de rust die er overblijft voor het volk van God, zij onze troost. 44 49226 Rotterdam, CHR. VAN KEULEN— Heijboer. P. J. VAN KEULEN. Bergen op Zoom, ADR. GORNELISSE Heijboer. S. GORNELISSE. Oud-Vossemeer, C. AARNOUDSE— Heijhoer. B. AARNOUDSE. Rotterdam, N. SCHOT—Heijboer. A. SCHOT Klein- en Achter kleinkinderen. Oud-Vossemeer, 2 October 1939. Heden overleed plotseling onze lieve zorgzame Moe der, Behuwd- en Groot moeder, ADRIANA VAN LANGERAAD, Wed. J. C. v. d. MAAS, in den ouderdom van ruim 78 jaar. Zierikzee, 28 September Visschersdijk. 1939. Rapid City Man Canada, D. v. d. MAAS. Zierikzee, P. G. v. d. MAAS. Oud-Vossemeer, D. v. d. MAAS. C. M. v. d. MAAS van Zwieten de Blom Heemstede, G. A. v. d. VALK- v. d. Maas. L. v. d. VALK. Zierikzee, 36 49227 N. D. v. d. MAAS en Kleinkinderen. Heden overleed na een korststondig lijden onze ge liefde Man, Vader, Behuwd en Grootvader 49234 17 JAN WILLEM PRAAT in den ouderdom van 64- jaar en 8 maanden. Uit aller naam, Wed. J. W. PRAAT— van Ast. Tholen, 5 October 1939. Zuiveistraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor 12 8493 Het adres voor alle genees middele Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwab voor halve dagen, hij 49236 C. DUINE. 6 Eendrachtsweg Tholen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 2