IAARIN OPGENOMEN DE IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ®BUITENLA§® NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN ns andelsverkeer et Duitschland ;p ijdag 18 Augustus 1939. Zeven en vijftigste jaargang UITGAVE FIRMA J. M. C. POT. THOLEN - TEL. INTERC. 16 - POSTREK. 1043 prij8vermi,,derinfl- No. 33 U laUbiad/i 37Mranco Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St-Maartensdijk, Stavenisse, St-Annaland en Oud-Vossemeer letters1 naar pteTsruimte! n <k gei efo - lag. Prijs per kwartaal ifl' THOOLSCHE COURANT Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel nost 165-4- 15 centBijabonnementaanmerkelijke PUBLICATIEN j j Burgemeester van Tholen t igt op verzoek van den Garni- iscommandant te Bergen op Zoom algemeene kennis, dat op '21,22 23 Augustus a.s. van 13.00 tot 0 uur en op 28 en 29 Augustus van 8 00 tot 14.00, schietoefe- en zullen worden gehouden met rp op het terrein HILDERNISSE leente Woensdrecht). 43 olen, 15 Augustus 1939. urgemeester en Wethouders van len maken bekend, dat door de en der provincie Zeeland en die provincie Noord-Brabant het ende besluit is genomen Staten der Provincie Zeeland en der Provincie Noord-Brabant; rerwegende, dat bij hun gemeen- ippelijk besluit van 20/28 Juli 1 met ingang van 10 October 1 en voor den tijd van één jaar tarief is vastgesteld voor de 51( ingen van het verkeer over de van Tholen naar den Auvergne- Jer; at de termijn, waarvoor het thans kracht zijnde tarief geldt, mits- i eindigt op 9 October 1939; BESLUrrEN et geldende tarief, ingaande 10 ober 1939, voor den tijd van één te bestendigen, liddelburg, den 20 Juli 1939. De Stalen van Zeeland, (get.)'Quarles van UlTord, Voorzitter (get.) Teilegen, Griffier. Hertogenbosch, den 27 Juli 1939. De Staten van Noord-Brabant, (get.) A. G. A. Schrauwen, 1 o. Voorzitter, (get.) Vincent Cleerdin, Griffier. 'holen, 14 Augustus 1939. lurgemeester en Wethouders van Dien maken bekend dat tegen uierdag 24 Augustus a.s. gelegen- bestaat tot aangifte voor ruiming privaatpatten. den voormiddag van dien dag len scherven enz. door den reini- gsdienst worden opgehaald. 'holen, 17 Augustus 1939. 11 Gevonden voorwerpen. ,en damestasch met inhoud. Drie ssleutels, te bevragen Ilofstr. 14. rijwielbelastingmerk bij C. van ke, Kruittoren 3. Een padvinders- m met fluit bij J. M. Bal, Hoog- iat. 1 Rijwielbelastingmerk bij C. Deurloo Bakkerij, Tholen. lempora mutantur et nos mutamur ïllis, zegt een oud Latijnsch spreek- ord d. w. z. de tijden veranderen, wij mét ben. Vroeger was het itschland, dat door zijn bloeiende enfulel en industrie volop land- en nbouwproducten kocht in ons land, artegenover stond, dat Nederland roote schaal Duitsche industrie- iducten invoerde. Daarin is intus- vc en een groote verandering geko- n. Hiertoe hebben verschillende zaken medegewerktde uitslag den wereldoorlog, met het daarop "tj 'olgde vredesverdrag, dat Duitsch- d aan den rand van den afgrond icht, de financieele crisis van jti H/32 en tenslotte de enorme uit- f'en voor de bewapening, let gevolg van een en ander laat 'i gemakkelijk begrijpen. Willen hebben, dat Duitschland een flink st al °s! kwantum goederen van ons afneemt, dan moeten wij beginnen met veel meer van Duitschland te koopen dan op het oogenblik het geval is. liet is echter gemakkelijker dit aan te voeren, dan uit te voeren. Wij moeten allereerst beginnen met na te gaan, waarom Nederland tegenwoordig minder koopt van Duitschland dan vroeger. Wat ons dan in de eerste plaats in het oog valt, is, dat ons nationaal bedrijfs leven voor een groot deel wordt be- heerscht door den invloed van de wereldeconomie. Nederland onder houdt een druk handelsverkeer met de geheele wereld beweegt de con junctuur zich dus in dalende richting, dan ondervindt men daarvan in ons land onmiddellijk den terugslag. Hoe sterk de achteruitgang in zaken zich sedert een jaar doet gevoelen, be hoeven wij hier niet in herinnering te brengen. Deze algemeene achter uitgang is wei een van de voornaamste redenen, waarom wij minder uit Duitschland betrekken. Een tweede, zeer voorname reden is gelegen in het feit, dat men thans wij wezen er reeds meer op veel minder dan voorheen den gulden regel der wederkeerigheid in het handelsverkeer toepast. Wij wijzen hierop de handelsbalans met Enge land, welke voor ons land zeer gun stig is, aangezien wij paar dat land ongeveer twee maal zoovert«i(3Köei;en, als wij vandaar betrekken. Het'Ts dan ook zeer begrijpelijk, dat deze verhouding het koopen van Engelsche goederen in de hand werkt. Doch er is nog meer, waaronder onze handelsbetrekkingen met Duitschland te lijden hebben. Zoo noemen wij het feit, dat de Duitsche industrie lang niet zoo vlug de inkomende bestellingen kan uitvoeren, als andere landen. Dit ziet men ook in Duitsch land in en geeft het volmondig toe. Dit is natuurlijk een factor, waaraan de producent niet het minste kan veranderen, zoodat hij zich, wanneer er bij zijn opdracht bepaalde haast is, elders moet voorzien. Dit is een sterke handicap voor het handelsverkeer tusschen Neder land en Duitschland Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat de Duitsche leverancier zich over het algemeen weinig moeite geeft, om verandering te brengen in den be- staanden toestand. De exportmoge lijkheden voor zijn artikelen laten hem vrij koud, zoo lang hij op een bevredigend debiet in het bin nenland kan rekenen. Voor een deel moet zijn geringe belangstelling j voor den export ongetwijfeld ook i worden toegeschreven aan de inge wikkelde administratieve formalitei ten, welke aan den uitvoer zijn ver bonden en die den fabrikant afschrik ken. Verder werkt de uitvoering van het Duitsche vierjarenplan nadeelig op den export, evenals de fabricage van oorlogsmateriaal. Door het een zoowel als door het ander is Duitsch- land's industrieele positie op de wereldmarkt verzwakt. Men houdt in hoofdzaak rekening met de vraag van de zijde van buitenlandsche koopers waar het betreft artikelen, vallende binnen het kader van het vierjarenplan, zooals automobielen en motorrijwielen, waarvan de export is toegenomen. En vooral mag niet vergeten wor den, wanneer wij het hebben over de hinderpalen, welke de export van Duitsche artikelen naar ons land ontmoetde over het algemeen hooge prijs van de Duitsche artikelen. In weerwil van den exporttoeslag is het den Duitschen fabrikant meestentijds niet mogelijk, het hoofd te bieden aan de concurrentie. Dit is een argu ment, dat wel zeer zwaar weegt, wanneer den Nederlandschen impor teur wordt voorgehouden, dat hij niet voldoende medewerkt aan de bevordering van het handelsverkeer tusschen Nederland en Duitschland. Overigens brengt de Nederlandsche importeur dan nog een ander argu ment naar voren, dat niet minder gewicht in de schaal legt, dan de prijs, namelijkde kwaliteit. Van deze zijde wordt vaak de klacht vernomen, dat de hoedanigheid van de Duitsche producten niet meer voldoende op peil wordt gehouden. Men beweert bijvoorbeeld, dat nieuwe machines in Duitschland niet vol doende zijn beproefd, voordat ze wor den uitgevoerd, terwijl de schaarschte aan bepaalde grondstoffen oorzaak zou zijn, dat er veel „Ersatz" aan wordt verwerkt. In hoeverre deze laatste klachten gegrond zijn, is moeilijk na te gaan. Zijn zij gegrond, dan vormen zij inderdaad een ernstigen hinderpaal voor den export naar ons land, waar men over het algemeen over een niet te groot prijsverschil nog wel wil heenstappen, mits de kvvaliteit aan hooge eischen voldoet. Voor het oogenblik willen wij vol staan met het hier uiteengezette, doch wij stellen ons voor nader op dit onderwerp terug te komen, dat van zooveel belang is voor den export van onze agrarische producten. De debacle van Mendelssohn en Co. De surséance-aanvrage van het Amsterdamsche bankiershuis Men delssohn en Go., die einde der week als een donderslag uit helderen hemel de beurswereld hier te lande en ver onze grenzen kwam opschrikken werd Maandag door de hoofdstede lijke rechtbank behandeld. Er werd voorloopige surséance van betaling verleend, waarna tot bewindvoerders werden benoemd mr. M. van Regteren Altena, advocaat en procureur te Amsterdam, A. Pierson, firmant van het Amster damsche bankiershuis Pierson en Co., en A. W. A. Meyer, procuratiehouder der firma Hope en Co. te Amsterdam. Inmiddels werd een voorloopige staat van baten en lasten gepubli ceerd, waaruit blijkt, dat er een gelaxeerd te kort is van ongeveer 6 millioen. Deskundigen verwachten evenwel, dat het tekort veel grooter zal zijn, aangezien de firma Mendels sohn met een kapitaal van slechts 6 millioen werkte, terwijl zij trans acties heeft afgesloten, die in de honderden millioenen liepen. In hoe verre het particuliere vermogen van het overleden hoofd der firma, dr. Mannheirner,hettekortzal kunnen dekken, moet worden afgewacht. Veel stelt men zich hiervan echter niet voor, want reeds gaan er ge ruchten, dat dit vermogen, zoo het al beslaat, in werkelijkheid heel wat minder groot is dan men algemeen aannam. De gepubliceerde credi- teurenlijst is inmiddels al gebleken te geflatteerd te zijn. In plaats van 218 millioen, zooals opgegeven was, beloopen de vorde ringen op de firma thans reeds in totaal ruim '290 millioen gulden. Onder de crediteuren komt o.a. de Nederlandsche Bank voor met een vordering van ruim 14 millioen, terwijl de Nederlandsche Handel maatschappij met niet minder dan 27 millioen aan gedekte voorschotten bij de debacle is betrokken, plus nog een aantal vorderingen ten bedrage van 2.5 millioen, zoodat de ver plichtingen van defirmaMendelsschon alleen al tegenover deze bankinstel ling ongeveer 30 millioen beloopen. Van de groote banken verschijnen verder op de crediteuren lijst nog de Amsterdamsche firma Pierson en Co. metjeen vordering van ruim 3 millioen en de Amsterdamsche Bank met een vordering van 2,5 millioen. Wat er van al deze millioenen-bedragen terecht zal komen, moet worden af gewacht. Wel mag men aannemen, dat de vordering van de Neder landsche Bank behoorlijk gedekt is, daar onze centrale bank bij het beleenen van schatkistwissels de voor zichtigheid wel niet uit het oog zal hebben verloren. De vischexport gedaald. Uit liet zoo juist verschenen jaar verslag van de Visscherij blijkt, de Nederlandsche export van visch en visscberijproducten in 1938 rond 2 millioen gulden minder heeft op gebracht dan het jaar tevoren. Ook de vischaanvoer liep terug. Terwijl in 1937 rond 25(5.087.000 kg. visch, schaal- en weekdieren ter waarde van ruim f20.850.000 werd aange voerd, bedroeg de aanvoer in 1938 slechts rond f218.732.000 kg. ter waarde van bijna f 19.000.000 Uitge voerd werd in 1938 voor een waarde van ruim 13.8 millioen gulden tegen 15.8 millioen in 1937, een achter uitgang in waarde dus van ongeveer 2 millioen gulden. Ook naar de hoeveelheid gerekend liep de uitvoer terug, want in plaats van ruim 107 millioen kg. zooals in 1937, werd nu slechts ruim 150 millioen kg uitgevoerd. Als gevolg van het conflict tusschen werkgevers en werknemers in het begin van het seizoen bracht de drijfnetvisscherij op haring aanzienlijk minder op clan het jaar tevoren. Daarbij kwam, dat in verband met de ongunstige afzetmogelijkheden de zoute haring visscherij vroegtijdig werd geëindigd- Zoodoem e werd door de drijfnet visscherij in 1938 slechts 12.5 milli oen kg. versche haring aangevoerd tegen 15 millioen kg. in 1937. Ook de resultaten van het zeilvisscherij- bedrijf waren als gevolg van de moeilijkheden bij den vischafzet onbevredigend. De meeste regeerings- maatregelen ten behoeve van dit bedrijf bleven gehandhaafd, doch de internationale moeilijkheden hadden niettemin een sterke inzinking op de markt tot gevolg, waardoor de totale opbrengst van de treilharing niet tegenstaande den grooteren aanvoer, lager was dan in 1937. De onbewaakte overwegen. Prof. Goudriaan van de Neder landsche Spoorwegen en de heer Gorter directeur van het Veiligheids museum, hebben een bespreking gevoerd over het gevaar van de onbewaakte overwegen. Hierbij kwam men tot de conclusie, dat er iets tegen gedaan moet worden. Er werd een vergadering te Amsterdam belegd, waartoe behalve de Spoorwegen de betrokken verzekeringmaatschappij en de groote verkeersbonden waren uitgenoodigd. Op deze bijeenkomst heeft de heer Goriergepleitvoorhet verspreiden van veiligheidspiaten, betrekking heb bende op den onbewaakten overweg, want de ervaring heeft geleerd, dat deze soort ongelukken zoo goed als altijd aan onopleltenheid van de weggebruikers zijn te wijten. De Spoorwegen zegden een bedrag van f 5000 voor dit doel toe, terwijl een gelijk bedrag door de verzekering maatschappijen en de verkeersbonden zal worden bijeengebracht. Overigens zijn de Spoorwegen van oordeel, dat alle onbewaakte overwegen zoo snel mogelijk van een flikkerlichtinstallatie moeten worden voorzien. Op het oogenblik zijn er over de 1000 onbewaakte overwegen in ons land, waarvan er nog slechts 10 met een dergelijke installatie zijn uitgerust. 20 flikkerlichtinstallaties zijn besteld, terwijl er nog '12 in behandeling zijn. Er is hier dus nog wel een aanzienlijke achterstand in te halen, temeer daar de nieuwe flikkerlichten worden aangebracht op plaatsen, die vroeger bewaakt waren, zoodat er eigenlijk in den toestand in het geheel geen verbetering komt. Voor den nieuwen minister van Waterstaat ligt hier dan ook een dankbare taak, die hij naar te hopen is met voort varendheid zal aanpakken, want de herhaalde overwegongelukken der laatste dagen hebben de urgentie van deze kwestie weer op pijnlijke wijze aangetoond. L Nadert het vraagstuk-Danzig zijn oplossing? Ondanks de stroom van geruchten, die in deze dagen over de wereld is uitgestort, kan men nog met geen mogelijkheid een bevredi gend antwoord op deze vraag geven. Want, hoewel er ongetwijfeld aan de zijde der spil-mogendheden belang rijke besluiten zijn genomen en men daarvan blijkbaar ook in Londen en Parijs wel op de hoogte is, bewaart men in alle Europeesche hoofdsteden het diepste stilzwijgen. En voor den leek, die nu eenmaal niet zooals de regeeringen over een overvloed van inlichtingen beschikt en zich tevreden moet stellen met hetgeen de offici- eele pers-agentschappen hem mede- deelen, is het natuurlijk niet mogelijk een blik te werpen achter de cou lissen, welke de staatslieden zorg vuldig voor hun plannen hebben opgesteld. Intusschen kan hij zich troosten met de gedachte, dat deze coulissen eens omver zulhn worden gehaald en dit waarschijnlijk reeds binnen niet al te langen tijd. Want nauwelijks veertien dagen scheiden ons van het groote nationaal-socia- listische partijcongres te Neurenberg en algemeen wordt aangenomen, dat ten minste daar een tip van den sluier zal worden opgelicht. Twee besprekingen zijn het ge weest, die in de laatste dagen de wereld in spanning hebben gehouden zonder dat het tot nog toe echter is mogen gelukken, iels naders over het besprokene te vernemen. Ja, van een dier besprekingen, n.1. die tus schen Hitier en den Hoogen Com missaris voor den Volkenbond in Danzig, Burckhardt, weet men niet eens, wanneer zij precies heeft plaats gehad, in het bijzonder niet of zij voor, dan wel na het onderhoud tusschen Hitier en graaf Ciano werd gehouden. Maar al kent men dan ook het nauwkeurige verloop van de bespre kingen niet, vast slaat, dat er in het bijzonder tijdens de besprekingen tusschen Hitier, Ciano en von Rib- bentrop belangrijke beslissingen ge nomen zijn. „Duitschland en Italië hebben een productief vredespro- gramma aan te bieden, een Euro- peesch programma, dat de oorzaken van spanningen weg zal nemen", schrijft de „Frankfurter Zeitung". Hoe veelbelovend dit nu ook moge klinken, in de West Europeesche hoofdsteden en in Warschau is men alles behalve gerust. Het citaat uit genoemd blad wordt beschouwd als een van de duidelijkste aanwijzingen, die lot dusverre zijn gegeven, dat het resultaat van de Duitsch- Ilaliaansche besprekingen een poging zou zijn om een nieuw „München" tot stand te brengen. En het is verder duidelijk, dat Hitier en Mus- solini niet alleen het oog hebben gericht op Danzig. Zoowel de Duitsche als de Itali- aansche pers spreken thans over problemen van veel grooteren om vang Klaarblijkelijk zal een vér strekkend plan van eischen worden aangeboden, waarvan de terugkeer van Danzig tot het Duitsche Rijk niet meer dan een onderdeel zal zijn. „Naar een catastrofe". Dat het Berlijn en Rome ernst is rnet hun wensch, de kwestie Danzig in een voor Duitschland bevredigen den zin ten spoedigste op te lossen, blijkt misschien wel het best uit de hoofdartikelen der Italiaansche pers

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1939 | | pagina 1