tsetefa 'iEÖVS}\ ONZE FEUILLETON Eindelijk verzoend M tefch' waarin geschreven uordt, dat de democratische landen moeten hegrij pen, dat zoowel voor Berlijn als vcor Home, Uanzig een kwestie is, die in een minimum van tijd moet worden opgelost, daar anders een catastrofe dreigt. Men verklaart, dat het huidige oogenblik voor Kuropa een der ern stigste is sinds 1918, misschien nog ernstiger dan dat van September 1938. Öuitschlandeultalië beschouwen de Duitsche oplossing vau het Danzigcr vraagstuk tegelijk als een prestige- en als een eerekwestie voor het Duitsche volk. Berlijn zal nooit een nederlaag op het diplomatieke terrein inzake lJanzig aanvaarden. De democratische mogendheden moeten ervan overtuigd zijn, dat het hier om een laatste waarschuwing gaat. Wanneer zij weigeren af te zien van hun omsingelingspolitiek, nu het nog tijd is, gaan zij rechtstreeks op een catastrofe af. Voorstellen van de spil Nu hebben wij reeds geschreven, dat niet bekend is, wat er tusscheu Ui lier, Giano en Von Bibber.U-op bespiuken is en men tast dan ook nog in het duister, wanneer men er naar tracht te raden, hoe Berlijn en Home zich een voorkoming van deze catastrole, welke zij voorspellen, in deuken. inlichtingen echter, die uit een geheel anderen bron komen, geven hier misschien opheldering. Volgens berichten van doorgaans betrouwbare zijde zijn in hel Vaticaan twee identieke nota's ontvangen, resp. van de Duitsche en de Italiaanscbe ambassade. In deze nota's worden voortoopige denkbeelden geuit voor een vreedzame regeling van de kwesties, waardoor Europa op het oogenblik wordt verdeeld. Zijn bedoelde mededeelingen juist, dat wenschen Berlijn en Home oen bestand van dertig dagen, gedurende welken tijd geen acties zuilen mogen worden ondernomen, teneinde de organisatie van een conferentie der vertegenwoordigers van Frankrijk, Engeland, Duitschland en Italië moge lijk te maken. Op deze conferentie zou men een oplossing voor de kwestie Danzig moeten vinden, welke oplossing moet worden voorgelegd aan Polen, dat zou moeten te kennen geven, of het door het voorstel zijn onaf hankelijkheid al dan niet bedreigd acht. Zou Polen antwoorden, dat het zijn onafhankelijkheid niet bedreigd acht, dan zou dit hot aanvaarden vau die oplossing door Polen beteekenen. indien dan deze kwestie geregeld is, zou het bestand kunnen worden verlengd, teneinde de ministers in staat te stellen de andere kwestie te behandelen. Nu staat het, zooals al gezegd, uie geheel vast, dat Berlijn en Rome een dergelijk voorstel hebben gedaan, maar zeker is wel, dat het volkomen zou strooken met Mussolini's denk beelden, die nog steeds meent, dat alle vraagstukken in een voor Duitsch land en Italië bevredigende zin op een conferentie van vier kunnen worden opgelost. De vraag is echter, hoe men daaiover in de overige Europeesche hoofd steden denkt. München is geen succes geweest. En zal Londen, dat alles in hel werk stelt om met Moskou tot overeenstemming te geraken de Russen nog eens voor het hoofd durven stooten door hen nogmaals van een belangrijke conferentie uil te schake len'? Zooveel vragen zooveel raadselen, maar de ontwikkeling staat niet stil en ongetwijfeld zullen de komende weken ook hierop het antwoord geven_ Naar liet Engelsch Je hebt het verschil gevoeld tusschen het ware en het onware, Olive. Had mij maar eerder je ver trouwen geschonken. Ik betwijfel het sterk, of je de vrouw bent van Baldwin Vandeleur. Ze huiverde en begon Maar.... maar. Juist; dat moet je dan later uilmaken of je je weer opnieuw wilt geven aan een schurk, dien je ver afschuwt, of aan een eerlijken man, dien je lief hebt. Eerst moeten we er achterkomen, of je je hand nog vrij te vergeven hebt. Dat neem ik op mij. O, BasilJe bent toch echt als broer voor mij. Je schenkt triy nieuw leven en nieuwe hoop. Maar ik vrees Het nut van Handenarbeid. Een der ernstige verschijnselen van dezen tijd is de toenemende onevenwichtigheid en oppervlakkig heid der rijpere jeugd. Hierover is reeds veel geschreven en gesproken. Dikwijls werd daarbij een weg tot verbetering gewezen, doch vaak ook bepaalde men zich ertoe op het be staan van het euvel te wijzen en te betoogen, dat getracht moet worden het zooveel mogelijk te bestrijden of, beter nog, te voorkomen. Een alge heele oplossing is hiervoor helaas nog niet gevondenen zulks is begrijpelijk, wanneer men zich realiseert hoeveel om vattend het is. Het probleem is echter van verschillende zijden reeds aangevat en het stemt tot voldoening Ie kunnen constateeren, dat vele van de aangewende pogingen er het hunne toe bijdragen om een bepaalde zijde van het vraagstuk aanmerkelijk dichter bij de oplossing te brengen of althans een gedeelte van den schadelijken invloed te nivelleeren. In het samenstel van ongunstige factoren, die tot het ontstaan van dit verschijnsel hebben geleid, is werkloosheid wel de voornaamste en vele organisaties trachten ieder voor zich of met vereende krachten den invloed hiervan zooveel mogelijk te beperken. Een andere zeer be langrijke factor is ongetwijfeld het moderne productie-systeem. De tot het uiterste gerationaliseerde arbeidsmethode, waarbij iedere wer ker slechts een miniem aandeel in het Ie vervaardigen werkstuk heelt, welk aandeel in verband met het voordeel der routine beperkt blijlt tot steeds dezelfde, zoo eenvoudig mogelijke handeling, doodt de be langstelling in den te verrichten arbeid en de liefde voordien arbeid, het stompt de menschen al, doet de jongeren hun idealen verliezen en drijft naar vermakelijkheden, waar de verdorde geest door sensaties wordt geprikkeld. Jeugdorganisaties kunnen hier veel goeds verrichten en zij doen dat ook ongetwijfeld. Gelukkig valt ook bij een deel der jeugd nog te constateeren, dat zij het hen dreigende gevaar beseffen en zich hiertegen zoo goed mogelijk trachten te verzetten. Vele pogingen zijn gedaan om de oorzaken geheel te doorgronden en zeer vaak ook werd verklaard, dat de jeugd zelve grootendeels schuld heeft. Echter, de eerder genoemde factoren werkloosheid en gerationaliseerde arbeidsmelhoden, kunnen moeilijk aan de jeugd geweten worden. Het zijn verschijnselen, eigen aan den tijd waarin wij leven, een tijd, waarin veel op losse schroeven is gesteld Het aanbod overtreft de vraag op bijna ieder gebied gebied; hot evenwicht tusschen deze factoren is verbroken. Dit laatste geldt ook op geestelijk gebied. Studie kan hier dikwijls een tegengewicht geven, doch ook dit is zeer betrekkelijk. Diploma's geven geen voldoende kans meer om tewerkgesteld te worden of zich aan den ban van het dagelijk- sclie sleurleven te ontworstelen, met het gevolg, dat het voor velen uiter mate moeilijk is met een vast doel voor oogen te streven naar het vol brengen van een voorgenomen taak. Dat vooral voor de jonge menschen dit gebrek aan houvast zijn gewicht in de schaal legt, behoeft geen betoog. Het werken voor een diploma heelt, soms groote ideëele waarde, zeker, maar het is slechts middel, geen doel, En men behoeft meer, men moet iets kunnen bereiken, iets tot stand brengen. Men moet iets kunnen aan- dat hij ons allen te slim af is geweest Wanneer ga je, Basil, en wanneer kom je terug'? -Ik ga over een paar dagen zoodra ik dit kan doen, zonder ach terdocht op te wekken door het plotselinge van de reisen ik hoop, niet langer dan een week of tien dagen uit te blijven. Denk je, dat je weg bent, terwijl hij hier is'? Gedurende hel eerste deel van zijn bezoek zal ik zeker weg zijn en als ik eenmaal teruggekeerd ben, zal hij wel niet lang meer hier blijven. Een rilling liep Olive door de leden. Hoefde je toch maar niet weg te gaan Ik heb er zoo'ti voorgevoel van, dat er iets zal gebeuren, terwijl je op reis bent! HOOFDSTUK IX. Clive Delvyn was op Vale Royal te dineeren gevraagd op den avond van Vandeleur's komst. Basil's gril, om in eens naar het vasteland te willen gaan, had zijn ouders wel eenige onrust bezorgd, ofschoon ze wijzen en kunnen zeggen „Dit heb ik gemaakt, dit is mijn werk" Diploma's, die voor de Maatschappij van problematische waarde zijn, geven deze mogelijkheid niet, zij schenken slechts geringe voldoening. Deze feiten beïnvloeden onze samen leving op ernstiger wijze dan vaak beseft wordt. Zij geven aanleiding tot oppervlakkigheid, tot gebrek aan doorzettingsvermogen, tot geestelijke en rnoreele ontreddering dikwijls. Zij zijn er de oorzaak van, dat onze jeugd haastig over de problemen, die het leven haar stelt, heen loopt er is een gebrek aan verdieping, een gebrek aan streven naar werkelijk inzicht ontstaan, Paedagogen en autoriteiten op onderwijsgebied erkennen dit en zien dit misschien als noodzakelijk gevolg van de onbe stendigheid en gejaagdheid van onzen tijd. Toch zijn er nog bevolkingsgroepen, die niet door deze kwaal zijn aange tast, die nog het geduld en het doorzettingsvermogen hebben een eenmaal opgelegde taak tot een goed einde te brengen. Dat zijn de groepen van onze handwerkslieden. Handenarbeid laat nu eenmaal niet toe, dat er „de hand mee gelicht wordt". Hier staat een vast doel voor oogen. Wat er gemaakt wordt, is een tastbaar iets, dat de volle aandacht vraagt, dat tot een goed einde gebracht moet worden en den vervaardiger uiteindelijk het prettige gevoel geeft iets nuttigs te hebben voortgebracht, waarnaar met vol doening en rechtmatigen trots kan worden gezien. Het houdt de belang stelling voor den arbeid levendig. Dit verklaart tevens waarom onze handwerkslieden dikwijls de inner lijke rust en het geestelijk evenwicht bezitten, dat zoowel onze inlelectu- eelen als zij, die in het proces der massaproductie zijn betrokken, zoo vaak missen en dat vooral den jon geren arbeiders dezer groep en der studeerende jeugd ontbreekt. Het doet echter tevens de therapie aan de hand. Indien een van onze haastige en oppervlakkigejongeren er toegebracht kan worden zich in zijn vrijen tijd te gaan toeleggen op handenarbeid, dan is een groote verandering in zijn levenshouding mogelijk en wel een verandering ten goede. Het zou pedant zijn, te meenen, dat hiermede nu werkelijk de alge- heele oplossing is gevondenzooais reeds eerder betoogd, zijn er daarvoor te veel andere factoren van soms zeer uiteenloopenden aard, die hun invloed doen gelden. Dit neemt echter niet weg, dat hetgeen wij hierboven naar voren brachten, toch juist is. Het eenige dat noodig is, is tijd en een aantrekkelijk, boeiend onderwerp om mede te beginnen. Gelukkig is op dit gebied reeds veel bereikt en ook hier hebben jeugd- vereenigingen reeds veel goeds ver richt. Dat het besef daarvan ook in onderwijs- en andere kringen, die hun invloed ten goede kunnen aan wenden, is doorgedrongen, blijkt wel uit het feit, dat aan het scheppen van mogelijkheden voor handenarbeid vooral den laatsten tijd veel aandacht wordt besteed. In dit verband mogen vooral genoemd worden de pogingen, om den modellenbouw te bevorderen. Dat deze pogingen niet zonder succes blijven, is wel duidelijk be wezen door de groote belangstelling, die in alle lagen der Maatschappij bleek Ie bestaan voor het model van het m s. „Oranje" dat het vorige jaar door het Nationaal Comité Bouw Scheepsmodellen werd uitge- geen moeite deden, hem tegen te houden. Zijn moeder achtte het waar schijnlijk, dat hij een van de doktoren wilde raadplegen, onder wiens behan deling hij reeds was geweest en ze zou juist haar best doen, dat hij zoo weinig mogelijk met vragen werd lastig gevallen. Hij zag er den laatsten tijd minder wel uit, zoodat zijn ouders hoopten, dat zoowel de medische raad als de verandering van omge ving en lucht hem goed zouden doen. Sir Hugh vond het onaangenaam tegenover hun gast, dat zijn zoon nu juist weg was, maar Lady Stormont troostte hem, dat ze mr. Delvyn dan maar dikwijls moesten vragen, zoodat hun gast zich toch best amuseeren zou. Clive bedankte voor de uitnoodi- ging, om op Vale Royal te komen logeeren, maar hij zou er wel graag dikwijls op bezoek komen en zoo was hij op den avond, dat Vandeleur zijn intrede deed, al in den salon, eer die er verscheen. Olive begroette Baldwin heel ge woon, maar onmiddellijk viel er weer een verandering in haar uiter- bracht, welke belangstelling voor dB Comité aanleiding was den modellen bouw te blijven propageeren en hiertoe de Vereeniging Bouw Scheepsmodellen op te richten. Deze Vereeniging heeft inmiddels een nieuw scheepsmodel gebracht en wel van een zeilend jachtmodel, genaamd „De Kemphaan". Het aantal onderwerpen, dat ge kozen kan worden om met de handen te vervaardigen, is legio. Een enkele blik in het maandblad „De Model bouwer", dat aan modelbouwers aanwijzingen geeft omtrent de te volgen werkwijze enz., kan ons hier van overtuigen. Een van de allermooiste werk stukken dat gekozen kan worden om er met anirno aan te werken, is echter wel het Scheepsmodel. Het behoeft niet te moeilijk, noch te gemakkelijk te zijn. Het vereischt weinig ingewikkelde of dure gereed schappen. Reeds met eenvoudige hulpmiddelen, waarover in bijna ieder huisgezin wordt beschikt, is een fraai geheel tot stand te brengen, hetzij om als „show-model" te dienen in welk geval liet een natuurgetrouwe nabootsing is van een bestaand schip, dan wel als „prestatiemodel", waarbij weliswaar zooveel mogelijk de bestaande scheepsvorm wordt aangehouden, doch dat in verband met het gebruik toch zekere afwij kingen zal vertoonen. Het spreekt vanzelf, dat bij den handenarbeid een leidraad noodig is, wil deze zijn doel kunnen bereiken en die voldoening geven, die met het propageeren hiervan beoogd wordt. Zoo'n leidraad voor het ver vaardigen van modellen is echter voor weinig kosten verkrijgbaar, een handleiding met volledige beschrij ving en bouwteekeningen is hiervoor voldoende. De Vereeniging Bouw Scheepsmodellen b.v. stelt voor de door haar gebrachte modellen zoo'n handleiding verkrijgbaar bij haar Secretariaat, Surinamestraat 15 te 's-Gravenhage. De groote waarde van deze soort arbeid, vooral voor onze jonge menschen, wordt steeds meer inge zien en organisaties, die zich ten doel stellen dien arbeid te bevorde ren, ondervinden daarbij in toe nemende mate grooten steun van prominente figuren op elk gebied. Het is te hopen, dat als resultaat velen zelf aan den slag gaan om den zegenrijken invloed van het scheppen van werkstukken, waarop men trotsch kan zijn, zelf te ervaren. Het zal in vele gevallen behoeden voor opper vlakkigheid en daarbij het doorzet tingsvermogen vergrooten. THOLEN, 18 Augustus 1939. 25-jarig jubileum. De heer A. Toornstra, tot Septem ber 1938 hoofd der school met den Bijbel te Oud-Vossemeer, heeft vorige week zijn 25-jarig onderwijzers jubileum mogen gedenken. Sedert Oclober 1938 is hij hoofd der Chr. Schippersschool te Groningen. Door den heer Bil gem. veld wachter alhier is heden een aanvang gemaakt met het geven van verkeers- onderwijs aan de leerlingen der 2 hoogste klassen der Chr. School, (hoofd de heer Geluk.) Den heer C. J. llartog te Scher- penisse slaagde te Utrecht voor examen l.o. Engelsch. lijk waar te nemen; zij zag bleek en had weer dat zenuwachtige en gejaagde over zich. Wat het geheim van de macht van Vandeleur over Miss Hamilton was, begreep Clive niet, maar méé als plaatsvervanger van Basil, zou hij dien avond als Olive's beschermer optreden, mocht dit soms noodig blijken. Hij zal naast haar aan tafel en zij praatte onafgebroken met hem, Van deleur zat tegenover hen en die was voortdurend in gesprek met zijn gastheer en gastvrouw. Nu en dan trok er een smalende uitdrukking over zijn gelaat, maar niemand merkte dit op. Sir Hugh sprak over zijn gelief koosde onderwerpen en Baldwin was als altijd, een belangstellend luiste raar. De baronet legde dan ook zoo danig beslag op hem, dat hij niet eens kans zag, om zich na het diner even op het terras met een sigaret te vertreden, zooals Clive dit deed. Na een paar malen daar op en neer gestapt te hebben, liep die den tuin in, blijkbaar met de bedoeling, om Olive te zoeken. Het duurde ook Schipper J. Bout ving Ije zeehond in zijn botnet. Hij ontv kas de gebruikelijke premie ad. f2.— P. V. „De trouwe duif". Wedvlucht Chimay, op Zaterdag Aug. jl. Uitslag: J. Vermeij O.V. 1 10 A. Wagemaker 2 3 15 16 '18 19. Jansen 4 11 13 24 26. Dr. Lindenbt O.V. 5 12 20 22 27 31 32 35. F. Nij Cl. de Wilde—Tholenaar O.V. 7 8 17 21 30 36. C. Hazen 9 23 Jac. Ba 25. L. M. de Heer 28 29 37. Suurland Sch. 33. Gelost 11.30. Ie duif 2.7.17. laat! 2 26.27. Deelname 110 duiven. agei et i ling U km dui 1 S 1 le 1 di J, Circus Blumenfeld. Het oude paardenspel, zooals dit jaren geleden hebben gekei scheen te moeten verdwijnen, doori men soms te veeleischend wei Circus Blumenfeld is het paardi spel in ouden vorm, zooals ouderer. dat gekend hebben. Alle aaa paardendressuur en in de piste domme Augustussen, die met h grappen de aanwezigen zoo go kunnen vermaken. Circus Blumenfe heeft een bezienswaardigheid, kleinste paard ter wereld en gei heden en Zaterdag a.s. op speelterrein alhier haarvoorstellinge Men raadplege de advertentie dit nummer. POORTVLIET. Door het Bestu 4. van het Waterschap Poortvliet we: 0 1 Woensdag aanbesteed het del van ruim 1500 m. waterleiding- twee perceel en loopende GeerwfO t tot Schapenweg. Inschrijvers waren J. W Hage le perc. 235 cent Ha: Dij! W: be ,L lies in: te ihe M iers i,e 7. perc. 143/,, cl. M. P. Geuze Jz. 2( 205. D. K. van Nieuwkerk 23'L, 183, S. W. (Juist Mz. 295, 27. Het le perceel werd gegund a: D. K. van Nieuwkerk, 2e perc. a: J. W. Hage. Verder werd door het bestui schilderwerk aanbesteed J.M. van Zaltbommel Directiekei f95, Gemaal f 15, Balie f40, Kaa palen i'7,50. J. Cl. Endhoven f9 f20, f49, f 15. G. Sakko f90, ff f42,50, f 10. Aan J. M. van Zaltbommel wei gegund het schilderwerk balie kaaipalen en aan G. Sakko schilde] werk directiekeet en gemaal. Donderdagavond omstreeks uur werd de brandweer alhier telefoon gealarmeerd, dat bij de landbouwer P. J. Nonm, Rand hoorende onder deze gemeente bran was uitgebroken. Het brandweei personeel was spoedig gereed, zood; deze met de motorspuit bevestig achter een vrachtauto, zich direi naar de plaats van den bran spoedde. Bij aankomst bleek dal ee mijt bevattende ongeveer 4 genn haver, welke op een afstand van schuur was geplaatst, in bran stond. Spoedig werd met eeni stralen van de motorspuit wa gegeven, zoodat de brand spoedi t, was gebluscht en de schuur gespaa bleef. De oorzaak van den brand onbekend. Sc irdc V Al are gu wc V erf er n, lui ge' lat; erg F bla bh al tak nb it. P' bie en kfvlo D 43 üj' i e in< V ac: iet ige N SCIIERPENISSE. Door den hee A Kleppe is ontslag genomen als van den gemeenteraad voor de periode 1939/1943. Opvolger van <ii nc lijst is de heer P. v. cl. Werff Jolu Door den heer Z. v. d. Veldi is tegen 1 Dec. a.s. eervol ontslai aangevraagd als waterb. opzichte aan hetCalamiteuze Waterschapalhie Bij het passeeren van een wagei vlas en een ijscowagen viel eerstge noemde om en kwam de lading ge deeltelijk op de ijswagen terecht. Di niet lang, of hij had haar gevondei en onmiddellijk vroeg zij hem Hebt u Vale Royal Pool al een: gezien bij maanlicht Maar dai moeten wij wat vlugger loopen, wan het is een halve mijl van hier. Clive trok haar hand door ziji arm en alweer begon zij zoo opge wonden te praten Ik heb Betty Halliwell van middag geschreven en haar verzochl of ze een week bij mij logeeren kwam en een of twee van haai zusjes meebracht, als die het ooi®' soms aardig vonden om hier een: te zijn. Als u daar nu vanavond terugkonil zegt u haar dan eens, dat ze er een goede daad mee zou verrichten, al: ze aan mijn uitnoodiging gevolg gal. Het is hier in huis zoo saai zonder Basil en ik mag Betty zoo graag. Ik geloof niet, dat de Halli wells nu zooveel voor mij voelen maar zij dan misschien nog het meeste en ik heb haar de laatste jaren maar weinig gezien. (Wordt vervolgd) li

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 2