bedrijfsleider, Gift voor luchtverdediging. Een in het buitenland woonachtige ;<|lederlandsche dame heeft aan dr. lolijn een bedrag van f50.000 doen oekomen voor defensiebelangen. Dr. Colijn is vrij dit bedrag te n esteminen op de wijze, welke hem ei et beste toeschijnt. In verhand aarmede heeft dr. C.olijn beschikt, at voor deze som een batterij lucht- fweergeschut voor Den Haag van et bekende kaliber van 2 cm. voor jcale verdediging zal worden aan- esehaft. ten behoeve van de lucht- erdediging van Den Haag (sector innenstad) Goed afgeloopen. Maandag verscheen een 16-jarige antoorbediende te Breda niet op antoor van een bankiersfirma. De 21 ingeman had Zaterdag twee aange rekende brieven inhoudende f4400 '8 si' verzending meegekregen en bij avraag bleek, dat deze niet aange- oden waren. Men kwam tot de conclusie, dal e jongen er met het geld van door ras. Aangifte volgde, per radio werd ijn opsporing verzocht en dit had >t resultaat, dat de vluchteling te otterdam werd aangehouden. Geld erd echter niet op hein gevonden. 'e lij is naar Breda op transport ge teld, waar bij verhoor bleek, dat e jongen het geld niet verduisterd ad. Hij was Zaterdag te laat op het ostkantoor en had de brieven in de uderlijke woning in een kast gelegd, 'aar zij geopend door de politie erden gevonden. De verdwijning an den jongen was een gevolg van uiselijke oneenigheid. De jongeman weer onder het ouderlijke gezag esteld. aard is naderhand gestorven aan e gevolgen van den trap. De eige- aar is de meening toegedaan, dat ,et rijk de schade moet vergoeden n heeft een daartoe strekkend ver- oekschrift ingediend. Een schadepost. Een landbouwer uit Princenhage, as ondanks herhaalde aanmaningen alatig gebleven met opgeven van jn voorraad granen, veldvruchten, :iz. Dinsdagmiddag trokken politie ii zes werkloozen naar de boerderij, aar door een dorschmachine de 5heele voorraad granen, peulvruch- n enz. werd gedorscht. Ongeveer 1000 kg. is in beslag genomen. Geen prijsopdrijving. Enkele dagen geleden werd bij ;n firma te Vlaardingen voorloopig eslag gelegd op een partij van ca. 111 300 halve vaten Schotsciie haring, "na gehouden boekenonderzoek door ui rijksaccountantsdienst is komen ast te staan, dat hier van prijsop- rijving geen sprake was. Het beslag onmiddellijk na den uitslag van et onderzoek opgeheven. h (unstmestdistributiebureau ingesteld. Hoewel verwacht mag worden, dat e voorziening van land- en tuinbouw Nederland met kunstmeststoffen lorloopig geen moeilijkheden zal ileveren, is ingesteld een kunstmest- .stributiebureau, gevestigd te's-Gra- enhage, Lange Voorhout 3. De kling van dit bureau is opgedragen in den heer G. Buudewijn af delingschef bij de Staatsmijnen Limburg. Alvorens te geraken tot een distri- utie van kunstmeststolfen in eiken )rm, met uitzondering van kalk- estol'fen, zal worden overgegaan tot et inventariseeren van deinNedcr- nd aanwezige voorraden. Zij, die Tunstmeststoflen, uitgezonderd kalk- eststolfen. voorhanden ofin voorraad bben, zijn verplicht, voor 20 Sept. 2f i 24 uur van den voorraad dier JedereD opgave te doen door vullingen opzending van inventari- itieformulieren, welke met ingang m Maandag ter gemeente-secretarie uiiner woonplaats verkrijgbaar jn. De verplichting geldt niet, indien i voor zoover men kunstmeststolïen wrhanden of in voorraad heeft ter [l toefening van zijn land- of tuin- J' luwbedrijf. Wegens de inventarisatie het vervoer van kunstmeststoffen, ,r tgezonderd van kalkmeststoffen tot m nader te bepalen datum verboden, nder dit vervoei'verbod valt, zooals mzelf spreekt, ook het vervoer van opslagplaats van een handelaar een coöperatieve aankoopvereeni- ng naar een verbruiker. Aan ver- 'uikers kan dus in dit tijdvak niet orden afgeleverd. Het vervoer van teveelheden van 5 kg. of minder is egestaan. Schoten te Amsterdam. Te Amsterdam werd men opge- /(fhrikt door knallen die onder een rijdende tram vandaan kwamen. Een voorbijgangster werd licht ge wond aan haar hand. Het bleek dat jongens patronen op de rails hadden gelegd. Naar 't Hbl. verneemt, is de politie er thans in geslaagd het raadsel van de losse patronen tot een oplossing te brengen. Zij wist nl. een clubje jongens te ontdekken, die op straat met losse patronen gespeeld hadden. Een hunner, 16 jaar oud, had bij wijze van kinderspel, een patroon op de rails gelegd, om te zien wat er zou gebeuren als de tram er overheen reed. Toen nu de politie in de woning van dien jongen huiszoeking deed, vond zij daar twintig losse patronen in houders. Een en ander afkomstig uit de militaire, dienst. Een broer van den jongen, een sergeant, bleek de houders met patronen mee naar huis te hebben gebracht. Hij zal nu vervolgd worden wegens verduiste ring. LANDSTORMKORPSEN M0T0RDIENST EN VAARTUIGENDIENST. Klein verlof vrijwilligers. Vrijwilligers van de landstorm korpsen motordienst en vaartuigen- dienst, die de meening zijn toegedaan, dat zij niet verplicht zijn om bij mobilisatie in werkelijken dienst te komen zich daarbij beroepende op hun bij het aangaan van hun verbintenis gedane toezeggingen kunnen, hoewel zij rechtens tot opkomst verplicht, zich rechtstreeks tot den inspecteur van den vrijwil ligen landstorm wenden met een gemotiveerd verzoek om in het genot van klein verlof' te worden gesteld. In de verzoeken moet het onder deel worden vermeld, waarhij zij thans in werkelijke dienst zijn. Het in het genot stellen van klein verlof zal geleidelijk geschieden, waarbij de voorrang wordt verleend aan vrijwilligers boven den leeftijd van 35 jaar, gezinshoofden en kost winners, aldus de oflicieele mede- deeling. Nederlandsch vliegtuig beschoten. De regeeringspersdienst meldt: De luchtdoelartillerie heeft te Amersfoort waarsehuwingsvuur ge opend op een zich hoog in de lucht bewegend vliegtuig, dat van deze waarnemingspost uit den indruk maakte van vreemde nationaliteit te zijn. Later is gebleken, dat het een Nederlandsch militair vliegtuig was. De vergissing zou geen bijzondere vermelding verdienen, ware het niet, dat het voorval tot ongegronde ge ruchten aanleiding blijkt te hebben gegeven. Italiaan herhaaldelijk geopereerd. Een ongewenschte Italiaan is door de militaire politie bij Vaals over de Belgische grens gezet. De man had zich eenige maanden geleden hij de politie te Kerkrade om onderdak gemeld. Daar kreeg hij een maagbloeding en werd daarom naar het ziekenhuis te Kerkrade overgebracht. De Italiaan had verteld, dat hij in Duitschland geboren was en in 1937 in Abessynië den oorlog had mee gemaakt, waar hij gewond was. Na weer hersteld te zijn, was hij met verlof naar Italië gekomen en na 14 dagen op transport gesteld naar Spanje, om andermaal te vechten. Dit beviel hem niet, waarom hij onder een internationalen trein als blinde passagier naar München reisde, waar hij in een hospitaal werd op genomen. Ontslagen of weggoloopen uit liet ziekenhuis, ging hij te voet naar Keulen, waar hij werd aangehouden, om later over de grens te worden gezet naar Nederland. Hij werd naar België uitgeleid. Toen werd hij te Brussel aan zijn maag geopereerd. Uit het ziekenhuis werd hij opgepakt en te Luik voor 14 dagen in de gevangenis gestopt en van België uit naar Nederland uilgewezen. In Nederland merkte hij dat er het verdijt voor een vreemdeling allesbehalve prettig kan zijn en hij slikte, ten einde raad, een naald in. Toen hij in Kerkrade aankwam, voelde hij zich ziek, waarom hij zich daar bij de politie aanmeldde, Inderdaad bleek in het ziekenhuis, dat hij een naald had ingeslikt, maar deze kon niet langs operatieven weg verwijderd worden. Intusschen genoot de man alle goede zorgen van de zusters, wat hem zoo goed beviel, dat hij zijn verblijf maar steeds wilde rekken. Hij slikte daarom achtereenvolgens nog een stopnaald, een lepelsteel en enkele koporen plaatjes van zijn matras in. Operatie na operatie volgde De politie was inmiddels gebleken, hoe de man werkelijk heette, dat hij in Luik reeds drie open spelden had geconsumeerd en dat hij daar ook al een paar keer was geopereerd. Autoriteiten vonden het 't beste, om den man naar zijn vaderland terug te brengen per schip. De Italiaan werd daarom op transport gesteld 'naar Botterdam en aan de goede zorgen van de Rotterdamsche vreemdelingen politie toevertrouwd. Te Rotterdam slikte hij een Hink zakmes in. Operatie volgde in een ziekenhuis. Hersteld, kon men tengevolge van den oorlog geen schip meer voor hem krijgen, dat naar Italië voer. Er werd heslist, dat hij naar België moest, vanwaar hij immers ook gekomen was. MARGARINE EN ZEEP Margarine voldoende voorradig. Zeep tot 21 September vrij. Margarine is zoo zegt Het Volk geen hamsterartikel, doordat de houdbaarheid van het product op ten hoogste vier weken kan worden gesteld. Dat is dan ook de reden, dat de laatste vier weken niet meer dan de normale hoeveelheden mar garine voor direct gebruik zijn inge slagen. Voor margarine zal dan ook voor loopig althans geen distributierege ling noodzakelijk blijken. Van het product zelf zijn uiteraard geen groote voorraden aanwezig, doch de voorraad der grondstollen is zoo ruim voldoende, dat er voorloopig geen enkele reden tot ongerustheid ten aanzien van een regelmatige aflevering van het product behoeft te bestaan. De zeepproductie gaat op het oogenblik nog regelmatig voort. Hiervoor is dispensatie verleend tot 21 September. Maar inmiddels heeft men een enquête ingesteld over de voorraden bereide zeep en de voor raden grondstoffen, Hel resultaat van deze enquête kan tegen de volgende sveek worden tegemoet gezien. Op grond van het resultaat van deze enquête zal een eventueele distributie worden geregeld dan wel de dispensatie voor fabricage, ver koop en aflevering worden verlengd. Het staat wel vast, dat er vooral in de laatste lijd zeer veel zeep is gehamsterd. Denkt aan uw achterlicht. De A.N.W.B, schrijft: Met ingang van 21 September zal een strengere controle op de rijwielachterlichten worden gehouden. Den wielrijders wordt dus dringend in hun eigen belang aangeraden zich te overtuigen dat hun achterlicht goed function- neert. Hamstering van zilvergeld neemt einde. De jongste weekstaat van de Nederlandsche Bank toont aan, dat de ontspanning op financieel gebied verder voortgang heeft gehad. De bankbiljettenomloop, die in de voor afgaande week een vermindering toonde met f27,8 millioen, blijkt thans een verdere inkrimping te hebben ondergaan met ruim f 22 millioen. De volkomen zinlooze beweging om zilvergeld te hamsteren, blijkt dood te loopenin de algeloopen week vloeide nog slechts 7 ton in de circulatie tegen resp. f9.2 millioen, (7'/2 millioen en f3.7 millioen 111 de drie voorafgaande weken. Mobilisatieleed. Zaterdagavond arriveerde te Vaals een aantal Nederlandsche miltairen, die hun eerste verlof bij hun families in Aken wilden doorbrengen. Maar noch de Nederlandsche, noch de Duitsche voorschriften lieten zulks toe. Door bemoeiingen van den bur gemeester werden de verlofgangers te Vaals ondergebracht en dank zij Nederlandsche bemiddeling en de medewerking der Duitsche autoritei ten werden de echtgenooten gewaar schuwd. Doch hier rees een nieuwe moeilijkheid. De vrouwen hadden geen bewijs tot grensoverschrijding, zoodat zij niet naar Vaals konden. Inmiddels werd over en weer beraadslaagd wat te doen stond. Zondagmorgen arriveerden aan de grens de vrouwen en kinderen* die de toestemming verkregen naar Vaals te komen om daar man en vader te ontmoeten. Getracht zal worden voor deze kwestie een bevredigende regeling te treilen. THOLEN. P. Overbeeke, zelters- leerling bij de firma J. M. G Pot alhier, legde Zaterdag jl. te Goes voor de Districtsleerlingencommissie voor Zeeland, met goed gevolg het tweejaarlijkse!] onderzoek af. Hij volgt de cursus te Middelburg, in gesteld volgens de Nijverheidsonder wijswet, de heer A. de Vries chef ter drukkerij is zijn leermeester. Vraag en antwoord Aan gemobiliseerde eilandbewoner. Dat het prettig is om met verlof te kunnen gaan is te begrijpen. Wat Uw vraag betreft omtrent de reis- gelegenbeden des Zondags, hel vol gende De B.B.A. zorgt voor voldoende materiaal zoowel voor vertrek B. op Zoom naar Tholen als omgekeerd Verlofgangers kunnen Zondagmiddags of avonds naar Tholen vertrekken om 17.35 en '1935. Van Tholen naar Bergen op Zoom 17.55 en '19 55. Van de autobussen Stavenisse Tholen en St. AnnalandTholen kan men ons geen gegevens verstrekken. Wellicht rijden ze beiden. KERKNIEUWS. ZONDAG 24 SEPTEMBER 19397 THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. de Bres en nam. 2.30 ds. Wol- fensberger. In beide diensten maandelijksche collecte voor de kerk. Ger. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur dr. Veltenaar. Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 ds. Baoij. Ned. Prot. Bond afd. Tholen, Geen dienst. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. d. Heuvel. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur de heer Swierts te Vlissingen. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. de Haan. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 er. 's avonds 7 uur de heer West- Ger. Gem. voorm. 10.30, nam.3 en 's avonds 7 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en 's avonds 7 uur ds. Batelaan. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. van Griethuijzen. Oud Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. v. Eist. Bed. 11. Doop. Goll. Ziekenfonds. Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam 3 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 10 30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 15 t/m 21 September 1939. Geboren Jan Pieter, z.v. K M. Priem en II. Donga, Gehuwd: A. J. Franken 34 j. en M. J. Tuijtjens 26 j. Gemeente STAVENISSE over Augustus 1939. Overleden Jacob Moerland 67 j wedn. van P. P. de Vos. Gornelia van de Kasteele 72 j wed. vari C. van der Werfe. Gehuwd: C. Moerland jm. 24j.en G. Wesdorp jd. 19 j. J. A. Smitsjm. 33 j. en M. Oudesluijs jd. 34 j. J. A. van Oeveren jm. 31 j. en A. Goede- gebuure jd. 34 j. H. G. de Graaf jm. 25 j. en G. Eerland jd. 20 j. Loop der bevolking. Ingekomen M. Moerland van Burgh. Vertrokken M. G. de Graaf naar Bergen op Zoom. W. Potappel naar 's-Gravenhage. H. C. de Graaf en echtg. naar Amsterdam. Gem. STAVENISSE over Augustus 1939. Geboren geen. Overleden 10 Jacob Moerland G7 j., wedn. van Paulina P. de Vos. 14 Gor nelia van de Kasteele 72 j., wed. van Cornelis van de Werve. Gehuwd: Cornelis Moerland jm. 24 j. en Clazina Wesdorp jd. 19 j. Jacob Adriaan Smits jm. 33 j. en ilarina Oudesluys jd. 34 j. Jacob Adriaan v. Oeveren jm. 31 j. en Apolonia Goedegebuure jd. 34 j. Hendrik G. de Graaf jm, 25 j. en Gornelia Eerland jd. 20 j Loop der bevolking. IngekomenMartinus Moerland van Burgh. Vertrokken: Martina de Graaf naar Bergen op Zoom. Wouterina Polap pel naar 's Gravenhage. Hendrik G. de Graaf en echtg. naar Amsterdam. Gem. OUD-VOSSEMEER over Augustus 1939. Geboren Franciscus Petrus, z. v. F. Hommel en J. Kaats. Jan Petrus, z. v. A, A. Aarden en M. E. Schille- maiis Gehuwd M. Klippel 21 j. en M. A. Slager 24 j. Overleden: J. L. A. Beijsens 14j. Loop der bevolking. Ingekomen: A. M.'Nap van Haar lemmermeer. P. II. Bentschap Knook van St. Maartensdijk. Vertrokken ,T. Jansen naar Wate ringen. W. M. v. d. Vlies naar Tholen. P. v. Driel en gezin naar Boosendaal. P. 11. Havermans naar Udenhout. A. v. Driel, M. v. Driel en gezin naai' Haamstede. MARKTBERICHTEN THOLEN, 22 Sept. 1939. Roomboter f 0.73 per pond. Boereboter f 0.68 Eieren f 4.80 per 100. Temporatuur van het Scheldewater te Tholen. September Graden G. Zaterdag 16 18,2 Zondag 17 18,1 Maandag 18 18, Dinsdag '19 17,1 Woensdag 20 17, Donderdag 21 16,4 Vrijdag 22 16,4 Verloofd GORNELIA ,1. J. VAN IWAARDEN 49193 en 10 MARINUS J. ELENBAAS St. Maartensdijk,) St. Annaland, 10 bePl' 1JdJ Heden behaagde het don Heere van ons weg le nemen, tot onze groote droefheid, zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd, Groot- en Over grootmoeder MARGR1ETA VAN DER PLAS Weduwe van PIETER SCHIPPER. in den ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam, S. GOOSENSSchipper J. GOOSENS. 's-Gravenhage, 20 17 September 1939. Deimanstraat 67. 49188 Voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen bij de gedenking van onze 40-jarige echtvereeniging betuigen wij ook namens onze kinderen hartelijk dank. 48203 10 G.tJEUZE en echtgenoote. Tholen, September 1939. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen hij het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder 17 49198 JANSJE BERGERS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Inzonderheid aan Zuster Viergever voor de liefdelijke verpleging tijdens haar ziekte. Uit aller naam, S. CORNELISSE. Tholen, September 1939. BIEDT ZICH AAN: Boerenzoon als Loon nader overeen te komen. P. G. Brieven onder letter V aan het bureau van dit blad. '11 49182 ""F;

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 3