4 BISCHOFF Kleedingmagazijnen Bruggetjes Jaffafruit Wiat brengt de nieuwe Bezichtig hiervoor onze étalages en bezoekt onze Coiifectie-afileelingen Een uitgebreide sorteering voor Dames, Heeren en Kinderen. U doet verstan dig zoo vroeg mogelijk te koopen in dit seizoen! Qwem Reisgidsen Ad vertent iën N.V. COKONAE Haarden - Kachels Een Woonhuis met erven FAMILIE DRUKWERK W. A. ISTA trouwkaarten geboortekaarten rouwbrieven Verzendt Uwe goederen per spoor GASBE DRIJFT HOL EN 24 49192 GAS! q Gemakkelijk, zindelijk en voordeelig! BERGEN OP ZOOM volontair der Ned. Spoorwegen Zomerdienst 25 cent Firma J. M. C. POT Per autobus B. B. A. VERKOOPING TE ST. MAARTENSDIJK Notaris D. VAN DE VELDE Ie Tholen zal, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den heer G. M. LAROOIJ en diens Echlgenoote op Vrijdag 29 September 1939 's namiddags drie uur (zomertijd) in de herberg van P. J. VAN IWAARDEN 32 in het opebaar verkoopen te St. Maartensdijk, aande West- vest, groot 82 centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Een tuin met watergang aldaar in Parochie Papenhoek, nabij 't Bleekveld groot 5 aren 34 centiaren. 49190 Te aanvaarden 1 Februari 4940. Vraagt HENDRIK N OORD H UIZENS JAFFA FRUIT en GRAPE FRUIT, de echte natuurdrank 18 49049 Lekker - Duurzaam - Gezoni 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe Bestellingen op Trouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen agent te Poortvliet, den heer Fa. AUG. VAN LHJK-Petit MARMEREN Schoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér Sroote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 30 Gulden, geheet compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer soorten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 9 BERQEN OP ZOOM BESTELLINGENOP familiedrukwerk worden aangenomen door onzen AGENT te Oud-Vossemeer den heer P. C. Lindhout MOLEN ST R A AT Nu nog prijzen zonder verhoo ging. Wacht dus niet, maar koopt nu nog aan lage prijzen. Ook meubelen, bedden, ledikan ten, matrassen, email, lampen, spiegels, ijzerwaren, draad en draadnagels. Waschmachines, wringers, naaimachines, enz enz. Nog alles uit voorraad aan voordeelige prijzen. 17 49200 J. MELSE tel. 20 Tholen Snelleren goedkooper dan Postpakketten Hel station Tholen B.B.A. slaat in rechtstreeksche verbin ding met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrekt kende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen.EenspoorzendingdietotBergenopZoom bevrach- b.v. f0.50 zou kosten, kost tot station Tholen hetzelfde Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Agentschap B.B.A. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur Om misverstand te voorkomen wordt aan Gasverbruikers bekend gemaakt, dat geen enkele reden aanwezig is waardoor het gas verbruik zou verminderd moeten worden. KOOKT, BAKT, BRAADT en VERWARMT dus met NAJAARS-SEIZOEN 300 49197 Ter secretarie der Gemeente SCHERPENISSE kan geplaatst worden een Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht bij den burgemeester. Inlichtingen ter gemeentesecre tarie. 43 49495 Boekhandel Tholen Tholen—Bergen op Zoom Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v. Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.70 Maandkaarten G ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 0 ritten per weeft' v.v. per maand f3.75 NIEUWE SNELLE VERBINDING BERGEN OP Z00M-ANTWERPEN Aankomst Victorieplaats nabij Centraalstation. B. op Zoom Antwerpen 95 cent retour. ■per 20 woorden 35 ce iedere 2 ivoorden met 5 cent, uitsluitend tegc vooruitbetaling. Te koop een prima vaarskalf bij J. Niemantsverdriel, Achterweg Poortvliet 49199 Te koop drie beste kalfvaarzen. Telling eind SeptemberOe- tober. J A. Heester mans, Leguitpolder, Oud-Vossemeer. 49191 Ondergeteekende deelt mede dat hij vanaf heden zijn vrachtautobedrijf op dezelfde voet weder voortzet Aanbevelend D. C. Schot, YValstr. 2G, Tholen. Tel. 05. Te koop goedgekeurde Julianatarwe a f 14,00 per 100 kg. Bij Jac. lloonman landbouwer Oud-Vossemeer. Gevraagd net daj meisje bij J. J. Schot Duivendijk, Markt 49194 Tholei Meerman - Brugstrai Het adres voor dag1 lijks versch Rund Varkens-, Kalls- Lamsvleescb. Om prima Gelderse!) rookworst 55 ct. pe pond. 4901 VREEMDE VLAGGEN IN ONS LAND VERBODEN. De minister van buitenlandsche zaken, van binnenlandsche zaken, van justitie, van defensie en van water staat, daartoe door de Koningin ge machtigd, hebben in verband met en ter handhaving van de door de regeering afgekondigde onzijdigheid in den lusschen eenige vreemde mogendheden bestaanden oorlogstoe stand bepaald, dat het verboden is in het rechtsgebied van het rijk in Europa in het openbaar nationale vlaggen van vreemde mogendheden te plaatsen of te houden. Uitzonderingen. Dit verbod geldt niet a. Ten aanzien van vlaggen, hetzij op of aan gebouwen of op daarbij behoorende terreinen van gezant schappen of consulaten van vreemde mogendheden, hetzij op of aan ge bouwen en terreinen, in gebruik bij diplomatieke en consulaire vertegen woordigers van zoodanige mogend heden, hetzij op de vervoermiddelen, waarvan zij gebruik maken, b. Ten aanzien van vlaggen op vreemde oorlogs-, zee en binnenvaar tuigen. Nog iets van den oorlog 4914—1918 Kort na het uitbreken van de vijandelijkheden vluchtte een Bel gische tamilie, bestaande uit man, vrouw en vijf kinderen, uit plaatsje Roissot naar Lier. 17 September 1914 werd daar het zesde kind, een meisje geboren. Intusschen waren de Duit- schers zoo langzamerhand in de nabijheid van Lier gekomen. Het gezin zag zich hierdoor genoodzaakt opnieuw te vluchten. De moeder lag in bed en de vader wilde zijn vrouw niet in den steek laten. Het gevolg was dat de vijf kinderen en de baby, onder leiding van het oudste meisje, dat negen jaar was, naar Antwerpen trok. Daar werden zij ondergebracht op een binnenschip, waarop reeds tal van andere vluchtingen een toevlucht hadden gevonden en dat naar Rotterdam zon vertrekken, ünder deze vluchtelingen bevond zich een dame, die zich over de baby ontfermde en er zoo goed en zoo kwaad als het ging voor zorgde. Het oudste meisje zorgde voor de andere kinderen. 7 October vertrok het schip naar Rotterdam, waar het kort nadien arriveerde. Op den wal stond een dame met een witten band om den arm, die zeide een comité te ver tegenwoordigen, dat kinderen opnam en in kloosters onderbracht. De dame die zich aan boord van het binnen schip over de baby ontfermd had, droeg deze aan de dame met den witten band over, terwijl de andere kinderen een onderkomen vonden in het Zeemanshuis. Later zijn deze kinderen, tezamen met een aantal andere vluchtelingen, naar Amster dam doorgegaan. Sindsdien is de baby, genaamd Florentine de Sobrie, zoek. Nadat de moeder op 6 Oct. 1914 in een ziekenhuis te Antwerpen was overleden, is de vader diezelfde maand naar Nederland gekomen om zich bij zijn kinderen te voegen. Onmiddellijk is hij met de naspo ringen naar de baby begonnen, doch al zijn pogingen om te welen te komen, waar deze zich bevond, bleven vergeefscb. Verleden jaar nog plaatste hij een oproep in de Ant- werpsche bladen, welke tot resultaat had, dat de dame van het schip zich meldde. Van de dame met den witten band evenwel kreeg men taal nog teeken. De vreemdelingendienst te Rotter dam tracht thans het zoekgeraakte kind, dat inmiddels al 25 jaar moet zijn op te spoten. Degene die inlich tingen over deze geschiedenis kunnen verstrekken, wordt verzocht zich te roeiden, een verzoek dat met name geld tv oor de dame met den wittenband De luchtaanval op Wilhelmshafen. Men moet zich van de invloed van het vliegtuig op het karakter van de zee-oorlog niet te veel voorstellen, althans niet in het beperkte gebied van de Noordzee, schrijft een marine- deskundige aan Het Vad. In 1918 beschikten beide partijen over groote aantallen vliegtuigen, die de Noordzee grootendeels onder toezicht konden houden reeds toen waren luchtaan vallen op elkandersvlootbasesmogelijk En wat het vliegtuig in aan valskracht heelt gewonnen door grootere snel heid en grooter draagvermogen, dat heeft het ruimschoots verloren door de nog steikere ontwikkeling van het afweergeschut. De recente ervaringen in dit opzicht in de oorlogen in Spanje en in China werdén weder volkomen bevestigd hij de groote luchtaanval op Wilhelmshafen en Brunsbiitel op 4 September jl. Deze lezing over het gebeurde is aan beide zijden verschillend. De En- gelschen zeggen, dat de aanval een groot succes was en één of twee Duitsche oorlogschepen door bommen zwaar werden beschadigd, zij het ook ten koste van eenige verliezen aan vliegtuigen. De Duitschers zeggen, dat de aanval een volkomen mis lukking was, dat wel is waar één schip licht werd beschadigd door een neerstortend, omlaag geschoten Engelsch vliegtuig, doch dat van de 18 aanvallende vliegtuigen ruim de helft werd neergeschoten. Vermoedelijk is men niet ver mis, als men aanneemt, dat de Engelschen inderdaad één of twee treffers hebben verkregen op een Duitsch oorlogs schip van geringe grootte, doch ten koste van een tiental neergeschote vliegtuigen. Bedenkt men nu, dat ee slagschip door zijn pantser in ruim mate tegen bomtreffers bescherm is, dat het slagschip in zaklormaa „Deutschland" tijdens de Spaansch burgeroorlog door twee bommen ge troffen werd en daardoor slechts licli werd beschadigd, dan ziet men ds het resultaat van lichte beschadigin van een schip, welke in enkele weke geheel kan worden hersteld, met tie vliegtuigen en hun bemanningen wf zeer duur gekocht is. Het is dan oo wel opvallend, dat deze luchtaanva door de Engelschen niet herhaald De werktijd van bestuurders van vrachtauto's. De minister van Soc. Zaken heel de met ingang van 17 dezer afloo pende vergunning voortvloeiende ui art. 52, 9e lid, van het Rijtijdenbe sluit voor bestuurders van vraclil auto's tot en met 30 September a.s verlengd, echter met dien verstand dat een werktijd niet meer dan 1 uren, de gezamenlijke duur van d in één week vallende werktijden e gedeelten van werktijden niet mee dan 00 uren en een diensttijd nie meer dan 15 uren mag bedragen! terwijl een tusschen twee opeenvoll gende diensttijden gelegen rusltiji ten minste 11 uren moet bedragen Naar van bevoegde zijde word medegedeeld, kan op verdere ver lenging dezer vergunning niet wordei gerekend.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 4