ONZE FEUILLETONM Eindelijk verzoend Niet hamsteren, maar werd opgehitst en omdat het de kracht van het Duitsche leger verre onderschatte. Duitschiand en ltus- land blijven heiden wat ze zijn, maar stemmen hierin overeen, dat ze niet één man willen ofïeien in het belang van de Westersche democratieën. Tenslotte werd nogmaals heilige critiek geoefend op het „dictaat van Versailles". Zoo is er van eenige verzoenings gezindheid aan geen van beide zijden nog de minste sprake. Integendeel, de felheid der gevoelens neemt dagelijks nog toe. En de neutralen wachten kalm, maar vastberaden af, wat hun rol in het drama zal zijn. Voorloopig zijn ze nog toeschouwers. Samenwerking der neutralen noodzakelijk. Behalve het contact tusschen de Oslo-stalen, is er een nauwere samen werking gaande tusschen Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. De ministers van Buitenlandsche Zaken in deze vier landen zijn in een eersle conferentie bijeengekomen omdat zij de noodzakelijkheid inzien, dut zij elkaar helpen, zoowel wat de levensmiddelen, als wat de grond stoffen hetrelt. Hoewel de oorlog voerende landen alle hebben ver zekerd, dat zij de handel der neu tralen zoo weinig mogelijk hinder nissen in den weg zullen leggen, meent minister Koht, dat de moei lijkheden voor de Scandinavische lauden eerder van ecouomischen dan van militairen aard zullen zijn, Men ziet in, dat wanneer men samen dezelfde lijn trekt, men een blok kan vormen van groote kracht. In verschillend opzicht heeft men andere moeilijkheden dan de Zuidelijker gelegen landen zoo is men b.v. niet in het bezit van steenkolen, maar heeft men op voedselgebied ruime bronnen. De Roemeensche ministerpresident te Boekarest vermoord. Gister is Galinescu, de Roemeen sche ministerpresident, die een strenge neutraliteit voorstond, door leden van de ijzeren garde, met revolver schoten in zijn auto doodgeschoten. De ijzeren garde is een politieke organisatie die medestanders van Duitschiand zijn. Alle moordenaars zijn gevat en reeds ter dood gebracht. De Roemeensche regeering deell mede dat buitenlandsche invloeden geen rol spelen m deze zaak. Natuur lijk is de opgewondenheid groot en het is geen prettige zaak in tijden van spanning te ondervinden dat niet alle inwoners het met de regee ring eens zijn. CRISISPUBLICATIEN. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland maakt bekend, dat met ingang van Maandag 18 September a.s. een begin zal worden gemaakt met de levering van gerst, rogge en haver aan de Regeering. Verbouwers van genoemde pro ducten die wenschen te leveren dienen eerst een monster ter keuring aan te bieden bij de Districlssecre- taris in het gebied waarin zij woon achtig zijn. Genoemde granen zullen worden gekeurd in drie klassen nl. A, B en G, waarbij voor de B-klasse de richtprijs zal worden betaald. Voor A-klasse zal '20 cent per 100 kg. meer en voor de C-klasse 20 cl. per 100 kg. minder worden betaald dan de richtprijs nabetalingen werden uitgegeven. Gerst welke niet geschikt is voor de brouwerij zal hoogstens in de Naar het Engelsch Maar. als Basil zich 1111 verloven wil met Ölive, waarom heeft hij haar dan al niet eerder gevraagd Ja dat weet ik nu niet, maar ze zullen het zeker samen eens zijn. Hoe die jonge man zich nu zoo ge dragen kon... En dat, terwijl hij wel onze neef is. Ik zou trotsch zijn op zoo'n neef, als ik u was. Gisteren zou ik dat ook gezegd hebben. Maar de huichelarij, die er achter zit. Ik zou nooit iets gelooven op getuigenis van mr. Vandeleur. Maar lieve, de gelijkenis is zoo treffend. Sir Ilugh heeft mij het portret in de schilderijengalerij laten zien en het is sprekend mr. Delvyn. B klasse geplaatst kunnen worden. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat voor gerst welke voor de brou werij bijzonder geschikt is een nadere regeling zal worden getroffen. Even als tot nu toe met de tarwe gebrui kelijk was, zullen kortingen worden toegepast voor eventueel schoonen, drogen enz. Alle vervoer moet gedekt zijn door een geldig geleidebiljel. Voor beroep tegen de beslissing van de Keuringscommissie geldt dezelfde regeling als tot nu toe bij de tarwe gebruikelijk is. Uok de levering zal op vrijwel dezelfde wijze geschieden. 40 40190 Handelaren die nog over voorraden gerst, rogge en haver beschikken kunnen deze ter levering aanbieden. Geen opslag van Regeeringsvoorraden zal worden toegestaan indien in de pakhuizen nog eigen voorraad van genoemde producten aanwezig is. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland brengt nogmaals onder de aandacht van de betrokkenen dat verkoop en aflevering van granen, peulvruchten en zaden door ver bouwers aan handelaren of coöperatie verboden is. Al de genoemde pro ducten moeten aan de Regeering worden geleverd, waartoe ook het overrnaalsel afval enz. behoort. Het opvoeren in de school van haver en b.v. vcldboonen is verboden. Zooals reeds bekend is gemaakt zullen de verbouwers en handelaren met ingang van 18 September a.s. munsters gerst, rogge en haver ter keuring en levering kunnen aan bieden bij de districtssecretarissen. Evenals bij de tarwe hel geval is stelt de pakhuishouder zakken voor de levering beschikbaar. De levering moet geschieden in zakken van uniform gewicht en voor de ver schillende granen als volgt Wintergerst 05 K.G. netto isOOK.G. brulo. Zomergerst 70 K.G. is 71 K.G. bruto. Rogge 70 K.G. is 71 K.G. bruto. Haver 50 K.G. is 51 K.G. bruto. Op de opslag van granen iu zakken op de boerderij dient in zakken met de genoemdegewichten te geschieden. Het opzakken van peulvruchten bij handelaren of telers dient te ge schieden in zakken van 80 K.G. netto is 81 K.G. brulo. Voedernormen voor paarden. De voedernormeu voor paarden, zooals deze voor de maand September waren bepaald, zijn als volgt gewijzigd en vastgesteld Werkpaarden ouder dan 3 jaar in weidebedrijf nihil (onveranderd) in bedrijven met 1075% grasland 1 K.G. per dier per dag. in bedrijven met minder dan 10% grasland 3 K.G. per dier per dag. Dekhengsten boven 2 jaar 1 K.G- per dier per dag (onveranderd.) Stalhouders- manègepaarden 3 K.G. per dier per dag. Paarden in gebruik bij bereden politie en marechaussee 4 K.G. per dier per dag. Werkpaarden ouder dan 3jaar (geen landbouwpaarden) die zwaar werk te verrichten hebben, zjwjrls b.v. sleeperspaarden en pégTOen op fabrieken 4 K.G. per dfiir per dag. VVeekpaarden jonger dan 3 jaar 1 K.G. per dier per dag (onveranderd) Raaptarwe. De aandacht wordt erop gevestigd, dat ook ingeval van dorsching van Dus moet hij Slormontbloed iu zich hebben. Maar bij heeft toch bet recht, om zijn naam te veranderen, als hij dit wenscht. Hij is zijn heele leven Delvyn genoemd, voor zoover ik weet. De jongens hebben hem nu al jarenlang op college gekénd en daar heette hij altijd Delvyn. Zijn vader noemde zich ook zoo en zijn moeder was mrs. Delvyn. Als zijn ouders, naar aanleiding van een familietwist, het „Stormont" er af lieten, dan kan ik hun dit niet kwalijk nemen. Ze hadden het recht, om Ie doen, zooals ze verkozen. En als hel toeval, dat hij hij ons gelo geerd was, hem 1111 en dan op Vale Royal bracht, dan zie ik ook niet in, dat men het hem ten kwade kan duiden, dat hij zijn identiteit niet bekend maakte. Waarom zou tiij er u iets meer van vertellen dan aan de re3t van de wereld Hij kwam ook niet op Vale Royal uit eigen bewegingik weet, dat hij in het eerst juist zijn best heeft gedaan, die bezoeken te \ermijden, maar de ge wone beleefdheid bracht zoo mee, dat hij het eindelijk niet langer raaptarwe een dorschbriefje moe' worden opgemaakt. "Dit geldt eveneens voor geraapte gerst en andere producten. Verbod van verwerken van land bouwproducten. Tenslotte zij er nog opgewe/.en, dat liet zelf malen van granen, peul vruchten of andere landbouwproducten hetzij voor eigen consumptie hetzij voor veevoeder of andere doeleinden, niet meer geoorloofd is. 80 THOLEN, 22 September 1939. Wij maken opmerkzaam op de in dit blad voorkomende advertentie van het Gasbedrijf alhier, waarin te kennen wordt gegeven dat er geen sprake van is dat er stagnatie zou kunnen komen in de gaslevering. De gasverbruikers behoeven zich dus niet bezorgd te maken, zij zullen als voorheen gas voor verlichting, kook- doeleinden of verwarming kunnen blijven gebruiken. Vrijwillige burgerlijke dienst. Onder de publicaties komt een opwekking voor om zich op te geven voor den vrijwilligen burgerlijken dienst. Dit houdt in een verzoek aan hen die daartoe geschikt zijn, zich aan te melden om in buitengewone omstandigheden diensten te verrichten in of huiten hun woonplaats. Wij meenen dat deze oproep niet tevergeefs mag zijn, Eenige honderd duizenden jonge mannen zijn voor de bescherming van onze grenzen opgeroepen en vervuilen een hen opgelegden plicht. Laten zij, die niet zijn opgeroepen beseffen dat ze door zich beschikbaar te stellen voor deze bovengenoemde diensten, op een veel minder bezwarende wijze hun land en de gemeenschap kunnen dienen. POORTVLIET. Bij de patrijzenjacht welke Dinsdag jl. alhier door twee personen werd gehouden, werd dhr. J. de Wilde die op liet land werk zaamheden verrichtte, door het schieten op een patrijs, aan gelaat en handen getroften, zoodat hij zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. Verscheidene hagel korrels konden worden verwijderd. SGHERPEN1SSE. De werkman 11. M. had liet ongeluk bij het dragen van aardappelen op een schip dat de loopplank kantelde en hij daardoor tegen liet scheepsdek sloeg. Bij medisch onderzoek bleek dat hij zijn arm had gekneusd en eenige ribben gebroken. STAVENISSE Onverwachts is een sterke daling iu de uienprijs inge treden. Werd op het eind van de vorige week nog plm. f2.40 per 60 k g. betaald, thans is de prijs reeds gedaald tot plm. fl.50. De groote aanvoeren uit ons land 111 Engeland hebben den importeurs aldaar getoond, dat ondanks de internationale verwik kelingen levering uit ons land mogelijk is. Het uien gebruik is momenteel in Engeland niet groot, vooral te Londen zakt de prijs met den dag. Een andere belangrijke factor is de sterke daling van het Engelsche pond. Voorts spreekt het feit, dat vele kleine verbouwers moeten ver- koopen om tijdig over de noodige laten kon en toen kwam bij in geen andere hoedanigheid dan als onze gast. Dat hij de bloedverwanten ver mijdt, die zijn vader verstooten hebben wat hij strikt geheim houdt voor zijn vrienden verwon dert mij niet. Hij tieeft het recht, om zijn eigen zaken voor zich te houden en ik geloof, dat het juist heel vreemd zou zijn geweest, als bij zich ineens als een Stormont had bekend gemaakt. Vindt u dat zelf ook met, Lady Stormont? Zóó voorgesteld, zie ik wel eenige reden voor zijn stilzwijgen, maar zijn echtgenoot is vreeselijk boos en het gaat mij zeer ter harte, als er zoo iets is, dat den huislijken vrede verstoort. Was Basil maar hier, dan kon ik eens hooren, wat hij er van zei Basil is intiem met Clive. Het zou mij niets verwonderen, als hij van alles wist. O, maar kind, dan zou hij het ons toch verteld hebben Zou hij dan geen geheim kunnen bewaren, denkt u En ziet niet in, hoe vreeselijk lastig Clive's positie contanten te kunnen beschikken voor pachtbetaling enz. een woordje mee. Daardoor is in deze tijd het aanbod veel grooter dan de vraag, wat van zelf de markt sterk beïnvloedt. Verschillende factoren werken dus mede lot een dalende, doch o.i.geen verontrustende markt. ST.' ANNALAND. Uienveiling van Donderdag 21 September. Men be steedde voor gewone Rijnsburger f2,54 per 100 kg. De handel iu aardappelen is deze week iets vlugger. De prijs van de Z. bonte en blauwe aardappelen bedraagt thans resp. f2.I0 en f2.25 per hl. OUD VOSSEMEER. Benoemd als tijdelijk Gemeente-opzichter de heer J, G. (Juist al Hier. hier in Europa werkzaam wai aard een even eenvoudig als gastvi van goed vijf-en-zestig jaar, 11 aar schat van ervaringen over de po et r LIED VAN DE WEEK Door GUUS BETLEM Jr Ik heb een kennis, die me zei Zoo aanstonds is de tijd voorbij, Dan kan je nergenszeep meer krijgen.. Dus wees verstandig, doe wat op Een stukje zeep is nooit een strop, Als straks de donk're dagen dreigen. Die kennis had weer een vriendin Die zeiik sla maar boonen in, Da's voedzaam in deschaarschedagen.. M'n zolder ligt al aardig vol, Neem ook!! want straks betaal je tol, E11 kijk'es, wat ze dan wel vragen! En die vriendin had weer een broer, Die zeihet wordt een heele toer, Om strakjes onbeperkt te rooken, De sigaretten worden duur, E11 dan., dan zijn de druiven zuur, Sla op!! als je wilt blijven smoken. Die broer, die bad een goeie vriend, Die ook iu "veertien" beeft gediend, Die heeft in mijn belang geraden Straks is er geen papier meer, man. Waarop schrijf jij je versjes dan? Sla in en prop ze vol, je laden. E11 deze vriend, die heeft een vrouw, Die zegtik koop m'n garen nou, Want strakjes kun je d'r naar fluiten, Waar naai je dan je knoopen mee? D'r gaat geen schip meer over zee, En 't kost met handenvol, je duiten. En deze vrouw, die heeft een zus, E11 die., die redeneert aldus: Als straks de kleeren zijn gestegen, Dan ben ik safe want ik ben klaar, Ik kocht een uitzet bij mekaar.. (Die had ik anders nooit gekregen Zoo slaat de heele wereld in En op, en., doorwant heeft het zin Dat zou ik wel eens willen weten De één, die maakt de ander dol Met zolders, boorde-boordevol, Voor als geen mensch meer beeft te eten.. En ik.. zoo dom en eigenwijs, En naar hun zeggen aanstonds grijs Van honderdduizend kleine zorgen, Ik kocht géén boonen, geen papier.. Geen garen, zeep., ik kocht geen zier, Want géén van hen, die mij wou borgen GEMENGD NIEUWS Bezorgdheid over 't lot van Europa. Een bekende journalistieke figuur vertoeft op 't oogenblik te Amsterdam: Karl von Wiegand, clief-eorrespon- dent van het bekende Amerikaansche Hearst-concern, de laatste van een roemruchte oude garde, een der weinige overgebleven Amerikaansche en Engelsche dagbladcorrespondenten die ook reeds vóór den wereldoorlog zou zijn, als alles bekend was ge worden. Ik geloof, dat ik vandaag niets duidelijks kan inzien, zuchte Uady Stormont mat. Ik ben zoo van streek en overstuur door alles, wat beeft plaats gehad Dan kon ik dien eens raadplegen en hem tegelijk vragen, wat de doktoren van hem zeggen. Want bet zal toch niet waar zijn, Betty?.... Geloof jij er na een woord van -Lieve Lady Stormont, ik geloof, dat u zich noodeloös ongerust -maakt. U heeft al die verhalen uit de tweede hand van mr. Vandeleur gehoord en hij is niet betrouwbaarin geen opzicht. Maar ik meende, dat hij de vriend van je broer was. Dat hebben wij ook eens gedacht, maar we kunnen hem geen van allen uitstaan. Ik begrijp nog niet, boe hij zoo lang hier geblevdn is. Ik was altijd bang, dat hij er iets mee voor had. Misschien was dit het begin er van. Lady Stormont zuchtte en schudde het hoofd. Ze voelde, dat al die ver wikkelingen te veel voor haar waren. ontwikkeling in ons oude were van de laatste dertig jaren. Aldus schrijft het Hbl. dat gelegenheid gebruik heeft ge en hem naar zijn oordeel 0 huidige situatie heeft gevraag! Wiegaud antwoordde n ht oeks Eei ledei lolijr „Mijns inziens is de oorlog i jeko gedeeltelijk een voorzetting v van 19141918. De voortzetiin een ouden machtsstrijd tussche et landen. Maar tegelijk gaat het veel meer. Er zijn thans nog geheel a krachten aan het werk. E11 et b jcali eseh erde linnc Ma :antc ante Z1 inge avr£ odei Me e jo ras. ijn i )l n otlc daarop letten, dan weten we m dat het hier eindelijk niet ga; de overwinning of de nederlaa een bepaald land en dat het 00 gaat om een strijd tusschen die en democratie, doch om de tomen van een alles-omvallend wenteling. Want als deze werkelijk doorzet endaar inderdaad naar uit dan eindelijk van geen enkele betei zijn of Hitier dan wel Eng |r gewonnen heeft. Dan zal er en alleen dit eene bittere eindi een volkomen verarmd, econo kapotgeslagen Europa, met geestelijk absoluut weerlooze volking en met een ineenstort' alle fronten. Dat zal dan het einde beteekenen, voo: van het oude Europa, het ook van de maatschappelijk zooals wij die steeds gekend hetlgij Het is een man met tientallen van politieke scholing, die woorden spreekt, en hij voi nog aan toe „Ik ben bezorgd, heel bezor als ik ondanks alles niet zooveel van deze wereld, dan zou ik voorgoed ver weg wenschen, op een eiland in de Stille Zi ol midden in .de woestenij v SaharaIn dagen dat het' ras meer één moest zijn dan grijpen ze elkaar hier naar de O, ik heb te veel gezien in de om niet triest gestemd te zijn wat Europa thans bedreigt". Von Wienand zei verder no( „Engeland en Frankrijk niet meer terug. Tenzij het misi mocht komen maar hoe een grooten algemeenen vrede eeu ontwapening in alle kaï Een eerste stap naar de reddende oplossiug een Vree Staten van Europa. E11 mocht het, tegen alle waehtingen in, thans tot een spo nederlaag van een van beide pa komen, moge dan de overwii meer werkelijke wijsheid blijk bezitten dan de triomfators van hebben getoond. Want een Versailles zou opnieuw een nog f reactie en wraakzucht in het roepen. Maar in dergelijke toeicomsti(Un lijkheden wil Von Wiegnand niet verliezen en tot de harde w lijk terugkeerend acht bij een ni bondgenootschap tusschen Ru en Duitschiand in de naaste toel allerminst onmogelijk. Dat zoi strijd onvermijdelijk een ander aspect geven, omdat de So Unie, met haar vele machtige bronnen, voor den vrijand v niet te benaderen zou zijn. Een eigenaardige kwestie. Bij de vorderingsplaats voor den te Leek kreeg het paard een \oerman een slag van een van iemand uit Noordwijk. Dr. este ,et aarr lat v fwe< lij i: e jo ad. os Ik ude aar erd an 1 aise we este Ee as alat )n u. II Zl aar she- :n f 400 En en esla a i n ast rij v oc et 1 llt 5 VI F jor ile- Sti jn 1: idi in jeli L Al atii irn iesl et ad 11 n; esl bi Het gaat mij waarlijk te Mij ook, maar ik verdenk van het een of ander hoos opze Basil zeker ook. Maar als die is, zal alles wel in orde komen O ja, ongetwijfeld Wistik: [jjj waarheen ik schrijven moest! zou ik hem wel vragen, om te komen, maar ik heb zijn niet en hij zal dan ook wel hier zijn. Dit heelt hijzelf g< in zijn laatsten brief. Maar ik je niet langer ophouden, liev®t"0', wilt zeker eerst wel even na: kamer gaan Ik zou zoo graag Olive spri Ik ben juist gekomen, omdat z| wenschte. Ze heeft ook al een paar naar je gevraagd.. Je weet E kamer? Zou je nu allereerst haar toe willen gaan Het was Betty een verluel dat er op zoo'n natuurlijke wijz dit inspannend onderhoud een kwam, ofschoon dat met Olive e_ niet minder van haar geesterl' zou vergen. iet vu itie ui Uil ja. Di 1 1 io r tOi JU' h 'g m nd 111: i e ns (Wordt vervi Iu

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 2