te Gemencd g O 9. )bi Jij! 8 13a de vracht niet torsen en zakte tv kaar. Per vrachtauto werd de igen thuisgebracht. De politie et de zaak in kennis gesteld ter ling van de schade. Uitslag wedvlucht van Cenij km. Gelost 7.20 uur. Aankomst duif 9.49.52 laatste 10.11.19. Bevelander 1 3 6 11 14 15. Steketee 2 8 18. J. de Graaf 4 2 13 16. C. v. d. Jagt 5. D. de le 7. G. Lindhout 9. G. Priem 17. duiven. J. de Graaf 1 2. C. Priem J. Steketee 4. atf Chr. Hartog. f Scherpenisse overleed in den rdom van 91 jaren de heer Hartog. De overledene was langen Dijkgraaf en Voorzitter van het Waterschap Scherpenisse, ver- e jaren het ambt van President voogd der N. 11. Kerk aldaar, Heliaakte eenige jaren deel uit van bestuur van den Kring Tholen l„ I.L.M. en bekleedde nog bestuurs- ties in eenige plaatselijke ver dingen. teraardebestelling zal 19 dezer herpenisse plaats hebben. h gei 'k' dei ;d) LIED VAN DE WEEK '.MAARTENSDIJK. Witte eigen iers f 2,13 tot f 2,14. blauwe 0. Zeeuwsche drielingen f 1,50 ,00. Witte drielingen f 1,30 tot tui 4. Blauwe dito f 1,34. Aanvoer vei 0 kg. en: Aanvoer 11000 kg. piclders 7. drielingen f 1,50. gewone wlO tot f 3. Vergelingsziekte in bieten. AVENISSE. Verschillende bie- srceelen, welke aanvankelijk een gunstigen groei vertoonden, gaan worden. De laatste dagen is het worden der bieten bij de erbieten treedt de aantasting in er mate op dan bij de suiker- n, zeer toegenomen. Dat dit thans duidelijk aan den dag treedt, is gevolg van de vele regens van latste dagen. Het is bekend, dat ergelingsziekte een virusziekte is, kan worden overgebracht van planten op gezonde door middel bladluizen. Er zijn dit jaar heel bladluizen geweest, zoodat deze alle waarschijnlijkheid als de aak van het geel worden der abladeren kunnen worden aange- :t. Ongetwijfeld zal de opbrengst P' aieten door dit vroegtijdig geel en der planten ongunstig worden de Door het gemeentebestuur is 43 gezinnen ter gelegenheid van lijde gebeurtenis in het Prinselijk een feestgave uitgereikt. Deze >nd in brood, vleesch, boter en Wanneer voor de schooljeugd acantie weer tot het verleden lehooren, zal deze eveneens wor- getracteerd. Nu men allerwege met het af- chen van de gerst is begonnen dat over het algemeen de arjengsten zeer hoog zijn. Verschil- itelers hebben zulke opbrengsten in van 75 tot 100 hl. per ha. ANNALAND. Aardappelveiling Donderdag 17 Aug. Geveild a s|0 kg. Gele eigenh. f2 22f2.29, dfwe id. f 2.73—f 2.83, Z. bonte 1—f3.56, Z. blauwe f3.51, bintjes gele drielingen f 1.29f2 08, en f 1.8012.—kriel f0.83. oep Scherpenisse. Geveild 19450 'ele eigenh. f2.0912.17,blauwe 2,65—f2.79, drielingen f 1.31 bonken f 1.52, alles per 100 kg. In een onbewaakt oogenblik een kind van I. van Dijke een heet water omver en kreeg den id over beide beentjes, waaraan levige brandwonden opliep. Voetbaluitslag van Zaterdag 11. kee I—W.H.S. I 9—2. JD-VÜSSEMEER. Te 's-Graven- slaagde voor het Politiediploma Ü'flenChr. Bond van Ned. Politie- enaren, onze dorpsgenoot de heer Vos Azn. De heer J. Fluijt, die onlangs ag genomen heeft als kerkvoogd Ned. Herv. Kerk, ;s door dat ge wederom als zoodanig be- »d. De P.D.V. „De Zwaluw" hield wedvlucht uit Quivrain. Afstand km. De uitslag wasGebrs. Hoek i en 15. Gebrs. Lindhout 2, 17 3. Boogaartvan Liere 3,12,19 3. M. v. d. Zande 4, 5, 6, 8 en L Aarden 7, 9 en 22. J. Geuze n 26, P. v. Driel 11 en 16. Stormezand 13. G. Haverrr.ans I en 24. Aankomst eerste duif laatste 10.35. Naar wordt medegedeeld heeft heer C. H. C. de Wit bedankt zijn benoeming tot bestuurslid de Oranjevereen. DE DAGEN SNELLEN... Door: GUUS BETLEM Jr. Uit welingelichte kringen wordt vernomen, dat inzake Danzig, door Hitier en Mussolini zekere voor stellen zullen worden ge daan, die leiden naar een vier-of vijf- mogendheden- conferentie. Men acht een vreedzameregeling mogelijk De dagen snellen door ons leven, Augustus schiet al aardig op... En we bezinnen ons weer even, Want óók de spanning stijgt ten top. We zijn niet ver van een beslissing, Die over aller lot beschikt, We zijn heel dicht bij een., vergissing, Die straks de mensch misschien verstikt We zijn te lang al zoet gehouden Met een probleem, onopgelost, Dat wij wel graag., vergeten zouden, Of boeken als verloren post.. Maar dat er is en als een dreiging Nu midden in Europa staat.. De dagen snellen naar een stijging Van machtsvertoen of van een daad Is het gevaar nog af te weren, Waaraan millioenen zijn besteed? Wanneer ze straks gaan confereeren, Geen mensch, die dan de uitslag weet En toch., het feit, dat men tezamen Die uitslag nog bepraten wil, En zoo een oplossing beramen.. Dat houdt ons toch weer even stil, Dat doet ons ondanks alles hopen, Dat Danzig nog ten goede keert, En dat het nog wel los zal loopen.. We hebben toch wel iets geleera Hetgeld.. waarvoor we forten bouwden O, 't ware nuttiger gespaard Maar door de Vrede te behouden Is dat z'n rente toch wel waard... De dagen snellen door het leven, En de beslissing is nabij, Wat zal de naaste toekomst geven? Trekt deze wolk ons ook voorbij Er is een neiging naar den Vrede, Bij Volkeren en Staatsbestuur, Vc-»ftoore men die wereldbede, Voor langen heelen langen duur! Gruwelijke moord. Vorige week waren eenige markt kooplieden onder Terschuur bij Bar- neveld aan het bramenplukken en ontdekten een koffer in de boschjes langs den weg. Zij openden deze en zagen tot hun ontzetting de romp van een vrouwenlijk, waaraan hoofd, armen en beenen ontbraken. De politie werd gewaarschuwd en kon alleen een aanwijzing geven door een waschnummer van een kleedingstuk dat op het lijk werd gevonden. De justitie maakte het nummer bekend, het was 273. Een zuster van de vermiste vrouw kwam op een politiebureau te Amsterdam vertellen dat zij in het bezit was van een schort van haar zuster, waarop hetzelfde nummer voorkwam. Het bleek toen ook dat de zuster al geruimen tijd niets van zich had doen hooren en dat de verhouding tusschen haar en haar man, die hof meester was op een in Indië liggende mailboot, niet al te goed was. Met deze gegevens had men al spoedig den waarsehijnlijken dader van den moord. Het kwam uit dat, toen de hofmeester nog in ons land vertoefde, hij 24 Juni door een benedenbuur geholpen, een zware koffer in een auto had geladen, die dus waarschijnlijk het lijk heeft bevat en de behulpzame buurman wien de koffer is vertoond, herkende deze als die hij mede in den auto heeft helpen dragen. Ook een winke lier uit het havenkwartier te Amster dam heeft de politie verklaard dat hij de koffer die hem is getoond aan den verdachte heeft verkocht. De hofmeester, de 36-jarige P. L. K. is op last van den officier v. justitie te Amsterdam, te Batavia aan boord van de Johan de Wit gearresteerd, als de vermoedelijke dader. Hij zal naar Nederland worden overgebracht. Wat de dader met de ontbrekende lichaamsdeelen heeft gedaan, zal wellicht wel aan het licht komen. Het is zeer wel mogelijk dat deze in zee zijn geworpen. K. blijft ontkennen iets van den misdaad af te weten. Hij blijkt 24 Juni jl. in een groot hotel te Amersfoort te zijn geweest waai hij bier en een borrel tegelijk bestelde en was zeer zenuwachtig. Hij vertelde den hotelhouder over de proefvaart van de Oranje en bezocht ook nog een café in de Langstraat Trein tegen vrachtauto vier dooden, twee gewonden. Drie fruilkoopers van IJsselstein, de gebroeders W. T. en J. Boer, waren naar de veiling geweest in Werkhoven en bevonden zich op weg naar Schalkwijk. Juist op de grens tusschen Houtenen Schalkwijk, bevindt zich een overweg in een tijdelijke omlegging. Deze nieuwe weg is noodzakelijk geworden in ver band met de werkzaamheden voor het AmsterdamRijnkanaal. Met een kalm gangetje reed de vrachtauto, waarop zich nog drie anderen bevonden, den onbewaakten overweg tegemoet. Het waren de gebroeders G. P. en A. Roodenburg en nog een neef. L. Boer, van wie eerstgenoemden afkomstig waren uit Benschop. Waarschijnlijk zijn de drie laatstgenoemden met de ge broeders Boer meegereden, nadat ze elkaar op de veiling hadden ont moet. Hun fietsen waren nl. achter op den vrachtwagen gelegd. Het ongeluk geschiedde met een electrischen trein uit Utrecht. Pas waren eenige fietsers den overweg gepasseerd en toen de treinvoerder hen ontwaarde, gat hij langdurige fluitsignalen, die de bestuurder van den vrachtwagen ook moet hebben gehoord. Vermoedelijk heeft men in de cabine, waarin drie menschen gezeten waren, zitten praten en geen aandacht geschonken aan de gevaren van den weg. De auto werd met een geweldigen slag door den trein geramd en ver splinterd. De gevolgen waren ontzettend. De vrachtwagen werd middendoor ge reden. Drie menschen kwamen om het leven en drie werden gewond, van wie L. Boer later op den avond is overleden. Enkele slachtoffers kwamen in een sloot terzijde van den spoorweg terecht, een van de anderen werd door den trein een honderd meter meegesleurd. Volgens ooggetuigen moeten de mannen, die achterin zaten, op het laatste nippertje het gevaar hebben zien aankomen. Zij zijn gaan staan en hebben nog getracht van den wagen te springen, hetgeen niet gelukt is. Toen de trein 100 meter verder tot stilstand was gebracht werd onmiddellijk hulp verleend door een chirurg uit Utrecht die zich in de electrische trein bevond. De gewonden zijn naar Utrecht vervoerd. De dooden waren vreeselijk ver minkt; de overblijfselen van de vrachtauto lagen wijd en zijd verspreid. Doodelijke val. Op den Utrechtscheweg nabij het Rijksopvoedingsgesticht te Amersjoort reed de 52-jarige opperwachtmeester J. F. K. achter den troep, toen plotseling halt moest worden gehou den. Zijn paard is hierbij uitgegleden, terwijl K. van het schichtig geworden dier viel, juist voor een naderende auto. In tegenstelling met hetgeen aan vankelijk werd gemeend, is gebleken, dat de wachtmeester niet door de auto is overreden, doch dat de automobilist nog juist een aanrijding heett weten te voorkomen. Het slacht offer sloeg bij zijn val met het hoofd tegen het plaveisel, waardoor hij een zware hoofdwonde kreeg en in bewusteloozen toestand naar het ziekenhuis moest worden overge bracht. Bij aankomst aldaar kleek hij reeds te zijn overleden. Bijzonder tragisch bij dit ongeval is, dat de drie kinderen van K., meisjes van 16, '12 en 9 jaren, thans alleen achterblijven, daar hun moeder twee maanden geleden bij een auto- ongelijk om het leven is gekomen. Ondernemersovereenkomsten in het schoenenbedrijf en de wollenstoffen- industrie. Met ingang Van 10 Augustus 1938 werden ondernemersovereenkomsten tot verbetering van de toestanden in het schoenenbedrijf endewollen- stoffenindustrie algemeen verbindend verklaard. Bij beschikking van Zijne Excellentie den Minister van Econo mische Zaken van 9 Augustus 1939, waarvan ten kantore der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Wes telijk Noordbrabant te Breda kan worden kennis genomen, zijn deze overeenkomsten opnieuw algemeen verbindend verklaard tot 31 Juli 1940. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 11 t/m 17 Aug. 1939. Geboren Jan, z. v. M. Bogert en L. de Viet. Gehuwd: J. G. Akershoek 24 j.en F. Jansen 22 j. Overleden: Johanna M. A. de Wit 73 j., vr. v. Th. A. Aertssen. Gem. OUD-VOSSEMEER over Juli 1939. GeborenPieter Marinus, z. v. D. L. Oostdijk en G. de Jonge. Eliza- belh Cornelia, d. v. A. v. Poortvliet en E. A. Schipper. Hendrik Jan, z. v. P. v. Driel en A. Duine. Cornelia Johanna, d. v. C. J. Ampt en F. M. Geluk. Gatharina, d. v. J. Robbe en M. G. v. d. Eijnden. Overleden Dingenis Jobse, z. v. J. Jobse en H. J. C. Bolier 2 j. J. G. v. Zaltbommel 65 j. M. d. En gelsman 80 j., wedn. v. K. J. v. d. Klippe. Loop der bevolking. IngekomenM. C. Musters v. Hal steren. G. E. Husemeier v. Haarlem- merliede. Vertrokken: W. v. Vossen n. Sint Annaland. E. W. Zwagemaker n. Rotterdam. A. Barendse n. 11. 1. Ambacht. J. G. Geuze n. Rotterdam. Gem. SCHERPENISSE over Juli 1939 Geboren: 5 Juli Marinus, z. v. Cor- nelis Jacobus Geuze en Cornelia Maria Goe legebuur. 9 Juli Pieter Marinus, z. v. Cornelis Marinis Kleppe en Jacoba Cornelia van As. 27 Juli Izak Cornelis Leendert Bevelander, z. v. Johanna Jacoba Bevelander. 31 Juli Cornelia Jacoba, d. v. Hen drik Pieter Keur en Cornelia Jacoba Potter. Overleden 18 Juli Elizabeth Adri- ana Bruijnzeel, 62j., eclitgenoote van Marinus Deurloo. Gehuwd 6 Juli Meeuwis Adriaan Geluk 27 j., wonende te Dinteloord en Gatharina Martina Hage 30 j. Loop der bevolking. Ingekomen Jacomina G. Hartog uit Rotterdam. Jan Uijl met gezin uit Poortvliet. VertrokkenGatharina M. Hage naar Dinteloord. PUBLICATIEN LICHTING 1940 Vrijstelling wegens broederdienst. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat aan alle ingeschrevenen voor de lichting 1940, die in-aan merking zouden kunnen komen voor vrijstelling wegens broederdienst en te wier aanzien deze vrijstelling met inachtneming van de daarvoor be paalde tijdstippen is aangevraagd, bedoelde vrijstelling zal worden verleend. De grootte van de gezinnen, waar toe deze personen behooren, is ten aanzien van gemelde lichting der halve niet van invloed. Van de verleende vrijstelling zal aan belanghebbenden eerstdaags bij persoonlijke kennisgeving mededee- ling worden gedaan. Voorts wordt het volgende onder de aandacht gebracht Vrijstelling wegens aanwezigheid van een bijzonder geval (in verband met later te volbrengen dienst). Indien in een gezin twee of meer broeders of halfbroeders voor de lichting 1940 tot gewoon dienstplich tige worden bestemd, omdat zij niet in aanmerking konden komen voor vrijstelling wegens broederdienst, kan desgewenscht een zoodanige regeling worden verkregen, dat slechts één hunner als gewoon dienst plichtige behoeft te dienen en de andere of de anderen van deze broeders vrijstelling van den dienst plicht wegens aanwezigheid van een bijzonder geval verkrijgen. Indien zoodanige vrijstelling wordt verlangd, moeten de belanghebbenden daartoe het verzoek doen, zoodra een broeder verkeert in een der volgende ge vallen a. 30 dagen in werkelijken dienst is geweest b. militair pensioen geniet of heeft genoten c. gedurende zijn werkelijken dienst is overleden. Tenzij de broeders onderling anders overeenkomen, zal de oudste broeder of, bij gelijken ouderdom, hij die het eerst in het alphabetisch register vermeld staat, worden be schouwd als degene, die voor dienen als gewoon dienstplichtige in aan merking komt. Verzoeken om vrijstelling wegens aanwezigheid van een bijzonder geval, als hier bedoeld, moeten tot den minister van defensie gericht en bij den burgemeester ingediend worden. Aanvraag-formulieren zijn ter secretarie te verkrijgen, alwaar tevens, zoo noodig, nadere inlich tingen omtrent deze vrijstelling kunnen worden ingewonnen. Tholen, 18 Augustus 1939. 82 K0STEL00ZE INENTING. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tholen maken bekend dat op Woensdag, den 23 Augustus a.s. des middags te 12 ure, de gelegen heid zal zijn opengesteld tot kosle- looze inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe in het lokaal der Openbare Lagere School aanmelden. Tholen, den 16 Augustus 1939. Gevonden voorwerpen. 1 rijwielbelastingmerk terug te halen aan het Politiebureau. KERKNIEUWS. ZONDAG 20 AUGUSTUS 1939. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. van Eist en nam. 2.30 ds. Wol- fensberger. Ger. Kerk voorm. 10 uur leeskerk en 's avonds 6.30 ds. Sap te Lop- persum. Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 10, nam. 2 30 en 's avonds 6.30 leeskerk. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. van Griethuijzen. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur ds. Datema le Drie bergen. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. de Haan. Bed. H. Doop. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk.. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. de Bres. N.D. Ger. Gern. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur de lieer Mieras te Axel. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en 's avonds 7 uur ds. Batelaan. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Ilerv. Kerk voorm. 10.30 ds. van Griethuijzen en nam. 3 uur leeskerk. Oud Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. v. Eist Ger. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Sap te Loppersum. Oud Ger. Gem. voorm. 10 30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. MARKTBERICHTEN THOLEN, 18 Aug. 1939. Roomboter f 0.69 per pond. Boereboter f 0.64 Eieren f 4.30 per 100. Ondertrouwd: 7 49130 A. J. FRANKEN en M. J. TU1JTJENS. Bergen op Zoom,) Tholen, ^l/Aug. UdJ. RIJKSLANDBOUW- WINTERSCHOOL, GOES Aangifte van nieuwe leerlingen voor den cursus '1939/'40 moet plaats vinden vóór 2 September. De leerlingen moeten in het jaar waarin zij tot de school worden toegelaten den 16-jari- gen leeftijd hebben bereikt. Aan on- en minvermogende leerlingen van goeden aanleg kan, ter tegemoetkoming in de kosten van hunne studie, een toelage worden verleend. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Directeur Ir. G. J. DROOGENDIJK. '20 49133 Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de II. 11. Sacramenten der stervenden onze innig geliefde Eclitgenoote, Moe der, Behuwd- en Groot moeder, 49135 21 J0ANNA MARIA ADRIANA DE WIT Eclitgenoote van Th. A. Aertssen. Uit aller naam, TH. A AERTSSEN. Tholen, 15 Augustus 1939

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 3