OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT v^BUITENLA^ NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN ijtlag 22 September 1939. No. 38 Zeven en vijftigste jaargang iagt zanders Lasten. >o< Tholen, Poortvliet, Scherpenisse St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer Mters17,,5 ct' Gr°°tte Jer zog ntJ UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 ett erb veg' irtn f 11; vrai )on THOOLSCHE COURANT )lad verschijnt eiken ag. Prijs per kwartaal J; met Geïllustreerd agsblad ƒ1,37', franco post f 1.65 -J- 15 cent kosten. Advertentiën van 1 tol 4 regels 75 ct.: iedere regel letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN PAARDENFOKKERIJ. ikel Le| r, tin; 19 li t Hoofd van plaatselijke politie ■emeente Tholen herinnert, dat olgens artikel 8 der paardenwet verboden is een hengst van jaren of ouder te houden zonder t bezit te zijn van een bewijs angifte. aangifte moet geschieden bij mboekvereeniging, alsdehengst n stamboek is ingeschreven en s bij het hoofd van plaatselijke ie (hoofdcommissaris of commis- van politie of burgemeester) emeente, waarbinnen de hengst unjt gehouden. verstrekken den aangever een '"Is van aangifte, sesjt bewijs van aangifte is slechts '0 is voor den daarop vermelden Jer, zoolang deze binnen de jSJIente van aangifte is gevestigd, [7 fcoor den daarop vermelden erJst, zoolang deze binnen die ga- i clte ter dekking is gestationneerd. 'ien een bewijs van aangifte se]jmeer geldig is, moet de houder ijerugzenden aan de stamboek- niging of het hoofd van plaat sje politie, die het heeft verstrekt, 01 |r opgave van de veranderingen, mt|e tot de ongeldigheid hebben stamboekvereeniging of het van plaatselijke politie ver- t een nieuw bewijs. Indien de deringen echter een andere ente betreden dan die van het van plaatselijke politie, die het s van aangifte beeft verstrekt, deze van een en ander mede- g aan het hoofd van plaatse- politie van die andere gemeente, muiieren voor bet doen van fte zijn verkrijgbaar ter secre der gemeente. 55 olen, 21 September 1939. INSCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLICHT. |Burgemeester van Tholen maakt jfid, dat in October 1939 voor 1 dienstp.icht moeten worden ichreven personen die geboren sJn 1921. 1(Jor de aangifte ter inschrijving ■in het bijzonder gelegenheid en gegeven ter gemeentese rie op Donderdag 5 October a.s. 0 uur des voormiddags. :r nadere bijzonderheden betref deze inschrijving raadplege de gemeentelijke aanplakborden, alen, 21 September 1939. 20 VI Burgemeester van Tholen ver- de plaatselijke organisaties, en elk burger, hetzij man of v, die daartoe lust en gelegen- heeft, op om zich thans op te k 'voorliet verrichten van Vrij- ;e Burgerlijke Dienst, ^meldingsformulieren zijn ter ■enlesecretarie gratis verkrijg- 12 iJder de tegenwoordige omstan- 0#den moet ieder onzer zich af- e*n> welke verplichtingen ieder lel zich persoonlijk heeft; en dan 'ij het er zeker over eens, dat ji| maatschappelijke plicht het 'ste moet wegen. Wij behoeven 'm onze persoonlijke belangen 'e verwaarloozendoch het e «schappelijk belang gaat voor 0( Immers, eendracht maakt macht; ,v "ze leus moet zijn: allen voor n één voor allen. is de eerste, de heilige plicht van ieder burger, in eiken staat. Hoe zouden wij uitsluitend aan eigen voordeel kunnen denken, met voor bijzien van de belangen der tien duizenden, die aan onze grenzen staan om te waken voor de eerbiedi ging, de handhaving onzer neutrali teit? Zij zijn de allereersfen, die het algemeen belang voor hun eigen be langen laten gaan. Het is voor de meesten hunner een zeer zware plicht, docli zij ontrekken zich er niet aan. Diegenen onder ons, die hun maat- schappelijken plicht niet in hetzelfde licht zien en dien op gelijke wijze vervullen, hebben daarmede het recht verbeurd, zich Nederlandsch staats burger te noemen. Het is hier wel de tijd en de plaats, om daarop sterk den nadruk te leggen. Laat het toch goed tot ons door dringen, hoe weinig er van ons, burgers in de maatschappij, wordt gevergd, in vergelijking met bet leed, dat anderen lijden, de offers, die zij moeten brengen En hoeveel millioenen mede- menschen buiten onzen grenzen wor den op dit oogenbhk niet in name- looze ellende gestort! Wanneer wij ons daarvan rekenschap geven, zullen wij ons vanzelf gedrongen gevoelen om ons steentje bij te dragen. En dit te eer, omdat wij vertrouwen kunnen hebben in onze overheid, die reeds talrijke maatregelen heeft genomen in het belang van het algemeen, ten einde te bereiken dat ons economisch leven zonder al te veel stoornis op gang kan worden gehouden. Wij moeten elkaar helpen in deze moeilijke tijdsomstandigheden. Een werkelijk treffend voorbeeld wordt ons in dat opzicht gegeven door de Haarlemmermeer. Hier is, door spontane medewerking van alle landbouw- en middenstandsorgani saties en met volledige steun van de bestaande vakbonden opgericht het „Comité voor bedrijfshulp aan ge- moblliseerden". Bij monde van den burgemeester is aan bedoeld Comité door het College van Burg. en Weth. volle medewerking toegezegd. Hier laat men het niet bij schoone woorden, doch toont men metterdaad het juiste begrip te hebben van zijn maatschappelijken plicht. Want de bedoeling van dit Comité is, om moreelen en anderen steun in daad werkelijken zin te verleenen in ge vallen, waar dit noodig blijkt, in verband als het bedrijfshoofd, land bouw- of middenstandsbedrijven in moeilijkheden verkeeren. Dat is de juiste opvatting. Wij allen, zonder uitzondering, moeten er toe medewerken om te voorkomen, dat een bedrijf ten onder gaat als gevolg van de omstandigheid, dat de leider daarvan onder de wapenen is geroepen. Dat is burgerplicht. Ter wijl deze mannen aan de grens staan ten behoeve van het ge'heele land, dus ook voor ieder onzer persoonlijk, behooren wij te zorgen, dat daardoor niet hun broodwinning, hun middel van bestaan, het offer is, waarmede zij hun gemeenschapszin betalen. Iets dergelijk mogen wij niet dulden. Wij twijfelen er niet aan, of in lagen der bevolking zal men bet met ons eens zijn en zich bereid toonen, om het voorbeeld van de Haarlemmermeer te volgen. Het moet niet moeilijk vallen om onder ons volk de rechte mannen en vrouwen voor hulp, advies en steun te vinden. Aan een beter doel kunnen wij nooit onzen steun geven. Comités als in de Haarlemmermeer moeten in het gansche land worden opgericht, opdat de mannen, die aan onze grenzen waken voor onze vrijheid en onafhankelijkheid, weten en voelen, dat zij, die niet zijn opgeroepen voor de landsverdediging, zich één met hen gevoelen niet alleen in woord en gedachte, maar ook, en in de allereerste plaats, door hun daden! (Nadruk verboden) De opening der Staten-Generaal. Ernstiger, onder den druk der sombere tijdsomstandigheden, maar juist daardoor in een geest van saamhoorigheid en hechte verbon denheid tusschen vorstenhuis en volk, heeft de plechtige opening van de beide Kamers der Staten-Generaal plaats gevonden, ditmaal voor liet eerst in tegenwoordigheid van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard beiden. De troonrede, korter en vager dan ooit, kon gezien de onzekere om standigheden weinig meer geven dan zij deedde hoop uitspreken, dat het conllict, waardoor ons werelddeel verscheurd wordt, beperkt zal moge blijven en nog hoe onwaarschijn lijk het ook moge "klinken langs vreedzamen weg geregeld zal kunnen worden. De nieuwe tegenslagen voor land en tuinbouw blijken de aandacht der regeering te hebbenverdere maatregelen "in het belang van de voedselvoorziening werden aange kondigd, waarbij er met nadruk'op werd gewezen, dat distributie van bepaalde artikelen nog geen schaarschtedezer artikelen beteekent. Verder stelt de regeering zich blijkens deze troonrede ten doel, \ben normaal verloop van het be drijfsleven zooveel mogelijk te be vorderen en liet eenmaal aanvaarde programmapunt der werkloosheids bestrijding ook onder de gewijzigde omstandigheden te handhaven. On tegenzeggelijk een weinig benijdens waardige taak. De Millioenennota. Zooals gebruikelijk verscheen op den dag der opening van de Staten- Generaal de millioenennota, die voor het jaar 1940 een tekort op den gewonen dienst van ruim 55,5 mil lioen aanwijst. Voor 1911 wordteen stijging van de uitgaven met 60,5 millioen verwacht. Daarbij gevoegd de hoogere kosten van de maritieme defensie van Indië, die op 15 millioen worden begroot, zou voor 1911 een totaal tekort van 110 millioen moeten worden ver wacht. Om dit tekort te dekken moet naar verhooging van inkomsten worden uitgezien. Deze zal gevonden worden door herziening van de inkomstenbelasting (verhooging der opcenten op de gemeentefondsbelas ting van 15 op 15) en vervanging van de bestaande dividend- en tan tièmebelasting door een winstbelas ting. Uit beide maatregelen wordt een opbrengst verwacht van 50 millioen. De overige 5 millioen van het tekort zuilen gevonden worden door een verdere besparing op de uitgaven. Verder zal evenals in 1914 een leeningfonds worden ingesteld, aan gezien dekking van de mobilisatie uitgaven uit de gewone middelen van het jaar, waarin zij gedaan worden, uitgesloten is. In dit fonds wordt in de eerste plaats het crediet van 100 millioen ondergebracht, dat in 1938 voor de mobilisatie werd uitgetrokken en verder een tweede crediet van 100 millioen, dat dezer dagen zal worden aangevraagd. Moet de staat van oorlog voortduren, dan zullen nog verdere credieten noodig zijn. Hoe somber de financiëele toestand van het Rijk er dus ook uitziet, toch zal worden voortgegaan met de maat regelen tot bestrijding der werkloos heid. De regeering heeft daartoe op haar program staan training en scholing (of herscholing) van w-erk- looze arbeiders, teneinde deze voor zoover mogelijk weer in het normale bedrijfsleven in te schakelen. Verder zullen productieve openbare werken worden uitgevoeid. Voorloopig genoeg kolen. In een dezer dagen te Heerlen ge houden vergadering van de contact commissie voor het mijnbedrijf isde algemeene toestand van de mijn industrie in verband met de bijzondere tijdsomstandigheden besproken. De directies der mijnen deelden mede, dat zij een geregeld contact met de arbeiders onder deze omstandigheden op prijs stellen en dat zij dit zullen bevorderen door de contactcommissie op gezette tijden bijeen te roepen. De toestand van het. mijnbedrijf levert volgens de directies voorals nog geen reden tot ernstige bezorgd heid voorloopig is de kolen voor ziening van ons land gewaarborgd. Ernstige moeilij kheden zal deze volgens het algemeene oordeel niet opleveren. Verder werd nog medegedeeld, dat de uitkeering aan gemobiliseerden over de maand September eenigszins zal worden verhoogd. Voor de continuarbeiders in de mijnen is een nieuwe regeling ont worpen, die enkele kleine verbete ringen bevat. Stakend scheepspersoneel. Bij verschillende scheepvaai tlijnen zijn tusschen de directies en het varend personeel moeilijkheden ge rezen omtrent de condities van aan monstering. Bij de Holland-Amerika- 1 (jn moest het vertrek van de Nieuw Amsterdam, dat op Maandagavond was vastgesteld, voor onbepaalden tijd worden uitgesteld, daar de bemanning weigerde te monsteren. Niet minder dan 1200 passagiers zagen daardoor hun verblijf in ons land noodgedwongen verlengd. Ook bij de Hollandsche Stoombootmaat schappij konden reeders en scheeps personeel niet tot overeenstemming komen ten aanzien van de gages, die als gevolg van het verhoogde risico op zee, thans verhoogd moeten worden. Tusschen de directies en de werk nemersbonden zou hierover worden onderhandeld, doch de opvarenden van twee schepen dezer maatschappij, de Vliestroom en de Hontestroorn, die van Amsterdam naar Schotland en naar Londen hadden moeten ver trekken, weigerden uit te varen, alvorens bun eischen waren inge willigd. De Russen en de Duitschers hebben te Brest Litowsk, een plaats, waaraan voor beide partijen herinneringen uit den wereldoorlog zijn verbonden, elkaar de hand gedrukt; de Russen hebben voor het hakenkruis, de Duitschers voor hamer en sikkel gesalueerd. Hoewel de Polen nog met vijf legerafdeelingen op verschil lende plaatsen met bewonderens waardige moed en volharding den strijd voortzetten, loopt het verzet ten einde. Platgedrukt tusschen twee zoo machtige moed tegenstanders, is het „finisPoloniae" daar. Rusland en Duitschland zullen bepalen, wat het lot van het land in de naaste toekomst zal zijn. De tweede acle van het werelddrama begint. Het ingrijpen van Rusland. .maakt het volkomen onzeker, of dit tweede bedrijf allen in het Westen zal worden gespeeld. Rusland heeft wel eenige malen verzekerd, dat het verder geen verlangens heeft, dan het verzekeren van zijn'rechten en die der Wit-Russen, maar noch de Balkan-staten noch de rand-staten, zijn daarop blijkbaar erg gerust. De President en de regeering van Polen hebben zich in Roemenië in veilig heid gesteld, volgens henzelf om met meer kracht het verzet tegen de overheerschers te kunnen leiden, maar voor het Poolsche volk toch minder prettig en voor de Russen een gereede aanleiding om hun inval te verdedigen met de bewering, dat Poolsche volk geen regeering meer heeft. Aan het Westelijk front. Aller aandacht wordt nu steeds meer gevestigd op het Westen. Duitschland zendt daarheen alle troepen, die liet in Polen kan vrij maken. Er wordt plaatselijk door de artillerie wat gevochten en er vallen ongetwijfeld slachtoffers maar de strijd is nog altijd niet in volle hevig heid ontbrand. Er komen zelfs rust- poozen van vrij langen duur voor, waarin aan beide zijden de kanonnen zwijgen en men zich bepaalt lol het versterken der posities als voorbe reiding voor de volgende faze van den strijd, die slechts zal kunnen beslaan in een directen aanval op een der beide linies. Dit alles heeft iets beklemmends en angstwekkends, liet doet denken aan twee wilde dieren, die in hun holen liggen te wachten tot de ander zich naar buiten zal wagen. Dat de sprong binnenkort zal komen, staat vast, en dat de strijd dan onmetelijk veel slachtoffers zal vergen, evenzeer. De ondergang van de „Courageous". Dat de torpedeering van het vlieg- tuigkampschip „Courageous" voor Engeland een zware slag is, wordt ook door dit land zelve niet ontkend. Volgens, de laatsle cijfers hebben daarbij ongeveer 509 manschappen den den dood gevonden. Het schip, dat oorspronkelijk een slagkruiser zou worden, werd naderhand evenals de „Glorius" in een vliegtuigmoeder schip omgebouwd. Het had een waterverplaatsing van 22,500 ton en bood plaats aan 48 vliegtuigen van allerlei soort, zoewel bommenwerpers, als jagers en verkenners. De rede van Hitier. Wie gehoopt bad, dat Engeland en Frankrijk de verdere oorlog als doelloos zouden beschouwen, nu de aanleiding, het beschermen der Poolsche belangen, door de vernie tiging van den Poolschen staat, is vervallen, moet wel inzien, dat hij zich zeer heeft vergist, ünmiddelijk na het ingrijpen door Rusland beeft Engeland verklaard, dal dit niets aan den toestand veranderde, omdat de inzet van don strijd van veel wij der strekking is en blijft: de onder gang van het huidige regime in Duitschland. Hitier zijnerzijds beeft niet nage laten daarop te antwoorden als bevrijder van Danzig. In een uit voerige rede heeft de Führer gecon stateerd, dat de veldtocht in Polen nu feitelijk is geëindigd en dat Duitschland en Rusland samen over de toekomst van dit land zullen beslissen. Hij zeide verder, dat En geland niet moet denken, dat bet een wig kan drijven tusschen het Ilitler-regime en het Duitsche volk, oefende lelie ciitiek op de Rritsche blokkade en dreigde, dat bij zoo noodig gebruik zou laten maken van wapenen, „waarmee Duitschland niet kan worden aangevallen". Indien Engeland den duur van den oorlog op drie jaar schafte, was Duitschland desnoods bereid nog langer te vech ten. Evenals in Goerings rede van een week geleden werd door Hitier oen poging gedaan onderscheid te maken tusschen Engeland en Frank rijk. Hitier sprak vol lof over wijlen maarschalk Piisoedski, na wiens dood onmiddellijk de goede betrek kingen tusschen liet Poolsche en Duitsche volk werden verstoord. Niet alleen de regeering, ook de Poolsche pen droeg daarvan de schuld. Indien het voorstel van den Duce niet alleen door Frankrijk, aldus Hit Ier, rnaar ook door Engeland was geaccepteerd, had de vrede bewaard kunnen blijven. Maar Polen koos den oorlog, omdat bet door zijn vrienden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 1